Ipari Művezetők Lapja, 1943 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-01 / 1. szám

2 IPARI MŰVEZETŐK LAPJA V. évf. 1. szám. Felhívás a kerületi egyesületeink t. vezetőségeihez és valamennyi tagjainkhoz! Az elmúlt év június havában tartott közgyűlés határozata folytán 1942. évi július hó 1-i hatállyal az előzőleg érvényben volt tagsági díjak olyképpen mó­dosíttattak, hogy az «A» lagok együttes tagdíja havi..........................7.— P, a «B» tagok (30 éves korig) együttes tagdíja havi 4.50 „ a (31—40 éves korig) együttes tagdíja havi 5.—- „ a (41—50 éves korig) együttes tagdíja havi 6.— „ a (50 éven leiül) együttes tagdíja havi . . 7.— „ a «C» tagok tagsági díja pedig havi .....................2.50 „ lelt. Az állásnélküli segély havi járuléka 30 fillér, míg a beiratási díj 2.50 pengőre módosult. Erről a tagdíjmódosításról úgy a lapunkban, mint külön levélben is tájékoztattuk t. tagjainkat és a kerületek t. vezetőit. Ennek dacára még számos oly befizetés folyik be, amely még a régi tagdíjaknak felel meg és számos t. tagtársunk pedig befizetéseivel hátralékban marad. Miután a régi tagdíjak alapján történő befize­tések az ügyvitelben zavart és munkatöbbletet okoz­nak, a hátralékok pedig a tagjaink tagsági jogait ve­szélyeztetik, ezúton is felkérjük összes tagjainkat, hogy tagdíjaikat a fennt felsorolt összegek alapulvételével, minden hónapban pontosan előre fizessék be a ke­rületi pénztáros uraknál, míg a pénztáros urakat ai"ra kérjük, hogy maguk is szorgalmazzák a tagdíjak be­szedését és különösen a hátralékban lévőket igyekez­zenek felvilágosítani arról, hogy alapszabályaink csak legfeljebb 3 havi hátralékot engednek meg és a 4-ik hátralékos hónappal bíró tagok törlését rendelik el. Mielőtt tehát tagjaink közül bárki is v eszélyeztetné tagságával szerzett igényét, ezúton is felkérjük a hátra­lékosokat, hogy hátralékaikat haladéktalanul rendez­zék. Aki méltánylandó körülmények folytán átmeneti­leg nem képes tagdíjat fizetni, vagy hátralékát ren­dezni, az igénybe veheti az alapszabályok erre vonat-! kozó kedvezményeit, ha a méltánylást érdemlő körül­ményt a kerületi vezetőség vagy helyi hatóság igazolja. Kartársi üdvözlettel Központi elnökség. Üzenetek az orosz frontról. Karácsony előtt három tábori levelezőlapot hozott a postás a központi irodánkba, az alábbi szövegekkel: Keresem szíves elintézését megköszönve, áldásos karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok az orosz frontról. 1942 december 11-én. Száraz József tizedes, tábori szám 216/07. (Édesanyja karácsonyi segélyben részesült.) * Boldog karácsonyi ünnepeket és még boldogabb újesztendőt kívánok a t. Vezetőség összes urainak és a kartársaknak. A leg-: szívélyesebb üdvözlettel a frontról. Fuchs Ferenc őrvezető. 241 41. * Kérem» a t. Vezetőségi és a t. Elöljáróság minden egyes tagját, fogadják az orosz fronton küzdő alkalmazottjuk legjobb kíván­ságait, úgy a szent karácsony ünnepekre, mint az ezt követő újév alkalmával. 1942 december 18. Sebők Zoltán hadapródőrmcs- ter. 216/30. Zippernowszky Károly November 29-én 90 éves korában meghalt Zip­pernowszky Károly ny. műegyetemi tanár, volt Ganz- gyári igazgató, aki a villamostechnikában világviszony­latban is úttörő munkát végzett és találmányaival világ­hírt szerzett nevének, a magyar alkotóképességnek és a magyar v illamossági iparnak. Legjelentősebb találmányai közül a váltakozó- áramú áramtermelés fejlesztésével, a transzformátor feltalálásáv al és a gazdaságos áramelosztás megvalósítá­sával világhírre tett szert. Az 1900. évi párisi világ- kiállításon nagy' díjat nyert, 1893-ban a Magyar Tudo­mányos Akadémia levelező tagjává választotta, az Elektrotechnikai Egyesületnek elnöke volt. Régi tag­társaink közül bizonyára még emlékeznek Zipper­nowszky Károlyra, aki mint gyárigazgató, a vezetése alatt állott alkalmazottak szeretetét és tiszteletét érde­melte ki. Emlékét kegyelettel fogják megőrizni mind­azok, akik szeretetreméltó egyéniségét szívükbe zárták. Béke hamvaira. Jegyzőkönyv felvéve a Művezetők Országos Szövetsége és Biztosító Egyesülete elöljáróságának 1942. évi december 12-én tartott együttes ülésén. Jelen vannak: Bella Mihály elnök, Wopalelzky Károly es Fischer Bela alelnökök, Kauert Rezső titkár, Jolsvay Pál másod­titkár, Urban Bela, a számvizsg. elnöke, Bodor Márton elő­adója, Mohácsi István pénztári II. ellenőr, Morvay János, Gom- mennann Antal, Szabó Pál, Pákozdi Lajos, Bella Ferenc, Ham- balkó István, Schlatter Miklós, Veréb Kálmán, Mayer Gyula, Goda János, Balog Ferenc közp. választmányi tagok, Sebók Imre közp. főkönyvelő, jegyző, Regös Ferenc vendégtag. Bella Mihály elnök 18 óra 30 perckor megnyitja az ülést. Üdvözli a megjelenteket ezen, az év utolsó ülésén. Külön üd­vözli Regös Ferenc dorogi tagtársat. A jegyzőkönyv vezeté­sére Sebök Imre főkönyvelőt, a hitelesítésre Morvay János és Szabó Pál választmányi tagokat kéri fel. A múlt ülés jegyzőkönyvét Fischer Béla alelnök terjeszti elő. mely egyhangúlag tudomásul vétetik. Kauert titkár az elmúlt hó eseményeiről tesz jelentést. Köszönettel vétetik tudomásul. Mohácsi István pénztári másodellenőr a következő pénztári jelentést ter­jeszti elő: Bevétel november hóban: a kerületek útján 5588.91, házbérbevételek 9623.87, különféle 639.32 P. összesen 15.852.10 P. Kiadások: központi kezelés 1982.07, házfenntartás 5402.38, se­gélyezési számlák 7274.94, különféle 48.86, Művezetők Lapja 306.44, szaporulat mint egyenleg 837.38 P. Vagyonállag: pénz­tár 4686.97, postatakarékpénztár 6154.66, Pesti Hazai 8422.—, Magyar Általános Hitelbank 2198.45, értékpapírok 2648.19, ingat­lanok 980.254.83 P. összesen 1,004.365.10 P. Folyósított segé­lyek a Szövetség fennállása óta 2,336.480.94 P. Urban Béla számvizsgálóbizottsági elnök jelenti, hogy a rendszeres vizsgálat megtörtént és mindent a legnagyobb rendben talált a bizottság. Ügy a pénztári jelentés, mint a számvizsgáló- bizottság előterjesztése egyhangúlag tudomásul vétetett. Segélyügyek. Kauert titkár előterjeszti 1520. Unterwegcr Ká­roly ideiglenes segélyű tag kérelmét meghosszabbítás iránt. Te­kintettel arra, hogy februárban betölti a 65-ik életévet, segélye állandósítandó. Egyhangú hozzájárulás. Kauert titkár bemutatja az özvegyek és árvák karácsonyi se­gély iránt benyújtott kérvényeit. Felolvassa a kérelmezők név­sorát a megadandó segélyösszegek hozzáfűzésévcl. Az elöljáró­ság egyhangúlag hozzájárul a bejelentett adatokhoz és egyben fel­hatalmazza az elöljáróságot, hogy amennyiben elkésve méltány­lást érdemlő kérelmek érkeznek még be, intézze el a saját belátása szerint. Propaganda ügyek. Kauert titkár bejelenti, bogy mint min­den évben, a központi elöljáróság részt fog venni a közgyűléseken. Kéri azért a jelenlevőket, hogy hassanak oda, bogy a közgyűlése­ken minden tag jelenjen meg, mert igen fontos beszámolni

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék