Tejgazdasági Szemle, 1935 (15. évfolyam, 1-24. szám)

1935-08-15 / 15. szám

T. Technológiai Iparmuzeum Budapest. VIII., József krt. 6. XV. ÉVFOLYAM. 1.0. S/./ViVI , . ... 1935. AUGUSZTUS 15. AZDA ZEMLE EGYETEMES TEJGAZDASÁGI, TEJTERMÉKIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKLAP, AZ ORSZÁGOS TEJGAZDASÁGI SZÖVETSÉG HIVATALOS KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉQ ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, L, VAK BOTTYÁN-U. 3., IIL 5. TELEFON: AUT. 51-0-88. Hivatalos órák hétfő, szerda, péntek 9—12. LAPTULAJDONOS FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: özv. Dr. kovács józsefné MEGJELENIK MINDEN HÓ 15-ÉN ES 3U-ÁN ELŐFIZETÉSI ÁRA: NEGYEDÉVRE 4.80 P, FÉLÉVRE 9 P, Egye» »zim 80 fii!. Külföldre a fenti árak kétszerese Postatakarékpénztári csekkszámla 49128. ÁRJEGYZŐ'BIZOTTSÁG; F. 'lió 29-én esiitör’öktin d. 11. órakor tartja legközelebbi ülését a szövetség helyiségében. TAKTALOM: 1. Kachelmann Curt: Az ostyepka és pcrenyica .készítése. 2. Kinevezések a iöldművelésügyi minisztériumban. 3. Mezőgaz­daságunk helyzete az Orsz. Mezőgazdasági Kamara jelentésében. 4. Hírek. 5. Budapesti lej- és tejtermék piac. 0. Piaci jelentés. 7. Kül­földi piacok. 8. Hirdetmények. 9. Hirdetések. Az ostyepka és parenyica3 készítése. Irta: Kachel maim Curt m. ikir. gazdasági tanár. Az utóbbi években egyre nagyobb érdeklődés és kereslet mutatkozik élelmiszer piacainkon a speciális juhsajtok: az os­tyepka és a peren,yica (szalagsajt) irántit. Ezek a sajtkülönleges- ségek a Felvidék elvesztése után évekig hiányoztak a magyar piacról, mert előállításukkal a világháború előtt kizárólag ott foglalkoztak, készítési módjuk nálunk ismeretlen volt. Újabban több gazdaság és tejüzem bevezette gyártásukat s annyira ked­veitekké váltak, hogy a juhtej értékesítésének ma már ez egyik legjövedelmezőbb módja. Mivel gyártásuk még merni általánosan ismert, sok készítmény még nem üti meg a kellő mértéket, nem éri el a kívánt minőségek Időszerűnek tartom ezért e két sajt­féleség előáll!fásának ismertetését. Jó minőségű ostyepka és parenyica csak friss és tiszta juh- tejből készíthető, ezért a juhok fejesénél fordítsunk nagy gondot a tisztaságra és fejes után azonnal szűrjük meg és dolgozzuk lel a tejet. Ellenkező esetben lmlsük le, hogy meg ne s.ivanyod- jék, mert savanyú tejből jó sajt nem készíthető. Az ostyepka készítésére szánt tejet 32 C hőfokon oltjuk be, annyi házi- vagy inűoltóval, hogy 25—30 perc alatt alvadjon meg. Az aívadékot sajtkarddal lassan, óvatosan — nehogy sok zsír menjen át a savóba — felvágjuk és pár percnyi pihentetés után felaprítjuk. A felaprított aívadékot rövid pihentetés után tenyérrel egy csomóba az üst femekére nyomjuk össze. Az össze- tömörített aívadékot újabb rövid pihentetés s a savó (nagy részé­nek lemerése után sajtkarddal keresztben és hosszában húsőrlőn ledaráljuk. Húsőrlővel ugyanis e lassú munkát lényegesen meg­gyorsíthatjuk és az aívadékot egyenletesebb darabokra aprít­hatjuk, ezért használatú különösen nagyobb mennyiségű lej fel­dolgozásánál indokolt. A ledarált aívadékot tenyérrel egy-egy sajt mennyiségnek megfelelő tömeggé nyomjuk össze. Egyenletes nagyságú sajtok elérése érdekében célszerű 3/4 liter űrtartalma fa vagy ónozott bádogedény mércét használni s a leőrölt aívadékot ebbe (gyömö­szölni. A mérce megtöltésénél ügyeljünk arra, hogy azt mindig egyformára és jól tömjük meg.. A mércéből kivett összeálló olva­dékát 32 C fokos meleg savóba tesszük s néhány percig abban állatjuk. Ezután a sajtból a savót mennél tökéletesebben ki­nyomjuk. A savó kinyomását vigyázva, lassan, igen óvatosan végezzük, nehogy a már összeálló sajtmassza megrepedjen, mert a vigyázatlan nyomás következtékéin megrepedt masszából készí­tett sajt a füstölésnél is meg fog repedni. A\z ostyepka-sajt készí­tésének a savótlanüás egyik legkényesebb, legtöbb gyakorlatot £acia-SeparatoroR Hiiiö- és /éggydr/ó/elepelc, iefgaszóasági gépelt, ief- elömelegiiölt, passziórólc. Tejszállitókannák, tejgazdasági bádogáruk, vaj- és sajtgyártási gépek és eszközök, tejvizsgálati műszerek és vegyszerek elsőrendű minőségben, igen mérsékelt árak és kedvező fizetési feltételek mellett kaphatók. CactcL Separator Tejgazdasági Gép- és Hűtőberendezési Vállalat k. f. t. Budapest, Vili. kerület, Üllői-út 14. szám. — Telefon: 40-0-29. ^ AriegyzéTeltei és költségvetéssel álftalanul szolgálunk. *• m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék