Művezetők Lapja, 1932 (35. évfolyam, 1-12. szám)

1932-01-01 / 1. szám

XXXV. évf. 1. szarn. MŰVEZETŐK LAPJA És megtisztelte az ünnepeiteket Br. Szeilsr Géza vegyész is megjelenésével. Az ünnepélyt a Magyar Hiszekegy elmondása után Tabár Henrik, a kerület minden nemes és jó ügyért lelkesülő elnöke nyitotta meg és találó szavak­kal méltatta a búcsúzok érdemeit. Bejelentette, hogy a félszázad munkája után nyugalomba vonuló kartársakat a kereskedelemügyi Miniszter úr disz- okmánnyal tüntette ki, amelyek átadására felkérvén Nemes Károly szövetségi elnököt, az ünnepeiteknek még hosszú, áldásteli életet kívánt. A szövetségi elnök a diszokmánvokat átnyújtva, reá mutatott arra az értékre, amelyet ötven esztendő munkája jelent. Kívánván, hogy a tiszteletreméltó agg kartársak megérdemelt pihenője gondmentes, nyugodt legyen, amire pedig a mai nehéz idők kevés reményt nyújtanak. Hiszi azonban, hogy ezek a ; nehéz idők nem tartanak soká, és az ünnepeltek meg­érik még a magyar sors jobbrafordulását. Ebben a reményben köszöntötte az ünnepeiteket kitünteté­sük és nyugalomba von ulásuk alkalmával és kérte nz Isten áldását, úgy az ő életük további folyamára, mint arra az intézményre, amelynél egy fél évszáza­dot töltöttek el alkotó munkában. Sajnálja, hogy Gazda János kartársat betegsége megakadályozta abban, hogy diszokmányát. személyesen átvegye. Felkéri Tabár Henrik kerületi elnök urat, hogy min­den jó kívánság tolmácsolása mellett juttassa azt el érdemes tulajdonosához. Keresetlen, őszinte szavakkal köszönte meg Lausch Károly a magas miniszteri kitüntetést, hálás köszö­nettel emlékezett meg a rimamurányi igazgatóságról, köszönetét mondott a szövetség központi vezető­ségének, valamint az ózdi kerületi egyesület vezető­ségének azért a kartársi szeretetért és együttérzésért, amellyel ezt a szép ünnepélyt megrendezték. Mind a négyük nevében Isten nem múló áldását kéri mind­azokra, akik szeretettel emlékeztek meg róluk és mindenkinek őszinte szívből kívánják, hogy hasonló jelentőségű ünneplésben legyen részük. Költői magaslatban járó szavakkal méltatta Czangár Lajos főszerkesztő ennek az emberi életben olyan ritka ünnepnek a jelentőségét. Úgy az olvasó egylet, mint a gyári tanítói kar legjobb kívánatait tolmácsolva, annak a reményének adott kifejezést, hogy az ünnepeltek a megérdemelt nyugalmat még nagyon soká élvezik. Ezek után vacsorához ült az ünneplő társaság és a vacsora keretében olvasta fel Tabár Henrik kerületi elnök elődjének, Ko minek Kálmánnak leve­lét, aki huszonegy éven át volt a kerület elnöke. Levele búcsú volt a kerülettől, amelyhez szeretet fűzte őt. Az összes jelenlevők megilletődve hallgat-; ták a búcsúszavakat. Számos szeretettől átfűtött lelkes hangú felkö szöntő után Nemes Károly központi elnök vázolja néhány szóban a szövetség helyzetét, reá mutat arra a nagy erkölcsi értékre, amelyet a szövetség kép­visel és minden tagnak a lelkére köti, hogy ebből a nagy erkölcsi értékből ne engedjenek semmit el­kallódni. Felkéri az üzemfőnök urakat, hogy ezt g minden támogatásra érdemes szövetséget fogadják szeretetükbe és támogassák céljai elérésében, mert ennek a szövetségnek az a célja, hogy az ő hűségé? munkatársaikat a munkában való kifáradás után és Aki bennünket támogat, azt mi is támogassuk ! 3 az élet egyéb nehéz helyzeteiben segélyezze, támo­gassa. Meleg üdvözletét tolmácsolta még a központi elöljáróságnak és elbúcsúzott egy megható, szép ünnepély emlékét vive magával. §ZÖT£TiÉ(;i HIBEK. A központi iroda, és a lapszerkesztöség telefonszáma ,József‘ 324—68. Jegyzőkönyvi kivonat ,i központi elöljáróság és számvizsgálóbizottság 1931. december hó 2-án tartott együttes rendkívüli üléséből Jelen vannak: Nemes Károly szöv. elnök, Kauert Rezső titkár, Halász János II. titkár, Moór Egyed pénz­ári ellenőr, Hutter Ágoston gondnok, Sebők Imre jegyző, Hetttinger Sándor, Kuthán Pál, Vodrácska Béla, Kovács Béla, Weber Márton, Kaufmann Rezső, Köves János, Balog Ferenc, Hegedűs Károly, Pászt Lajos, Bick Jenő, központi választmányi tagok. Digon Károly a számvizsgáló bizottság dnöke, Király András előadója, Luij Ödön, Urbán Béla bizottsági tagok. Kimentették magukat : K. Bella Mihály .delnők, Morviy János, Plech Sándor, Wopaletzky Károly választmányi tagok. Elnök esti %7 órakor megnyitja az ülést, megállapítja a határozatképességet, a mai együttes rendkívüli ülés ;egyzőkönyvének vezetésére Sebök Imre főkönyvelőt, hite­lesítésére V odr ácska Béla és Kovács Béla választmányi .agokat kéri fel. Ismerteti, hogy a mai ülés egyetlen tárgya ■gy ingatlanvétel. Minthogy ezidőszerint több ingatlanra érkezett ajánlat, szükséges egy olyan meghatalmazás, mely­nek értelmében a legalkalmasabbnak mutatkozó ingatlant a központi elnökség megvásárolhassa. A központi elöljáróság és számvizsgáló bizottság együt­tes rendkívüli ülése egyhangúlag a következőképpen ha­tározott : 1. Felhatalmaztatik a központi elnökség, hogy a ház­kezelő bizottsággal együttműködve, egy előnyös vételnek Ígérkező budapesti bérházat megvehessen. 2. Felhatalmaztatik a központi elnökség, hogy abban az esetben, ha egy alkalmas ingatlan kínálkozik és meg­felelő összeggel nem rendelkezünk, a kínálkozó legelőnyösebb feltételek mellett a hiányzó összeg erejéig valamelyik há- , zunkra való bekebelezés mellett kölcsönt vehessen fel. 3. Felhatalmaztatnak Nemes Károly szövetségi elnök és.Kauert Rezső szövetségi titkár urak, hogy a felveendő kölcsönnel összefüggő összes iratokat, váltókat, okmányo­kat stb. a Szövetség nevében aláírják. A tárgv kimerült, elnök az ülést esti 3/(8 órakor bezárj a­Jegyzőkönyvi kivonat a központi elöljáróság 1931. december hó 12-én tartott ülésérői. Jelen vannak: Nemes Károly szöv. elnök, Kauert Rezső titkár, Halász János II. titkár, Moór Egyed pénz­tári ellenőr, Sebök Imre jegyző, Digon Károly a számvizsgáló bizottság elnöke, Király András előadója; Derer János; Bick Jenő, Vodráska Béla, Kuthán Pál, Morvay János, Kovács Béla, Köves János, Mayer Gyula, Wopaletzky Ká­roly, Erhardt József, Weber Márton, Balog Ferenc, Kauf­mann Rezső, Pászt Lajos, Hegedűs Károly választmányi tagok. Kimentették magukat : K. Bella Mihály alelnök, Hutter Ágoston gondnok, Plech Sándor vál. tag. Elnök esti %7 órakor megnyitja az ülést. A hitele-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék