Magyar Óra és Ékszeripar, 1943 (21. évfolyam, 1-24. szám)

1943-01-01 / 1. szám

XXI. évfolyam 1. szám. Megjelenik t-én és 15-én. Budapest, 1943. január 1. TULAJDONA ORRESEKSZER BUDAPESTI • ÓRÁSOK • IPARTESTÜLETÉNEK • HIVATALOS • LAPJA ­SZERKESZTŐSÉG • ÉS • KIADÓHIVATAL: BUDAPEST • VII • KAROLY - KIRÁLY-ÚT• 3A* A sulyforgalmiadót felemelték A m. kir. pénzügyminisztérium rendelete értelmében 1943. január 1-től kezdődőleg: a platinaáru grammja után .. 10.— (Tíz) pengő az aranyáru grammja után ................... 1.50 (Egy pengő 50 fill.) a z ezüstáru grammja után .. . —.03 (Három) fillér súlyforgalmiadót kell fizetni. Beszámoló az Óráshadbavonultak Hozzátartozóit Segítő Alap létesítéséről. Múlt év júniusának közepén válaszos levelezőlapot küldött Testületünk elöljárósága az Ipartestület tagjaihoz és iparunk­kal kapcsolatosan működő szakmabeliekhez s a levelezőlapról a következő felhívást olvashatták: „Kedves Tagtársak és Szaktársak! A jóságos Isten különös kegyelméből a rettentő háború pusztításai elkerülték eddig békés munkahelyünket, otthonun­kat, fővárosunkat s mindazokat a drága helyeket, ahol nyu­galmas életünk folyik. Sokan azonban közülünk elhivattak és el fognak hivatni oda, ahová a borzalmas pusztítást sikerült drága földünkről áthelyezni. A honvédség kötelékébe lépők az áldozathozatalból emberfelettit vállalnak. Vállalnunk kell egy részt'nekünk iá, itthon levőknek. Fel kell készülnünk arra, hogy esetleg anyagi segítség­ben kell részesítenünk a messze földön küzdők itthon- maradottjait, az itthoni gondokat vállaló szerető feleséget, az apát nélkülöző gyermeket, a támogatás nélkül maradt szülő­ket. Közös erővel segélyalapot kell létesítenünk, melyből a szükség szerint segíthetjük majd a nagy harc borzalmaiban részes társaink hozzátartozóit. Ezért felkérjük Tagtársainkat és iparunkkal kapcsolato­san tevékenykedő szakmabelieket, hogy egyelőre hat hónapon át —■ folyó év júliusától kezdve — szívük és tehetségük szerint ajánljanak fel az alap létesítéséhez hozzájárulást. Mutassuk meg, hogy áldozathozatalban méltók vagyunk a hősi küzdelemben résztvevőkhöz.” Az egyszerű levelezőlapok nyomán megindult a felaján­lások sorozata. A felajánlók szívükre hallgattak és a segítő alap megkezdheti áldásos működését. Azok pedig, akik az alapot létrehozták felajánlásukkal, jóleső örömmel állapít­hatják meg, hogy szép és nemes cél érdekében hoztak áldo­zatot. Legyen Isten áldása mindazokon, akik az alap létesí­téséhez hozzájárultak. A beérkezett adományok a következők: 500.— P-t ado­mányozott a szakmai Csarnokkereskedők Szakosztálya; 300.— P-t adományozott: dr. Erlach Istvánná; 180.— P-t adományozott: Szombathy Ferenc és Társa cég; 150.— P-t adományozott: Neszveda István; 120.— P-t adományozott: Jámbor Lajos; 100.— P-t adományozott: Hoser Viktor; 90.— P-t adományoztak: Marxen Lipót, Mészáros Béla; 70.— P-t adományozott: Oláh Testvérek cég - (Zenta); 60.— P-t adományoztak: Bátory K. Lászlóné (Debrecen), Gander József, Gyenes István, Hacker és Társa cég, Iva- novszky József, Kleinberger Ede, Mitterer Ttstvérek és Társa, Nagy Imre, Schwarcz Dániel, Szamosi Ármin, Szigethy Imre, Sziklai Márton, Tarjányi László, Ulicska István; 50.— P-t adományoztak: Bacsány József (Baja), Hubert József, Láng József Rt., Lukács Antal, Tillemann Sebestyén; 40.— P-t adományoztak: Fenyves és Fodor cég, ördögh Sándor; 36.— P-t adományoztak: Bihary László, Kövesd Viktor, Mérő Szigfrid; 35.— P-t adományozott: Eckert Ignác; 30.— P-t adományoztak: Amster Géza, Benjamin István, Bildner Andor, Bischitz Andor, özv. Deutsch Alfrédné, Dévai Jenő, Erdőfi János, Erkel János, Fischer Antal, Fried Márton, Fürst I. és Társa, Germann Frigyes, Gyurasza János, özv. Негру Anoldné, Негру Gyula, Horváth Alajos, Kigyósi Márk utódai, Koncz Gyula, Kun és Krusbak cég, Lenkei Lajos, Pataki Miklós, özv. BIJOUTERIA Hubert József Arany-# ezüst-, doublé áruk Különféle órák Budapest, IV., Károly-körút 18. sz Teleíonszám: 189 — 625

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék