Szabók Szaklapja, 1937 (45. évfolyam, 1-12. szám)

1937. január-február / 1-2. szám

l/í XLV. évfolyam Budapest, 1937 január—febroO SZABOK SZAKLAPJA A RUHÁZATI MUNKÁSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE---------------------- ■ ,1,1^11 im iniiMii __________________________________ - ■ M egjelenik minden második hónapban Szerkesztőség: Budapest \ II. kerület, Almássy tér 2. szám. Telefónszám: 1-416-70. A lap részére való közlemények ide küldendők Az Egyesület tagjai a lapot tagilletményként kapják Megjelent a minimális munkabérrendelet a szabóság összes ágazataira A m. kir. iparügyi miniszter 40.748/1936. Alii. szám alatt megerősítette a kész női­es leányfelsőruliát tömegesen előállító ipar­ban fizetendő legkisebb munkabérek meg­állapítására hivatott bizottságnak a buda- pest i kereskedelmi és iparkama, azaz Fejér, Nógrád és Hont k. e. e., továbbá Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyék, Buda­pest székesfőváros, Kecskemét tj. és Szé­kesfehérvár tj. sz. kir. városok területére vonatkozó alábbi határozatát. A kész női- és leányfelsőruha tömeges előállításával foglalkozó szakma angol és francia ágazatra oszlik, tekintettel az egyes munkadarabok elkészítési módjára. Ennek megfelelően mind a legkisebb óra­bérek, mind a munkadarabok legkisebb munkadíjai a két szakmai ágazatban el­térően vannak megállapítva. Mindkét szakmai ágazatban bárom terü­leti csoport van cgyozőleg. a következő­képpen: I. területi csoportba tartoznak: Buda­pest székesfőváros, továbbá a budai Lánc­hídfőnél lévő zérus kilométertől légvonal­ban számított 30 krn-en belül fekvő váro­sok és községek és Vác város; II. területi csoportba tartoznak: Kecske­mét tj. és Székesfehérvár tj. sz. kir. váro­sok, valamint a budapesti kereskedelmi és iparkamara területén lévő többi megyei városok és Kiskőrös nagyközség; III. területi csoportba tartoznak: a buda­pesti kereskedelmi és iparkamara terüle­tén lévő összes többi kis- és nagyközségek. A fizetendő Legkisebb munkabérek, ille­tőleg legkisebb munkadíjak a következők: A. A kész női- és leány felsőruha tömeges előállításával foglalkozó szakma (konfek­ció) u. n. angol ágazatában. I. A férfi- és női munkavállalóknak fize­tendő legkisebb munkabérek a következők: i. II. TIT. területi csoportban 1. Kezdő kézimunkásnö, alkal­mazásának első három hó­napjában — 25 20 19 2. III. osztályú kézimunkásnö 30 25 22 3. II. osztályú kézimunkásnö 38 31 28 4. I. osztályú kézimunkásnö 45 37 34 5. Önálló előmunkásnő-----­5 5 45 41 6. III. osztályú segédvasaló és segédgépés-------------­6 0 49 45 7. II. osztályú vasaló és gépész 80 66 60 8. I. osztályú vasaló, gépész és önálló előimunkás — 96 79 72 B. A kész női- és leányfelsőruha tömeges előállításával foglalkozó szakma (konfek­A női munkavállalóknak fizetendő lég­kisebb munkabérek a következők: i. II. in. ' területi csoportban órabér fillérekben 1. Kezdő kézimunkásnö alkal­ma zfcatásám a k első három hónapjában--------------------­2 . III. osztályú kézimunkásnö 20 16 15 részére--------------— — 2 5 2» 19 3. II. osztályú kézimunkásnö 30 25 23 4. I. osztályú kézimunkásnö 5. Hl. osztályú gép varrónő és 40 33 30 vasalónő-----------------­4 0 33 3« 6. II. osztályú gépvarrónő és vasalónő — —---------­4 6 38 35 7. I. osztályú vasalónő-----­5 6 46 42 ció) u. n. francia ágazatában. Ebben az ágazatban alkalmazott férfi­munkavállalóknak a fent A. alatt az angol ágazatban felsorolt legkisebb munkabére­cet kell fizetni. A m. kir. iparügyi miniszter 4590/1937. XIII. szám alatt megerősítette a kész férfi- és fiúfelsőruhát tömegesen előállító ipar­ban fizetendő legkisebb munkabérek meg­állapítására hivatott bizottságnak a buda- otSíi' kereskedelmi és 'íp&rkuinara,“azaz Fejér, Nógrád és Hont k. e. e„ továbbá Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyék,. Buda­pest székesfőváros, Kecskemét tj. és Székes- fehérvár tj. sz. kir. városok területére vonatkozó alábbi határozatát. A kész férfi- és fiúfelsőruhát tömegesen előállító (raktári férfifelsőruha, vásári férfifelsőruha és fiúfelsőruha előállítása) iparban fizetendő legkisebb munkabérek az előbbi bárom területi csoportban a követ­kezők : I. területi csoport: Budapest székes- főváros, továbbá a budai Lánchíd-főnél lévő zérus kilométertől légvonalban számí­tott 30 kilométer körzeten belül eső váro­sok és községek és Vác város; .11. területi csoport: Kecskemét tj. és Székesfehérvár 1j. sz. kir. város, valamint a budapesti kereskedelmi és iparkamara területen lévő többi megyei városok és Kis­kőrös nagyközség; III. területi csoport: a budapesti keres­kedelmi és iparkamara területén lévő többi nagy- és kisközség. A. Órabér: I. II. ITI. területi csoportban órabér fillérekben 1. Kezdő és gyakorlatlan mun­kások és munkásnők. vala­mint a szabóipar más ága­zatából átlépő begyakorló munkások és munkásnők, alkalmazásuk első három hónapjában--------------­2 . IV. osztályú kézimunkás ­3. III. osztályú kézimunkás — 50 4. II. osztályú kézimunkás ­5. I. osztályú kézimunkás ­6. Kellék-gépész és vasaló — 65 7. önálló gépész és vasaló: nadrág- és mellónymunkánál 68 52 8. II. osztályú önálló vasaló, gépész: raktári, vásári, bőrruha és szállítási mun­kánál — 9. I. osztályú önálló vasaló, gépész és kézimunkás — 10. Elsőrendű gyakorlott szak­munkás, vasaló, gépész, élő­in unkás és önálló beigazító 96 40 33 30 45 37 34 50 41 38 55 45 41 61 53 49 65 52 48 68 52 48 72 59 54 88 72 66 96 79 72 A m. hír. iparügyi miniszter 39.750/1936. XIII. szám alatt megerősítette a rende­lésre dolgozó férfiszabó és: férfiruhakészítő: iparban fizetendő legkisebb munkabérek megállapítására hivatott bizottságnak a budapesti kereskedelmi és iparkamara, azaz Fejér, Nógrád és Hont k. e. e., to-; vábbá Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyék, Budapest székesfőváros, Kecskemét tj. és Székesfehérvár tj. sz. kir. városok terüle­tére vonatkozó alábbi határozatát: A polgári ruhadarabok elkészítésének módjait a jelen határozat, kiegészítő részét képező, határozat jellegével bíró A. sz. függelék, — a katonai ruhadarabok elké­szítésének módjait a. jelen határozat ki­egészítő részét képező, határozat jellegével bíró B. számú függelék tartalmazza. Mindkét szakmai ágazatban három te­rületű csoport van egyezőleg a következő- képen: I. területi csoport: Budapest székesfő­város. II. területi csoport: a budapesti kereske­delmi és iparkamara területének a székes­főváros vámhatárától számított az a része, amely a budai Lánchídfőnél lévő zérus ki­lométertől légvonalban számított 30 km-en belül esik, továbbá Kecskemét tj. és "Szé­' kesfehérvár fj; ' sz. kir. város','valamint a kereskedelmi és iparkamara egyéb terüle­tén lévő megyei városok és Kiskőrös nagy­község. III. területi csoport: a budapesti keres­kedelmi és iparkamara területén lévő többi nagy- és kisközség. A fizetendő legkisebb munkabérek, ille­tőleg legkisebb mmikadíjak a következők: i. ii. ni. területi csoportban * órabér fillérekben 1. Gyenge munkás, aki munka­könyvével egy évnél keve­sebb gyakorlatot igazol------36 25 22 2 . Gyenge munkás, aki munka­könyvével egy évnél több gyakorlatot igazol---------- 41 34 31 3 . Gyakorlott kézimunkás ------ 52 43 39 4 . Erős kézimunkás-----------— 65 53 49 5 . önálló munkás------------------ 76 62 57 A z önálló iparigazolvánnyal rendelkező úgynevezett dolgozó kisiparost illeti 76 fil­lér órabér és azonfelül 14 fillér üzemi költ­ség. A m. kir. iparügyi miniszter 36.228/1936. XIII. sz. alatt megerősítette a rendelésre dolgozó nőiszabó és leányrubakészítő ipar­ban fizetendő legkisebb munkabérek meg­állapítására hivatott bizottságnak a buda­pesti kereskedelmi és iparkamara, azaz Fejér, Nógrád és Hont k. e. e., továbbá Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyék,. Buda­pest székesfőváros, Kecskemét tj. \ és Szé­kesfehérvár tj. sz. kir. városok területére vonatkozó alábbi határozatát: A kereskedelmi és iparkamara területe három területi csoportra oszlik: I. területi csoport: Budapest székesfő­város. II. területi csoport: a budapesti keres­kedelmi és iparkamara, területének a szé­kesfőváros vámhatárától számított az a része, amely a budai lánchídfőnél levő zé­rus kilométertől légvonalban számított 30 kilomét, erkörzeten belül esik, továbbá Kecskemét tj. és Székesfehérvár tj. sz. kir. város, valamint a budapesti kereskedelmi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék