Ipari Művezetők Lapja, 1944 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1944-01-01 / 1. szám

2 IPARI MŰVEZETŐK LAPJA vi. évf. í. szám­Korrnány főtanácsosi kinevezés. A Kormányzó Or Öfőméltósága a m. kir. , miniszterelnök előterjesztésére vitéz Sághy Antal gépészmérnöknek, a Salgó­tarjáni Kőszénbánya Rt. lóbatlani cementgyára műszaki igaz­gatójának, rom. kát. egyházközségi elnöknek, érdemes közgazda- sági és társadalmi munkássága elismeréséül a m. kir. kormány­főtanácsosi címet adományozta. A magas kitüntetés fölött őszinte örömünknek adunk ki­fejezést, miután vitéz Sághy Antal műszaki igazgató úr, — ki a szövetségünk LXXV. sz. dorogi kerületi egyesületének elnöke, valamint a bányásztársadalom közszeretetben és köztisztelet­ben álló vezető egyénisége, — szövetségünk és dorogi kerületi egyesületünk céljai iránt mindig nemcsak megértést mutatott, hanem mint rendes tag és kerületi elnök azokat személyes közreműködésével elő is mozdította. A magas kitüntetéshez őszinte jókívánságainkat tagjaink és vezetőségünk nevében ezúton is tolmácsoljuk. Kerületi közgyűlések. Kérjük összes tagtársainkat, hogy az itt következő közgyűlési jegyzéket mindenki nézze át, keresse ki, hogy az a kerületi egyesület, melynek ő is tagja, mikor tartja a közgyűlését és vegyen azon feltétlenül részt, mert olyan tárgyak kerülnek napirendre, melyek mindnyájunkat közelről érdekelnek. Minthogy csak két hét múlva tartható újabb köz­gyűlés, ha az első nem határozatképes, nyomatékosan kérjük t. Tagtársainkat, hogy már az első meghívásra jelenjenek meg teljes számban, nehogy két hét múlva újabb közgyűlést kellessen tartani, mikor a központi kiküldött már nem jelenhetik meg. I. Óbuda. 1944 január 16., határozatképtelenség esetén január 23-án délután 4 órakor, III., Kórház-u. 1. Mókus-vendéglő. Központi kiküldött: IVopaletzky Károly szerkesztő. II. Szentislvánváros. 1944 január 9-én délután fél 4 órakor, határozatképtelenség esetén január 16-án, V., Váci-út 50. Lipót­városi Keresztény Kör. Központi kiküldött: Bella Mihály szöv. elnök. III. Budapest-Erzsébetváros. 1944 február 6-án délelőtt 9 órakor, határozatképtelenség esetén február 13-án, VII., Rottenbil- ler-utca 7. Vendéglő. Központi kiküldött: Kauert Rezső szöv. titkár. IV. Józsefváros. 1944 február 6., határozatképtelenség esetén február 13-án d. e. 9 órakor, VIII., József-körút 46., Bandl- féle vendéglő. Központi kiküldött: Mohácsi István szöv. II. pénztári ellenőr. V. Ferencváros. 1944 január 5., határozatképtelenség esetén január 12-én délután 7 órakor, IX., Soroksári-út 56., Zsin-féle vendéglő. Központi kiküldött: Fischer Béla II. elnök. VI. Győr. 1944 január 16., délután 3t/a órakor, Andrássy- út 36., Katolikus Kör. Vili. Újpest. 1944 január 13., határozatképtelenség esetén január 20-án délután 7 órakor, Újpest, Gróf Károlyi-u. 40. Vranák-féle vendéglő. Központi kiküldött: Geszti Aladár köz­ponti választmányi tag. XII. Ózd. 1944 január 23., határozatképtelenség esetén ja­nuár 30-án délután 3 órakor. Olvasóegylet. XV. Salgótarján-Acélgyár. 1944 január 8., határozatképte­lenség esetén január 15-én délután 4 órakor. Olvasóegylet. XXXI. Budapest-Kőbánya. 1944 január 13., határozatképtelen­ség esetén február 3-án d. u. 7 órakor, X., Kőbánya, Martinovits- tér, Szalay-féle vendéglő. Központi kiküldött: Bella Mihály szöv. elnök. XXXII. Kispest. 1944 február 5., határozatképtelenség esetén február 12-én d. u. 7 órakor, Kispest, Horthy Miklós-út 20., Általános ipartestület. Központi kiküldött: Fischer Béla alelnök. XXXVIII. Szeged. 1944 február 6., d. e. 10 órakor, hatá­rozatképtelenség esetén február 16-án délelőtt 11 órakor, Ipar- testületi székház. XLV. Tatabánya. 1944 január 16., határozatképtelenség ese­tén január 23-án délután 3 órakor, Társaskör. LVIII. Pestszenterzsébet. 1944 január 9., határozatképtelen­ség esetén január 16-án délelőtt 9 órakor. Baross-u. 50. Lehőcz- féle vendéglő. Központi kiküldött: Kauert Rezső szöv. titkár. LX. Krisztinaváros. 1944 március 5., határozatképtelenség esetén március 12-én délelőtt 9 órakor, II., Krisztina-körút 8—10., Pozsony-vendéglő. Központi kiküldött: Schwáb Ferenc központi választmányi tag. LXVI. Csepel. 1944 január 16-án, határozatképtelenség ese­tén január 23-án délelőtt 9 órakor, Szentistván-út, Szélesi-féle vendéglő. Központi kiküldött: Bella Mihály szöv. elnök. LXVIl. Építési munkavezetők. 1944 február 6., határozatkép­telenség esetén február 13-án d. e. 9 ^»udl-féle ven­déglő, VIII., József-körút 46. Központi 'Mohácsi Ist­ván pénztári II. ellenőr. LXX. Győr. 1944 február 6., határo ' feb­ruár 13-án délután 4 órakor, Kilián­LXXV. Dorog. 1944 február 13-ár zatképtelenség esetén február 20., Bál ;ege •» es szövetségének iztosító Egye- t»er hó 11-én választmányi k, Kauert Rezső titkár, k Zoltán jegyző, Morvay al, Geszti Aladár, Szőke enc, Goda János, Derer luser Mihály, Sahnen Ká- Lajos választmányi tagok, előadó. lelnök, IVojmletzky Károly Jegy: a <r Művezetők O a * Művezetők C Temetkezési és sülé Le > 1943. év tartott együttes, i Jelen vannak: Bella !\ Mohácsi István pénztári ell János, Szabó Pál, Gommei Kálmán Schlatter Miklós, János, Mayer Gyula, Révay roly, Verébfalvi Kálmán é: Bodor Márton számvizsgáló Kimentette magát Fisc ÍIO í szerkesztő, Balogh Ferenc és Schwab Ferenc választmányi tagok. Bella Mihály elnök este fél 7 órakor megnyitja az ülést, üdvözli a megjelenteket és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Schlatter Miklós és Szabó Pál választmányi tagokat. Olvastatott a múlt ülés jegyzőkönyve, mely megjegyzi* nélkül tudomásul vétetett. Kauert Rezső titkár az elmúlt hó eseményeiről és az iroda munkájáról számol be részletesen. Elfogadva. Mohácsi István pénztári II. ellenőr a pénztári jelentést terjeszti elő, mely szerint az elmúlt hó pénztári forgalma a kö­vetkező volt: Bevételek a kerületektől 5688.31, házbérbevételek 9562.20, légitámadások kártalanítási alapja 290.06, házfenntar­tás költségszámla 15.28, haláleseti segélyek 259.56, Ipari Mű­vezetők Lapja 226.35, költségszámla 30.90, különféle számlák 254.74 P. Összesen 17.327.40 P. Kiadások: Központi kezelési költségszámla 2959.41, házfenntartási költségszámla 6754.26, segé­lyezési számlák 6739.39, különféle számlák 139.45, Ipari Műveze­tők Lapja 447.24, szaporulat mint egyenleg 287.65 P. összesen 17.327.40 P. Pénz-, érték és' ingatlan vagyonállag 1943. évi no­vember hó 30-án: pénztár 8301.17, Postatakarékpénztár 6637.42, Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesület 8608.—, Magyar Általános Hitelbank 3842.12, értékpapírok 2648.19, ingatlanok 980.254.83 P. összesen 1,010.291.73 P. Folyósított segélyek a Szövetség fentíállása óta: 2,410.174.44 P. Bodor Márton számvizsgáló bizottsági előadó a számvizsgáló bizottság jelentését terjeszti elő. Mindkét ielentést a választ­mány egyhangúlag tudomásul vette. Gondnoki jelentések. Kauert titkár jelen pontosan folynak be, csak egy hadbavonult meg fogja fizetni a lakbérét. Tudomásul v Segélyügyek. Kauert titkár előterjesz: ságet megállapító bizottság jelentését, mely szerint a . kérelmek érkeztek be: 1324. tsz. vitéz Szabó Ferenc 57 éve9, állapotában változás nem állott be, segélyét egy további évre javasolja. 1541. tsz. Manglitz Gyula 65 éves, 11/6180. tsz. Liha Bertalan 64 éves és 1490. tsz. Horarik János 62 éves, rok­kantság címén állandó évi segélybe helyezni javasolja. A vá­lasztmány a javaslatokat elfogadta. Szociális ügyek. Bella elnök jelenti, hogy a Szövetség az idén is segélyezni akarja az arra rászoruló özvegyeket, a tavalyi mértékben. Elfogadva. Indítványok és kérdések. Bella elnök felhatalmazást kér a választmánytól, hogy a tisztviselők karácsonyi segélyét ki­fizethesse. Egyben kéri az újévi kiadások engedélyezését is. Megadva. Különböző jelentések. Bella elnök jelenti, hogy az alkal­mazottak műszaki pótléka ügyében eljárt illetékes helyen, ahol azt máris tárgyalás alá vették. Majd Magasházy igazgató úr előadása tárgyaltatott, melyhez majdnem mindenki hozzászólt. Az összefoglalás arra az időre hálasztatott, amidőn az összes ke­rületi egyesületek hozzászólása már beérkezett. Elnök az ülést 7.30 órakor zárja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék