Művezetők Lapja, 1931 (34. évfolyam, 1-12. szám)

1931-01-01 / 1. szám

XXXIV. évf. 1. szám. Budapest, 1931. jauuár 1. MŰVEZETŐK LAPJA A MŰVEZETŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE I AMTSBLATT DES UNGARLÄNDISCHEN HIVATALOS LAPJA | WERKMEISTER-VERBANDES A magyarországi iparvállalatok, üzemek, bányák, szeszgyárak, textilgyárak, épitővállalatok, stb. művezetőinek üzemvezetőinek, gyárvezetőinek és ipari- és üzemi szaktisztviselőinek egyesületi és szaklapja. A magyar szaklapok gyűjteményes kiállításában aranyéremmel kitüntetve a szaklapoknak 1907. évi kopenhágai nemzetközi kiállításán LAPTULAJDONOS: MŰVEZETŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Megjelenik minden hó 1-én. Előfizetési dija: 1 évre 6 pengő Tagok tagsági járulékuk ellenében kapják. /lláskinálat és kereslet ügyében, úgy a munkaadók, mint a tagok hirdetése díjtalan. Egyéb hirdetéseket mérsékelt áron számítunk. FELELŐS SZERKESZTŐ: WOPALETZKY KÁROLY GÉPÉSZMÉRNÖK. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, Vili., Német-utca 32. sz. I. emelet. Telefon : József 324—68. A lap szellemi részére vonatkozó levelek a szerkesztő­ség címére, minden egyéb levelezés és pénzküldemé­nyek a kiadóhivatal címére cimzendők. Szerkesztő található: kedden és pénteken este 6—7-ig. Boldog Ujesztendőt. Kedves tagtársaink, az esztendő végével min­denki számadást vet önmagával,vájjon helyesen járt-e el, teljesitette-e kötelességét az elmúlt évben család­jával, munkaadójával és a társadalommal szemben? Elvonulnak lelki szemei előtt az elmúlt év eseményei és azokból okul és von le következtetést a jövőre nézve, arra a jövőre, a mely talán sohasem volt bizonytalanab, mint most, mert csak most érezteti pusztító és sorvasztó hatását a világháború befeje­zését követő, a győző hatalmak által békekötésnek nevezett békerablás. Úgy, mintahogy egyes tagtárs önönmagával vet számot, úgy a szövetség vezetősége is végig pil­lant az elmúlt év eseményein és megvizsgálja, vájjon megfelelt-e a tagtársak részéről megnyilvánult biza­lomnak, helyesen képviselte-e tagtársaink érdekeit és hűen sáfárkodott-e a Szövetség vagyonával? Mindezekre a kérdésekre nvugedt lelkiismerettel azt mondhatjuk, hogy igen, ha figyelembe vesszük azokat a nagy világnézeti problémákat, amelyek szinte gigá­szi erővel alakítják át a társadalmi és gazdasági viszonyokat. Uj eszmék vetődnek felszínre, uj irányokba tere­lődik a dolgozó emberek jövője és a fejlődésnek és átalakulásnak ez a folyamata, szinte minden nap újabb és újabb probléma elé állítja a központi veze­tőséget, a melynek mindég számolnia kell az adott viszonyokkal és résen kell lennie, hogy tagtársaink gazdasági és erkölcsi érdekeit meg tudja védeni. Az elmúlt év eseményei igazolják, hogy igenis meg tudtuk és meg tudjuk védeni tagtársaink gazdasági érdekeit, mert egyöntetűen és bizalommal voltak a vezetőség iránt, de igazolják azt is, hogy a dolgozó ember nem állhat ma egyedül, hanem tömörülnie kell, hogy gazdasági és társadalmi viszonylatban kellő védelemben részesüljön. A Szövetségbe való tömörülést nemcsak a mai adott helyzet és annak eseményei követelik, hanem az átalakulóban levő újszerű gazdasági és termelés1' viszonyok szinte parancsoló szükségességgé teszik a tömörülést. Ezt parancsolja a gazdasági érdek, de parancsolja az aggkori biztosítás is, mert hathatós az az anyagi támogatás, amit a Művezetők Országos Szövetsége munkaképtelenség, vagy aggkor esetén nyújt- és ezért felszólítunk minden egyes tagtársat, legyen egy-egv apostola a propagandának és min­denütt hangoztassa, * hogy minden művezetőnek a Szövetségben van a helye. Ha a bizonytalan jövőt bizó jövővé akarjuk változtatni, akkor kell, hogy a korral haladjunk a termelést illetőleg, de kell, hogy a korral haladjunk a szervezkedésben is. Fogjon össze tehát minden tagtárs, az idősebb támogassa tapasztalataival és jóindulatú szeretettel a fiatalabb tagtársat ; a magasabb rangú az alacso­nyabbat, hogy egy Szövetségbe tömörülve, egymást támogatva és védve együtt haladhassunk a műve­lődési, a társadalmi, a gazdasági fejlődés mostani átmeneti korszakán egy szebb jövő felé. De hogy ez megtörténjen, dolgoznunk is kell a propagandán, mintahogy nemcsak hinnünk kell az isteni örök igazságban, nemcsak hinnünk kell Ma­gyarország feltámadásában, hanem szóval és tettel munkálkodnunk is kell, hogy édes hazánk újból nagy és boldog legyen. De éppúgy dolgoznunk kell a magunk érdekében is és bízva abban, hogy ezt az elgondolásunkat minden egyes tagtársunk a magáévá teszi, kívánunk a tagok összességének BOLDOG ÚJÉVET! Ugyancsak boldog újévet kívánunk szövetségünk és lapunk mind.en jóakarójának, barátjának és olvasójának. A központi vezetőség.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék