Művezetők Lapja, 1933 (36. évfolyam, 1-12. szám)

1933-01-10 / 1. szám

XXXVI. évf. 11 szám. Budapest, 1933. január 1. MŰVEZETŐK LAPJA A magyarországi iparvallalatok, üzemek, bányák, szeszgyárak, textilgyárak, épitővállalatok stb. művezetői­nek, üzemvezetőinek, gyárvezetőinek és ipari- és üzemi szaktisztviselőinek egyesületi és szaklapja. LAPTULAJDONOS: MŰVEZETŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Megjelenik minden hó 1-én. Előfizetési dija: 1 évre 6 pengő Tagok tagsági járulékuk ellenében kapják. Álláskínálat és kereslet ügyében, úgy a munkaadók, mint a tagok hirdetése díjtalan. Egyéb hirdetéseket mérsékelt áron számítunk. FELELŐS SZERKESZTŐ: WOPALETZKY KÁROLY GÉPÉSZMÉRNÖK. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VIII., Német-utca 32. sz. I. emelet. Telefon : József 32- 4—68. A lap szellemi részére vonatkozó levelek a szerkesztő­ség címére, minden egyéb levelezés és pénzküldemé­nyek a kiadóhivatal címére cimzendők. Szerkesztő található: kedden és pénteken este 6— 7-ig. Az évfordulóhoz. Egy újabb esztendő küszöbére érkeztünk. Azok a remények, melyeket az elmúlt év elején a leromlott gazdasági helyzet megjavulásához fűztünk, nem vál­tak be. Sajnos, csalódtunk, mint évek óta esalódnunk kellett. A kedvezőtlen üzletmenet miatt mind több és több kereskedelmi és ipari vállalat kényszerült az alkalmazottak leépitéséhez és a még munkában meg­tartottak illetményeinek csökkentéséhez nyúlni. Eeánk nézve nem vigasztaló az a tudat, hogy az állam és a közületek a rossz gazdasági helyzet folytán megcsappant bevételeik ellensúlyozására szintén ily eszközökhöz fordulnak, hogy költségvetésük egyen­súlyát rendbehozzák. Még kevésbbé nyugtat meg' bennünket, hogy megnyirbált jövedelmeinket újabb adónemekkel terheljék meg és ezzel megélhetésünket még nehezebbé tegyék. Sem kutatjuk, hogy min­denütt a nehéz gazdasági viszonyok-e az okai annak, hogy ezek az egész ország gazdasági helyzetét súlyo­san érintő rendszabályok alkalmaztatnak. De nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy a dolgozók társadal­ma által a jó időkben teljesített munkának a gyü­mölcsét képező tőke exponenseinek egy része nem szükséges kényszerből csökkenti az alkalmazottak illetményét és a jogviszonyban eddig élvezett igényét, mint ahogy szokásossá kezd válni, hogy fontosabb munkakört betöltő alkalmazottak eddigi évi vagy havi fizetését nemcsak csökkentik, hanem hetii ze- tésre, hetitzetését órabérre változtatják át. De nem tartjuk alkalmasnak a mostani időket sem a munka­idő emelésére, sem pedig az ingyen túlidéi munka végeztetésére sem. Ily indokolatlan és az alkalmazot­tak lelki világát demoralizáló bánásmód kihatását a vállalatok érdekeivel való veszedelmes játéknak tartjuk. De ugyancsak nem helyeselhető, hogy ezt a bizonyára csak átmenetileg kedvezőtlen gazdasági helyzetet az amúgy is minden oldalról megrövidített és a létéit küzködő nyugdíjasok nyugdijainak a csök­kentésére használják fel. Gyakran ok nélkül a nehéz gazdasági helyzetet tárják elénk, hogy beletörődjünk súlyos helyzetünkbe és az ebből való kibontakozásra- egy kevés reményt nyújt az uj kormány elnök beszé­dének az a része, hogy a dolgozó magyar társadalom tagjait testvéreinek mondja. Ez súlyos szó, mert tuda­tosan volt mondva és felelősséggel jár, mert testvérek között nem tudunk mostoba testvért elképzelni és :ez egyforma megterhelést jelent a jóban és rosszban. A rosszat már végig szenvedtük és ma is szenvedjük. A jóéit pedig a kormányelnök elgondolása szerint harcolni és küzdeni kell. Művezető Kartársaink ! Mi nem a szónak, ha­nem a tettek emberei vagyunk. Dolgozzunk, hogy az a programm, melyet a kormányelnök maga elé tűzött, mielőbb megvalósuljon, amidőn egy szebb és jobb jövő fog szenvedő Hazánkra vmradni ! Ebben a reményben kívánunk boldog uj eszten­dőt minden tagtársunknak és Szövetségünk minden jóakarójának és barátjának. A Művezetők Országos Szövetsége központi elnöksége és választmánya. Negyvenéves szolgálati jubileum kormányzói kitüntetéssel. December 17-én lélekemelő ünnepség folyt le abból az alkalomból, hegy szövetségünk egyik régi alapitó tagja és a 60-ik kerületi egyesületünknek év­tizedeken át buzgó funkcionáriusa Nedved Adolf, a Ganz és 3ársa \ illamos gyárának főművezetője 40 éves szolgálatának évfordulóját ünnepelte. Az ünnepély hivatalos része a villamosgyár mű­helyi irodájában folyt le, ahol a gyárvezetőség élén Br. Blátky Ottó Titusz udvari tanácsos, igazgatósági taggal, Sóváry Emil gyárigazgató, vitéz Szábady Jmő műhelyfőnök,* a tisztviselőkar és a munkásság jelenlétében ünnepelték a jubilánst. Az igazgatóság megbízásából vitéz Szábady Jenő műhelyfőnök köszön­tötte fel Nedved kartársunkat igen szép szavakban. Aajd az ünnepelt kai társai köszöntötték őt fel és adták át ajándékaikat, végül a munkások megbízottai fejezték ki jó kívánságaikat. Este 8 órakor a budai Margithidnál levő Posch- féle étterem különtermében az ünnepelt tiszteletére társasvacsorát rendeztek, melyen meggjelentek Sóváry Emil igazgató, HalászPál, Mayer Miksa, vitéz Szabady Jenő, Marton Béla, Schürger János főmérnökök, a mérnöki-művezetői és tisztviselő kar, valamint a munkásság képviseletei. Szövetségünk képviseletében kovácsi in Ha Mihály központi alelnök és Kauert Rezső központi titkár és lapunk szerkesztője jelentek meg. Először Sóváry Bmil igazgató köszöntötte fel az ünnepeltet, méltatva kiváló érdemeit, tudását és tehetségét, melyet négy évtizeden át hasznosított a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék