Művezetők Lapja, 1933 (36. évfolyam, 1-12. szám)

1933-01-10 / 1. szám

2 MŰVEZETŐK LAPJA. XXXVI évf. 1. szám. vállalat javára, felolvasta Fabinyi Tihamér kereske­delmi miniszter úr Őnagyméltóságának Nedved kar- társunkhoz intézett levelét, melyben értesíti őt arról, hogy a Kormányzó úr ŐfÖméltósága legfelsőbb elisme­résének kifejezését adja tudtára és ennek látható jeléül a koronás bronzéremmel (Signum laudis) tün­tette őt ki, s egyben mellére tűzte a polgári hivatás­ban elérhető legmagasabb kitüntetést, kívánva, hogy azt büszkén viselje és továbbra rs legyen a vállalatnak oly hasznos tagja, mint eddig volt. Szövetségünk nevében kovácsi Bella Mihály köz­ponti alelnök köszöntötte fel Nedved kartársunkat, kiemelve a Szövetség és a LX. kerületi egyesület életében kifejtett érdemeit és szerenesekivánatait fe­jezte ki a legfelsőbb kitüntetés alkalmából. A munkásság nevében Erdős és Bállá szerszám­készítők köszöntötték fel Nedved kartársunkat, mint főnöküket. Az ünnepély további része kedélyes társalgás mellett folyt le és éjfél után abban a kellemes tudat­ban távoztak el a résztvevők, hogy a legfelsőbb kitün­tetés arra érdemes kartársunkat érte, ami buzditólag fog hatni minden dolgozóra. Widia-fém szerszámok alkalmazása üveg­megmunkálásnál. Már néhány éve a Widia-fém szerszámok jelen­tékeny szerepet játszanak a vas- és fém-megmun­kálásban, sőt egyéb anyagoknál — mint márvány — szintén igen jól beváltak. Újabban úgy találták, hogy a Widia különösen üveg megmunkálására nagyon alkalmas, miáltal ezután már nem tartozik a lehetet­lenségek közé üvegtesteknek munkagépeken való megmunkálása. Az üveget ezután gépen lehet esz­tergálni, marni, fúrni, gyalulni stb. Az üveg megmunkálása nem azonos a fémeknél alkalmazott forgácsolással, hanem a szerszám éle a munkadarab felületének az egyenetlenségein meg­akadva, azokat úgyszólván kiszakítja, miáltal újabb kisebb egyenetlenségek támadnak, melyeket azután a következő alkalommal távolit el. Az üvegnek ezzel az uj megmunkálási lehetősé­gével egészen uj alkalmazási lehetőségei nyílnak. Az üveget már régen a legszélesebb körben alkal­mazták volna különösen vegyészeti és elektrotech­nikai műszerek és gépek alkatrészeiül, ha azt meg­felelően lehetett volna megmunkálni. Remélhető, hogy az üvegnek Widiá-val való megmunkálási lehetőségei számos alkalmazási lehetőséget fognak nyújtani az üvegből készült testeknek és alkat­részeknek. Felhívás Tagtársainkhoz. Felhívjuk t. Tagjainkat, hogy bármilyen kérdéssel vagy kéréssel fordulnak a Központi elnökséghez, úgy azt az ügy zavartalan el­intézése céljából illetékes kerületeik utján írásban terjesszék elő még abban az esetben is, ha személyesen járnak el a Központi iro­dában. Kérjük eme felhívásunk szigorú betartását A Központi elnökség Szövetségünk legidősebb tagja f Tagtársaink között alig találkozik már egynéhány, aki Girschiclc Ágoston nevére emlékezne. Az emléke után most pontot teszünk, mert ez a legidősebb tag­társunk, aki 1899. május hó 1-én 61 éves korában lépett szövetségünkbe, 1932. november hó 8-án Gyál- pusztán 95 éves korában elhalálozott. Girschick tagtársunk a Ganz és Társa vaggóngyár művezetője volt s a vállalata 1909-ben nyugdíjazta őt. "Ugyancsak ettől az időponttól helyeztetett szö­vetségünk állandóan segélyezendő tagjai sorába. Az alakulás első éveiben a tagok korhatár nélkül léphettek a tagtársak soraiba, igy történt, hogy Girschick Ágoston 61 éves korban vétetett fel. Tiz esztendőig fizette mint rendes tag a dijakat, akkor a segélyezettek állományába helyeztetett s 23 évig, halála napjáig húzta a segélyeket, halála után pedig esaládja az alapszabályszerü haláleseti segélyben részesült. $ Xem csupán a kegyelet késztet arra, hogy erről a legidősebb tagtársunk elhuny tárói megemlékezzünk, hanem arra is reámutatunk, hogy a Művezetők Orsz. Szövetsége a legnehezebb viszonyok között is és súlyos áldozatok árán mindenkor, igy ebben az eset­ben is becsülettel megtartotta a tagokkal szemben vállalt kötelezettségeit. P. F. Jegyzőkönyvi kivonat a központi előljáióság 1932. december hó 10-én tartott rendes havi üléséből. Jelen vannak: Nemes Károly szöv. elnök, Kauert Rezső titkár, Steckhardt Ferenc II. titkár, Halász János pénztári ellenőr, Fischer Béla II. ellenőr, Sebők Imre jegyző, Urbán Béla, a számvizsgálóbizottság elnöke, Király András előadója, Derer János, Erhardt József, Vodráska Béla, Ko­vács Béla, Mayer Gyula, Wopaletzky Károly, Gergen Adolf, Balog Ferenc, Weber Márton, Pászt Lajos, Rubits József közp. választmányi tagok. Távollétét kimentette : K. Bella Mihály alelnök. Nemes Károly elnök esti Jj>7 órakor megnyitja az ülést. A mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Erhardt József és Derer János választmányi tagokat kéri fel. A múlt ülés jegyzőkönyve egyhangúlag tudomásul vétetett és hite­lesíttetett, majd Kauert Rezső titkár terjeszti elő az elmúlt hó mozgalmáról és eseményeiről szóló jelentést. Köszönet­tel vétetik tudomásul. Halász János pénztári ellenőr a következő jelentést terjeszti elő : bevétel a kerületek utján 7.723.76, ház béi bévé telek 15.174.92, különféle 353.20, összes bevételek 23.251.88. Kiadások: központi kezelési költség 1.575.76, házfentartási költségek 8.251.93, állandó évi segélyszámla 4.169.15, özvegyi végkielégítési segélyek 2.062.06, haláleseti segélyek 772.—, állásnélküli segélyek 160.—, különféle 54.97, Művezetők Lapja 232.75, összesen 17.278.62. Szaporulat mint egyenleg 5.973.26. Vagyonállag pénztár 1.659.21, postatakarékpénztár 3.706.13, Pesti hazai első takarékpénztár 1.250.97, értékpapirállomány : 26,718.88, ingatlan-érték 943.409.05, teher 5.000.—, ösz- szesen 971.744.24. Folyósított segélyek a Szövetség fenn­állása óta 1,568.614.29. Úgy a pénztári jeleutés, mint a számvizsgálóbizottság jelentése köszönettel vétetik tudo­másul. Kauert titkár bejelenti, hogy a munkaképtelenséget megállapító bizottság a következő kérvényezőket ajánlja segélyállományba való helyezésre : november havi ülésen :

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék