Vegyi Ipar, 1905 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1905-01-10 / 1. szám

2. oldal. VEGYI IPAR 1. szám. Modern tejgazdasági problémák. Irta: Láng Miksa oki. vegyészmérnök. 2 A hűtés ma a tejgazdaság egyik sarkalatos pontja, mely ha rosszul történik, akkor minden további fárad­ságunk kárba vész, mert mig a tej a fogyasztóhoz fog kerülni — különösen melegebb nyári időben — okvet­lenül a felszaporodott baktériumok hatása következ­tében meg fog savanyndni, de ha jó, úgy olyan tejet vagyunk képesek a piacra hozni, mely nem csak, hogy rövid időn belül nem romlik meg, de Ízletessé­gére nézve is messze felül fog állni amazon. A városba a legtöbb tej ma a vidékről kerül és így a jó hűtés annál is fontosabb, mert szállíthatósága ettől függ és hogy mennyire képes ma a modern technika, azt Németország és Dániában látjuk, hol a legújabb hűtőgépekkel úgyszólván megfagyasztják a tejet és ilyen állapotban igen messze vidékre küldik. Hogy a tej szállíthatóságát fokozzák, újabban ugyan­csak Németországban eltértek a kerek hengeralakú tej­kannáktól és négyszögletesekre tértek át, mely körül­mény azon nagy előnynyel bir, hogy a hideg tejjel megtöltött kannákat szorosan egymás mellé állítva, jobban tudják azt védeni a külső meleg behatása ellen. Ilyformán közvetlen a fejes után való erélyes, hűtéssel és alkalmas szállító eszközök segélyével annyira sikerült a tej minőségén javítani és a városokba jó tejet szállítani, hogy az általános tejfogyasztás mind­inkább emelkedőben van. — Az ilyen tej, miután hűtése előtt gondos szűrésnek is vétetett alá, nem tartalmaz többé piszkot sem, mely a szüretien — kis termelők által forgalomba hozott — tejeknél nagy menny égben van meg. Hogy ezen piszoktartalom mennyiségéről kis fogal­mat alkothassunk, csak röviden említem ír ;, hogy r ez irányban végzett kísérletek eredményeké; “n találtam a Közp. Tejcsarnok által forgalomba literenként 1—3 mgr. piszkot, mig a pia .nél ezen érték 300—600 mgr. között változott. Hogy az ilyen tej piszoktartalmával mi oinden jut gyomrunkba, arról jobb nem is beszélni. A városoknak jó és egészséges tejjel való ellátása mellett nem kisebb, sőt talán sokkal fontosabb a gyer­mektej kérdése is. Tudjuk azt, hogy napjainkban mindinkáhb keves- bedik a természetes anyatejjel táplált csecsemők száma és mindinkább szükségét érezzük egy jó, minden tekin­tetben megfelelő anyatej pótló tejnek. A tehéntej, úgy a hogy van, nem alkalmas csecse­mők táplálására, mert mig a természetes anyatej átlag­ban csak 1’2% caseint tartalmaz, addig a tehéntej 3%-ot és könnyen belátható, hogy ez a nagy mennyi­ségű casein, mely a mellett úgy látszik még nehezeb­ben is emészthető, mint az anyatej caseinja, a csecsemő táplálásánál zavarokat fog előidézni. E bajon eleinte úgy iparkodtak segíteni, hogy a tejet egyszerűen vízzel keverték, hogy igy a casein mennyiségét kisebbítsék, de ezen eljárás hátránya rögtön szembeötlő lesz, ha meggondoljuk, hogy a hígí­tásnál nem csak a caseintartalom lesz kisebb, hanem vele együtt és ugyanolyan arányban a fehérjék, zsir és cukor is. A cukortartalmon még segíteni lehetne és segítenek is a tejcukor hozzáadása által, de a fehérje és zsírtartalmon nem és igy az ilyen tápanya­gokban nagyon is szegény lesz. Németországban Biedet a dolgon úgy akart segíteni, hogy tejszínből, vízből és tejcukorból állít elő egy keveréket, melyben a csecsemő korának előhaladásával a vizet mindinkább tejjel igyek­szik pótolni; alapjában véve ez is csak annyit ér, mint a vízzel higitott tej. Segíteni lehet a bajon, ha a hígítást nem vízzel, hanem savóval végezzük, mely tudvalevőleg a tej oldott alkatrészeit és igy a tápdús fehérjéket is tartalmazza, csakhogy itt más baj merül fel, t. i. közönségesen a savót oltóval állítják elő, ez pedig, mint tudjuk a kérőd­zők gyomrából kerül és igen sok fermentumot és bak­tériumot tartalmaz, melyek olló használatánál igy a tejbe mennének át s itt csak úgy volnának ártalmat- I lanná tehetők, ha a tejet magas hőfokon sterilizáljuk ; csakhogy a sterilizálás által a tej megváltozik, a fehér­jék coagulálnak és nehezebben emészthetővé válnak, a zsir összeolvad és a tej felszínén vajszerű réteget képez, továbbá a nyers tej, ugylátszik, bizonyos antiszeptikus és antitoxikus tulajdonságokkal is bir, mig a forralt tej már nem. Tehát mig a savó használata víz helyett egyrészt a tápértékét a tejnek javítaná, a szükségessé válló sterili­zálás ismét lerontja, sőt még rosszabbá teszi azt. — A nem oltót vagyunk kénytelenek használni, hanem más anyagot, mely nem vonná maga után a kész tej későbbi sterilizálását. Ilyen anyagot sikerült találnia Székelynek, a ki a tejben levő caseint magas nyomás és 60°C hő mellett szénsavval csapja ki. Az ily módon előállított savó aztán nemcsak, hogy nem tartalmaz több bakté­riumot, hanem úgyszólván teljesen steril, mert a szén­savnak, ugylátszik, még baktériumölő hatása is van. Evvel a savóval aztán könnyen sikerül nekünk egy oly tejet előállítani, melynek chemiai összetétele csaknem azonos a természetes anyatejével és a mellett, mivel sterilizálása nem szükséges, sterillé való tételére az előállításához használandó lö’/t-os tejszín pasteurizálása elegendő A kész tej a nyers tej ízvel és minden előnyös tulajdonságával bir. Ez a gyermektej ma a legjobbnak mondható és ha a természetes anyatejet a csecsemőre nézve egyálta­lában pótolni lehet, úgy ezt csak a Székely-féle tejjel lehetséges. A jó és Ízletes friss tej forgalomba hozása mellett már régi törekvése a tejgazdaságnak a tejet oly álla­potba hozni, hogy vele a tengeri hajók, hadi tengeré­szetek és tejben szegény vidék, mint Kelet Ázsia, Afrika stb. tejjel való ellátását is eszközölni lehetne. E kérdést eleinte csak a condens tejjel akarták megoldani, vagyis egy tejjel, melynek víztartalmát vacuumokban való befőzés által annak Va vagy Vs-ára leszállították és ilyen besűrített állapotban légmentes dobozokban elzárva, szállították rendelkezési helyére, a hol azt, vízzel felhígítva, ismét fogyasztásra alkalmassá tették. •( Ezen condens tej gyártása különösen Svájcban, Angliában, Norvégiában és újabban Németországban és Dél-Arnerikába öltött nagyobb mérveket, a hol óriási gyártelepek ' znak előállításával. ivén ;an kerül forgalomba, u. m. cukorral keverve, ar nélkül s előállításának lényege abban áll, hv y je! nyitott edényekben előmelegítik és rark-fi állapon-.' vacuum-condensatorokba szívatják a kellő figyelemmel a kívánt sürü- -űgiö bepárolo; te ják. A vacuum készülék ablakokkal van ellátva, hogy a bepárologtatási folyamatot minden pillanatban ellenőrizni lehessen, mert az egész produk­tum jósága ennek helyes vezetésétől függ. Ha a tej a kívánt sűrűséget elérte, akkor következik a hűtés, a mely vagy úgy történik, hogy maga a vacuum-készülák van úgy szerkesztve, hogy abba a gőz kieresztése után hideg vizet ereszthetünk, vagy pedig a sűrű folyadékot melegen eresztjük ki a vacuum készülékből és rávezet­jük egy közönségesen használt tejhütöre. A főfigyelmet arra kell fordítani, hogy a sűrű folyadékból a cukor kristályokban ki ne váljék, mert különben az egész productum homokos consistentiát vesz fel. Ez okból a hűtést úgy is szokták eszközölni, hogy a meleg folyadékot nagyobb kettős fenekű talá­nyokba vezetik, a hol a kavarókészülékek vannak működésben; a folyadék itt eleinte csak a levegő által hül le s csak ha ez már kellőkép megtörtént, hütik a tartányt hideg vízzel. A hideg folyadék azután dobo­zokba lesz töltve, melyeket alkalmas gépek segélyével légmentesen elzárnak. Önmagában neutrális ás hidrolízisnél neutrá­lisán maradó szappan. Hidrolízis alkalmával, tehát vízben való ol­dásnál, minden szappan bizonyos bomlást szenved, miáltal alkáli válik szabaddá. Ezen alkáli a mosó­vízzel hidrátot (nátronlúgot) ad. mely a bőrt meg­támadja. Ennek elhárítása céljából tojásfehérjét, illetőleg albuminátokat adtak a szappanhoz, a mi azonban az albuminnak a kész szappanban csak többé-kevésbbé tökéletes mechanikai elkeverése volt. Az albuminátokat néha formaldehid, illetőleg aldehiddel kezelték, de ezáltal vízben oldhatatlan vegyültek keletkeztek, mely a szappanból sza­baddá váló alkálit nem képesek sav módjára lekötni. Egy újabb német szabadalom szerint a szappan alapanyagához nem albuminátokat, hanem ezek bizonyos hasadási termékeit adják. A közön­séges fehérnyeanyagokat tisztítják, a hozzátapadó savaktól pedig dialízis utján megszabadítják. A tisztított terméket nyomás melletti hevítéssel, sa­vakkal, illetve lúgokkal való Kezelés utján, vagy más módon felbontják. A felbontás utján képző­dött albuminszarmazékok (alburuózák) a negativ aibuminátokhoz hasonló szerkezetűek és ugyan­azon szinreakciókat adják, másrészt pedig egészen eltérő sajátságuk, mert meg nem olvaszthatok, Süddeutsche Patentmetallfabrik cég Fürthben a 23673. számú „Eljárás lég-, viz- és zsirhatlan fémpapir előállítá­sára“ cimü magyar szabadalom tulajdonosa sza­badalmának gyártása céljából magyar gyárosokkal összeköttetést keres; szabadalmát esetleg el is adja vagy gyártási engedélyt ad. Érdeklődőknek szívesen szolgál bővebb felvilá­gosítással Kelemen és Társa szabadalmi ügyvivő iroda IITJE APES TEN, (Royal-szálloda Ií ) Bühne Frigyes Vilmos Freiburgban a 23675. számú „Eljárás nagy lyukacsos felülettel bíró accumulator- lemezek előállítására“ című magyar szabadalom tulajdonosa szabadalmának gyártása céljából magyar gyárosokkal összeköttetést keres; szaba­dalmát esetleg el is adja vagy gyártási engedélyt ad. Érdeklődőknek szívesen szolgál bővebb felvilá­gosítással Kelemen és Társa szabadalmi ügyvivő iroda BUDAPESTEN, (.Royal-szálloda BA JDr. Knop Ágost Rheinauban a 8640. számú „Eljárás nitritek előállítására“ cimü magyar sza­badalom tulajdonosa szabadalmának gyártása cél­jából magyar gyárosokkal összeköttetést keres; szabadalmát esetleg el is adja vagy gyártási en­gedélyt ad. Érdeklődőknek szívesen szolgál bővebb fel­világosítással Kelemen és Társa szabadalmi ügyvivő iroda BUDAPESTEN (Royal-szálloda B.) STEOBENTZ TESTVÉREK vegyészeti festék-, termény-, máz- és kenczegyár r.-társaság. Alapittatott 1848-ban. Sürgönyeim: Strobentzgyár. gj/dr, iroda és raktár: BUDAPEST, IX, Üllői-ut S9. fiák: V. Lipót-tér 11. C a I c e i n“ Ajánlja a legújabb gyártmányú JJ időváltozásoknak ellentál'0 homlokzat, festékeit, me yi k kő, fa, vág, cement stb. befestésére kiválóan alkalmasak. Elsner Rezső és Társa cipofénymáz- és bőrkenőcsgyára. ÚJPEST, Dugonics - utca 21. IEH1K FEllTCi gazdasági és szerszám gépgyára. Budapest VI. Lőportár-n. 14b. G-yárt : viliarágyut, borsajtót, s/.ölőzu/.ót, permete­zőt, járgányos cséplő­ket, daráló, szecska és répavágó gépeket, valamint lakatos- és kovácsul üliely beren­dezéseket. Mindennemű gépek és szerszámok javítása. Hessel Lajos és T” Kurzweil Sándor BUDAPEST, Vili. Német-utca. Főldfestékek. Yegyi fektéket Homlokzaífestékek. Asbestpadlót készítő-vállalat KRUMHOLZ A. Budapest VII., Hungária-körut 157. Telefon 58—54. Prospektusokkal, mintákkal, vei és árjegyzékkel íP4°Zo i*ny. v7 készített munkák jegyzéké- dvanatra szolgálok A jelenkor legnudernebö es legjobb padlója! Elegáns, teljesen hézagmentes, melegtartó, tűz- és viz be­hatása ellen érzéketlen, gombamentes, tartós könnyen tisztítható fényesithető és beereszthető, mint a tölgyfapadló. Hézagmentessége folytán teljesen baktériummentes. i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék