Művezetők Lapja, 1931 (34. évfolyam, 1-12. szám)

1931-01-01 / 1. szám

2 MŰVEZETŐK LAPJA XXXIV. évf 1. szám. Az üzemköltség helyes megállapitása, mint az ipari gyártmány árak versenyképességént k főfeltétele. Irta: Wopaletzky Károly g'pé.-zmérnök Hazánk ipari fogyasztópiaca a háború után nagymértékben csökkent, azonkívül a megmaradt gazdasági terület vásárlóképessége is annyira össze­zsugorodott, hogy nem képes oly mértékben foglal­koztatni a még békében naggyá nőtt ipart, hogy az az iparban fogíakoztatott raunkástömegeket és alkal­mazottakat valamennyit keresethez juttassa, sőt az iparvállalatok egyrésze is kénytelen volt úgy koncentrálódni, hogy azonos ágazatu üzemeket ösz- szevontak, részben pedig beszüntettek. Még ily körülmények mellett is küzdeni kell a vállalatok­nak a kül- és belföldi konkurrentiával. A versenyképességnek eredményes felvételéhez szükséges, hogy a meglevő üzemek úgy gyártás, mint szervezés szempontjából felhasználjanak min­den oly lehetőséget és körülményt, melyek egyrészt a legtökéletesebb, bérben és üzemköltségben pedig a legolcsóbb gyártást produkálják, másrészt pedig a gyártmányok valóságos költségének könnyű és gyors megállapítását lehetővé teszik. Lapunk decemberi számában megemlékeztünk egy előadásról, melyet Klein Ferenc gépészmérnök ur, a Ganz-gyárak műszaki vezérigazgató-helyettese tartott a Vas­művek és Gépgyárak Egyesületében, amely előadás követőkre fog találni és azt célozza, hogy az ipari vezetőegyének és szakegyének egymásnak támoga­tására legyenek a legcélszerűbbnek vélt üzemszer­vezési rendszerek ismertetésével. Az üzemköltség megállapításának, mint az üzem- szervezés egyik fontos ágának kivonatos ismerteté­sével olvasóinkat tájékoztatni kívánom a felmerült és az ipari árkalkulációban igen fontos szerepet játszó kérdésről. Minden ipari gyártmány eladási árában az üzemi költség igen tekintélyes részben benntfoglal- tatik, sőt ez gyakran többet is tesz ki, mint az anyag és munkabér összértéke, ennélfogva igen fontos hogy versenyképes eladási árak megállapításánál az üzemköltség a valóságnak megfelelően állapíttassák meg és az anyagár, a munkabér és üzemköltség nagy­ságának a tudatában és a piaci viszonyok mérlege­lésével kell az eladási árat úgy megállapítani, hogy az az üzem prosperálásának biztosítása mellett a befektetett tőkének meghozza a kellő kamatozását. Ebből a szempontból helyes gazdálkodásnak lehet tekinteni, ha az üzem termelése úgy a tőkének, mint a munkának oly jövedelmezőséget tud biztosí­tani, mely mellett mindkettő megtalálja számítását. Ahol ez nem sikerül, ottan hiba van a gazdálkodás körül, mely hibát mielőbb ki kell küszöbölni, mielőtt még annak káros következményei az üzem élet- képességét aláásnák. Az ily betegségben szenvedő üzemhez is éppen úgy orvost kell hívni, mint bármely más beteghez. A helyes diagnózist konstatáló orvos ebben az esetben az üzemi gazdálkodásban gyakor­lott mérnök vagy szakember, aki a racionalizálás elvei alapján felülvizsgálja az üzem gazdálkodását és megadja az irányítást a helyes útra való terelésre. A költség- és ármegállapításnál figyelembe kell venni mindazon tényezőket, melyek az ár kialakulására befolyást gyakorolnak. Ez könnyebb oly üzemekben, melyek csak egyféle gyártmánnyal foglalkoznak, mint p. o. malmok, bányák, szeszgyárak, erőtelepek stb., de sokkal bonyolultabb azokban az üzemekben, melyek esetleg ugyanazzal a berendezéssel többféle oly gyártási ágat folytatnak, melyeknek munkater­mészete egymástól teljesen eltérő. A termelési vagy gyártási önköltségnek és eladási árnak kialakulására az alább felsorolt tényezők gyakorolnak befolyást. a) a gyártás vagy termelés körül közvetlenül felmerülő költségek, u. m. anyag- és munkabér, b) a gyártmányt vagy termelést közvetlenül ter­helő üzemköltségek, amennyiben azok gyártmányok szerint eloszthatók, c) az általános költségeknek a gyártmányokra eső része, d) az elérendő haszon mértéke. Az a) pont alatti anyag értéke és a munkabér megállapításának részletezése gyártmányonként a valóságos helyzethez és a viszonyokhoz alkalmaz­kodik. Ab) pont alatti üzemköltséget képeznek a gyárt­mányt terhelő műhelvi gépi és egyéb berendezések, ingatlanok és ingók értékének évi kamatterhei és a szükséges leírások terhei. Az üzemfenntartás, kar­bantartás és a személyzet költségei. A r) alatti általános költséghez tartozik: az igazgatás, az anyagkezelés, az anyagban, félkészáru­ba, vagy készáruba fektetett tőke kamatterhei, az anyaghulladékok értéke, közterhek, u. m. adók, társadalombiztosító járu'ékok, nyugdijterhek stb. Ad) tétel alatt említett elérendő haszon nagy­sága részben a piaci viszonyokhoz igazodik, részben pedig a felmerülő önköltségnek egy oly %-os kulcsát kell hogy képezze, mely az esetleges veszteség fede­zetéről is gondoskodik. Mindezeknek az illető gyárt­mányra eső része adja az eladási árat. Az üzemköltségek nagysága a viszonyok szerint változhat, mert vannak benne állandó és változó tételek, melyek az üzem foglalkoztatása arányában valamint a gyártmányok mineműsége szerint változ­hatnak. Gazdaságosság szemvontjából a legelőnyösebb, ha az üzem egyenletesen és állandóan foglalkoztatva van. Tdőszaki szünetelések vagy változó foglalkoz­tatás mellett az üzemköltségek a foglalkoztatás hiá­nyának az arányában növekednek. Biztonsági szem­pontból ily esetben az előző évek tapasztalai alapján egv valószínű átlagot kell alapul venni. Az egyes költségtételek helves megállapításánál a következő szempontokat kell irányadónak tekinteni: Az ingatlan értékének kamatozását a kereske­delmi életben szokásos kamatláb alapján kell meg­állapítani, mig az értékcsökkenésnek az évenkénti leírása az épületek különbözősége szerint változó. Ennél az épület tartósságának vagy előrelátható le­bontási idejének alapul vételével az ingatlan értéké­nek 1 évre eső összegét kell az üzemköltségbe be­állítani. Bérelt épületeknél a leírtak helyébe a bérösszeg lép. Ugyanily elgondolás alapján kell a gépi- és egyéb berendezésre eső költségeket megállapítani. Az anyagban, áruban és félkészáruban fekvő tőke kellő kamatoztatását biztosító költség az állandó raktárállomány átlag-értéke és a gyártmányhoz szükséges anyagok feldolgozásához szükséges termi-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék