Szerelőipar, 1941 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1941-01-01 / 1. szám

Előfizetési díj 1 évre P 24.— Egyes szám ára — P 1.— Megjelenik havonta egyszer. BUDAPESTI BÁDOGOSOK^Sz^TT^EZET^K- ÉS KÖZPONTIFÜTÉS SZERELŐK IPARTESTULETE — MAGYAR KÖZPONTI FŰTÉS-, GÁZ-, VÍZVEZETÉK SZERELŐ — VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE — BÁDOGOS ÉS SZERELŐMESTEREK IPARI SZÖVET- __________KEZETE — HIVATALOS LAPJA__________ S zerkesztőség és kiadóhivatal: VIII., RIGÓ UTCA 6—8. SZ. Telefon: 13-0n-C0 A testület anyaggazdálkodásáról Uj esztendőt írunk ... A meg­nagyobbodott ország, a visszatéri Erdély, a Felvidék és Kárpátalja, a hegyek, a völgyek, paloták és kunyhók lakói, egyszerű kézműve­sek, a mi magyar iparostestvéreink -— valamennyien együttes imába foglaljuk a szívünk dobbanásából keletkezett vágyat : Áldd meg Uram­isten a magyarok vezérét, vitéz nagybányai Horthy Miklós kor­mányzó urat, ki országgyarapítá­sával immár másodszor törölt le szemünkről annyit bánatban fakadt könnyet. Áldd meg Uramisten és segítsd Öt, hogy porszemnyi életünkkel egy emberként állhassunk mögéje, ha ismét zászlót bont Magyarország boldogulásáért és hogy segíthes­sük két kezünk becsületes munká­jával, családunk és testvéreink szebb jövőjéért. Uj esztendőt írunk . . . Remény­nyel, bizakodással és emelt fővel nézünk a jövő elé. A mindennapi apró g'oindokat, az egymáson se­gíteni akarással igyekezzünk eltün­tetni. Az ipartestület erején felül veszi ki ebben a részét, — támogat és se­gít. Ez a hivatása! Ezért van! . . . Sokszor említettem, most is kérem minden kartársamat, hogy ügyes­bajos dolgaival az új esztendőben is úgy jöjjön az ipartestületbe, mint­ha hazajönne. Úgy forduljon a ve­zetőséghez, mint a baj társához, hi­szen egy tűzben edződtünk, nincs különbség köztünk. Bárki becsüle­tes ügyét jószándékkal, testvéri sze­retettel igyekszünk elintézni. „ Hosszú idő után imét itt vagyok soraimmal és a legidőszerűbb kér­déssel -— az anyaggazdálkodással foglalkozom. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket mindannyiunknak ismernünk kell. — Úgy érzem, nem végzek felesleges munkát, amikor főleg a velem együtt hosszú ideig katonai kötelékben távol volt kar­társaimat tájékoztatom a legújabb érvényes rendelkezésekről. Mindenekelőtt megemlítem, hogy új épületekhez az anyagot csakis az Anyaggazdálkodás Építő Ipari Bi­zottsága, az összes szükséges nyers- anyagigénylés alapján utalja ki. Az ipartestület új épületekhez anyagot nem utalványoz. Ólom csövet javításokra havonta és cégenként 200 kg-ot, forrasztóónt 10 kg-ot adhatunk. Ezen anyagokat is írásban kell kérni, a felhasználás megjelölésé- vel. Minden esetben kell a kereske­dői igazolás. Horganylemezből javításokra ha­vonta és cégenként 200 kg-ot utal­ványoz a testület. Ma már nincs kor­látozás, tehát mindent, amit hor­ganyból lehet készíteni, szabad ké­szíteni. Az ólom és cl- horgany felhaszná­lásánál a kitermelt anyagot be keli szolgáltatni, azaz eladjuk olyan fémkereskedőnek, ki igazolt bevá­sárlója a Fémgyüjtő rt.,-nek. Ne mulasszuk ezt el. mert legutóbb is hét olyan kartársunkat, akik új anyagot igényeitek, de az ócskát be nem szolgáltatták, eltiltották az újabb anyagigényléstől. Horganyzott lemezt 200 kg-t utal­ványozhatunk, de sajnos gyártási nehézségek miatt csak időnként vau a kereskedőknél raktáron. Szeren­cse, hogy horganyból ma már min­den készíthető, így mégis köny- nyebben nélkülözzük a horgany­zott vaslemezt. A Vasgerendákat Árusító rt., bi­zonyos mennyiségű sekunder hor­ganyzott lemezt hoz forgalomba, az anyagot azonban csak a fenti cég raktárigazolásával utalhatja ki a testület. Az ónozott vaslemez (fehérlemez) gyártása — teljes anyaghiány miatt — szünetel. Feltétlenül pótanyag használandó és pedig vékony feke­te, horganyzott-, horgany-, vagy aluminiumlemez. Fekete vaslemezt indokolt esetben, mindenki kaphat, maximum havi 50 kg-ig, vagy gyártási célra 100 kg-ig. A testület a részére megálla­pított kvótát ugyanis felerészben javítási, felerészben gyártási cé­lokra utalhatja ki. Az ipartestület tartozik meggyő­ződni arról, hogy az igénylő iparos tényleg a bejelentett célra használ­ja-e fel az anyagot. Visszaélés ese­tén kötelsségünk azonnal jelentést tenni és az illető addig, amig ügye elintézést nem nyert, anyagot nem kaphat. Ügyeljünk tehát az anyaggazdál­kodással kapcsolatos dolgainkra, nehogy akaratlanul is baj származ­zon bélőle. A testületi iroda minden igény­lést a leggyorsabban, legtöbbször 24 óra alatt intéz el. Igyekezzünk a nehéz munkájukat végző tisztvise­:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék