Magyar Óra és Ékszeripar, 1944 (22. évfolyam, 1-23. szám)

1944-01-01 / 1. szám

XXII. évfolyam 1. szám. Megjelenik 1-én és 15-én. Budapest, 1944. január 1. A M. Kir. Pénzügyminisztérium 222.788/1943. XI. b. sz. rendeletével 1944. január 1-től fémjelezte- tésre kerülő tárgyak súlyforgalmiadóját a következőképen állapította meg: Platina gramja után ....................P 20.— Arany gramja után....................P 5.— E züst gramja után 15 fillér. мниннмтнимитииннмминмнитмитнмтиинтт итмтимимгнмммнммни Évforduló A Mindenható jóságos keze egy ne­héz, gondterhes éven vezetett át bennün­ket s megérni engedte az 1944. év reánkvirradását. Búcsúznunk kell az el­múlt évtől s reménykedve tekintünk az új év elé. — Az egyik év utolsó s a másik év első napja közti időben aláza­tos lélekkel borulunk le a Mindenható magasztos lénye előtt s hálát adunk neki azért, hogy amikor másutt pusz­tulnak az emberi életek és értékek, tő­lünk a kegyetlenség rémét távoltar­totta. Igaz elismeréssel és hálás tiszte­lettel fordulunk azok felé, akik nagy családunknak, a nemzetnek ügyét irá­nyították s úgy vezették, hogy a meg­próbáltatások nehézségeit elkerülhettük. Hálával és szeretettel gondolunk azokra, akik a honvédség kötelékében épségüket, életüket adták érettünk. Úgy érezzük, hogy az év nehézségei közelebb hozták egymáshoz mindazokat, akik igaz jó­A Budapesti Közlöny dec. 23-án meg­jelent száma közli a m. kir. kereske­delem- és közlekedésügyi miniszter 168.500/1943. К. К. M. I. számú rende­letét a nyílt árusítási üzletek nyitása ás zárása idejének ideiglenes módosítása tárgyában. A rendelet szerint a nyílt árusítási izleteket (élelmiszert, tüzelőanyagot, Hóvirágot árusító üzletek kivételével) i hozzájuk tartozó irodai és raktár- íelyiséggel együtt a november 1-étől íprilis 30-áig terjedő időszakban az or­szándékkal végzik munkájukat, bárhová is állította őket a sors keze. Amidőn pedig az új év ismeretlen­sége felé tekintünk, ismét csak azt kér­jük: a jóságos égi kéz védőleg nyúljon fölénk, adjon nagyjaiknak csodás böl- cseséget az ügyintézéshez továbbra is s a magyar fegyverek ereje minden vészt tartson távol az ősi határtól. Mi pedig, akik egyazon formájú mun­kaasztal mellett végezzük szeretett ipa­runk munkáját, megértéssel, igaz kar- társiassággal, összetartással legyünk egymás segítségére, hogy a nagy közön­ség mind nagyobb hasznára lehessünk. Szeretettel köszöntőm az Ipartestület tagjait, vidéki Kartársainkat és mind­azokat, akik iparunkkal kapcsolatosan tevékenykednek. Szívből kívánom, le­gyen türelmük a viszonyok hozta nehéz­ségek leküzdésére s legyen Isten áldása munkájukon. Jámbor Lajos elnök. szág egész területén hétfőn az egész napon át zárva kell tartani, a hétnek többi köznapján pedig d. e. 9 óra előtt kinyitni és d. u. 4 órán túl, szombaton este 7 órán túl nyitvatartani nem sza­bad. Budapesten kívül abban a városban és községben, amelyben hétfőn országos, havi vagy heti kirakóvásárt tartanak, az üzleteket hétfő helyett a vásár befejezését követő köznapon kell egész napon át zárvatartani. A hétfői zárvatartás kötelezettsége nem terjed ki azokra a nyílt árusítási üzletekre, amelyekben kizáróan tovább- árusítók részére szolgáltatnak ki árut. Ezeknek az üzleteknek nyitása és zárása tekintetében továbbra is a hatályban levő rendelkezések irányadók. Az alkat­résznagykereskedők tehát hétfőn nem kötelesek üzletüket bezárni. Azokban a nyilt árusítási üzletekben, amelyekben mind továbbárusítók, mind fogyasztók részére szolgáltatnak ki árut, hétfőn fogyasztókat kiszolgálni nem szabad. A rendelet 3. §-a felsorolja azokat az üzleteket, amelyeket egyhuzamban kell a nyitástól a zárásig nyitvatartani. Iparunk ezek között nem szerepel. Azok az üzlettulajdonosok, akik bevo­nulás, betegség, valamely családi ese­mény vagy más elháríthatatlan aka­dály miatt üzletüket zárva tartják, a zárvatartás kezdő időpontját, okát, vala­mint az üzlethelyiség újból megnyitá­sának időpontját az elsőfokú iparható­ságnak ajánlott levélben azonnal be kell jelenteni. Ezenfelül a zárvatartás okát az üzlethelyiség ajtaján is szembetűnően fel kell tüntetni. Sokan érdeklődtek amiatt, hogy a hétfői zárvatartás ideje alatt szabad-e az üzlethelyiségben ipari munkát vé­gezni — azért közöljük, hogy a rendelet erre vonatkozólag nem intézkedik s való­színűnek tartjuk, hogy ezt a kérdést tisztázó rendelkezést fognak kiadni. Addig is, míg ez kiadásra kerül, az üz­letet mindenki hétfőn szigorúan tartsa zárva, üzletfeleket ne fogadjon s még ipari munkát se vegyen át és ne is ad­jon ki. Ha az üzletben levő ipari műhe­lyében végez ipari munkát, nagyon ügyeljen arra, hogy az üzlet zárvatar- tott volta ne legyen kétségbe vonható. Az üzletek nyitási és zárási idejének ideiglenes módositása

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék