Művezetők Lapja, 1936 (39. évfolyam, 1-12. szám)

1936-01-01 / 1. szám

XXXIX. évf. 1. szám. £ /r? Budapest, 1936. január 1 MŰVEZETŐK LAPJA A magyarországi iparvállalatok, üzemek, bányák, szeszgyárak, textilgyárak, építővállalatok, stb. művezetőinek, üzemvezetőinek, gyárvezetőinek és ipari- és üzemi szaktisztviselőinek egyesületi és szaklapja. LAPTULAJDONOS: MŰVEZETŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. FELELŐS SZERKESZTŐ: WOPALETZKY KÁROLY GÉPÉSZMÉRNÖK. Megjelenik minden hó 1-én. Előfizetési díja: 1 évre 6 pengő. Tagok tagsági járulékuk ellenében kapják. Álláskínálat és kereslet ügyében, úgy a munkaadók, mint a tagok hirdetése díjtalan. Egyéb hirdetéseket mérsékelt áron számítunk. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili., Német-utca 32. sz. I. emelet. Telefon: 32-4-68. A lap szellemi részére vonatkozó levelek a szerkesztő­ség címére, minden egyéb levelezés és pénzküldemé­nyek a kiadóhivatal cimére cimzendők. Szerkesztő található: kedden és pénteken este 6—7-ig. Az évfordulóhoz. Ha visszatekintünk az elmúlt évre és számbavesszük, hogy a köz érdekében kifejtett nehéz munkánk ellenében mennyit haladtunk azon az úton, melyen 38 év előtt elindultunk, hogy a mii- vezetötársadalom elé kitűzött célt elérjük, úgy meg kell állapítanunk, hogy az út bár göröngyös volt, de ismét előrehaladtunk egy olyan lépéssel, hogy már nem lehet messze az az idő, amidőn a kitűzött célt, melyet külön közleményben fej lünk ki, elérjük. Az 1936-os újesztendö legyen olyan fordulópont a művezetők és hasonló alkalmazottak számára, mely több munkaalkalmat és kereseti lehetőséget, jobb jövőt, nagyobb megelégedést és a családi életükben teljes boldogságot hozzon. Ez azonban csak úgy valósulhat meg, ha hazánkban nem lesz egy oly művezető, üzemvezető és hasonló állású ipari alkalmazott sem, aki nem a Szövetségünk keretében keresi a társadalmi és szakmai érvényesülését. Tagtársainknak, barátainknak és jóakaróinknak köszönetét mondunk azért a szíves támoga­tásukért, mellyel Szövetségünk nehéz munkáját elősegítették és kívánunk mindnyájuknak boldog új esszíendöi ! Művezetők Országos Szövetsége központi elnöksége és választmánya. Művezetők Lapja szerkesztősége és kiadóhivatala. Szövetségi táncmulatság. A múlt évi táncestéig sikerén felbuzdulva és tagjaink általános óhajára, 1936. évi február 29-én, szombaton este ismét megtartjuk a SZÖVETSÉGI TÁNCMULATSÁGOT, ugyancsak a Vasúti és Hajózási Klub (VI., Csengery-u. 68.) összes termeiben, a Szö­vetség özvegy- és árvaalapja javára. A múlt évben jólsikerült táncmulatság kellemes emlékei bizonyára újból összehozzák Szövetségünk tagjait és barátait családostól, hogy ismét együtt töltsenek el egy vidám farsangi éjszakát. Jegyigényléseket a kerületi pénztárosok útján és a központban (VIII., Német-u. 32.) kérjük bejelenteni. Jegyek ára: családjegy (3 személy) 4.— , személyjegy 1.60, táncosjegy 1.— pengő.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék