Üvegesek Lapja, 1942 (16. évfolyam, 1-12. szám)

1942-01-01 / 1. szám

XVI. ÉVFOLYAM ________________BUDAPEST, 1942. JANUÁR 1. 3339ß 1. SZÁM. tljeszíendőre Megnehezült az idők járása felettünk . . . És mégis lépést kell tartanunk a rohanó élettel, mégis helyt kell állanunk, ha erőnk végső megfeszí­tésével is . . . Háború van most a nagy világban, lángbaborult az egész Föld, ég az egész emberiség házatája, hogy jobb világért, szebb jövőért, igazságosabb életért ja­vakat, vért, életet áldozzon. Igazabb, teljesebb ma­gyarságunkért, szebb jövőnkért mi is részesei va­gyunk ennek az irtózatos küzdelemnek, munkával, vérrel, nélkülözéssel, de fegyelemmel és öntudattal. Ebben a soha nem látott küzdelemben el kell némulnia minden, az elemi megélhetésnél magasabb igénynek, el kell halkulnia a mindennapi élet sok ezer apró problémájának, el kell csitulnia az egyén apró és önző kívánságának, hogy vállvetett erővel dolgozhassunk a jobb magyar jövendő kialakításán, nemzetünk nagyratételén. Ma az iparos se hangoztassa mindennapi gond- ját-baját. El kell némulnia annak a hangnak, amely a nyersanyagot kevesli, a munkaerőt sürgeti, az árak alakulásával elégedetlen, mert ez a hang méltatlan a magyar iparos öntudatos magyarságához, a nehéz időkben helytállni tudásához, s a végső győzelembe vetett rendületlen hitéhez. Ma a magyar élet min­denkitől jobbat, különbet, többet kíván munkában, önfeláldozásban, akaraterőben. Ma nem olyan világot élünk, hogy az egyén érdekeit ki lehessen elégíteni a köz kárára, s nem is olyat, hogy mindent a ható­ságok gondoskodásától várjunk. Meg kell elégednünk azzal, amink van, szerényebb keretek között kell él­nünk, alá kell vetnünk magunkat a közös nemzeti érdekeknek. A szebb jövő érdekében, az igazságos béke biztos tudatában tűrést, kitartást és férfias ál­dozatkészséget követel a nemzet kicsinytől-nagytól egyaránt. Bíznunk kell a nemzet vezetőinek bölcses­ségében, előrelátásában, vezetésében. S ha e nehéz időkben a nagyobb vagy kisebb közösség mégis eredményeket tudott elérni, ha ezek­ben az időkben az iparosság vezetői eredményeket tudnak felmutatni, ha az iparosságot a köz érdeké­ben hatékonyan előbbrevitték: nagyot lendítettek az egyetemes magyar iparosság sorsán is. Nagy idők nagy feladatokat rónak az egyesre is. E feladatok teljesítése elsőrendű hazafias kötelesség. Az ipartestület elnöksége az elmúlt évben is fáradhatatlanul dolgozott a kartársak érdekében Nem részletezem az elért eredményeket, csak három jelenségre hívom fel a figyelmet: a márciusi kiállí­tásra, a szeptemberi zászlószentelésre és az áprilisi és decemberi új ármegállapításokra. Mindhárom je­lenség más-rnás irányú tevékenységet jelent, de mindegyikben hosszú idők sok-sok munkája van. Szellemi és anyagi erőket gyűjtöttünk, ilyen erőket fejtettünk ki az elmúlt évben. Sokrétű volt a munka, de mindegyik egész embert, teljes odaadást kívánt. A kartársak hathatós segítsége kellett hozzá, a hatóságok megértése, s az üvegesiparosságnak esz­tendőkön át kifejtett komoly testületi munkája. Jog­gal várjuk a kartársaktól, hogy az elért eredménye­ket becsüljék meg, használják fel a maguk és a kö­zösség javára. örömmel tapasztaltuk, hogy az elmúlt esztendő­ben kevesebb volt a személyeskedés, kevesebb a gyűlölködés, kevesebb a szeretetlenség. A kartársak megértették az új idők parancsszavát. Kevesebb volt a panasz, kevesebb a széthúzás. S ha a kartársak az anyagiakban is jobban hallgatnának az elnökségre, még jobb volna a szakma képe . . . Az évfordulón szívem egész melegével, magyar lelkem minden szeretetével kívánok minden kartár­samnak és családjának boldogabb, magyarabb, szebb újesztendőt. Teljesüljön minden vágyuk, s hozzon az újesztendő szebb, magyarabb, boldogabb és békés magyar jövőt! Dobsa Béla, ipt. elnök. Felár megállapítása az üvegesiparban A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara az Ár- ellenőrzés Országos Kormánybiztosával egyetértésben 40.640/1941. sz. alatt az alábbi leiratot intézte az ipar- testülethez : ,,A tek. Ipartestület az Arellenőrzés Országos Kormánybiztosának 120.300/1941. A. K. sz. leirata alapján az üvegesiparban az 1939. agusztus hó 26-a óta bekövetkezett anyagár és munkabéremelkedés foly­tán Kamaránkhoz újabb felárak megállapítása és jóvá­hagyó megerősítése iránt javaslatot terjesztett be. A javaslatban foglalt előterjesztések folytán a költségelemzések és az anyagárak felülvizsgálása után az Arellenőrzés Országos Kormánybiztosának 1941. évi szeptember hó 3-én kelt 120.300/1941. sz. leiratá­ban foglalt felhatalmazása értelmében a felárakat a kö­vetkezőkben állapítjuk meg: 1. Tükör készítés —1 — — — — — 46 °lo 2. Uveghomályosítás — —• —< — — 10 ,, 3. Vonalas és mintás üveghomályosítás — 25 „ 4. Síküveg és öblösüvegcsiszolás — — 36 „ 5. 4/4-es üvegezés — — — — — — 38 „ 6. 3 mm-es solinüvegezés — — — — 30 „ 7. 5/6 mm-es speciái üvegezés —- - — — 30 „ 8. ornament és katedrái üvegezés — — 30 „ 9. drótüvegezés-------— — — — — 36 „ 10. tetó'üvegezés — —- — —* — — — 42 „ 11. 4/4-es üvegezési javítási munka — — 45 „ 12. csiszolt ólomkristály — — — — — 28 „ 13. üvegtechnikai cikkek-------— — — 28 „ Az i.—4. tétel alatt szereplő felárakat csakis az T939. augusztus 26-án rögzített bérmunka áraihoz számíthatja fel az iparos, ezek a felárak tehát a fel­használt üvegekre nem vonatkoznak. Az üveg árát a fennálló rendelkezések szerint külön kell számítani. Az 5—13. tétel alatti feláraknál már az üveg árá­ban beállott áremelkedést is tekintetbe vettük. Az 5—11. tétel alatt megállapított felárakat az eddig érvényben volt 9300/1941. A. K. számú rendelet mellékletének I. részében feltüntetett árakban szereplő 10% felár helyett számíthatja fel az iparos. A 12—^13. tétel alatt megállapított felárakat pedig az 1939. augusztus 26-án rögzített árakhoz számíthatja hozzá az iparos. A fentiek szerint megállapított felárakat Budapest Székesfőváros területén azonnal életbeléptethetőnek nyilvánítjuk. Egyebekben az A. K. vonatkozó rendele­téi továbbra is változatlanul fennállónak, Az ezúttal megállapított feláraknál figyelembe

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék