Nyomda- és Rokonipar, 1931 (21. évfolyam, 1-24. szám)

1931-01-01 / 1. szám

Km r Izidor válasza a »TESz«-nek Kommentár nélkül ........................... Körséta a nyomdaiparban. — S c h 1 g e r Jenő: I. A papirnagykereskedő II. A boritékgyáros .... III. A grafikai szaküzletek IV. A mi rendelőink .... V. A mi kartársaink VI. A mi munkásaink 44, 2 52 89 97 106 114 121 147 Körséta az ellenoldalról. — Tranger József.......................................................Hl Közelmúlt és közeljövő. — ElekPál. . 107 Közmunka havazott. — Neumann Tibor 35 Közüzemek.................................................... 6 Közüzemi hírek ...........................................166 Kritika. — Székely Artur ..................134 Külföldi szemle ...............................................99 Külföldön készülő magyar nyomtatványok. — Mar kovits Kálmán . . . . 161 Lehúzni a redőnyöket! ...................................72 Levél a szerkesztőhöz ...................................54 Lipcse. — Tranger József . . 50, 64, 80 Mainz. — Kner Imre ..........................28 Majd az ősszel? — Neumann Tibor . 113 Már ők is ? —■ M. K ......................................169 Megalakult a Mesterek Fiainak Országos Egyesületében a Nyomdászifjak Grafikai Szakosztálya. — Dorman n Ede . . 33 Meg kell szüntetni a Társadalombiztositó öregségi és rokkantsági ágazatát. — Se­bők Jenő . 178 Megkezdődnek? — Egy közép nyom­d á s z................................................... . 154 Még egy adat a közüzemi kérdéshez . . 163 Még egy körséta szállítóink körül. — M. K. 95 Mégegyszer a »Túlbuzgó honi iparvédelem« kérdéséről. — Kertész Árpád . . 79 Még egy szó a vámvédelemről. —■ L. K. 171 Mi a propaganda? . 84 Miért idegesek V — Szász Győző. . 4 Mi marad meg az offset-eljárásnak ? . . 137 Mit csinál a Nemzetközi Iroda? .... 90 Nehéz idők. —-Kertész Árpád. . . 119 Nyílt levél Dr. Halvány: László kormány- tanácsos úrhoz, a Szaklapok Országos Egyesülete elnökéhez. — Neumann Ti­bor .................................................................. 15 Óvakodjunk a portól és a rossz nyomtat­ványoktól. — Neumann Tibor . . 155 öt munkásig. — Neufeld Dezső . . 185 Panaszos levél a szerkesztőhöz. — Egy kö­zép nyomdász .............................................146 Propaganda a nyomtatványpropaganda érde­kében a Nemzetközi Vásár alkalmából. — Mar kovits Kálmán . . . . 65 Propagandánk a Budapesti Nemzetközi Vá­sár alkalmából. — Markovits Kál­mán .......................................................................49 Reklámadó? — M......................................................185 Reklamkiállitás a Meinl-gyárban .... 100 Sürgős beavatkozást! — N. T ..............................121 Szerény és teljesíthető követelések. — Neu­mann Tibor.................................................12 Székházunk. — M...................................................135 Széljegyzetek egy nyilatkozatra. — M a r ­kovits Kálmán..........................................31 Tajekoztatas a vidéki szakosztály tagjai, ré­szére. — M. K................................ 130 Tempó! Tempó! — Neumann Tibor . 29 Tiltakozás a papirvámok felemelése és fenn­tartása ellen. — Markovits Kálmán 57 Uj esztendőt. — N. T........................................... 2 Ullstein és a B. Z. am Mittag. — D r. E n­gel Tivadar.................................................115 Vannak még bírák Magyarországon. — P o- hárnik István nyilatkozata ... 22 Valasz egy előfizetőnek. — Homonovus 7 Védekezés az ipartörvény kijátszása ellen. —; M. . 32 Védjegyet a bérszabályhü üzemeknek. — Székely Artúr, Hcimler Kálmán, Mérei Oszkár dr., Neumann Tibor, Rasofszky Árpád, Kner Imre, Markovits Kálmán, Neumann Lipót, Pápai Ernő, Schulcz Béla, Sebok Jenő, Sugár József, Weisz Ferenc 30, 36 Végeladás mindenütt! — Markovits Kálmán...........................................13 1 égleges a német nyomdaipar munkabér- leszállitása .......................................................39 Vegyes hírek. A behajthatatlan követelések levonása . . 34 A bécsi villamoskalauzok a munkaidő meg­röviditése mellett.........................................40 A budapesti könyvnyomdái kollektiv szer­ződés felmondása........................................ 8 A budapesti könyvkötő bérszabályzat fel­mondása ......................................................... 48 A csődönkivüli kényszeregyezségi eljárásra vonatkozó szabályok kiegészitése ... 43 Adatok a közüzemi gazdálkodáshoz ... 94 Adatok a világ sajtójáról ........................... 9 Adófizetési kedvezmény ......................................167 Adómentes tartalék ..............................................25 A fiatalkorúak éjjeli munkatilalmáról szóló törvény életbeléptetése..................................109 A fizetésképtelenségek október havi statisz­tikája ....................................................................167 A Gebrauchsgraphik magyar száma ... 9 A hitel alapja........................................................140 Aki ellenzi a bizonyítást .......................................78 A kisipari hitel kamatja .......................................67 A kisipari közszállitásokra nem kötelező a nyilvános versenytárgyalás ............................118 A könyv napja Németországban .... 55 A közszállitási vállalkozók biztosítékának kiutalása..............................................................158 A közüzemek elleni harc .....................................125 A leningrádi Péter Pál templom átalakítása államnyomdává ..................................................167 A magasnyonuís és mélynyomás egymás­közti versenye...................................................181 A Magyar Gyáriparból .................................. 8 A magyar nyomdászat ha vergődik is a sanyarú viszonyok következtében, haladni kíván a haladó korral .......................................67 A magyarországi munkanélküliség .... 67 A Mergenthali Lynotipe Company .... 188 Amerikai kékkönyv...............................................86 Amerika nyomdaiparáról....................................67 A Modiano gyár IV. reklámfüzete . . 48 A munkaadók kivonulása az OTI önkor mányzatából .............................................101 A munkanélküliség statisztikája . . . 137 A Nemzeti Bank megkönnyíti az iparvállala­tok külföldi anyagszükségletének beszerzését 131 A német grafikai munkásság egyharmada munkanélküli 182 A német litográfiái kollektiv szerződés fel­mondása 68 A német nyomdai bérszabályzat érvényessége 125 A német nyomdai munkásság bérminimum elleni mozgalma 25 A német nyomdaipar munkanélkülisége 25, 34 A norvég nyomdaipar tárgyalásai .... 55 A novemberi fizetésképtelenségek statisztikája 188 A nyomdai mesterszók .................................109 A nyomtatványok közvetítése nem szabad ipar — Amerikában ..........................................56 A Pesti Napló és a nyomdai közüzemek 109 A rádió a könyv szolgálatában Angliában . 94 Archiv fedélpályázat..............................................152 A »rizsma« szó eredetéről .....................................132 A rövidített munkaidő kérdése az osztrák nyomdaiparban....................................................167 »A Sajtó« Az Írás megszületésétől a fény­szedőgépig c. közleménye ..................................33 A sokszorositóipar a mezőgazdaságért . . . 167 A spanyol könyvnyomdaipar köréből . . . 101 A szcdőtanonc gyakorlati oktatása .... 173 A Társadalombiztosítónál adós iparosok is résztvehetnek a közszállitásokban . . 109 A téves elhelyezkedés következményei . . 101 A Verband Deutscher Buchbindereibesitzer E. V. 9 A világ legöregebb berakónője ............................25 Az adóbevallás beadásának ideje ............................33 Az adóköteles tiszta jövedelem .... 33 Az adórögzités felmondása ...................................17 Az Adress Reclame Co. levele ..........................159 Az angol nyomdatulajdonosok Egyesülete . 182 Az aranyozó és présnyomó munkások kiállítása 55 Az Első Magyar Papíripar mér lege . . 101 Az Intertype Corporation Európa konferen­ciája ..................................................................151 Az iparfelügyelet megreformálása ... 34 Az ipartörvény alapján befolyó ipardijak . . 152 Az olasz nyomdász segélypenztárak beszünte­tik fizetéseiket......................................................173 Az ólombetű árai ............................................48 Az osztrák könyvkereskedelem válságos hely­zetben ....................................................... így Az ÜTI portója ..........................................159 Az ÜTI szanálása ..........................................139 Az Uhertype fényszedőgépről ..............................18 Az uj illetékrendelet módosítása .... 167 Az uj perrendi törvény és az iparos . . 17 Átdolgozzák az ÜTI javaslatot . . . . 118 Belügyminiszteri rendeletre összeírják a fő­városi közüzemek adatait .... 131 Beszélő számadatok .......................................67 Cserhát Miksa jubileuma ..................................67 Egyéni propaganda .................................. 34 Egy nyomda propaganda nyomtatványáról . 101 Egyre nő a német munkanélküliség ... 17 Egy régi osztrák boritékgyár fizetésképtelen 101 Egy tragikomikus törvényszéki tárgyalás . . 109 Előadás az Uhertype lényszedőgépről . . 55 Emelkedik a munkanélküliek száma az egész világon 18 Emelkedik a munkanélküliség az egész világon 144 Emelkedik a váltóóvatolások száma ... 9 Évkönyvünk 8 Évzáró kiállítás 5o Felhívás .........................................................6? Fizetésképtelenségek szeptemberben . . . 159 Francia nyelvű exportcimtár .... 67 Halálozás Bánkíalvi Keresztes Ödön........................181 Pinterits Károly ......................................187 Mérei Miksáné ................................................118 Süsz Dávidné..................................................131 Neuwahl Illés ...........................................158 Fuchs Zsigmond ......................................166 Tolnai Simonná ......................................166 Geitner Henrik .....................................166 Stern Ferencné . .................................173 Vida Dénes ...........................................181 Bolgár Ferenc ..................................................33 Walter Ernőné ......................................40 dr. Tellyesniczky Lászlóné .... 48 Rusznák Soma ..................................................78 özv. Markovits Vilmosné ............................86 Pollák Simon ..................................................86 özv. Hollósy Pálné .......................................94 Sándor Imre ..................................................94 Házasság 8, 17, 48, 86, 101, 109, 139 Helyesbítés 101, 139 Helyiségváltozás 17, 48, 67, 78, 94, 139, 159, 167 Hogyan jutott egyszer olcsó nyomtatványhoz egy fővárosi üzem .....................................144 26131 volt május végén a szervezett munka­nélküliek száma 109 25 éves működési jubileum .... 151 Jubileum .......................................................101 Jugoszláviában a nyomdaipart engedélyhez kötött iparnak szándékozzák minősíteni . 25 Karinthy Frigyes előadása ............................48 Kedvezményes szanatóriumi ellátás .... 159 Kitüntetés ...........................................................125 Kollektiv- propagandánk a Nemzetközi Vá­sár alkalmából 78 Konfliktus a baseli munkások nyomdájában 173 Követendő példa a nyomdaiparosok és a szaklapkiadók egymásközti viszonyában . 17 Közüzemek ellen elrendelt vizsgálat . . . 144 Külföldi munkásokat nem szabad alkalmazni 48 Lapunk késésének oka .....................131, 144 Magyar falragaszok állandó müncheni kiállítása 8 Magyarország a harmadik helyen áll a munkanélküliség világstatisztikájában . . 34 Magyarország februári kereskedelmi mérlege 67 Megegyezés a holland könyvnyomdaiparban 9 Mérsékelt áru jegyek a Belvárosi Színházba 140 Mikor terheli a forgalmiadó a vevőt . . 40 Minimális munkabértarifa a litográfiái iparban 40 Modern Publicity. Modern Reklám 1931 . 34 Munkabérleszállitás a luxemburgi nyomda­iparban 25 Munkabérleszállitás a német nyomdaiparban 187 Munkabérleszállitás az olasz könyvnyomda­iparban 56 Munkanélküliség a német grafikai iparokban 17 Németország sokszorositóiparának gépállo­mánya 1930-ban 182 Nyilatkozat ................................. 51 Nyomdaipari munkanélküliség ez év augusz­tus 31.-én . ................................................181 Országos kollektiv szerződés az olasz nyom­daiparban ............................................................68 Óvakodjunk a lopott nyomdafestékek meg­vásárlásától .................................................187 ötnapos munkahét Amerikában . . . 132 565 millió dollár reklámcélokra . . . 159 Papirfelhasználási adatok ..................................25 Pályázat ipari munkás-kitüntetésre . . 131 Propagandaelőadások ........................................56 Rendkívüli megállapodás iparainkban . . . 125 Szabó Róbert előadássorozata .... 144 Szedőgépteljesitmények Amerikában . . 188 Színes felvételt papirra lehet másolni . 132 Törlés a bérszabályhü üzemek sorából 34, 67, 86, 109, 118, 131, 144, 158, 167 Újítások a Linotype szedőgépen . . . 158 Ujságkiállitás Londonban ................................101 Útmutatás illetékügyekben 167 Üzemi hírek 48 Válság az olasz nyomdaiparban . . 159 Visszahelyezés a bérszabályhü üzemek so­rába ......................................................78, 167 Veszélyes kísérlet volt a postatarifa fel­emelése 17 Szerkesztői üzenetek 144

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék