Tejgazdasági Szemle, 1927 (7. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-01 / 1. szám

fcj. T ek ,M. icir . T e cnno J.OB-I-» Vl“rdI^^VIII.Józ8ef körút 6 /V?. 1 SZÁM BUDAPEST, 1927 JANUÁR 1 TEJGAZDASAG1 SZEMLE ú EGYETEMES TEJTERMÉKIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKLAP SZL.^ESTTiteSG ÉS KIADÓHIVATAL: £ BUDAPfi$£ PLflÓZSEF-KÖRUT 31/b II. 3. TELEFON : József 128-10. u AZ ORSZÁGOS TEJÜAZDASAGI SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE Felelős szerkesxtő és felelős kiadó : Ozv. Dr. Kovács Jóssefné MEGJELENIK HAVONTA KÉTSZER ELŐFIZETÉSI ÄRA: NEGYEDÉVRE 4.80 P FÉLÉVRE 0 P Külföldre a fenti árak kétszerese _____Postatakarékpénztári csekk számla 49128,_____ Szövetségi értesítési Folyó ügyek megtárgyalása végett minden csütörtökön este 6 órakor a szövetség helyi­ségében tagösszejövetel. Arjegiyzö bizottság i. hó 13-án csütörtökön e te 6 órakor tartja legközelebbi árjegyző ülését a szövetség kelyíségébeii. Mester verseny A „Tejgazdasági Szemle“ országos versenyre hívjia fel a tej- és tejtermékipar bármely ágában gyakorlatilag, tehát az üzemekben működő, vagy működött tejlkezelőket, fölöző-, tej-, vaj-, sajtmestereket stb. Pályázati tételek: Szabadon választott szakból: 1. Ismertessen a versenyző a tejátvétel, városi tejellátás, vaj-, sajt- vagy turókészités, vagy a tejipar bármely ágából valamilyen megfigyelést, újítást, munkát vagy eszközt stb., mely akár a minőségi, akár a mennyiségi termelés szempontjából a tejiparra általában vagy különösen a hazaira haladást, előnyt, javítást jelent. Tejkezelésből: 2. A falusi gyűjtőhelyen egyszerre nagyszámban hozzák be a tejszállitók tejüket. A tejkezelőnek sem ideje nincs, sem semmiféle eszköz nem áll rendelke­zésére, hogy az összes tejet megvizsgálja, mert még a íajsulymérője is eltörött és nincs más eszköze, mint egy pohár. A tejkezelő úgy akar magán segíteni, hogy minden egyes tejszállitó tejét megnézi és csak a gyanús tejtételeket selejtezi ki megvizsgálásra és ezeknek a megvizsgálásához érzékein és egy üres poháron kívül más nem áll rendelkezésére. Kérdés, mire építi gyanúját, hogy a tej hamisított és mikép győződik meg róla, hogy gyanúja alapos? 3. A reggel és este összegyűjtött tej csak másnap reggel szállitható el vasúton és mintegy 4—6 óráig tart a szállítás a rendeltetési helyig (tejüzem, tej­telep). Mit kell tenni, illetve mi módon biztosítható a tejnek édes állapotban való megérkezése még a nyári hónapokban is? Vajiparból: 4. Miben keresendők és mikép háritandók el azok az okok, amelyek a. vaj ízetlenségét, vagy hibás izét előidézik, a hazai viszonyok figyelembevételével? 5. Mikép kell a köpülést irányítani, hogy az íróban minél kevesebb zsír maradjon vissza? Sajtiparból: 6. Mikép mozdítjuk elő a trappista és magyar­óvári sajtok rendes és kifogástalan beérését. különös tekintettel a szép héjjképződésre? 7. Milyen hibák jelentkezhetnek az érés folya­mata alatt és mikép lehet azokat elhárítani? Versenyfeltételek: A versenyző szakismereteinek és gyakorlatának meg­felelően válassza meg ia tételt. Több tétellel is lehet részt­venni a versenyben, de mindegyiket külön kell feldolgozni és mint különálló munkát beadni. A pályázati kérdést gyakorlati nézőpontból, vagyis a gyakorlatban szerzett személyes tapasztalatok felhasználá­sával kell kidolgozni és amennyire csak lehet, kerülni kell a tankönyvekből, illetve a szakirodalomból szerzett elméle­tet. Nem fontos, hogy a versenymunka terjedelmes legyen, lehet bármilyen rövid és nem szükséges, hogy szépen vagy nyelvtanilag is helyesen legyen megírva, csak az kívántatik meg, hogy értelmes és jól olvasható legyen, A versenyben nyilvánosan, vagy jelige alatt lehet résztvenni, A versenymunka első (külső) oldalán csak a következőkéit kell Írni: VERSENY-MUNKA a Mester-verseny a ..............................számú pályázati tételéről. (Az üres helyre beírandó a szakma és a szám. Pl. Vajipar 3.) Beküldés ideje: .... (kelet). Beküldő pontos dime: .........................(név,.......................foglalkozás. ....................helyiség, utca, iházszám, .... utolsó posta, megye.) Ha azonban jelige alatt küldetik a verseny-munka, akkor a „beküldő címe" helyett lesz: Beküldő jeligéje: ........................................(az üres helyre jelige Írandó) azonban a pontos nevet, foglalkozást és címet, de a jeligét is egy külön papirra kell írni, majd egy borítékba lezárni és arra ismét a jeligét .rávezetni és a verseny-munkával együtt elküldeni. Ha valaki több mimikával vesz részt a versenyben, jelige alatt, az összesnél egy és ugyanazt a jeligét kell használni, különben csak egy munkája lesz figyelembe vehető. A verseny-munkáikat 1927. február 28-ig lehet beküldeni, amikor is azokat Gratz Ottó, a ni. k, tejgazdasági kísérleti állomás igazgatójának elnökletével, szakirodalmunk és gyakorlati szakemberek jeleseiből álló bírálóbizottság fogja megbírálni, A bírálóbizottság megítélése szerint a legjobb verseny-munkák jutalomban részesülnek, az arra érdemesek pedig elismerő oklevéllel jutalmaztatnak. A bírálóbizottság tagjait későbbi lapszámunkban fog­juk megnevezni, úgyszintén a jutalomdijalkat körülírni. A bírálóbizottság az Országos Tejgazdasági Szövetség által március végén rendezendő tejgazdasági kiállítás hetében fog Budapesten ösz- szeülni. Az eredményt 1927. április 15-ilki számunkban fogjuk közölni. A verseny-mimikák a Tejgazdasági Szemle szerkesztősége Budapest, Józseí-körut 31/ib címére, egyszerű levélben is küldhetők, mivel lapunk a beérkező verseny-munkáik beküldőit, illetve a beküldők jeligéit folyamatosan fogja közölni. Tehát a beküldő igazolást kap arra nézve, hogy munkája beérkezett. A Tejgazdasági Szemle a jutalmazott,'illetve kitüntetett munkákat a szerző nevével folyamatosan közölni fogja és már most fentartja ma­gának a joigct, hogy ezeket szerzői díj térítése nélkül közli. Kéziratok a versenyző kívánságára lehetőleg visszaadatnak, azonban a szerkesz­tőség erre nézve kötelezettséget nem vállal. a TEJGAZDASAGI SZEMLE szerkesztősége.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék