Tejgazdasági Szemle, 1929 (9. évfolyam, 1-24. szám)

1929-01-15 / 1. szám

IX. ÉVFOI C 6 n ■% 3 1. SZÁM omzvefuíf 2 / , .(/' ' / / / * BUDAPEST, 1929 JANUÁR 15 TEJGAZDASAGI SZE EGYETEMES TEJTERMÉKIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKLAP szerkesztőség és kiadóhivatal:-- BUDAPEST, VHf. JÓZSEF-KÖRUT 31/b H. 3. TELEFON: József 428-10. Hivatalos órák: hétfő, szerda, péntek 8—12-ig AZ ORSZÁGOS TEJGAZDASAGI SZÖVETSÉG I HIVATALOS KÖZLÖNYE Felelős szerkesztő és felelős kiadó: Özv. Dr. Kovács Józsefné MEGJELENIK ELŐFi NEGYEDÉVRE Külföldre a Postatakarékpénzti * szánna r49l 28 JN., '/ Árjegyző bizottság jövő hó 29-én kedden délután 6 órakor tartja legközelebbi árjegyző ülését a szövetség helyiségében. A höybergezés centrifuga nélküli te}-, tejszín stb. egyvegyszeres zsirvizsgálati módszer maró kénsav használata nélkül Dr. Gratz Ottó (Folytatás és vége) Stören Kr. és Dövle H.' egyedi és össztejeket vizsgál­tak és pedig az előbbit oly viszonyok között, ahol a Gerber- módszer használata valami okbóí kizárt. Vizsgálataik sze­rint a zsir, Höyberg módszerével, össztejben, ugyanoly pontossággal állapítható meg, mint Gerber szerint. Szán­dékos kisebb eltérések a pontos előírás betartásától nem befolyásolták a módszer pontosságát. Egyedi tejnél, kü­lönösen öregíejős tejnél az eredmények néha kisebbek, de külön rázás és vízfürdőben való ídőzés kiegyenlíti a különb­séget. A Gottlieb—Röse-módszernél is eltéréseket észleltek a szerzők egyedi tejeknél és igy összehasonlításoknál a Schmiedt—Bondzynsky—Ratzlaff-módszert ajánlják. A Höyberg-módszert tejszín zsirvizsgálatára is kitünően al­kalmasnak találták tejüzemekben, 'fölözőállomásokon, te­jesboltokban stb., ahol laboratóriumi felszerelés nem áll rendelkezésre. Wendt■ tejszint vizsgált Höyberg és Gerber szerint és megállapítja, hogy az eltérések egy esetben sem nagyob­bak 0.5%-nál, ami a Gerbernél tudavlevően megengedett. A félszázalékos egyezés feltétele, hogy a tejszint fecsken­dővel kell a vizsgálathoz lemérni, nem pipettával. Van Wären' kevert, istálló- és egyedi tejet vizsgált közvetlen a borjazás után, 2.12—5.26% zsírtartalom kö­zött. A vizsgálatok 58%-ánál 0.4—0.5%-os, 6.5%-nál 0.11—0.13%-os és a fennmaradó résznél 0.06—0.8%-os volt az eltérés és pedig többnyire a Höyberg-értékek ja­vára. Egy másik esetben, amikor frissebb Höyberg-oldattal végezte a kísérleteket, az esetek többségében csak 0.05% különbségeket észlelt, úgy, hogy végeredményben megálla­pítja, hogy a Höyberg-módszer ép oly pontos, mint a Ger­ber, csak kissé nagyobb hullámzásokkal. A dán állami kísérleti tejüzem' vizsgálatai szerint ke­vert tejben a Höyberg-módszer általában valamivel kisebb eredményeket adott, de a különbségek jelentéktelenek és ezért az a Gerber-módszerrel egyenértékűnek tekinthető. Tejszínnél, iha fecskendővel történik a vizsgálathoz szüksé­ges mennyiség lemérése és nem pipettával, a Höyberg- és más módszerek között az egyezés kitűnő. Öregfejős teheneknél a hillerödi vizsgálatonknál egy 1 Dolgozat a norvég Mezögazd. Főiskola tejgazdasági intéze­téből (külön lenyomat).- Milchw. Litieraiturberiohte, 1928. No 13. 25. lap. :: Le Lait 1928. S No 78. 678. lap. 1 6-te Beretning fra Statens forsögsmejeri Hilleröd. 1928. kicsit tulalacsony értékeket adott a Höyberg-módszer. Ezt kiküszöbölendő, tapasztalataik szerint legutoljára 30 percig jó azokat a forró vízben tartani. író vizsgálatánál a menis- kus csúcsainál kell leolvasni az eredményt és 0.05%-6t hozzáadni és ugyanígy járunk el fölözött tej vizsgálatánál, de az eredmény egy kicsit bizonytalan. Savóvizsgálatnál a dán kísérleti üzem úgy találta vizsgálatai alapján, hogy a Höyberg-módszer teljesen kielégítő eredményt ad. Vé­gül megállapítják, hogy a Höyberg-módszerrel könnyű dol­gozni, de az tömegvizsgálatoknál nem gyorsabb, mint a gerberezés. Kellemes, hogy a butyrométerek nem forrók. Olcsóbba jön, mert centrifugot nem kell beszerezni. Áttérek már most az állomás laboratóriumában végzett összehasonlító vizsgálatokra. Fölöslegesnek látszott ugyan, a fenti elfogulatlannak vehető laboratóriumokban végzett vizsgálatok után, azt még egyszer felülvizsgálni és a más módszerrel összemérni, azonban a The Höyberg Company Copanhagen egyenesen azzal a kívánsággal engedett át díj­talanul az intézetnek egy kis berendezést, hogy próbálnék ki mi is és igy álláspontunkon változtatni kellett. Vizsgála­taiknál a Höyberg-módszerrel nyert értékeket a Gerber- eljárással ellenőriztük. Ezt teljesen elegendőnek tartottuk, mert hiszen a Gerber-eljárásról régen meg van állapítva, hogy a pontos sulyanalytikai módszerekkel jól egyező ér­tékeket ad, melyek a gyakorlati követelményeknek meg­felelnek. Az összehasonlító vizsgálatokat Horváth László és Imre oki. gazda, tejellenőrök végezték, kik az állomáson a tej ellenőrzéssel kapcsolatban havonta többszáz egyedi tejet vizsgálnak. A rendszeres vizsgálatokkal párhuzamo­son dolgoztak úgy Höyberg, mint Gerber módszere szerint. A vizsgálatok eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza. 7. Táblázat. Összehasonlító vizsgálatok Höyberg és Gerber zsirvizsgálati mód■ szerével egyedi tejeknél. Tej zsir % Tejzsir % Gerber Höylbert« Különbség Gerber Höyberg Különbség szerint szerint 4.2 4.3 +0.1 . 4.2 3.9 —0.3 3.3 3.5 +0.2 4.2 4 A —0.1 3.8 4.0 +0.2 3.3 3.3 0.0 4.3 4.6 +0.3 4.3 4.3 0.0 4.6 4.6 0.0 4.5 4.6 +0.1 3.5 3.4 —0.1 4.2 4.3 +0.1 4.8 4.9 —0.1 3.0 3.3 +0.3 3.2 3.1 —0.1 3.9 4.2 +0.3 3.9 4.0 +0.1 4.6 4.7 +0.1 3.6 3.5 —0.1 3.4 3.4 0.0 4.6 4.6 0.0 4.0 4.0 0.0 3.9 3.9 0.0 2.9 2.9 0.0 3.6 3.5 —0.1 3.6 3.6 0.0 4.6 4.7 +0.1 %| 4.5 4.6 +0.1 3.4 3.6 +0.2 3.5 3.7 +0.2 3.0 3.2 +0.2 4.7 4.9 +0.2 5.6 5.7 +0.1 3.3 3.6 + 0.3 . 4.7 4.7 0.0 3.7 3.8 +0.1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék