Üvegesek Lapja, 1943 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-01 / 1. szám

XVII. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1943. JANUÁR 1 333%'- I. SZÁM. ÜVEGESEK LA ............. —— AZ ÜVEG- ÉS PORCELLÁNKERESKEDŐK ÉS i A BUr' -űk*' £ AZ ÜVEG- ÉS PORCELLÁNKERESKEDŐK ÉS ÜVEGESEK ORSZÁGOS egyesületének HIVATALOS LAPJA IC r// y ELŐFIZETÉSI Díj Negyed évre.....................................1-80 pengő Félévre .............................................350 „ Fgész évre.........................................6.— „ Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, Vili., j\J K, < .EGHAJLÍ­•3^t J* . UVEGFORRASZ­VCr „aN- ÉS FAYENCEFES­.viVESEK ÉS TÜKÖRKÉSZITŐK . ARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA-iiNCKETTESEK-TERE 2. I. 12. Telelőn: 134-932. Laptulajdonos a „Budapesti Üvegesek és Rokonszakmák Ipartestülete” Budapest, VIII., Harminckettesek-tere 2. JpP5 UJESZTENDÖR&-rr , Háború van most a nagy világban. Ez a tény az ember minden megnyilatkozásában Rendkívüli időket élünk; igényeinket le kell szállítanunk; munkánkat meg kell szaporítanunk; többet, jobbat kell termelnünk; magunknak meg kell elégednünk a kevesebbel, hogy jobb, több jusson a harctereken küzdő drága véreinknek, s hogy győzelmesen fejezzük be ezt a soha nem látott méretű háborút. Eltörpülnek a panaszok, elhalkul a sérelmet panaszló szó, összezsugorodik a verseny, kicsinnyé lesz az egyén, hogy csak a nem­zet érdekeit szolgálhassuk mindnyájan. És mégis. Ipartestületünk elnöksége, mint az egyetlen szakmai iparos­közösség, minden háborús munka és nehéz idők ellenére eredményeket ért el 'az elmuit esztendőben, hála a hatóságok megértésének, a kartársak se­gítségének és fegyelmezett magatartásának. Elég, ha rámutatunk arra, hogy a hadbavonult kartársak üzemüket továbbfolytathatták, s egyetlen egyet sem kellett a bevonulás miatt szüne­teltetni. Á hadbavonultak támogatását és megsegítését elnökségünk első­rendű kötelességének tartotta és tartja, hogy üzemük zökkenők nélkül továbbdolgozhassék. Elég, ha utalunk a folyó évi április havában megjelent szakmai ár­rendezésre, amikor is az elnökség az Árhivatalnál elérte, hogy kívánsá­gainkat majdnem teljes mértékben elismerték, és a szakma részére sike­rült a tisztességes polgári hasznot nyújtó feldolgozási árakat biztosítani. Ez a rövid időn belül történő harmadik árrendezés az egész országra szóló érvényű; a testület elnöksége tehát nemcsak a fővárosi, hanem a vidéki kartársak részére is nagy eredményt ért el. Ezek az árak, különösen azon­ban az árszámítások új korszakot jelentenek az üveget feldolgozó iparos­ság történetében, mert hatóságilag is elismert adatokkal ráneveltük a kar­társakat a helyes árszámításokra. Ezért adta ki a testület külön füzetben az új feldolgozási árakat és árszámításokat. Örömmel állapítjuk meg, hogy ezeket a füzeteket az ország legtávolabbi zugában is naponként forgatják a kartársak. Hivatkoznunk kell arra is, hogy ezekben a nehéz időkben sikerült az elnökségnek megvetnie a saját erőnkből felépítendő székház alapját. Még csak a kezdet kezdetén vagyunk, de fontosnak tartjuk, hogy a gondolat elindult a maga hódító útjára, s bizonyosnak kell tartanunk, hogy nagyon ELSŐ MA6YAR ÖNTÖTTÜVEGGYÁR RT. Gyárt: ornament-, katedrái-, zsinór- és drótüveget. Gyár: Miskolc, Tafár-u. 56. Központi iroda: Budapest, V., Arany János-a. 27. Öntöttüveg szükségletének kielégítése vé­gett forduljon a szakmai nagykereskedőkhöz Alapítási Av: 1907. TÖRÖK BÉLA üvegcsiszoió- és tükörgyár Budapest, V., Kádár-u. 8. Telefon: 112-980. Legnagyobb teljesítőképesség. Tábla- és tükörüveg '■ nagykereskedés Budapest, VII., Dohány-utca 16-18 szám. Telefon; 223-830. Sürgönyeim: YITRUM. BONGRÁTZ és TÁRSA TÁBLAÜVEG ÉS TÜKÖRÜVEG NAGYKERESKEDÉS „ÜVEGUDVAK” BUDAPEST, VI., PAULAY EDE UTCA 25-27. Telelőn: *226.010. sorozat Sürgönyeim: „Üvegudvar” üvegtetőcserép, Eternit drétszabvány, valamint mindenféle tábla- és tükörüveg ,FJ. WEISS SYULft IliMliMMW'üllriWWÍUH éW'InlWli'l'W I V TELEFON: »0-114.» Sürgönyeim: „ÜVEGHÁZ". SÍKÜVEG NAGYKERESKEDÉS MASIREVICH GYÖRGY BUDAPEST, V., SORGSNYCiM: SÍKÜVEG ZOLTÁN UTCA 1. telefon: 129-403’

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék