Üvegesek Lapja, 1939 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1939-01-01 / 1. szám

XIII. ÉVFOLYAM J7TFWI » BUDAPEST, 1939. JANUÁR 1 1. SZÁM. • • ÜVEGESEK LAPJA AZ ÜVEG- ÉS PORCELLÁNKERESKEDŐK ÉS ÜVEGESEK ORSZiOOSEGYESÜIETÉNEK C' iáí hivatalos lapja y 1Í V ELŐFIZETÉSI Díj Negyed évre ...............................1*80 pengő Félévre .........................................................................350 „ Fgész évre .................................................................6.— „ jmi A BUDAPESTI ÜVEGESEK, ÜVEGCSISZOLÓK ÜVEGEDZŐK ÉS ÜVEGVÉSŐK, ÜVEGHAJLÍ- TÓK, ÜVEGFONCSOROZÓK, ÜVEGFORRASZ- j TŐK, ÜVEG-, PORCELLÁN- ÉS FAYENCEFES- TÖK, MOZAIKMŰVESEK ÉS TÜKÖRKÉSZITŐK TPARTESTDLETÉNEK,/f ?-*-// HIVATALOS LAPJA i KF Szerkeszlőseg és kiadóhivatal: BUDAPEST, Vili, HARMINCKETTESEK-TERE 2. I. Te'efon: 1-349-32. MEG1ELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN. Laptulajdonos a „Budapesti Üvegesek és Rokonszakmák Ipartestülete” Budapest, VIII, Harminckettesek-tere 2. Ö-ÉV ÚJÉV Ó-esztendő napján számot szoktunk vetni az elmúlt évvel, újév napján új reménységekkel kö­szöntjük az újesztendőt: mire vittük az elmúlt év­ben, s mit várunk az újtól? Az 1938. év évtizedek óta egyike volt a leg­mozgalmasabbaknak. Országos jelentőségű és szak­mai fontosságú kérdésekben egyaránt rendkívül jelentős események vált atták fel egymást. E világ- történelmi események lözött a magyar üvegmíves- ség életére is kiható kérdések megoldása tette ezt az évet a magyar üvegesipar számára is történeti jelentőségűvé. Sorrendben az első jelenség az volt, hogy a Szent István-év megnyitása alkalmával rendezett világraszóló és a magyar nemzet élniakarását és a Szent Istváni gondolathoz ragaszkodását méltó mó­don kifejező, soha nem látott fényű körmeneten szakmánk, mint a régi pesti üvegescéh jogutódja is résztvett, a régi céhzászló alatt, a céhládával, ki­rályi kiváltságlevéllel és az üvegmívességet kifejező színes és tarka jelmezü mesterekkel, legényekkel és inasokkal. Ez a felvonulás a tisztes magyar kéz- mívességet méltóképpen jelképezte, s benne az üvegesipart kifejező csoport is a magyar és a sok külföldi resztvevő elismerését és becsületét vívta ki. Ezzel a mi szakmánk is életrevalóságával, tisz­tes múltjával és nemzetgazdasági jelentőségével méltó módon beleilleszkedett a világnak megmutat­kozó magyar kézmívesiparosság együttesébe. Ez volt a szakmának az első ilynemű megnyilatkozása, és ezért volt nagy jelentősége. A második esemény tisztán szakmatörténeti fontosságú. Sok-sok tárgyalás, kitartó munka és meggyőzés után sikerült a táblaüveg-eladási irány­árakat életbeléptetni, és az egész vonalon nemcsak elfogadtatni, hanem a hazai gyárak és a nagykeres­kedelem közben jöttével hathatós módon valósággá tenni. Ezzel a ténnyel az évtizedek óta hangoztatott árvédelem is megvalósult, és a szakmának ugyan­csak évtizedes kívánsága és óhajtása teljesült. Hála a hazai táblaüveggyárak és a nagykereskedelem megértésének, hogy a feldolgozó iparosság, a gyár és kereskedelem érdekazonosságát felismerték, vele együtt óhajtanak dolgozni; sikerült majdnem teljes rendet teremtenünk. Tárgyilagosan megállapítható, hogy az eladási irányárakat a kartársak meg is tart­ják. Ha van még itt-ott zökkenő, azért van, mert minden kezdet nehéz, de bízvást remélhetjük, hogy a teljes rend kialakulása máris biztosítva van, mert az elnökség meg fogja találni a módját annak, hogy a még észlelhető zökkenőket is elhárítsa az útból. Az eladási irányáraknak országos viszonylatban való életbeléptetésére is megindultak a tárgyalások, meg kell azonban várnunk, hogy a fővárosban és a SCHWARZ A. és FIAI TÁBLAÜVEG ÉS TŰKÖRŰVEG NAGYKERESKEDÉS „ÜVEGUDVAR“ BUDAPEST, VI., PAULAY EDE-UTCA 25-27. SZ. TELEFON: *1437=89. SOROZAT. ■■■— SŰRGÖNYCIM: »ÜVEGUDVAR«

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék