Vegyi Ipar, 1909 (8. évfolyam, 1-24. szám)

1909-01-15 / 1. szám

V 4 oldal. VEGYI IPAR-A 1 szánv Szabadalmi hírek. M. 3238. Berendezés zsir kivonására, sterylizá- lására és derítésére. Aciien Maschinenbau Anstalt Darmstadt. Az állati hullarészeket egy extractorban helyezzük el, amely magasabban fekszik a készülék többi részénél; az extractor felső részén elrendezett csapon át tulhevitett gőz ömlik be, mely az extrac- torba helyezett hullarészeket felmelegiti és felbontja, miáltal zsírból, vérből és condenzvizből álló keverék keletkezik, mely egy cső utján lefolyik az extractor- ból és a készülék alsó részébe: a recipiensbe jut, amely egy belső, célszerüeu hengeralaku fallal két külön térre van osztva. A két tér alul közlekedik egy­mással, felül azonban csak egy szűk cső utján van­nak összekötve. Az extractorból eleinte viz ömlik a recipiensbe, melyben a két külön tér a viz által csak­hamar elzáratik. A viz mindkét részben egyenletesen száll fel; a recipiensbe vezető cső, annak alsó részén lép be, közvetlenül a kisebbik, hengeralaku tér alatt, úgy, hogy a vezetőn át beömlő zsir ebben a térben marad vissza, mig a többi zsírmentes lé a nagy térbe megy át. Megfelelő méretek mellett az extractió végén a hullákból kiolvasztott zsírnak egész mennyisége van összegyűjtve. M. 3232. Eljárás cukorgyártási termék előállí­tására, valamint annak cukorrá való átalakítására. Me. Mullen George Whitman gyáros Chicagóban. Jelen találmány oly termék előállítására vonatkozik, mely közvetlenül a cukortermelő növény termelő helye közelében olcsón állítható elő és az egész eredeti cukortartalmát, (amely nem invertált állapotban van jelen) megtartja. Ezen termék könnyen eltartható, raktározható, és szállítható. Például a cukorrépa fel­dolgozása a következő: A megszáritott és felapritott répát tökéletesen kiszárítjuk; a törékenynyé vált szele­teket széttördeljük és közönséges őrlőmalomban darává vagy finom lisztté őröljük, eközben a cukortartalom sem vegyileg, sem más módon hátrányt nem szenved. A kiszárítás külön berendezést igényel, mert a nedves levegőt, amint a réparéteget elhagyja, azonnal el kell szívatni, nehogy újabb réteggel érintkezzek. A nedves levegő eltávolítása meggátolja a répa elromlását. A cukornak ezen őrölt száraz anyagból való ki­vonása az ismert diffúzió eljáráshoz hasonlóan tör­ténik. A vízzel kevert anyagot a bateria egyes elemein fokozatosan átvezetjük. A tapasztalat azt mutatta, hogy ha az oldatot öt elemből álló baterián vezetjük át az oldat nagyobb töménységgel bir, mintha az eddigi eljárás mellett 12 baterián vezettük volna át. A hulla­dék szárítása is gazdaságosabb. A feltaláló szerint az uj eljárás költsége az eddigi­nek csak kétharmadrészét képezi. H. 3180. Eljárás hajnövesztő kenőcs előállítására. Nincs többé kopasz fej! ha dr. Hollóssy István hirlap- iró ur kenőcsének tényleg az a hatása, amit a fel­találó tulajdonit neki t. i., hogy „néhány heti hasz­nálat után a legidősebb egyennek teljesen kopasz fején is a hajtermést fiatalkori színben előidézi és előmozdítja.“ A kenőcs összetétele egyébként a következő: törött kendermag, marhavelő, pálinka, esetleg zsir vagy olaj. F. 2009. Eljárás kénhydrogénnek kénné való oxydálására. A kénhydrogénnek kénsav segítségével való ismeretes oxjdálásánál a két gázt együtt oly folyadékba vezetjük, mely a képződő ként feloldani képes. A reakció: 2 Ha S + SCb = 3 S + 2 Hä 0. Reactiofolyadék gyanánt a kátránydesztilláció termékeit használhatjuk, melyekhez oly anorgános vagy orgános anyagokat például ammonium-vegyületeket, aminokat, amidokat adunk, melyeknek kénsavval vagy kénhydro- génnel képzett vegyületi folyadékok jelenlétében hevítve egészben vagy részben ismét bomlanak. M. 3272. Eljárás skandiumnak, skandiumvegyü- leteknek ásványokból való előállítására. Dr. Mayer R. I. tanár Berlin. A feldolgozásra kerülő anyagok vasnak és mangánnak nagy fölöslege mellett skán- diumot s tartalmaznak. A feldolgozás olyképen tör­ténik, hogy a szóda olvasztékából a kilugzásnál vissza­maradó anyagot a közömbösítésig közel savakkal kezeljük, mire a kicsapatást oly mennyiségű oxálsav- val vagy fluorsavval eszközöljük, hogy a vas, illetve mangán oldatban legyen lekötve. P. G. Zum ungarischen Patent 35360: Gährverfahren werden Käufer oder Lizenznehmer gesucht durch Ing. C. Pieper, Patentanwalt, Hindersinstr. 3, Berlin NW. 40. Zum ungarischen Patent 40987: — Cigarrenmaschine = werden Käufer oder Lizenznehmer gesucht durch Ing1. C. Pieper, Patentanwalt, Hindersinstr. 3, Berlin NW. 40. Zum ungarischen Patent 36489: Formaldehyde werden Käufer oder Lizenznehmer gesucht. An­fragen befördert unter „C. P.“ die Expedition dieses Blattes. Kelly William Fraser Claughton ügyvéd és Bentham John Arthur magánzó Londonban „Fényképészeti száraz lemezek filmek vagy hasonlók“ cimü 35864. számú, 1905. november 24-iki keletű magyar szabadalmuk belföldi gyakorlatbavétele tár­gyában hazai gyárosokkal összeköttetést keresnek. Bővebb felvilágosítást nyújt Edvi Illés és Janssen szabadalmi ügyvivő iroda, Budapest, VI., Eötvös-utca 9. Xazánjorrasztások a helyszínen autogénmódszerrel. Autogén-forrasztó - és vágó készülék eladása öntöttvas, vas, bronz, aczél stb. részére. Üzemben megtekint­hető : Friedmann Ödön, Budapest, Liszt Ferencz tér 2. Telefon 89—86. KRUMHOLZ-féle Budapest, Hungária-körut 15. SolxöirLifielcL és Bállá Alapittatott 1893. Gegründet. = A világ legelső és legjobb padlója. = Higiénikus, hézag- és pormentes, tartós, olcsó. Der beste Fussboden der Neuzeit. Műszaki és vegyes jegyzetek. Kaucsuk regenerálása. A kaucsuknak ugyan sok oldószere ismeretes, ezek között azonban kevés van olyan, mely a kaucsuknak használt kaucsuk-tár- gyakból való kioldására alkalmas, mert ezen oldó­szerek vagy csak kevés kaucsukot képesek oldani, vagy pedig a kaucsuk sajátságaira vannak befolyás­sal. Az isméit oldószerek, mint éter, benzol, Ugróin, stb. nemcsak alacsony hőmérséknél, hanem még nyomás alatt 100° fölött sem képesek lényeges meny- nyiségü kaucsukot oldani. így pl. kísérletek azt bizo- ■nyitották, hogy finomra elaprózott pneumatiklégtöm- lőkből kb. három óra alatt 120—130 ’-nál nyomás alatt 100 rész éter legföljebb 5 rész, 100 rész benzol pedig csak 35 rész kaucsukot tudott oldani. A Basler chemische Fabrik tapasztalatai szerint az organikus vegyületek egy nagy csoportja rendkívül nagy kau- csukoldóképességgel bir, anélkül, hogy a kaucsukra elváltoztató hatást gyakorna. E vegyületek a 100» fö­lött forró éterek; úgy a zsirsor 100,J fölött forró éte­rei, mint a cyklikus sorok éterei 100—130’-ra hevítve, a kaucsukot igen könnyen oldják. Ennek megfelelően a regeneráló eljárás abban áll, hogy a kellően elapriiott kaucsuktárgyakat afönt- emlitett 100» fölött forró éterek egyikével egy, vagy több órán át az anyag minőségének és mennyiségé­nek megfelelően gyakori kavarás vagy gyúrás közben 100—130°-ra hevítjük. A föloldott kaucsuknak az old- hatlan maradékról való leszűrése előtt célszerű azt előbb friss ugyanolyan oldószerrel, vagy alacsony forrpontu szénhydrogénekkel keverni s ezután zárt készülékekben szűrni. A tiszta kaucsukoldatból az oldószer legnagyobb részét vízfürdőn vagy 130n-os olajfürdőn vákuumban ledeszttiláljuk, s a még vissza­maradó magas forrpontu étereket alkohollal mossuk ki. Az igy nyert kaucsuktömeget végül célszerű al­kohollal vagy acetonnal digerálni. A zsirsor éterei közül a 100° fölött forrók mind alkalmasak a regene­rálás céljaira, ellenben az alacsonyabban forrók csak kevés kaucsukot oldanak. Példaképen a következő foganatositási módok szolgálhatnak: I. példa. 1 rész elaprózott kaucsukot 2 rész kereskedelmi izo-amy- léterrel 3 órán át kavarás és gyúrás közben 120— 130n-ra hevítünk. A nehezen folyó oldatot közönséges éterrel higitva leszűrjük s az étert — végül vákuum­ban — lededesztilláljuk. A visszamaradt anyagot al­kohollal fölmelegitjük s azután az alkoholtól elvá­lasztva, megszáritjuk. A termék szívós anyagot képez. II. példa. 1 rész kaucsukszelet 2 rész anisollal 2—3 órán át kavarás közben 120°-ra hevittetik. A meglehetősen hig oldatot még ligroinnal higítjuk s szürjők, ezután az oldószert ledesztilláljuk s a mara­dékot végül néhányszor alkohollal digeráljuk. A ter­mék teljesen kaucsukszerü. III. példa. 1 rész kaucsukszeletet 2 rész naftol- éterrel kavarás közben 2 ólán át 120 -ra hevítünk és benzollal való hígítás után leszűrünk. A szüredékből a benzolt desztillálóval kiűzzük s ezután a kaucsu­kot alkohollal kicsapjuk. A termék szintén kaucsuk­szerü. IV. pé da. 1 rész kaucsukszelet 2 rész guajakol- lal kavarás közben 6 órán át tartatik 120—130-on. A hevítés befejeztekor az oldatot benzollal higitva szűr­jük, a benzolt ledesztilláljuk s a maradékból a kau­csukot alkohollal kicsapjuk. A termék a kaucsuk sajátságaival bír. Igen jó oldószeek bizonyultak a cyklikus sorok­nak még számos más étere, még pedig az egyérté- küek (pl. kresoléter, stb.) épugy mint a többertékü fenolokéi (pl. resorcinéter, pyrogalloléter stb.) és a teliletlen oldallánccal biró aromás éterek (pl. safrol, izosafrol, eugenoléter stb.). Kiváló kaucsukoldóképes- séggel bírnak, továbbá a benzyléter, xyliléter, a tisz­tán aromás éterek, mint pl. a diphenyloxyd, a cam- phensor éterei (pl borneolethyléter), valamint a naf- talinsor különböző éterei is. Fehéritő eljárás. Charles Jaloux festő fehérítő eljárása (43530. számú m. sz.) az oxigénnek a rostra való hatására van alapítva oly módon, hogy az oxi­gén a roston magán fejlesztetik, mely célból a rostot oly anyagok keverékével itatjuk, melyekből az oxigén könnyen fejlődik. A rostot ezután oly fürdőbe hozzuk, mely az oxigént az említett anyagokból fölszabadítja. Ezek a fürdők továbbá szintén tartalmazhatnak oldott oxigént. Az eljárás első előnye, hogy a fehérített ros­tos anyagok, pl. vászon, selyem, pamut, rámié síit. természetes simulékonyságukat megtartják; az eljárás további előnye, hogy az egészségre nem ártalmas, mert alkalmazásánál sem káros, sem pedig rossz Mesterséges rózsaolaj —. Ibolya - keton — Szappanibolya-keton Actien-Gesellschaft íür Anilin-Fabrikation. Abteilung: Synthet. Riechstoffe. BERLIN S. O. 36. — Minták 68 ajánlatok ingyen. 1 REZEDA FREESEA RONDAROMA­IS YOROCHROMIN Szárazvámi krétagyár r.-t., Szárazvám n (Sopronroegye) a legjobb mázoló-festék belső helyiségek és • homlokzatok befestésére; hatóságoktól, gyárak és magánosok részéről a legjobb referencziák állnak Iszapolt-kréta (bécsi fehér), iskola- és rajz-kréták stb. rendelkezésre. Üvegragacs. Miniumragacs. _ .... ___ i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék