Ipari Művezetők Lapja, 1941 (3. évfolyam, 2-12. szám)

1941-02-01 / 2. szám

III. évf. 2. szám. Budapest, 1941. február 1. I PARI Hfl MŰVEZETŐ A magyarországi iparvállalatok, üzemek, bányák, szeszgyárak, malmok, textilgyárak, építővállalatok, stb. művezetőinek, üzemvezetőinek, gyárvezetőinek és ipari- és üzemi szaktisztviselőinek egyesületi és szaklapja. LAPTULAJDONOS: MŰVEZETŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. FELELŐS SZERKESZTŐ: WOPALETZKY KÁROLY 1 11— I 1W I fcJ & J y„1 w Megjelenik minden hó 1-én. Előfizetési díja : 1 évre 6 pengő. Tagok tagsági járulékuk ellenében kapják. Álláskínálat és kereslet ügyében, úgy a munkaadók, mint a tagok hirdetése díjtalan Egyéb hirdetéseket mérsékelt áron számítunk. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII!., Német-utca 32. sz. 1. emelet. Telefon: 132—468. A lap szellemi részére vonatkozó levelek a szerkesztő­ség cimére, minden egyéb levelezés és pénzküldemé­nyek a kiadóhivatal cimére cimzendők. Szerkesztő található: kedden és pénteken este 6—7-ig. Időszerű kérdések. A folyó 1941-es esztendő, a bennünket érintő és érdeklő időszerű kérdések megoldása vagy szorgal­mazása terén még elegendő dolgot és gondot okoz szövetségünk vezetőségének. Ehhez még hozzájárul­nak a tagjaink körében az idők és időszerű események sodrában felvetődő kérdések, melyekkel szintén fog­lalkozni kell. Ezek közül a művezetői kar szolgálati és jog­viszonyát érintő, valamint a kormány szociálpolitikai célkitűzéseit szolgáló rendeleteknek egységes elvek és általános alkalmazási lehetőségek szerint való módo­sításai állanak a vezetőség munkát érvének előterében. A 3760 1940. M. E. számú kormányrendeletnek az összes ipari szakmákra (tehát a bánya- és kohóiparra is) való kiterjesztése és a rendelet egyes hátrányosan megállapított rendelkezéseinek módosítása oly köz­érdek, mely figyelmen kívül nem hagyható. A munkaidő méltányos rendezése az összes ipa­rokban, valamint a fizetett legrövidebb szabadságnak a művezetőkre nézve hátrányos rendelkezései szintén módosításra szorulnak. A már megoldáshoz közel álló bányanyugbérügy­nek, az érdekeltek megelégedését kiváltó sürgős meg­oldása már nem késhetik sokáig. A fővárosi közigazgatási hivatalok alá tartozó üzemiek művezetőinek státuszrendezése, dacára az elmúlt év végén a közgyűlés által elfogadott rende­zésnek, a legnagyobb üzemek művezetőinek a hely­zete nem rendeztetett. holott erre nézve vezetősé­günk a legmagasabb helyről Ígéretet kapott. Ennek az elintézését illetékes helyeken szintén szorgalmaz­nunk kell. Az állami és egyéb közületi intézmények alá tar­tozó üzemek művezetőinek megfelelő minősítése és értékelése már egy régóta vajúdó kérdés, amelynek megoldása már nem várathat sokáig magára. Ezek mellett a kérdések mellett, a szövetség va­gyonkezelése körüli és szervező munkája sem hanya­golható el. A vezetőség teljes odaadással igyekszik a tagok érdekében dolgozni, hogy a felmerülő időszerű kér­dések mielőbb megoldassanak, azonban a vezetőség csak akkor érhet el kielégítő eredményt, ha hazánk művezetőinek és hasonló munkakörű ipari és üzemi szakembereinek összességét maga mögött érzi. Ennek a szükségességének kell a tagjaink és kartársaink köztudatába vésődni és ebben az értelemben kell min­den, — még távollévő — kartársat felvilágosítani és szövetségünk célkitűzéseinek és eszméinek meg­nyerni. Amikor a jövő magyar politika, a dolgozók tá­borának érdekképviseleteire lesz felépítve, nem lehet közömbös az ipari és üzemi élet vezető szakembe­reire, hogy érdekeik védelmében és előmozdításában tömör egységben állanak szövetségünk vezetősége mö­gött, vagy pedig a széthúzás, vagy szervezetlenség gyengítő hatása foly tán, célkitűzéseikben háttérbe szo­rulnak. A kormány által tervbe vett «Munkakamara» megvalósításánál nekünk nemcsak hogy komolyan közre kell működnünk, hanem erős szervezettségüokel, a «Munkakamara» intézőségéhm tagjaink hivatásának komolysága és fontossága, és nem utolsó sorban lét­száma alapján, a megfelelő helyet kell magunknak kivívni. ——1» ■ 1 —wr*' w—» wmuM ........ ■ > A II.kerületi egyesület t. tagjaihoz! Értesítjük t. tagjainkat, hogy a február havá ülést a hó első vasárnapja helyett, a második vasár­napon. február 9-én tartjuk meg. mivel a február l-ére tervezett disznótoros vacsorával kapcsolatos társasöeisizejövetel tagjainkat az, ülésen való részvételben befolyásolhatja. Február 2-án csak tagdíjbefizetés lesz. Egyben felhív juk t. tagjaink szív es figyelmét arra a határozatra, hogy kerületi tagjaink látogatást tesz­nek időközönként a társkerületi egyesületekben a kar­társi kapcsolatok felvétele és ápolása végett. Az első ilv látogatás február 6-án. csütörtökön este lesz. a VIII-ik számú újpesti kerületi egyesület havi ülésén, h jpest, prof Károlyi-utca 40. sz. Vrónák - féle vendéglőben. Felkérjük t. tagjainkat, hogy ezen a látogatáson minél számosabban jelenjenek meg. A kerületi ehlökséip.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék