Üvegesek Lapja, 1944 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1944-01-01 / 1. szám

XVIII. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1944. JANUAR 1. 1. SZÁM. AZ ÜVEG- ÉS PORCELLÁNKERESKEDŐK ÉS ÜVEGESEK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK j HIVATALOS LAPJA * r / előfizetési díj Negyed évre ...............................L80 pengi Félévre .......................................350 „ Fgész évre ...................................6.— „ Megjelenik minden hó 1-én. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, Vili., HARMINCKETTESEK-TERF A BUDAPESTI ÜVEGESEK, ÜVEGCSISZOLÓK, ÜVEGEDZŐK ÉS ÜVEGVÉSÖK, ÜVEGHAJLÍ- TÓK, ÜVEGFONCSOROZÓK, ÜVEGFORRASZ- TÓK, ÜVEG-, PORCELLÁN- ÉS FAYENCEFES- TÖK, MOZAIKMŰVESEK ÉS TÜKÖRKÉSZ'’’-' ipartestCletéf" ^ HIVATALOS LAP’ Megjelenik mind' Laptulajdonos a „Budapesti Üvegesek és Rokonszakmák Ipartestülete” Bu 134-932 • ee .ackettesek-tere 2. > t ÉVFORDULÓRA A második világháború kitörése óta az ötödik újesztendőt üljük. Ötöd­ször várjuik a békességet, az embe­rek megnyugvását, a békés, építő korszak bekövetkezését. Most is bé- kességes, boldog újesztendőt kívá­nunk egymásnak, és a kemény meg­próbáltatások után, minden erőnk megfeszítésével dolgozunk e háborús világban is a szebb, békés, boldogabb magyar jövendőért. Ha az elmúlt 1943. évről számadást készítünk, magunkba kell szállnunk, és jóleső örömmel megállapítanunk, hogy a magyar üvegmíves-ipar buzgó hittel, áldozatos lélekkel és lelkese­déssel dolgozott a közért, a jobb jövőért és családjáért. Mozgalmas esztendő volt, tele eseményekkel, sorsdöntő jelenségekkel, a szakma életében is jelentős megmozdulások­kal. Ezekben a nehéz időkben, ami­kor megfeszített erővel és teljes oda­adással kellett dolgoznia mindenki­nek, amikor e? er új problémával kel­lett megküzdenünk, mind újaibb és újabb feladatokat vállalnunk, amikor a közös ügyért mindennap ott kellett hagynunk napi munkánkat: magára talált ez a sokat küzdött, rnagára- hagyatott szakma is, és helyt tudott állni. Igen, úgy van az, hogy amikor a legnagyobb a szükség, akkor talá­lunk egymásra, akkor kapunk észbe, és akkor találjuk meg leginkább egy­más kezét. Helyesen van így, mert ma nem engedhetjük meg magunk­nak, hogy sokfelé húzzunk, másfelé nézzünk, hanem csak egyfelé tekint­hetünk, a szakma választott vezető­sége mögött kell állnunk mindnyá­junknak, és testvéri békességgel, egyetakarással megyünk a magunk magyar útján. A magyar üvegmíves iparosság ezekben a nehéz időkben is megtalál­ta az összefogás helyes útját. Csak három jelenségre mutatunk rá, mint az elmúlt esztendő legkimagaslóbb jelenségére. Az első az, hogy az üvegmíves ipa­rosságnak anyaggal való ellátásába az ipartestület intézményesen bele­kapcsolódott. Nehéz munka árán si­került kivívnunk, hogy a kisiparos­ságnak anyaggal (üveggel, enyvvel, dextrinnel, petróleummal, szeggel) való ellátását az ipartestületre bízták. Nem az elnökség, hanem a felsőbb hatóságiak állapították meg, hogy a testület ezt a nagy szaktudást, nagy körültekintést és tapintatot igénvlő munkát nagy hozzáértéssel, igazságo­san és kitűnően oldotta meg. Azt is tárgyilagosan állapíthatjuk meg, hogy a kartársiak az elnökség döntését és az elosztást megértéssel és .megnyug­vással fogadták, s ha. voltak is egy- szer-másszor berzenkedők, ezek is rövidesen belátták az elnökség tár­gyilagos eljárásának helyességét, és __________________________ Tábla- és tükörüveg nagykereskedés FORGO is M RT. Budapest, VII., Dohány-utca 16-18. szám. Telefon: 223-830. Sürgönyeim: VITRUM. BONGRÁTZ és TÁRSA TÁBLAÜVEG ÉS TÜKÖRÜVEG NAGYKERESKEDÉS „ÜVEGUDVAR” BUDAPEST, Vl„ PAULAY EDE UTCA 25-27. Telelőn: *226-010. sorozat Sürgönyeim: ..Üvegudvar” ttvegtetőcserép, Eternit drótszabvány, valamint mindenféle tábla- és tükörüveg ifi.WEISS GYULA TELEFON: 110-114.* Sürgönyeim: „ÜVEGHÁZ”. ElSŐ MAGYAR ÖNTÖTTÜVEGGYÁR RT. Gyárt: ornament-, katedrái-, zsinór- és drótüveget. Gyár: Miskolc, Tafár-u. 56. Központi iroda: Budapest, V., Arany János-a. 27. Öntöttüveg szükségletének kielégítése vé­gett forduljon a szakmai nagykereskedőkhöz Alapítási év: 1007. TOROK BÉLA üvegcsiszoló- és tükörgyár Budapest, V., Kádár-u. 8. Telefon: 112-980. Legnagyobb !el{esí!őképessóg. SÍKÜVEG NAGYKERESKEDÉS MAS1REVICH GYÖRGY BUDAPEST, V-, sdrgönycIm: síküveg ZOLTÁN-UTCA 1. TELEFON: 129-403*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék