Szerelőipar, 1944 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1944-01-01 / 1. szám

Előfizetési díj 1 évre P 24.— Egyes szám ára — P L— Megjelenik havonta egyszer. BUDAPESTI BÁDOGOSOK, GAZ-, VÍZVEZETÉK- ÉS KŐZPONTIFÜTÉS SZERELŐK IPARTESTÜLETE — MAGYAR KÖZPONTI FŰTÉS-. GÁZ-, VÍZVEZETÉK SZERELŐ — VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE — BÁDOGOS £S SZERKLŐMESTEREK IPARI SZÖVET­KEZETE — HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: vili.. RIGÓ UTCA 6—8. SZ Telefon: 130—500 és 130—507. Az esztendő fordulóján az a feladatunk, hogy sáfárkodásunk­ról számot adva jövendő tevé­kenységünk irányvonalait s a? ipartestület reális programmját ismertessük. A mai rettenetesen mozgalmas időkben, midőn a Pandára sze­lencéjéből kiszabadult szelek so­ha nem képzelt romboló, gyilko­ló viharokká erősödtek, midőn az érzelmi ellentétek a legbő­szebb indulatokká élesedtek, s midőn egyének, családok, társa­dalmak békés célkitűzései, meg­ingat!] atatlanoknak tartott tör­vények és megdönthetetlennek ismert gazdasági és hatalmi be­rendezkedések nemcsak hogy alapjukban rendültek meg, de összeomolva maguk alá temették évszázados, értékben fel sem be­csülhető. kulturjavakat; ezekben a vészterhes órákban talán még szólhat a, krónikás, és számot ad­hat a lepergett esztendő munká­járól és eredményeiről, de vájjon van-e jogunk arra, hogy prog- rammot adjunk, s hogv eljöven­dő tevékenységünk irányvonala­it lefektessük. Az élet örök! Törvényeit idő­le,geisen elhomályosíthatja a vi­har, de az életet teljesen megölni nőm lehet, mert emberi erők mérkőzhetnek egymással, de a természet végtelen erőivel meg- b i rkózni ok 1 ehetetlen. A legnagyobb orkánon is úr­rá lesz a Nap, s a legborzalma­sabb természeti összeroppanás ■«után is új nedvkeringés indul, s U J i V, új élet peasdül, s az új fejlődés ritmusa Legyőzi a legpokolibb kakofóniát is. El kell hogy jöjjön, s el is fog jönni az a mindennél hatalma­sabb erő, mely .visszaparancsolja, a viharokat, s az emberi és er­kölcsi értékek l ei ta rtóz hatat lan előretörése elnémítja a fegyverek zaját s a megpróbáltatások bor­zalmai után diadalmasan tör fel az örök igazság, a szeretet igaz­sága, Ez a bit, ez a megingathatat­lan remény ad jogot, sőt paran- csolóan kötelez arra, hogy. az éle­tet hirdessük, ® hogy a jövendő programját — nem törődve az időszerűtlenség vádjával — le­rögzítsük, sőt belekiáltsuk a sü­ketek fülébe, s hogy hirdessük az új életet, annak ellenére, hogy ma orgiát ül a halál és a pusz­tulás. Igen! -Senki se veszítse el hi­tét, senki se áldozza fel reményét és álmait! Erősítsük meg ez évfordulón lelkünket, bizakodó szívvel tart­sunk seregszemlét erkölcsi érté­keink és1 javaink felett, melyek­ről épen az elimult történelmi esztendőben tettünk fényesen, s mindenki részéről elismert, ha­talmas mértékben tanulságot. Ma midőn egv pillanatra meg­állunk, s letesszük a szerszámot, büszke, magyar és iparos öntu­dattal állapítsuk meg, hogy mi bádogoisok és szerelők az elmúlt esztendőben nemcsak a békés termelő munka frontján tettünk eleget minden kötelezettségünk­nek, hanem a Haza első hívó sza­ván’, elhagytuk nyugalmas, mó­lig otthonunkat, s karddal a ke­zünkben szilárdan álltuk meg helyünket mint katonák is azon a poszton, amelyet az arra hiva­tottak kijelöltek számunkra. Vannak akik o poszton életüket áldozták, —* áldott legyen emlé­kük, vannak, kik megrokkanva és bénán tértek vissza a családi tűzhelyhez, — ismerjük velük szemben való kötelességünket. Sőt már el is kezdtük a munkát, mely hősi lmlottaink visszaírni- radottainak s mindkét világhábo­rúból megtért rokkant jajnak és hozzátartozóiknak jobb jövőjét, — faji, vallási, és társadalmi kü­lönbség nélkül — li ivatott lesz biztosítani. Igyekeztünk letörölni a köny- nyeket, vigaszt és támogatást ad­tunk mindenkinek, ki arra rászo­rult, megalapítottuk és hivatásá­nak átadtuk a kerepesi Szeretet­otthonunkat, s ma is legelső fel­adatunknak tartjuk i-nnek továb­bi fejlesztését, minden igénynek megfelelő kiépítését, hogy annak meleg, bensőséges levegője és hangulata feledtesse a borzalma­kat, erősítse a szebb, a jobb, az emberibb jövőbe vetett hitet. De ez már nem is krónika, ez már Programm. Igen. Első és legfontosabb célunk kharitatív és szociális feladataink maradéktalan teljesítése,De hogv a mi kis külön társadalmunk tel­jes í tőképes legyen, ahhoz számos,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék