Szabók Szaklapja, 1936 (44. évfolyam, 1-6. szám)

1936. február / 1. szám

XLIV. évfolyam Budapest, 1936 február hó 1. szám A RUHÁZATI MUNKÁSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS Kw, . I i •m Megjelenik minden második hónapban Szerkesztőség: Budapest VII. kerület, Almássy tér 2. szám. Telefónszám: 41-6-70. A lap részére való közlemények ide küldendők Nyolcórai munkaidő és a legkisebb munkabér A legkisebb munkabéreket megállapító bizottság kinevezése megtörtént. Nekünk azonban, akik a miniszteri rendeletibe való hivatkozással sürgettük a bizottság kine­vezését, nem szabad ölhetett kézzel várni a fejleményeiket, hanem nagy agitációval erő­sítenünk kell a szervezett szabómunkások táborát, mert csak így tudjuk a mérleg nyelvét a szabómunkásság javára billen­teni. ■ A legkisebb munkabéreket megállapító bizottság eddigi határozataiból következ­tetve több mint valószínű, hogy a mi szak­mánknál sem fogják a legkisebb munka­béreket a mi kívánságainknak megfelelően megállapítani. Ez a körülmény azonban ne befolyásoljon bennünket és ne tagadjuk meg a közreműködésünket. Minden lehetőt; el kell követnünk, hogy a munkabérek te­kintetében a, már lehetetlen helyzet meg­szűnjön, vagyis ne fizethessen egyik mun­káltató pl 40 fillér órabért annak a szabó- munkásnak, akinek a másik munkáltató 60 vagy 70 fillér órabért fizet. A bizottság ;iltal megállapítandó órabérek nem örök életűek, azokat, ha a viszonyok úgy kíván­ják, meg lehet, változtatni. De ha a megál­lapított béreket a bizottság idővel nem is fogja megváltoztatni, azok a gyakorlatiján' akkor is meg fognak változni, mert sajnos, á munkabérek is alá vannak vetve a Keres­kedelemben kialakult kereset és kínálat­nak. Mi szervezett munkások nagyon jól tud­juk, hogy a bizottság által megállapított legkisebb munkabéreket hiába hagyja jóvá a miniszter és az hiába jelenik meg a hi­vatalos lapban, hogy ezzel formailag is törvényerőre emeljék, a gyakorlatban csak akkor fog életbelépni, ha a szervezett szabó­munkások a szervezeten keresztül egységes fellépésükkel a munkáltatóktól a már tör­vényerőre emelt rendelet betartását, illetve a munkabéreknek aszerint való fizetését ki tudják küzdeni. Nekünk, szervezett szabó­munkásoknak kell tehát őrt állnunk és vi­gyáznunk arra, hogy a munkabérmegálla­pító bizottság határozatát a munkáltatók az egész vonalon betartsák. Minél több szervezett szabómunkás, annál több őr, minél több őr, annál biztosabb a megálla­pított bérek szerint való fizetés. Ezeknek az előrebocsátása után tájékoz­tatni kívánjuk a szaktársakat arról, ami a bizottság kinevezése körül történt. A bi­zottság kinevezése a hivatalos lapban de­cember 22-én jelent meg. A bizottságot ja­nuár 16-ára hívták össze alakuló ülésre. Az alakuló ülésen az elnök felhívta a mun­káltatókat és munkavállalókat, hogy közös tárgyaláson igyekezzenek megállapodásra jutni éis a bizottsági üléseket február hó ,1-ig elnapolta. Meg kell még említenünk, hogy a beadványunknak megfelelően az egyes szakmai ágazatban külön-külön bi­zottságot nevezett ki az iparügyi miniszter és ezek — mint a rendelésre dolgozó férfi­szabók, rendelésre dolgozó női szabók, női konfekciószabók, férfikonfekció, vásári sza­bók és fűzőkészítők bizottságai — külön- külön fogják tárgyalni a legkisebb munka­béreket. Az egyes bizottságokat az elnök ismételten összehívta ülésre, minthogy azonban még egyesság nem jött létre, a rendes bizottsági ülések megtartását újból elhalasztotta, felhívta az érdekelteket a tárgyalások megtartására. A tárgyalások jelenleg folyamatban van­nak a rendelésre dolgozó férfiszabók, ka­tonaszabók, rendelésre dolgozó női szabók és a férfikonfekciószabóságnál. A katona­szabók és a rendelésre dolgozó férfiszabó- mesterekkel lefolytatott tárgyaláson már megállapodás jött létre az egyes munka­darabok kikészítési idejének a megállapí­tása tekintetében, valamint a különmun­káknak külön díjazása tekintetében is a legközelebbi tárgyaláson fogják az órabé­reket tárgyalni. Ha a munkáltatókkal sikerül az órabé­rekben megállapodni, abban az esetben a közös megállapodás a miniszter által kine­vezett bizottság élé kerül, amely bizottság­ban 2 munkáltató, 2 munkavállaló és 2 semleges foglal helyet és ez a bizottság fogja az'órabéreket véglegesen megállapí­tani és jóváhagyás végett yz iparügyi mi­niszterhez terjeszteni. Ma ellenben nem tudnánk a munkáltatókkal az órabérekre vonatkozólag megállapodásra jutni, ebben az esetben a szabóm un kassá,g kívánságai- a szakszervezet, mint a szabómunkások érdekképviselete fogja a bizottság elé ter­jeszteni, ebben a' bizottságban természete­sen van nekünk is képviseletünk. A mi kívánságunkkal szemben valószínű­leg a munkáltatók is előterjesztik kívánsá­gaikat, a bizottság azután valószínűleg mérlegelés tárgyává teszi a két előterjesz­tést és annak alapján határoz. Reméljük, hogy Budapest és kornyékére sikerül március hónapban a legkisebb bé­reket megállapítani, azután következik Székesfehérvár, Kecskemét, Félegyháza, Pest, Hont. és Nógrád megye, mert a bizott­ság hatásköre egyelőre csak ezekre terjed ki, kivéve a tömegáruk készítésével fog­lalkozókat, akiknek a munkabérét az egész országra vonatkozólag illetékes ez a kine­vezett bizottság megállapítani. Ez alkalommal ismételten leszögezzük azt az álláspontunkat, bogy a napi 8 órai munkaidő bevezetése nélkül csak félmeg­oldás a legkisebb órabérek megállapítása. Szakmánkban olyan nagy a munkanélküli­ség, hogy a 8-órai munkaidő bevezetése múlhatatlanul sürgős és szükséges. ügyben el fogunk járni és reméljük, bogi# sikerül az illetékeseket meggyőzni a napi 8 órái munkaidőnek elodázhatatlan életbeléptetéséről. JeSosités a Magyarországi Szabómunkások és Munkásnők Szak- egyesülete budapesti csoportja 1935. évi működéséről Tisztelt Közgyűlés! A budapesti csoport kebelében megszervezett különböző szak­mai ágazatok az elmúlt évben élénk tevé­kenységet fejtettek • ki. A szakma egyes ágazataiban működő szervezőbizottságok­nak az volt a törekvésük, hogy a szervezet­ien szaktársakat és szaktársnőket megszer­vezzék. A szervezés munkáját a múlt év második felében hekövetkezett nagy munkahiány ugyan megnehezítette, de az egyes ágazatokban mégis sikerült a mű­helyek munkásait megszervezni. A csoport vezetősége és az egyes szervezőbizottságok a szervezési munkák elvégzésén kívül arra törekedett, hogy az egyes ágazatokban a bérek további lemorzsolódása megszűnjön és evégből egy akciót indított a kollektív szerződés megkötése végett. A kollektív szerződés szükségességét különben a mun­káltatók is hangoztatták, mert annak ré­vén remélték, hogy a szennykonkurrenciá- tól megszabadulnak. A munkáltatókkal a tárgyalások megindultak, közben azonban a munkáltatók kijelentették, hogy a to­vábbi tárgyalásokat megszakítják. Mint­hogy a munkások bérei már a mélypontig süllyedtek és a szabómunkások nem voltak hajlandók az eddig fizetett bérek mellett tovább dolgozni, a munkáltatók pedig nem voltak hajlandók tárgyalni, a rendelésre dolgozó férfiszabóságnál, valamint a férfi- konfekciószabóságnál foglalkoztatott szak­társak és szaktársnők a munkát április lió 1-én beszüntették. Meg kell állapítanunk, hogy ez a munkabeszüntetés a munkálta­tókat nagyon meglepte, mert azt hitték, hogy az, amit a kormányhoz közel álló la­pok írtak a szervezett munkásság csődjé­ről. az mind igaz és a. szabómunkásság ki­zsákmányolására szabad az út. A munka­beszüntetésnek a szabómunkásság szem- szempontjából is nagy jelentősége volt, mert a szervezett szabómunkásság ezzel a lépésével megmutatta a szervezeten kívül állóknak, hogy a szabómuilkás csak a szer­vezeten keresztül tudja gazdasági érde­keit megvédeni. Ez a mozgalom visszaadta a szaktársak önbizalmát és a közömbösséggel párosult fásultságból felrázta azokat, akik már ab­ban a hitben éltek, hogy bele kell törődni abba, ami van, mert, azon a szabómunkás­ság úgysem tud változtatni. A mozgalom nyomán meginduló agitációs munkának meg is volt a várt eredménye, csakhogy ezt, a sikert az év második felében bekövet­kező munkahiány lerontotta. A munkabérek rendezése • most van fo­lyamatban, reméljük, hogy ez a régen húzódó ügy a befejezéshez közeledik. A csoport vezetősége 12 vezetőségi ülést tartott. Tartottunk néhány tagértekezletet és egy nyilvános szabógyűlést, többet nem tarthattunk, mert a. hatóság betiltotta. Az üzemekben és műhelyekben előforduló ügyek a műbélyértekezíeteken nyertek el­intézést. .... A múlt évben 615 férfi és 200 nő iratko­zott be az. egyesületbe. Férfitagjárulék 18.625, nőitagjárulék 6159, összesen 24.784 heti járulék folyt. be.. Az előző évben 26.162 hetijárulék,, tehát. 1378 betj járulékkal több folyt be. Ahogy már föntebb jeleztük, ez a csökkenés a .múlt. éy második felére esik, ami kizárólag a nagy,munkahiánynak tud­ható be. A munkanélküliek az elmúlt év­iién 12.000.hetijárulékot fizettek be, ebből is megállapítható, hogy milyen nagy­arányú volt a .munkanélküliség. A vezetőség, a tagok oktatásáról is állan­dóan gondoskodott... Rendezett részükre hathetes nyári tanfolyamot, amelyen a ta­gok nagy számmal vettek részt. Van. azon­felül egy állandó szemináriumunk. A veze­tőség egyes -előadásokat is rendezett. Az egyesületnek 5000 kötetből álló könyvtára áll a tagok rendelkezésére. A vezetőség gondoskodott a könyvtár kibővítéséről,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék