Művezetők Lapja, 1935 (38. évfolyam, 1-12. szám)

1935-01-01 / 1. szám

2 XXXVIII. évf. 1. szám. MŰVEZETŐK LAPJA. részéről pedig Távoly Károly (Dorog), Molnár József és Kövesi Imre (Tatabánya), Malomhegyi Gyula (Salgótarján), Csapó János (Ózd). Ügyészünk, dr. TJsetty Eéla keresetlen szavakkal mutatott reá a memorandumban fogmlt sérelmekre és az öt pontba foglalt kívánságokra. Kérte az állam­titkár úr jóindulatú pártfogását azok elintézésénél. Őnagymélt ósága válaszában kijelentette, hogy a 3. 4., és 5 pontba foglalt kérelmeknek a kérelem sze­rinti elintézésénél nem lát nehézségeket. Gácsér János bányaigazgató és Kövesi Imre kiküldött felvilágosító szavai után őnagyméltó- sága úgy nyilatkozott, ha az 1-ső és 2-ik pontban foglalt kérelmek kivihetőségét kellő számadatokkal alá tudjuk támasztani, úgy mérlegelés tárgyává teszi ezen pontok teljesítését a bányanyugbérügy törvényes rendezésénél, egyben a mi számításaink kivitelénél az illető ügyosztály támogatását is ki­látásba helyezte. Fentiekben kivonatosan vázoltuk a bányanyug- bér ügyben kifejtett tevékenységünket, amely most már sikerrel kecsegtet. Az eddigi munkáért is hálás köszönetét kell, hogy mondjunk minden egyes bányásztagtársunk- nak, akik közreműködtek. Fáradságos és felelősség- teljes munkát végeztek, amiért a bányaaltisztek összességének köszöneté jár és reméljük, hogy azok a bányaaltiszt kartársak, kik még nem tagjai szö­vetségünknek, azzal is megbecsülik azokat a kartársa­kat, kik érdekükben oly nagy munkát végeznek, hogy belépnek szövetségünk tagjai sorába. A nyugbér-ügyben teendő további lépésekről időről-időre értesíteni fogjuk tagtársainkat. * A bányatár spénztárak ügyében beadott emlék­iratunk szóbeli megindokolására a belügyminisztéri­um illetékes osztálya december hó 22-én, déli 12 órára meghívta elnökségünket. Elnökségünk részéről Nemes Károly szövetségi elnök és Kauert Dezső szövetségi titkár, a bányász- kortársak részéről Kövesi Imre (Tatabánya) és Távoly Károly (Dorog) vettek részt a tárgyaláson. Az ügyet Lengyel Ervin miniszteri tanácsos és Gaál osztálytanácsos urak jóindulattal kezelik. Tagtár^ainkoz! ügy érezzük, hogy a nehéz gazdasági helyzet­ben sem szabad, hogy kihaljon a kartársi barátság és együttérzés szelleme tagjaink között. Hogy ezt a a barátságot szorosabbra fűzzük, a központi elöl­járóság egyhangúlag egy TÁN CIS T É L Y rendezését határozta el, amelynek várható jövedelme az özvegyek és árvák segítő alapja javára szolgálna. A táncestélyt 1935. évi február hó 9-én, szombaton tartjuk meg a Vasúti és Hajózási Klub (VI., Csengery- utca 68.) összes termeiben esti 9 órai kezdettel, reggel 6 óráig. Jegyek árai: családjegy (3 személy) 3.— P, személyjegy 1.50 P. Táncosjegy 1.— P. Jegyek február hó 7-éig Szövetségünk irodájában, Vili., Ke met-utca 32., a budapesti és környékbeli kerületi egyesületek pénztárainál és a helyszínen kaphatók. Kuhatár személyenként 30 fillér. Felülfizetéseket a jótékony célra való tekin­tettel köszönettel fogadunk. A zenét egy elsőrendű cigány- és jazz zenekar szolgáltatja. Kitűnő ételekről és italokról gondoskodunk. Felkérjük tagjainkat, hogy amennyiben munka adóikhoz vagy elöljáróikhoz tiszteletjegyet óhajtanak eljuttatni, ezt a szándékukat legkésőbb január hó 10-éig a központtal közölni szíveskedjenek. Kérjük kedves tagtársainkat és kartársainkat, tartsák fenn ezt az estét a kedélyességnek és a kar- társi együttérzés megnyilatkozásának. Ezzel nem­csak az összetartozandóságot és együttérzésünket mu­tatjuk meg, de jó szivünkről is tanúságot teszünk, mert a várható jövedelemből sok szenvedő özvegy és árva könnyeit töröljük le. Vendég kartársakat is szívesen lát a Rendezőség. 40 éves jubileum. Matheisel Sámuel tagtársunk, a Rimamvrány- Salgótarjáni Vasmű R. T. rudabányai üzemének mű­vezetője december 8-án töltötte be 40 éves szolgála­tának évfordulóját, mely alkalommal tiszteletére bankettet rendeztek, melyen a vállalat igazgatósága nevében megjelent Kállai Géza m. kir. kormányfő­tanácsos, bányaigazgató, a község és a társadalmi egyesületek részéről pedig Kecskés főjegyző és Ligeti evangélikus lelkész. Matheisel tagtársunkat kiváló érdemeinek el­ismeréséül a Kormányzó úr ŐfÖméltósága az V. oszt. érdemkereszttel tüntette ki. Kállai bányaigazgató úr meleg elismerő szavakban köszöntötte fel az ün­nepeltet, mint akivel 20 éven át együtt működött és hűséges munkatársat ismert meg benne. Kecskés fő­jegyző mint a község virilistáját, mig Ligeti lelkész az evangélikus egyházközség és Lindek András aknász pedig az altisztek nevében köszöntötték fel jubiláló tagtársunkat. Matheisel tagtársunk Szövetségünknek egyik régi buzgó tagja, s mint ilyen a megszűnt rudabányai kerületi egyesület életében tevékeny részt vett. Szövetségünk nevében kívánjuk, hogy Matheisel tag­társunk a jövőben is még igen sok értékes szolgálatot tehessen munkaadó vállalatának és Szövetségünk­nek. 50 éves jubileum. December 15-én ünnepelte fennállásának 50 éves évfordulóját a Süss Nándor-féle praciziós mecha­nikai gyár részvénytársaság, mely alkalommal a vál­lalat tisztikara és munkássága kegyelettel emlékezett meg néhai Süss Nándorról, a gyár alapítójáról, kinek a farkasréti temetőben levő sírjánál megjelentek,hogy kegyeletüket leróhassák. A délelőtt folyamán a gyár­ban volt hivatalos ünnepély, este pedig a Gellért- ;z áll óban bankett keretében tartatottmeg a jubileumi ünnepély, melyen a vállalat igazgatóságán és személy­zetén kívül számos ipari és közéleti előkelőség vett részt. Szövetségünk központi választmányának hatá- i ozataként a jubiláló gyárvállalatot táviratilag üdvö­zöltük és a vállalat közhasznú tevékenységéhez sok sikert kívánunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék