Művezetők Lapja, 1938 (41. évfolyam, 1-12. szám)

1938-01-01 / 1. szám

mm XL ?, évf. í. szám. Ern IAV 1-*. - •'* J __________Budapest, 1938. január 1. LAPJAI A magyarországi iparvállalatok, üzemek, bányák, szeszgyárak, textilgyárak, építővállalatok, stb. művezetőinek, üzemvezetőinek, gyárvezetőinek és ipari- és üzemi szaktisztviselőinek egyesületi és szaklapja. LAPTULAJDONOS: MŰVEZETŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. FELELŐS SZERKESZTŐ: WOPALETZKY KÁROLY GÉPÉSZMÉRNÖK. Megjelenik minden hó 1-én. Előfizetési díja: 1 évre 6 pengő. Tagok tagsági járulékuk ellenében kapják. Álláskínálat és kereslet ügyében, úgy a munkaadók, mint a tagok hirdetése díjtalan. Egyéb hirdetéseket mérsékelt áron számítunk. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Német-utca 32. sz. I. emelet. Telefon: 132—468. A lap szellemi részére vonatkozó levelek a szerkesztő­ség címére, minden egyéb levelezés és pénzküldemé­nyek a kiadóhivatal ciméfe cimzendők. Szerkesztő található: kedden és pénteken este 6—7-ig. 1938. Megilletőcléssel írjuk az új évszámot, mert min­den esztendő egy új határkövet jelent Szövetségünk életében. Egy-egy ily határkőnél, mint a vándor, meg­állunk, körülnézünk és tájékozódunk, hogy a meg­tett út jó irányba vezetett-e bennünket és hogy utunk további célja felé jó irányban haladunk-e? Az elmúlt 40 esztendő útja igen rögös volt és a bekövetkező ki-ik év kezdetén sem látjuk utunkat simának. Azonban a távlatban mégis mintha deren­gene és az út további része mintha simábbnak lát­szana. Tehát több reménnyel és nagyobb kitartással fogunk utunk további részén haladni. Kitartásunkat növelni fogja a t. tagtársainknak felénk áradó bi­zalma és szeretete, amit mi fokozott munkával és tagjaink érdekeinek előbbrevitelével kívánunk viszo­nozni. Az évforduló alkalmuooi .<? összes tagtársaink­nak, jóakaróinknak, barátainknak, lapunk olvasói­nak és hirdetőinél BOLDOG ÜJ ÉVET KÍVÁNUNK! MŰVEZETŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE központi elnöksége és választmánya. MŰVEZETŐK LAPJA szerkesztősége. Köszönetnyilvánítás. Ez évi karácsonyi özvegy- és árvasegélyezési ak­ciónkra való felhívásunk megértő szívekre talált az összes kerületi egyesületeinkben és az összes tagjaink körében. Ez a körülmény tette lehetővé, hogy-elhalt tagjaink rászoruló özvegyei közül lapzártáig 50-nek juttathattunk összesen közel Í400 pengőt kitevő se­gélyt. Ezúton köszönetét mondunk az összes kerületi egyesületeinknek, mint az egyénileg adakozó tagtár­sainknak és a gyűjtéshez hozzájáruló barátainknak. A gyűjtés szép eredménye némileg enyhítette karácsonyra azoknak a sorsát, kik kereső nélkül, gyá­moltalanul tengetik sívár életüket. Budapest, 1937 december hó. A központi elnökség. Kormányzói kitüntetés. Horn József, a Kender, Juta- és Textilipar R.-T. üzemvezetője 41 esztendős, sikerekben gazdag tevé­kenység után 70 éves korában nyugalomba vonult. Ebből az alkalomból Horn József kartársunkat a Kormányzó Ür őfőméltósága a Polgári Érdemkereszt­tel tüntette ki. Horn Józsefnek ez a második legfel­sőbb kitüntetése, osztatlan örömet keltett kartársai körében. A vállalat tisztviselőkara Kasper Sziegfrid vezérigazgatóval az élén meleg ünneplésben részesí­tette őt és a vállalat igen szép jubileumi ünnepély keretében megvendégelte a gyár tisztviselőkarát és munkásait. Horn József 35 éven át parancsnoka volt a gyári tűzoltóságnak és megalakulása óta képviselő- testületi tagja a tripoliszi egyházközségnek. Horn József kartársunk, aki Szövetségünk VIII. számú újpesti kerületi egyesületének buzgó tagja, úgy a munkahelyén, mint a közéletijén és társadalmi életben állandóan hasznos tevékenységet fejtett ki. Benne a Kormányzó úr magas kitüntetése igazán hasznos és érdemes férfiút ért. Szövetségünk nevében Horn József kartársunk­nak legjobb kívánságainkat tolmácsoljuk. A mun­kától való visszavonulása ne jelentse egyben a köz­életi tevékenységtől való visszavonulást is. Lapunk mai számához mellékelt körlevelet nb. olvasóink szíves figyelmébe ajánljuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék