Üvegesek Lapja, 1944 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1944-01-01 / 1. szám

ZACYVAPÁLFALVAI ÜVEGGYÁR RÍSZVTÁRS. Központ: Budapest. U. Beáit ferenc-u. 10/iB. lel. *180-325 Gitártelep: 2a luvapáltalva. Teleton: SalBótarián 29. Piin*!« Fourcault táblaüveget 1 xk-\mU, ÜfÖlI. Speciálüveget 4'ArB%, vastagságban, mouslin és jégvirág üveget ALDUNA KERESKEDELMI ÉS IPARI R. T. nagykereskedés kijelölt tábla Üveg nagykoroskedö Budapest, IX., Tűzoltó-utca 22. TELEFON: 131-020 330-997. BIELEK KAROLT TÁBLAÜVEG-, ÜVEGBETON-, ABLAKRAGACSGYÁR. Budapest, Vili., Tavaszmező-u. 18. TELEFON: 132-594. ÜVEGÉHTÉKESÍTŐ KFT. BUDAPEST. IV., HORTHY ISTVÁN KORÚI 2. 1EL *183 916 Feketeerdői Üveggyár rt.( Feketeerdő, Salgótarjáni Üveggyár rf., Salgótarján, Tokodi Üveggyár rt., Tokod. üvegtermékeinek kizárólagos eladása, mely gyárak felölelik a modern üveggyártás összes termékeit, úgymint: minden néven nevezendő öblös, préselt, csiszolt, háztartási, vendéglői, világítási cikkeket, servicéket, diszműárúkat a legegyszerűbbtől a leg­díszesebb kivitelig, mindenfajta tejes, boros, likő- rös, szikvízes, gyógyszeres, kozmetikai, vegyé­szeti, egészségügyi, konzerves stb. palackokat. Alapítási év: 1912a A Wayne* Acmut üvegcsiszo/ó, hajlító, homályos i tó tűk ö r g y á r Budapest, l///., Kazinczy-u. 9. Telefon: 223-262. Gyors és pontos kiszolgálás. hamarosan megbékéltek. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy egyetlen kartárs sem távozott a testületből üres kézzel: mindig segítségükre siet­tünk a kartársaknak, és annyit és úgy nyújtottunk, amikor és ahogyan csak lehetett. A háborús anyaggazdálkodásiban a szakmának és a közönségnek tábla- üveggel való ellátása kitűnőnek mondható. Ezt a megnyugtató hely­zetet pedig a táblaüveggyárak 'kitűnő vezetése, az előrelátó gondoskodás, a hatóságoknak a gyárakat kielégítő intézkedései tették lehetővé. Nincsen még egy iparág, amelynek az anyag- ellátása aránylag ilyen kedvező len­ne. Ebből a kedvező helyzetből kö­vetkezik, hogy a rendelkezésünkre álló — és a nyár folyamán kiharcolt — új feldolgozási árak mellett a szakma kereseti lehetőségei is meg­nyugtatók voltak. Az üvegesiparos nem kénytelen magas árak mellett eladni a termelését, mert az év fo­lyamán volt elegendő üvegje, és a kisiparos izmosodhatott. Az elnökség­nek különös gondja volt, hogy a kis­embereken segítsen. Bátran állíthat­juk, hogy a rendkívüli viszonyok kö­zött is ebben a mi szakmánkban aránylag nyugodt üzletmenetet biz­tosítottak ezek a kedvező és — hála a magyarok Istenének — nyugodt viszonyok. E legfontosabb jelenségek mellett valóban eltörpülnek az apró kérdések. Ebiből a nyugodt és aránylag ked­vező anyagellátásból folyt a második jelenség: a szakma (békés nyugalma. Valóban, régen volt úgy, hogy az üvegesiparosság ennyire megértette egymást és a vezetőséget. Fegyelme­zett, nyugodt és öntudatos hang, egy­más- megbecsülése, a hatósági előírá­sok megtartása, a testületi elnökség intézkedésedben való megnyugvás olyan jelenségek, amelyeket öröm­mel kell megállapítanunk. Ennek az okát nemcsak abban látjuk, hogy az elnökség és elöljáróság mindig a szakma érdekében dolgozott és hiva­tása magaslatán állott, hanem abban is, hogy ebben a szakmában a testület fennállásának 19. évében -kialakult­nak mondható a testületi szellem, az összetartozandóság érzése, az egy­másért való dolgozás, a közös ügyek iránt érzett, megértés, és soha nem tapasztalt áldozatkészség is. Jól esett tapasztalnom, hogy a személyi kér­dések megszűntek, hogy helyet adja­nak a fegyelmezett gondolkodásnak, az elnökség iránt érzett feltétlen bi­zalomnak, és az elnökség intézkedé­seiben való megnyugvásnak. E nehéz időkben kialakult össze- kovácsolódás a legszebb reményekre jogosít. Felsőbb hatóságaink nem ok "hélkül tekintik a mi kis testületün­ket a legjobban vezetett testületek egyiklének. Valóban, egy testület ve­zetése olyan, mint a nevelés. Ahhoz, hogy valakit neveljünk, elsősorban az kell, hogy akit nevelni akarunk, önként vesse alá a maga akaratát a nevelő akaratának, s ő is akarja, hogy neveljék. A tiszta szándékú és a jövőbe is látó vezetőség a fegyel­mezett kartársakat mindig maga mö­gött tudhatja. A testületi élet nyugalma volt az elmúlt esztendő második kedvező je­lensége. A harmadik ebből folyt. Amikor felhívásomra megvetettük alapját az ipartestület székházának, és jelentős adományokkal megindítottuk a szék­házalapra a gyűjtést, még csak a messze jövő ködében levőnek gondol­tam a székház megvalósításának gon­dolatát, és nem mertem remélni, hogy a közeljövőben testet ölthet a gondolat. A legnehezebb időkben, a háború kellős közepén, amikor min- ^ dennapi gondjainkban ezernyi elfog­laltságunk között csak félve mertem arra gondolni, hogy a kartársak erre a közös célra áldozatokat is tudnak és akarnak hozni. Jóleső meleg érzés járja át a szívemet arra a gondolat­ra, hogy a kartársak az elmúlt év­ben egymással vetélkedve siettek a székházalap gyarapítására, hogy a gondolat mielőbb testet ölthessen. Megható volt látni, hogy az egészen kis iparoskartársak nekik jelentős összegekkel, szerényen, de annál több szeretettel ajánlották fel segítségüket a székház céljaira. Büszke vagyok ar­ra, hogy kartársaim megértették a hívó szót, és tőlük telhetőén gyarapí­tották a székház-alap vagyonát. Tu­dom, hogy a ma mintegy 65.000 P-t tevő összeg még távolról sem elegen­dő arra, hogy belőle székhazat vásá­roljunk, de büszke öntudattal nézek a jövő elébe, és a szakmai tényezők áldozatkészségében bízva, kartár­saim közös, szakmai ügyet támogató készségében reménykedve biztosan^ tudom, hogy a székház ügyét a most következő 1944. esztendőben tető alá hozzuk. Biztosan számítok -a szakma minden tagjának áldozatos segítsé­gére, és meg fogom találni az utat arra, hogy ez a szakma aránylag ki­csiny létszáma és a nehéz viszonyok ellenére otthont találjon magának. Ügy látóim, hogy a lelkesedés és az áldozatkészség megvan. Jertek, kar­társak, segítsetek építeni: nem ma­gamnak, hanem a mi nemes szak­mánknak. Mutassunk jó példát min­den magyar kisiparosnak, és a szép zászlóhoz méltó otthont teremtsünk a késői utódoknak. Alkotásokkal és a szakma emelésévéi teremtünk ma­gunknak nevet, biztosítjuk a szebb, magyarabb, büszkébb és boldogabb^ jövendőt. En hiszek ennek a szakmának a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék