Papír és nyomdatechnika, 1955 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1955-01-01 / 1. szám

&. ¥ re ff* A P V IS - É S X Y i) M D A T E C IS X 8 ü A A PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MŰSZAKI EGYESÜLET LAPJA 1955. ÉVFOLYAMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A magyar könyvkiadás 10 évi? .............................................. A könyvkiadás feladatai 1956-ban ....................................... A Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület műszak­fejlesztési konferenciája .............• •••................................. A "termelés és a dolgozókról való sokirányú gondos­kodás tíz esztendő tükrében • • ..................................... E gyesületünk közgyűlése —.................................................. Emeljük ipari termelésünk műszaki színvonalát ......... K iadói és nyomdaipari dolgozók konferenciája Moszkvában ........................................................................... K öszöntő cikk a nagy ünnepre ............................................... O rszágos könnyűipari tanácskozás az 1955. évi terv teljesítése érdekében •••'..................................................... S zakoktatással az új technikáért .. —.......................:----­S zovjet nyomdaipari és könyvkiadói vállalatok dol­gozóinak össz-szövetségi értekezlete ........................ 1 75 367 305 33 207 335 111 29 30 303 32 Szerzők: Galló Ernő ......... 33, 303 G aramszegi Vince ... 367 Haas Károly ................. 367 H almann György .... 305 II. PAPÍRIPAR CELLULÓZGYÁRTÁS A szalma — értékes nyersanyag *a papífűpar számára 325 A szalma kalciumbiszulfitos feltárásának kermzmu­sáról ......................*...................................................................... 54 A szalma mint cellulózipari nyersanyag ................. 60, 118 A szulfitcellulózgyártás káros mellékterméke: ia p—tcimol ................................................................................... 147 A szulfitcellulózgyártás legújabb módszerei ......... 177 J avítsuk a cellulózgyártás technológiáját! ..................... 261 L egújabb fahántoló módszerek és berendezések 326, 360 Rostok osztályozásának néhány elvi kérdéséről .......... 322 Szalmacellulózgyár tervezése ............................................ 386 új korrekciós eljárás a közepes rosthosszúság meg­határozására .................................................................................. 63 PAPÍRGYÁRTÁS A hab képződése és kiküszöbölése ................................... 363 A hőátadás vizsgálata felületi szárításnál ........................ 9 A papírgép szívó-levevő berendezése ............................... 288 A papír kétőldalúsága ..................................*............................ 268 A papír kunkGrodása ....................................;.......................... 303 A papírszakadások megszüntetése ..... 269 A szalmacellulóz papíripari felhasználásának egyes problémái .......................... 396 A z enyvezés technológiájának időszerű kérdései — 256- Bitumenezett papírok ............................................f.................. 116 F olyamatos őrlés hollandikban ....................................... 216 H őfokgörbék beállítása a papírgépek szárítórészén .. 350 Kétrétegű papír gyártása egysíkszitás papírgépen .. 267 Kívánt fehérségű papír gyártása ....................................... 152 M inőségi verseny a Kar torilemezgyárban ........................ 189 H egedűs István ................ 305­L engyel Lajos .... 30, 355 Mihályfi Ernő ............. 29 S zántó Tibor ................. 32 T amás László ................ 111 T örök Bálint .................... 175 N edves lemez- vízáteresztő-képessége ............................ 291 N yomópapírok porzása .......................................................... 222 P apíralakok szabványosítása .............................................. 295 P apíripari nyersanyagok ülepedési vizsgálata .. 329, 356 PAPlRFELDOLGOZÁS papír szerepe a csomagölótechn’kában és új csomagolóanyagok ................................................................ 124 H ajlítási eljárások a papírfeldolgozó-iparban ................. 171 Üjabb vizsgálati módszerek a papír nyomda- és fel­dolgozóipari f e 1 h asiz n álha tó ságár a ........................... 203 A MAGYAR PAPÍRGYÁRTÁS TÖRTÉNETÉBŐL A diósgyőri papírmalom alapítási kísérlete 1773-ban 218 A diósgyőri papírmalom alapítása 1802-ben ............. 364 A magyar papíripar tíz esztendeje .................................. 41 A pécsi papír malom...................................................................... 70 P apírgyártás 200 év előtt .........*........................................... 263 V EGYES PAPÍRIPARI CIKKEK A famegtakarítás tartalékai a cellulóz- és papír­kombinátokban ........................................... 262 A papíripari technika fejlesztése .........:.......................... 306 A papíripar további műszaki fejlesztéséért .............294 A Szovjetunió segítségé papíriparunk fejlődésében .. 52 Az energetikai felmérésben rejlő gazdaságosság ___ 185 A z önköltség csökkentéséért, a termelékenység emeléséért 150 Az új Kína papíripara ............................. 68 K önyvismertetés .........................................................59, 154, 270 K özös erőivel a Magyar Enciklopédiáért ........................ 332 K ülföldi műszaki tájékoztatás ---- 334, 355, 363, 382, 403 P apíripari hírek 67, 123, 217, 271, 290, 302, 328, 366, 395 Szervezett önköltségcsökkentés & Csepeli Papír­gyárban. 6 Szovjet lapszemle .........................................17, 62, 69, 222, 323 T apasztalataink a röstveszteségek elleni harcban ____ 190 T háli Sándor, .a Csepeli Papírgyár igazgatója, a papíripar első Koseuth-díjasa ................................. 117 Szerzők: Marton Istvánná ......... M érő Tibor 54 Alpár Lajos .........152, 2 91 150, 208, 256, 283 Annus Sándor ............. 5 4 262 386 Bogdán István Morvay Sándor .. 322, 70, 218, 263, 364 Nemes Andor ........ 1 24 Braun András ............. 6 P adrik, Z. A..................... 267 Dánt János ................ 6 P entz Lipót ................. 189 Endrényi Sándor .. 9, 350 Petrov, A......................... 2 61 Halmai Ferenc ......... 3 32 Polonyi Viktor ............. 6 H egedűs István 147, 177, 306, 326 360 Puhtyeckaja, I. M. .. ISO Iwanow Iwan ............. 3 96 Puzürev. Sz..................... 2 9-4 Jakobszon, O. Ja.......... 2 16 Rejzinis, R. E................. 2 16 Katona Kálmán .. 63, 185 Sabalin, A. E................. 1 90 Kóbor Lídia ................. 54 Szántó Tibor ................. 154 Konczwald Imre ......... 4 1 Szerző Ignác ................. 117 Koziminih, I..................... 3 25 Szilágyi Endre ............. 2 56 Kun os Kornél ............. 2 70 Szilágyi Ottó ....329, 356 Langer László ............. 1 71 Sztarovojtov, 'A. E. .. 269 Lengyel Pál .............60, 118 Sztrazdsz. D. E. ------­2 16 Lovász Kálmán ............. 1 50 Tháli Sándor-................. e Mány Gyula Trencséni Sándor ---­3 86 222. 268, 303, 363 Vámos György ............. 5 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék