Szabók Szaklapja, 1934 (42. évfolyam, 1-6. szám)

1934. február / 1. szám

Jj s* , Tr ndapest, 1984 február bő 1. szám S^mdu ív SZAKLAPJA A MAGYARORSZÁGI SZABÓMUNKÁSOK ÉS MUNKÁSNŐK SZAKEGYLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII. kér., Almássy-tér 2. sz. Telefonszám: 41-6-70. A lap ré­szére közlemények és előfizetések ide küldendők Megjelenik minden Két hónapban Előfizetési dij: Egész évre 2 jsengő 40 fillér, fél­évre 1 pengő 20 fillér. Egyes szám ára 20 fill. A szer­kesztővel értekezni lehet délután 5—6 óra között Jelentés a Magyarországi Szabómunkások és Munkásnők Szak­egyesülete budapesti csoportja 1933. évi működéséről Tisztelt Közgyűlés! Amidőn a csoport vezetősége az elmúlt évi tevékenységéről be­számol, meg kell állapítania, hogy a mos­tani vezetőség a szakcsoport vezetését és a mozgalom irányítását csak az év közben vette át. A rendes évi közgyűlésen ugyanis olyanok is résztvettek, akik nem voltak igényjogos tagjai az Egyesületnek és ezek természetesen olyan vezetőséget választot­tak, akiknek egyrésze ugyancsak nem volt igényjogos tagja az Egyesületnek. A köz­ponti ^vezetőség kénytelen volt a csoport­vezetőség működését felfüggeszteni és gon­doskodni arról, hogy a csoport vezetősége egy szabályszerűen megtartott közgyűlésen választassák meg. A közgyűlés évközben megtartatott és a jelenleg lelépő vezetőség ezen a közgyűlésen lesz megválasztva. Az újonnan megválasztott vezetőség tisztában volt azzal, hogy súlyos föladatra vállalko­zik, mert a felelőtlen demagógia olyan pusztítást végzett a csoportban, amely pusztítást csak odaadó, lelkes, kitartó és szívós munkával lehet helyrehozni. A ve­zetőség bízva igazában, megindította az agitációt és a felvilágosítás munkáját, amely sikerrel is járt, úgyhogy a csoport taglétszáma azóta örvendetesen emdlmdik. Azt is meg kell állapítanunk, hogy a cso­port vezetősége és a tagok között talán, még sohasem volt meg az az összhang, ami ma megvan és éppen ennek tudhatjuk ljfe azt, hogy a munkánk sikerrel is jár^/Meg kell még említenünk, hogy a csoport bevéte­leinek állandó csökkenése miatt kénytelen volt a csoport Meder Fülöp szaktársat, aki a csoport titkári teendőt végezte el, állásá­ból elbocsátani. A szakegyesületben most nincs állandó alkalmazott, az előforduló adminisztrációs és agitációs munkálatokat egyes vezetőségi tagok és a szervezőbizott­ság tagjai látják el. Hogy nem tudunk na­gyobb eredményről beszámolni, az nemcsak rajtunk múlott, de egyet meg kell állapíta­nunk, hogy ennek a vezetőségnek sikerült az Egyesület működését rendes kerék­vágásba hozni és a jóhiszemű szaktársakat meggyőzni arról, hogy amit annak idején egyesek csináltak, felelőtlen demagógia munkája volt és csak arra volt alkalmas, hogy a jóhiszemű szaktársakat is eltávolít­sák a szakegyesületből. Ami már most a szakmánál előforduló munkabér, munkaidő és általában a munkabérek rendezését illeti, sajnos, nem volt időnk ahhoz, hogy ezen a téren valami lényegeset alkothattunk volna. Annyit azonban meg tudtunk csinálni, amit a szak­társak különben jól tudnak, hogy az ősz folyamán a férfikonfekció- és vásáriszabó­ságnál foglalkoztatott munkások részére sikerült egy árszabályt megkötni és hogy­ha ezzel az árszabállyal nem is vagyunk megelégedve, de arra mégis alkalmas, hogy ebből kiindulva, a munkaidő és munka­bérek tekintetében valamilyen javulást tudjunk elérni. A szakmánál tudniillik az a baj, hogy nemcsak azért kevés a munka, A Magyarországi Szabómunkások és Munkásnők Szakegyesülete budapesti csoportja 1933. évi zárszámadása kiadás BEVETED I» Beiratási díjak................... Tagkönyvek.......................... Hetijárulékok ..................... M ulatság, tánciskola.......... Alkalmazottak adója......... E llátmány a központtól .. Egyéb bevétel..................... Ö sszes bevétel..................... M aradvány 1932 dec. 31-én p f P f 474 40 Munkanélkülisegélyek .... 107 10 158 60 Rendkívüli segélyek ......... 1 11 — 3.501 — Tanfolyamok....................... 8 5 0 1.039 26 Könyvtár.............................. 4 2 40 46 40 Lapok előfizetése........ 259 72 900 — Fűtés..................................... 4 82 14 64 30 Világítás.............................. 1 .170 42 fi 183 96 Takarítás.............................. 1 30 10 34 Nyomtatvány ....................... 3 61 31 Irodakellék.......................... 62 88 Postaköltség ....................... 1 38 80 Alkalmazottak fizetése ... 1.981 20 Alkalmazottak biztosítási díja ..................................... 2 56 65 Alkalmazottak adója ......... 4 6 40 Mulatság, tánciskola ..... 56 __ Vegyes kiadások ................ 8 5 57 összes kiadás ....................... 5 .300 19 Befizetés a központnak ... 899 26 Együtt................................... 6.199 45 Maradvány 1933 dec. 31-én 18 66 6.218 11 6.218 11 1 PetruszJ-stvána. k. etaók Holeer Mihály s. k. offer# r Stccek Ferenc s. k Szaiff Károly-g. k. Robícs József s. k. elhwőr ellenőr iíctk táros meghívó A Magyarországi Szabómunkások és Munkásnők Szakegyesülete budapesti cso­portja 1934 március 4-én, vasárnap délelőtt 9 óraikor,^ a szakegyesület helyiségében (VII, Almássy tér 2. szám) rendes évi közgyűlést tart, amelyre a csoport kötelékébe tartozó budapesti férfiszabó-, nöiszabó-, nöikonfek- ciószabó-, férfikonfekciószabó-, továbbá a vásári szabómunkásokat és munkásnöket ezennel meghívjuk. A közgyűlés napi­rendje: 1. A vezetőség jelentése: a) általános jelentés; b) pénztári jelentés; c) ellenőrök jelentése és ezzel kapcso­latban határozathozatal a vezető­ség fölmentése iránt. 2. Üj vezetőség választása. 3. Indítványok és egyéb szervezeti ügyek. Kérjük a szaktársakat és szaktársnőket, bogy a közgyűlésen föltétlenül rendes idő­ben jelenjenek meg. Ugyancsak fölhívjuk az egyesület mind­azon tagjait, akik járulékaikkal nyolc hé­ten túl hátralékban vannak, hogy azt egyen­lítsék ki, mert különben a közgyűlésen nem vehetnek részt. A tagsági könyvet min­denki hozza el. A csoport vezetősége. mert az emberek kevesebbet vásárolnak, ha­nem főleg azért, mert szervezetlen munká­sok napi 16—18 órát dolgoznak, vagyis egy munkás két-három munkaerőnek a munká­ját is elvégzi. Ennek azután az • az ered­ménye, minthogy több a munkanélküli, a munkanélküliek lekonkurrálják a műhely­ben dolgozó munkások munkabérét, olyan alacsony bérek mellett vállalkoznak mun­kára, amihez hasonlót a múltban sohasem tapasztaltunk. Egyet meg kell tanulnunk és ez az: hogyha mi a szabóságnál rendezett munkabéreket és rendezett munkaidőt aka­runk elérni, azt csak úgy érhetjük el, hogy­ha a szaktársakat megszervezzük és így közös akarattal föl tudjuk venni a küzdel­met, a harcot a munkáltatókkal szemben. A csoport vezetősége nagy súlyt fektetett arra, hogy az Egyesület tagjai megfelelő szellemi oktatásban is részesüljenek, ezért elhatározta, hogy akik szemináriumba kí­vánnak járni, de munkanélküliségük miatt az oktatási költséget nem bírják megfizetni, a csoport vezetősége azt helyettük elvál­lalja. Ugyancsak gondoskodott a csoport vezetősége a könyvtári állomány felfrissí­téséről, úgyhogy az olvani kívánó szaktár­sak a legjobb könyveket találják meg az Egyesület könyvtárában. A budapesti csoport járulékfizetési for­galma 1933-ban a következő volt: Befolyt 12544 férfijárulék és 2744 női járulók, összesen 15288. Beiratkozott: férfi 471, nő 122. A munkaközvetítésnél a multévi adathoz képest alig van valami eltérés. Itt alant ad­juk száanszerint kimutatva, hogy hány

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék