Üvegesek Lapja, 1936 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1936-01-01 / 1. szám

'Z í. szám. ÜVEGESEK LAPJA csak félannyit vásárolhat, mint még néhány évvel ez* előtt. Nincs tehát mit csodálkozni azon, hogy a mély* pontra hanyatlott forgalom mellett a létért való Eüzde* lem fokozódott, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a közterhek nemcsak nemi csökkentek, hanem lénye* gesen emelkedtek. A lélektan törvényei és tanulságai szerint küzdeb mek, harcok, akadályok edzik a testet, élesítik az el* mét és acélosabbá teszik az energiát. Sajnos, meg kell állapítanunk, hogy ai kézművesiparban az életmegne* hezülés nemcsak nem fokozta az erőket, hanem gyengí* tette azokat, megbontotta az egységet, az összetartást és oly féktelen, öldöklő versenyt idézett fel soraiban, amilyenre példa nincs a gazdaság történetében. Pedig ez a fékevesztett verseny, az árrombolás csak súlyos* bítja a dolgozó társadalom helyzetét. Szándékosan hoz* tam fel a nemzeti jövedelem leromlását jelző számokat, mert nem szólamokkal, hanem az egyszereggyel akar* tam bizonyítani, hogy a felére hanyatlott forgalom nem fokozott, esztelen versenyt követel meg, hanem ellem kezőleg, a legmesszebbmenő, legszigorúbb ártartást, ra* cionális üzletvezetést, a leggondosabb árkalkulációt és haszonbiztosítást. Végzetes hibának tartom, hogy a kézművesipar sú* lyos helyzetében viszálykodás és torzsalkodás bontja meg sorait és csak abban a tévhitben egységes és ab* ban az igyekvésben, hogy a gazdasági helyzetnek meg* javítását felülről lehet várni és kormányintézkedések* kel lehet és kell elérni. Ismerem a kisipar és különösen szakmánk minden fájdalmát, baját, sérelmét. Tudom azt is, hogy kor* mányunk, iparügyi miniszterünk meleg érzéssel visel* tetik a kézművesipar iránt, és megvan benne a kész* ség, hogy támogassa, segítse a gyengébb dolgozó ősz* tályokat. De nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az államnak a problémák megoldásánál a gazdaság egyetemes érdekeire is figyelemmel kell lennie. És ne* künk is óvakodnunk kell attól, hogy az állami beavats kozásnak mind erősebb érvényesülését magunk szorgal­mazzuk. Az eddigi tapasztalatok e téren nem nagyon megnyugtatók. Hiszen most már évek óta folyik ná* lünk is a gazdaság irányítása, az intervencionizmus, a gazdaságnak úgyszólván minden térre való kiterjesz* tése, a nélkül, hogy a kisipar és a kereskedelem sorsá* ban a legcsekélyebb javulást és fellendülést tapasztal* nánk. Bár ismerem a kérdés számos törvényhozási, szó* ciális és gyakorlati nehézségét, mégis szükséges a kon* tármunkának megrendözabályozása, mert ez logikus következménye a képesítésnek. Mert mi értelme van az iparágak képesítéshez kötésének, ha kontárok, kik közterheket nem viselnek kik alacsonyabbrendü teljes sitménnyel egyenlőtlen versenyt támasztanak, a küszs ködő, adót fizető kézmüvesiparos elöl elhalásszák azt a kevés munkaalkalmat, mely a válságban még fennmaradt. Viszont az árkérdésben figyelembe kell vennünk azokat a nehézségeket, melyek az állami szabályozás elé tornyosulnak. Hiszen, ha az állam rálépne erre a térre, akkor ezen a lejtőn nincs megállás, akkor nem* csak a munkabéreket, nemcsak a kenyér, az élelmiszer rek, az elsőrendű élelmicikkek árát kellene megállapís tania, hanem a nyersanyagokét és a gyártmányokét is, ami képtelenség. Az árrontás ellen tehát csak az önses gély eszközeivel vehetjük fel a küzdelmet. Ki kell épís teni a tisztességtelen versenytörvény alapján a hetyes és célravezető eljárást, melynek útját a Kereskedelmi és Iparkamara világosan megjelölte. Mindenekelőtt azonban magunkba kell szállnunk. Saját műhelyünkben, saját üzletünkben kell rendet tét remteniink, fegyelmeznünk kell önmagunkat, szigort) alapra kell fektetnünk üzleti elveinket és kalkulációm kát és békés egyetértésben, összefogásban kell támot gatnunk Ipartestületünk érdemes vezetőinek a szakma felemelésére és egészségesebbé tevésére irányuló nemes törekvéseit. Véssük lelkűnkbe a szeretet ünnepén, hogy az öm érdeket össze kell egyeztetni a nemzet és a szakma érdekeivel, hogy jobb és boldogabb korszak nyílhassák meg előttünk,, melynek elkövetkezését annál 'inkább remélhetjük, mert másutt is, nálunk is már jelenthez* nek a gazdasági helyzet javulásának örvendetes tünetei. Karácsonyi hangulatban, a szeretet ünnepén hizat lommal és reménységgel kell a jövőbe tekintenünk. Legyen hű érdekeihez! Ne hagyja magát félrevezetni! Ha bárminemű fémkeretre szüksége van, forduljon biza­lommal hozzám ajánlatért; változatlan készséggel állok a rendelkezésére. Páratlanul dús választék. Mérlegeljen és határozzon! ROTH SÁNDOR Budapest, Vili., Aggteleki-utca 8. szám, ij SCHWARZ A. és FIAI TÁBLAÜVEG ÉS TŰKÖRŰVEG NAGYKERESKEDÉS „ŰVEGUDVAR.“ BUDAPEST, VI., PAULAY EDE=UTCA 25-27. SZ. % t—irr—Tfiwi'n ii un — TELEFONSZÁMOK: AUT. 103-69. is AUT. 229-89. SÜRGÖNYÖM: „Ű VÉGŰD VAR."

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék