Vegyi Ipar, 1910 (9. évfolyam, 1-24. szám)

1910-01-15 / 1. szám

FLORA“ festő-, tisztitó-gyár Budapest, VI., Eötvös-utcza 19. Telefon: 165—47. C hemische Industrie MŰSZAKI SZEMLE Technische Hem á vegyészeti ipar legelső és független magyar szaklapja. Q Erstes, unabhängiges nng. Fachorgan der chem. Industrie f. Egész évre 10 korona, énne&ent 10 K ronen. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Redaktion und Administration: BUDAPEST, Vll, Kortéaz-utcza 27 Felelős szerkesztő LÁZÁR ALBERT oki. mérnök. Megjelenik minden hó 15 és 30. napján. Előfizetési A/jáíftel A romániai kőolajíogyasztás kon- tingentálásának eredményei. Megnehezült az idők járása. Világszerte a reak­ciós töiekvések kerültek felszínre és ennek folyomá­nyaként az agrár érdekek dominálnak még a kifeje­zetten ipaii államokban is. A nagyipar még kedvező gazdasági konjunktúrák mellett is háttérbe szorul és semmi esetre sem virágozhat abban a mérvben, mint az esetleg kedvező viszonyok azt lehetővé tennék. Ez azonban a kedvező eset, mely az összes ipari ténye­zőkre, sajnos, nem azonosítható. Megemlékeztünk már kőolajiparunk mostoha hely­zetéről, mely ezt a még csak nemrég oly virágzó iparágunkat sújtja és a mely egyrészt az amerikai verseny folytán, másrészt az osztrák kormánynak a föld tulajdonosaival szemben elkövetett előzékenysége következtében ma még kedvezőtlenebb, mint volt ed­dig. Pedig a kőolaifinomitók eddig is nyereség nélkül dolgoztak, mig most már egyenesen veszteségre kény­telenek dolgozni, ha vevőkörüket nem akarják elvesz­teni és nagy áldozatokkal, kitartó munkával, hosszú évek céltudatos működésével és fáradságos erőkifej­téssel megszervezett pozíciójukat feladni nem akarják Az osztrák kormánynak a drohobyci állam ben- zintelenitő telep felállításával módja nyílott, hogy a galíciai nyersolajtermelők érdekeit szolgálja, mivel a 15 millió métermázsa nyersolaj átvételi árát már 1911 áprilisra 2 korona 64 fillérre emelte, a mi az árakat már most mintegy 2 korona 10 fillérre szöktette fel. A nyersolajnak az ára mintegy kétszerese az előző évi áraknak, mellyel szemben áll az, hogy az eladási ár a Standard versenye folytán még alacsonyabb, mint eddig volt. A két malomkő közzé szorított kőolajfinomitó ipar helyzetén némileg segiteni hivatott blokk műkö­dése a már egy korábbi cikkünkben említett kontin- gentálás folytán csak akkor fog javulni, ha az érdekek kiegyenlitése sikerül. Mennyire nehéz az esetleges kontingentálással az összes érdekeket méltányosan kiegyenlíteni, arra eklatáns példa a romániai kontin- gentálás, melyet éppen ezért szükségesnek tartunk ismertetni. Mint ismeretes Romániában a kőolajfogyasztás kontingentálása 1908. október 1-étől van, az erre vo­natkozó törvény értelmében, érvényben. A törvény három csoportba osztja a finomítókat. Az első csoportba a nagyfinomitók tartoznak, vagyis azok, melyek évi termelése a 40,000 tonnát meghaladja ; a második cso­portba a középfinomitÓK tartoznak, vagyis azok, me­lyek évi termelése 40,000 tonnánál kevesebb, de 10.000 tonnánál több; mig a harmadik csoportba a kis finomítók tartoznak, vagyis azok, a melyeknek évi termelése 10,000 tonnánál kevesebb. Minden egyes íinomitó termelőképességének meghatározása után megállapítják az összegét a finomítók termelőképes­ségének és egybevetik Románia teljes fogyasztásával, hogy az a törvény szellemében felosztható legyen. A törvény a közép és kisfinomitóknak kedvez, a meny­nyiben a közép finomítók 200 és a kis finomítók 400 percenttel kapnak többet, mint a mennyi a nagy fino­mítókkal szemben, aránylagosan megilletné őket. En­nek a kedvezésnek dacára a kis és közép finomítók nincsenek megelégedve helyzetükkel és egy a román kormányhoz intézett feliratukban a törvény oly értelmű megváltoztatását kívánják, mely további kedvezmé­nyeket juttatna a kis és közép finomítóknak és egyúttal mngengedné a kőolajnak szintén törvényben biztosí­tott maximális eladási árának emelését. Románia 54 finomítója közül kilenc tartozik az I. csoportba, melyek 40,000 tonnánál többet termel­nek ; öt tartozik a II. csoportba, melyek 40,000 ton­nánál kevesebbet, de 10,000 tonnánál többet termel­nek és negyven tartozik a III. csoportba, melyek 10.000 tonnánál kevesebbet termelnek. Ennek a há­rom csoportnak íerrncőképesG-gci a román kormány a következőkben állapította meg: I. csoport 1,781 090 tonna II. „ 113 645 „ III. „ 99.691 „ Ennek alapján a törvény értelmében a kontin- gentálás a következőképen oszlott meg: I. csoport 29,835 tonna II. „ 5,648 „ III. „ 6,494 „ A kis és közép finomító említett felirata a on- tingens felosztásának azt a módját kivánja, hogy a közép finomítók aránya 200-ról 400-ra és a kis fino­mítók aránya 400-ról 800-ra emeltessék a nagy fino­mítókkal szemben. Ennek alapján az uj felosztás, miután a fogyasztás kisebbedéit, a következő volna: I. csoport 23,020 tonna II. „ 7,960 „ III. „ 11,620 „ A felirat azzal okolja meg a nagy finomítók visz­szaszoritását, hogy ezek jelentékeny mennyiségeket exportálnak. Figyelmen kivül hagyja azonban, hogy az export vagy egyáltalában nem, vagy csak alig va­lamit jövedelmez és minél nagyobb a nagy finomítók kontingense, annál inkább van módjukban exportra dolgozni, a mi egyrészt a nyersolaj feldolgozását segiti elő, másrész az ország gazdasági helyzetét na­gyobb munkaerő foglalkoztatása által segiti elő. Értesülésünk szerint azonban a román kormány ezt a körülményt figyelmen kivül hagyja és a kis- és középfinomitók feliratának álláspontjára helyezke­dik. Egyidejűleg azonban a csoportok számát háromról hétre szándékozik emelni, mivel a mai csoportosítás szerint az az anomália keletkezett hogy az I. csoport két utolsó gyárának kontingense kisebb volt, mint a II. csoport két első gyáráé, mig a II. csoport utolsó gyárának kontingense kisebb volt, mint a III. csoport utolsó gyáráé. Az újabb csoportositás ezt a lehetetlen helyzetet fogja szanálni. A felirat másik kérelme a maximális eladási árnak felemelését kivánja. A törvény ugyanis gondoskodni óhajtott a fogyasztók és a nyersolajtermelők érdekei­ről egyaránt és a maximális árt úgy szabtr meg, hogy a mindenkori nyersolaj árához 4 lei 20 bánit irt hozzá. A felirat most azt kivánja, hogy ez az összeg 2 lei-val emeltessék, ami mindenesetre méltányos is. A román kontingentálás más viszonyok között jött létre és más érdekeket szolgál, mint a milyen a mi esetleges kontingentálásunknál figyelembe jö­het Mégis szükségesnek tartjuk, hogy ennek a hely­zetnek gyakorolni tanulmányait szükség esetén nálunk érvényesítik, mert nem csak mi, de ez érdekelt fino­mítók is egyedül a kontingentálástól várják a viszo­nyok javulását és annak mikéntje az érdekek igaz­ságos kielégithetése végett a legfontosabb. A több mint nyolc hónap óta húzódó válság lehetetlenné tett minden komolyabb gazdasági akciót és igy természetszerűleg a kőolajfinomitó iparban is általános szélcsend állott be, mely a helyzet válto­zatlanságában nyilvánult. A politikai helyzet újabb alakulása elé az érdekeltek bizalommal néznek, egy­részt mert örülnek az ipari érdekek iránt érzékkel nem biró Wekerle—Kossuth—Szterényi kormány bukásán, másrészt mert Hieronymi, de különösen Lukács a kő­olajfinomitó ipar alapos ismerői, kipróbált munkaerők, a kik kétségtelenül meg fogiák ragadni az első alkal­mat, hogy egy nagystílű akcióval a válságos helyzet­nek véget vessenek.-Szövetek vegyi-, festék,-, cement- és egyéb iparága .; számára.-fonatok -sziták-rosták Telefon sz. 3—71. Gyártója: f Qfcirllí^r' IWiháíxr »odronyszövet, -fonat, 1 OLdUlCI iTllHíliy szitáira-és keritésgyár Budapest, VI., Váczi-körut 43 v. Árjegyzék kívánatra. MAGYAR VEGYPAPÍR- ES PAPIRNEMUŰYÁR R.-T. Gyár és iroda: Budapest, V., Báthory-utcza 18. sz. Telefonszám 166—75. — Arjegyiikkol kívánatra ingyen és bérmentve szolgálunk. Ajánlja kitűnő minőségű külonlages gyártmányait, u. m.: Indigó és színes másoló­papirosokat, fényérzékeny má.oló-papirosokat és vásznakat positiv és negativ eljáráshoz, barna fénymásoló papirosokat, szénpapirosokat, (earbonpapir), rajzmásoló papirosokat, vászonra húzott rajzpapirokat, olajiapokat, viasz- és ceresm-pappiroKat, stencyle- és cyc- ::: lostile-papirokat, Írógépszalagokat, bromezúst és fényképészeti papírokat. ::: Villanyerére berendezett f távmásoló intó et, posiiiv, negativ és barna fénymásol ltok 1-2 perc alaM elkészítéséire. A szabad, uj szerkezetű KLUMP-féle vizhütéses szappansaj tó A Sohmi dt és Klump cégnél Lippstadt, üzemben látható Könnyű kezelés, igen tartós szerkezet. Legcsekélyebb üzemköltség. Wegelin & Hübner Actien-Gesellschaft, Halle a/Saale Telefon :75—62. Az uj szerkezet előnyei: ; tetszés szerinti nagyságú napi teljesítmény! ; Sima és dombornyomásn szappanlemezek bármily súlyú darabok és hasábok gyárthatók. Bővebb felvilágosítással szolgál; Magyarországi vezérképviselet : Dr. VEIT ALB t RT Budapest, V., Ltpót-körut 24. »*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék