Vegyi Ipar, 1912 (11. évfolyam, 1-24. szám)

1912-01-15 / 1. szám

FLOEA“ festő, tisztitó-gyár Budapest, VI., Eötvös-utca 19. szám. Telefon 156 4. oldal. VEGYI II’Alt 1. szám. Ä hazai közlekedési vállalatok és állami gyárak szükségletének be­szerzése az 1909. évben. — A vasúti iparügyi bizottság albizottságának jelentéséből. — A kereskedelmi minisztérium 1887. év óta évről-évre bekivánja az uj állami gyárak és közleke­dési vállalatok kimutatásait az összes beszerzésekről. Ezekből a kimutatásokból kitűnik, hogy a vál­lalatok 1909. évi külföldi beszerzése csökkent ugyan némileg az 1908 évihez viszonyítva, mind­azonáltal 41.274,374 koronát tett ki, ami az 1909. évi 269.278,186 K összbe szer zésnek 15.32 °/o-át képezi. A külföldről beszerzett 41.274,374 korona ér- ■ tékü cikkek között az olaj- és zsirnemüek, fesíék- ^ anyagok, máz, kátrány, aszfalt, vegyészeti cikkek ^ és robbantó anyagok összesen 1.343,500 korona értékben szerepelnek. Az összeállításból alábbiakban részletesen közöl­jük a szakmákat leginkább érdeklő cikkekre vonat­kozó adatokat: „Az olaj- és zsirnemüek 5'4 százaléka 427,808 korona értékben volt külföldi. Ebből legtöbbet, 242,039 koronát költöttek külföldön a tenger- és belhajózási vállalatok. A Dunagőzhajózási társaság 93,070 koronáért (hazai csak 39,167 korona volt); az Adria részvénytársaság 59 674 koronáért részben az utón felmerülő szükséglet fedezésére, részben az olcsóbb ár miatt; a Magyar királyi folyam- és tengerhajózási részvénytársaság az Aldunán közle­kedő hajóján alkalmazott nyersolajtüzelés céljára 43,342 koronáért; a Ferenccsatorna gőzhajózási részvénytársaság ugyancsak hajói nyersolajtüzelé­séhez 14,218 koronáért szereztek be különféle kenő*, ásvány-, illetőleg nyers- stb. olajat. A fő-és hejyi erdekü vasutak közül a kassa-oderbergi vasút szerzeÍT'Öf! legtöbb külföldi olajat. Nevezett társa­ság külföldöri''VC.U >8,737 koronáért amerikai gőz- hengerolajat, olyat a hazai ipar még nem gyárt. Erre nézvé\. a bizottság megjegyzi, hogy megfelelő árak engedélyezése esetén a hazai gyárak is képesek kifogástalain terméket szállítani. A ma­gyar királyi államvasutak miniszteri engedélylyel 49,383 koronáért szeretek be külföldön benzint. Az állami vasmüvek leginkább a megfelelőbb minő­ség miatt vettek a külföldön 77,697 koronáért kü­lönféle olajat. A géperőre ^rendezett közúti vas­utak külföldi ilynemű beszerzését leginkább a Pozsony városi villamos vasút >,8281 korona értékű nyers petroleum beszerzése okozta. A festőanyag, máz, kátr&ny. asphalt, stb. külföldi beszerzésee 33 1 százaié ös a szén ily százaléka után a legnagyobb. A, lípa /örtiffűff összeg kitett 752,425 koronát. Legt, bbet, 545,392 koronát leginkább miniszteri engedélylyel költöttek ilyeneket a magyar királyi államvasutak. Ezeknek csak horgany-fehér beszerzése 63,480 korona, kő- szén-kátrányolaj beszerzése 367,128 korona, ter­pentin beszerzése 35,098 korona, calcium-carbid beszerzése 31,235 korona, bécsújhelyi terpentin beszerzése 25,462 korona volt. A kassa-oderbergi vasút 2956 koronáért horgany fehéret, a Déli vasút 6302 koronáért terpentin-olajat szerzettbe külföldön. A Dunagőzhajózási társaság az olcsóbb árra és jobb minőségre való hivatkozással ily szükségleté­nek legnagyobb részét, 41,839 koronáért külföldön fedezte. A többi hajózási vállalatok részben, mert egyes festéket hazánkban még nem gyártatnak, részben mert a hajóknak útközben volt szükségük ily anyagokra, szerezték be festékszükségletüknek egy részét külföldön. Az állami vasmüvek közül a budapesti állami gépgyár 23,191 koronáért szfer- nett be külföldön ólompirt, mely hazánkban még zem gyártatik és 20,368 koronáért kü'önleges zo­máncfestéket. Egjben jelzi, hogy az 1909. évben még 18,525 koronáért vett külföldön horgany szürke­festéket, de az 1910 évben már hazai gyártmányt használ. A vegyészeti cikkek 17 9 százaléka 132,644 korona értékben volt külföldi. A Máv. miniszteri engedélylyel 16 891 koronáért lakkmézgát, a Déli vasút jobb minőség miatt 1459 koronáért magán- tapaszt, az aradi és Csanádi egyesült vasutak 3068 koronáért és a budapesti helyi érdekű vasutak 2600 koronáért calciumkarbidot szereztek be. Az állami vasmüvek leginkább oly vegyészeti cikkeket szereztek be 56,538 koronáért külföldön, amelyek az 1909. évben hazánkban még nem állíttattak elő, igy a budapesti gépgyár 15,973 koronáért vett oxigént, a zó yombrezói vasgyár 9233 koronáért oxigént és 3778 koronáért hydrogént stb. it. A Dunagőzhajózási társaság a különleges minőség miatt 1410 koronáért szerzett be külföldön graphiolt, jodoformgáz-t, lugkövet, hamuzsirt stb. it A magyar- horvát tengerhajózási részvénytársaság 1050 koro­náért vett rovarirtószert, melyet hazánkban még nem gyártanak. A robbantó szerek 14 0 százaléka 30,671 korona értékben volt külföldi Ezen beszerzés leg­nagyobb része az áiiami vasmüvekre esik 22,361 korona értékkel. így a vajdahunyadi magyar kir. vasgyár pénzügyminiszteri rendelet folytán szerzett be 19 000 koronáért külföldön dynamitot és a zólyombrezói vasgyár próbaképen vett 3031 koro­náért dynamitot a császári és királyi hadügyminisz­térium blumaui gyárából. A készítmény megbízha­tóságára való tekintettel vettek még a Máv. 8310 koronáért durrantyukat.“ Eljárás szilárd kénessavas sók előáll tására. Kénessavas sók oldatait folytonos utón arány­lag könnyen lehet előállítani, minthogy ezen olda­tok könny en továbbíthatók és viszonylagosan határtalan víztartalmuk folytán igen reakcióképesek, úgy, hogy nehézség nélkül kaphatunk teljesen tet­szés szerint előre meghatározott kénessavtartalmu neutrális vagy savanyu szulfitokat. A viszonyok mások, ha szilárd kénessavas sók folytonos előállításáról van szó. Eddig nem is sikerült szulfátokét, biszulfitokat, vagy pirosszulfi- tokat szilárd poralakban és előre meghatározott kénessav- és víztartalommal folytonos utón előálli- taui, habár sók előállítása oldatok előállításánál világosan sokkal előnyösebb, mert a nedves utón 'vSiö loiűoigozása' á termékeknek az oldatokból való kiválasztására, valamint a további elkülönítés­hez és szárításhoz különböző készülékeket igényel, ezenkívül az erő- és gőzfogyasztás, valamint a munka­bérek, tehát a költségek is sokkal magasabbak, A szilárd szulfitok előállítását célozó régebbi eljárások balsikere lényegben arra vezethető vissza, hogy a reakcióhoz szükségelt víztartalom a folya­mat nem minden szakában állt kellően rendelke­zésre. Másrészt azonban a keletkező reakciómeleg a poralaku kiindulási anyagot, pl. a víztartalmú szódát, hamuzsirt vagy a már képződött szulfito­kat megolvaszthatta, a megolvasztott masszánál azonban folytonos abszorpció már nem volt lehet­séges Kitűnt továbbá, hogy ezek a káros mellék­hatások külső hűtés, vagy melegítés által sem kerülhetők el. A reakció ezen szabálytalan lefolyása oly vég­termékhez vezetett, mely nem képezett egységes testet, hanem folytonosan változó viz- és kénes­savtartalmu szulfitok elegyéből állt. Nincs „UNICUM“ más, mint ZWACK-féle. Csak eredeti palackbíl fogadjuk el!! Accumulatoros ÍÍSgj gyárak részére jutányos árban szállít ,Turul* hordozható accumulator és galvánelem készítés Budapest, V., Alkotmány-utca 12. szám. Vegyészeti gyárak raktáraiban nélkülözhetetlen. Ml? /ar ipir. Kiv^atra kildiink rjegyzéket. VWVWW\AAiVWWWWWWWWWV\A/VVv Horváth és Selmeczi Budapest-Kőbánya Aetherikus olajok, syntetikus vegyitermékek, likőr-eszenciák, illatszer-olaj-compositiók, festő­anyagok gőzüzemű gyára. Pálinka és likőr készítéshez : zavarosodást nem okozó compositiók. Parfümolaj-compositiók: a legkoncentiál- tabb minőségben. Gyümölcsaetherek és kivonatok; fi iss gyumölcspárlatok. Festőanyagok szavatolt méregmentes " minőségben. ----­C 2UKÖJ*BÉTEG£EQ ELLEN .. ..speciális qyóqyilal. KÖHÖGÉST, REKEDSEGET. IDÜLT GYOMOR ES HÚGYSZERVI BAJOKAT GYÖKERESEN GYÓGYÍT. Magyar Ásványviz Forgalmi és Kiviteli Részvénytársaság. V., Szabadság-tér 10. Telefon 162—84. Dr. Hirsch bécsi vegyész nagy számú gya­korlattal megállapította azon föltételeket, melyek betartásával az említett hátrányok kiküszöbölhetők és állandó, előre meghatározható összetételű szul­fitok folytonos munkafolyamban előállíthatok. Az eljárás siketének alapföltétele az a köve­telmény, hogy a kiindulási anyagot finom por alakjában kénessav folytonos áramának kell kitenni és a kiindulási anyag ezen tulajdonságát az egész folyamat alatt, vagyis az abszorpciófolyamat vé­géig és a reakciótartály elhagyásáig fönn kell tar­tani Egy további föltétel az, hogy bizonyos meny- nyiségü vegyileg lekötött, vagy legalább is tapadó víznek kell jelen lenni és hogy ennek a meghatá­rozott víztartalomnak a folyamat közben nem sza­bad elveszni, mert a víz jelenléte nélkül a kénes­sav a kiindulási anyagokra egyáltalában nem hat. A kérdéses reakció sikerére nézve tehát lényeges, hogy a kénessaváramnak a kiindulási anyag víz­tartalmához arányosan való szabályozása által gondoskodjunk arról, hogy az említett káros mel­lékhatások föl ne lépjenek. Ezen föltételek betar­tása mellett az uj eljárás például a következőképp alakulhat: A kénessavas, illetve kettedkénessavas sókba való átvezetésre szolgáló kiindulási anyagok, mint fémeknek, alkálikus földeknek vagy alkáliáknak oxidjai, karbonátjai vagy szulfitjai, szilárd alakban és aprítva az ezen célra alkalmas ismert berende­zések egyikében állandó keverés mellett folytono­san kénessavas gázárammal szembe vezettetnek. Ily berendezések gyanánt pl. saját tenge lyük körül forgó rézsútos csövek, keverőművel ellátott, helyt­álló rézsútos csövek, forgó kúpos dobok, ’szállitó berendezéssel ellátott zárt, teknőszerü készülékek és effélék kerülhetnek alkalmazásra. A mindenkor alkalmazott kiindulási anyag bizonyos mennyiségben vegyileg lekötött vagy csak higroszkópikus vizet kell, hogy tartalmazzon. Ennek mennyisége minden egyes előállítási eset­ben úgy határoztatik meg, hogy a kénessavgáz elnyeletésénél föllépő reakciómeleg a vízmennyisé­get részben vagy egészben elpárologtatásra birja és a készülékből kilépő végtermék épp a kívánt nedvességi, illetve szárazsági fokkal bírjon. A se­besség, amelylyel a kiindulási anyag a kénsavgáz- árammal szemben mozog, Hirsch eljárásánál asze­rint szabályozta ük, hogy a készülékből kilépő anyag az épp megkívánt kénessavtartalommal birjon. Azáltal, hogy a leirt abszorpciótolyamatnál a kénessavnak reakcióra kerülő mennyisége, a vízmennyiség, a reakció-meleg, a készülék külső hűtése es a kész szuífito \ z?Mése harmonikus, eiore meghatározott és rrrt^ '/>rozható viszonyban állnak, Hirsch eljárásával úgy kénessav-, mint víztartalom tekimetében <-6yocBcS összetételű fitokat kaphatunk. Rosenbaum i Schiller Wien, 1., Karlsplatz 3. íelejon 8513. Szállítják a szappan és zsiradék iparhoz szükséges nyersanyagokat. liefern sämtliche Rohprodukten für die Seifen- und fettindustrie. kieszközlése, védjegyek és mustrák lajstromozása Radványi István “ítlf1ilmi Budapest, VII., Damjanich-utca 54. sz. ! Erwirkung von Patenten !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék