Művezetők Lapja, 1932 (35. évfolyam, 1-12. szám)

1932-01-01 / 1. szám

XXXV. évf. 1. szám. Budapest, 1932. január 1. MŰVEZETŐK LAPJA A magyarországi iparvállalatok, üzemek, bányák, szeszgyárak, textilgyárak, épitővállalatok stb. művezető’ nek, üzemvezetőinek, gyárvezetőinek és ipari- és üzemi szaktisztviselőinek egyesületi és szaklapja. LAPTULAJDONOS: MŰVEZETŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Megjelenik minden hó 1-én. Előfizetési dija: 1 évre 6 pengő. Tagok tagsági járulékuk ellenében kapják. álláskínálat és kereslet ügyében, úgy a munkaadók, mint a tagok hirdetése díjtalan. Egyéb hirdetéseket mérsékelt áron számítunk. FELELŐS SZERKESZTŐ: WOPALETZKY KÁROLY GÉPÉSZMÉRNÖK. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VIII., Német-utca 32. sz. I. emelet. Telefon : József 32—4—68. A lap szellemi részére vonatkozó levelek a szerkesztő­ség címére, minden egyéb levelezés és pénzküldemé­nyek a kiadóhivatal címére cimzendők. Szerkesztő található: kedden és pénteken este 6—7-ig. Boldog uj évet. Négy és fél évig ágyú dörgéstől, gépfegyver- kattogástól visszhangzott egész Európa. Az emoerek milliói tépték, kaszabolták egymást. Millió és millió család veszítette el fentartóját, milliónyi fiatal ember-élet pusztult el a csatatereken! Miért ? Ma sem tudjak. Beállott a fegyverszünet. Az egész emberiség fellélekzett és békéért áhítozott a dolgozók száz- milliónyi tömege. És összeült a diplomáciának ne­vezett százfejü hydra, néhány szobatudós, akik idealisták voltak, egy csomó nagynevű, de üresfejü ember, akiknek fogalmuk sem volt, hogy Magyar- ország létezik, egy csomó olyan ember, akinek a bosszú megzavarta tiszta látását és egy csomó ember, akik a zavarosban szeretnek halászni, összeültek, hogy azt, amiért a vérző és dolgozó emberiség éveken át Imáit küldte az égbe, a békét megteremt sék. És létrehozták a békét. Áz egyik fél diktált, a másik fél aláirt és körülfogták a békekötőket a sakálok és hiénák, hogy a nagyoktól odavetett koncot zsák­mányolják és rajta maradodjanak. Alit hozott a béke ? Megnyugvást 1 Kölcsönös megbecsülést t Bizalmat egymás iránt ? Egyetértést a nemzetek között? Nem ! A négy és féléven át vérző emberiséget újabb harcba vitték, a vérnélküli, de irtózatosabb gazdasági harcba ! Tették pedig ezt azok, akik a szabadság, testvériség és egyenlőség szent jelszavait Írták a zászlóikra : a békediktátorok, hogy a zsákmányolt koncot megtarthassák. .12 éve, hogy ez az irtó harc folyik és nem látjuk a végét, mert azok, akik a saját, külön privilégiumuknak tekintik azt, hogy a népe­ket vezessék, még nem akarják, vagy nem tudják belátni azt, hogy a bizalmától megfosztott, dolgozó emberiség, már ráeszmélt arra, hogy joga van em­berséges életet élni és joga van azt a kultúrát élvezni, amit ő teremtett meg. Élelmiszer és más szükségleti cikkekkel telt óriási raktárak vannak a világ minden részében és az emberek milliói rongyokban és éhez ve tengetik életüket. Hova vezet ez? Mit jelent ez? A mai világgaz­daságirendszer csődjét ! Nem mi mondjuk, gazdasági szakértők mondják, és nem kell jóstehetség annak a megállapítására, hogy ez a csőd hamarosan bekö­vetkezik, mert érezzük, hogy ennek a mai rendszernek a terheit a dolgozók már nem bírják sokáig — összeroskadnak ! És azután? Isten óvjon bennünket. És még sem szabad csüggednünk ! Dolgoznunk kell fáradhatatlanul és részt kell vennünk minden olyan munkában, amely egy szebb és jobb jövőt hozhat Hazánknak, gyermekeinknek. 1932 ! ! 'Vájjon mit hoz az uj esztendő? Hisz soha oly súlyos viszonyok között nem értünk még el évfor­dulót ! És mégis reményekkel vagyunk eltelve, mert látjuk azt a lázas igyekezetét, amely utat keres az emberiséget gyötrő, áldatlan helyzetből való szaba­dulásra és reméljük, hogy ez az esztendő mégis meg­hozza a lelkek megbékülését és az emberiség sorsának j obbraf or dulását. Nekünk művezetőknek, kiknek életét a harc tölti be, a mindennapi kenyérért való harc és hazánk iparának fejlesztéséért folytatott küzdelem, nem sza­bad, hogy elcsüggedjünk, bármily súlyos megpró­báltatás is érjen bennünket, mert csak a harc, a küzdelem vezet eredményre, ezt mutatja és talán szimbólumként állíthatjuk oda, hogy a már úgy­szólván kétségbeejtő helyzetben, az uj esztendő kü­szöbén az ötödik ház megvételével gyarapítottuk vagyonúnkat. Egy uj pillért állítottunk fel szövet­ségünk jövőjének erősítésére. Mi hozta ezt az eredményt ? A jobb jövőbe vetett hit, az akarat, az össze­tartás, egymás megértése, a szeretet a szövetség iránt, bizalom annak vezetőségében és a központi vezetőség nyugodt, céltudatos munkája. Tagtársaink ! A ti, a Szövetség jövőjébe vetett rendületlen hitetek, áldozatkészségtek és összetar­tástoknak ezt az eredményét, annak a majdnem évtizedes ,,a Szövetség léte vagy nemléte“ körül folyó harcnak ezt az eredményét hirdessétek azok előtt a kartársak előtt, kik a Szövetséget legsúlyosabb helyzetében kishitüen cserben hagyták és hirdessétek azok előtt a kartársak előtt, akik még nem tagjai a Szövetségnek és mutassatok rá, hogy ezt az ered­ményt a jövőbe vetett hit, az összetartásban rejlő erő hívta létre olyan nehéz időkben, amelyben fog­hatót a világtörténelem nem ismert eddig. Hisszük, hogy szavaitoknak lesz eredménye és a még kívül levő kartársaink felismerik a Szövet­ségben rejlő erőt és annak hivatottságát úgy a jelen­ben, mint a jövőben és csatlakoznak tagjainkhoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék