Magyar Óra és Ékszeripar, 1942 (20. évfolyam, 1-24. szám)

1942-01-01 / 1. szám

XX. évfolyam 1. szám. Megjelenik 1-én és 15-én Budapest, 1942. január 1. 1liáú fi vV^ l * ( TULAJDON JJ'^vT A • BUDAPESTI • ÓRÁSOK • IPARTESTÜLETÉNEK • HIVATALOS • LAPJA < SZERKESZTŐSÉG- ÉS ■ KIADÓHIVATAL : BUDAPEST • VII * KÁROLY • KIRÁLY-ÚT-3 A­Évfordulón Bármennyire is ránknehezedík a rettentő világégés és dúlás szörnyű érzete, amikor az évjelző szám változásának pillanata elérkezik, önkéntelenül is magunkba szállunk. S mint a határjelző csúcson álló visszatekint a megtett útra, mi is végigszántjuk gondolatban az elmúlt év napjait és életünk kis darabjait értékeljük, hasonlítgatjuk; a kedvesekre, a jókra derűs lélekkel gondolunk, míg a kellemetlenekre, a sikertelen­séget jelző élet darabokra sajgó fájdalommal emlékezünk. S talán önmagunk előtt is tagadjuk, hogy fájó szívvel búcsú­zunk az elmúlt évtől s eltesszük a szerzett emlékeket akár jók akár rosszak azok, életünk hátralevő napjaira. De ugyanakkor tágranyílt szemmel szeretnénk belelátni a jövőbe. Tudni szeretnénk, vájjon mit hoz az új év? A jó és rossz között melyikből részeltet többet, meghozza-e mind­azt, amire vágyakozunk, amik elérését szükségesnek érezzük a boldogsághoz. Áldott adománya Istennek a reménykedés. A legnehezebb körülmények között is hinni tudunk abban, hogy a megpróbál­tatások nehézségei elmúlnak s a szorongattatások után lelki felszabadulásunk elkövetkezése nem maradhat, el. Ez a hit éltet s újítja erőnket a sorscsapások elviselésére. De képessé tesz bennünket erre az a tudat is, hogy a magyar sorsot vál­lalni büszke kötelesség. Tudjuk, hogy a küzdés, az örök készen- állás nemcsak apáink sorsa volt, abból részt vállalni nejünk is kötelességünk. Ez az éber tettrekészség tartotta fenn #zer éven át nemzetünket s a küzdés vállalása biztosítja nekünk s az utánunk jövőknek a következő évezredet. Az évforduló napján kartársi szeretettel köszöntőm mind­azokat, akik velem együtt egyazon munkakörben dolgoznak, akik egyazon szakképzettség alapján vagyunk hasznára a magyar társadalomnak. Szentül hiszem, hogy a magyar föld minden gyermeke elérkezik egy szebb, egy igazságosabb, egy boldogabb magyar jövendőbe. Az Isten áldása legyen iparun­kon s az abban foglalatoskodók összeségén. JÁMBOR LAJOS ipartestületi elnök. Szaklapunk olvasóihoz Az évforduló alkalmával szeretettel köszöntjük mindazo­kat, akik szerény szaklapunk olvasó táborához tartoznak. Igaz szeretettel köszöntjük Testületünk tagjait és a megnagyobbo­dott, de még mindig csonka országunk városaiban, falvaiban szorgoskodó kartársainkat, akiket az ipar szeretete mellett kis szaklapunk kapcsol össze egy nagy magyar családdá. — Jóleső érzés; hogy ’nemcsak fővárosunkban, de hazánk minden részében' sokan vannak, akik szívesen fogadják lapunkat, sajátjuknak érzik azt s szeretettel lapozzák. Jól tudjuk, hogy nem nyújthatunk annyit, mint amennyit különösen most kellene. A nagy nemzeti érdek szűkre szabta lapunk terjedelmét. A magyar órásság mindig az első között volt, akik kényszerítés nélkül is belesimultak a nemzeti érde­keket . elősegítő munkába. Mennyivel jobban kell arra töre­kedni lapunknak, mely messzehangzó szava az órásságnak. Most á fájó sebek feltárására nem alkalmas az idő, most az országvezetők munkáját erkölcsi kötelesség könnyíteni. Célunk az lehet csak, hogy a magyar órásság lelki és anyagi erejét átmenteni segítsük abba az időbe, amikor az építéshez, a további fejlődéshez a feltételek újra meglesznek. Ehhez a munkához kérjük kartársainknak, hirdetőinknek és minden jóakarónknak szíves támogatását. jungNam £4 zseb- és karórák Keresztek, olvasók, medaillonok, svájci kar- és zsebórák, doubléáruk, ezüstáruk, ezüst szipkák, ceruzák, külföldi arany bijouterie rendkívül Jutányos áron. HUBERT JÓZSEF IV. Károly-körut 18. — Telefon: 189-625.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék