Vegyi Ipar, 1913 (12. évfolyam, 1-24. szám)

1913-01-15 / 1. szám

6. oldal Vegyi ipák 1. szám. szerezzenek meg. E célból egy uj részvénytársaság alapítását határozták el, a mely a csatlakozó gyárakat megváltja és egy halzsirnemesitő gyárat létesít, a mely a kötelékbe tartozó gyárakat olcsóbb nyersanyag­gal fogja ellátni. Értesülésünk szerint, a Turul gyer­tyagyárat is bevonták az osztrák érdekkörbe, itt az ideje, hogy a magyar gyárak is tegyenek valamit, mert most már nem hangzatos szólamokról van szó, hanem ke- nyérkérdésrői. A kereskedelemügyi miniszter — úgy hal juk — néhány százezer korona államsegélyben részesítené szövetkezeti alapon létesítendő magyar hal- zsirfinomitót. Ha szappangyárosaink szükkeblüsége miatt ez a halzsirfinomitó nem létesülhetne, akkor a magyar szappaniparnak megáshatjuk a sírját, mert azt a 25—30°/o megtakarítást, a mit Schichték és az osztrák szappangyárak a gyártásnál elérnek, nem le­het a „magyar iparpártolas frázisaival ellensúlyozni. A magyaróvári vegykisérleti állomás vezetése aiól Nuricsán József gazdasági akadémiai tanárt fel­mentette s helyébe Faltin Adolf kir. fő vegyészt nevezte ki a földmivelésügyi minister. Dobó Gézát, a buda­pesti kir növénytani intézet fővegyészét pedig Magyar­óvárra helyezte át. Iparfejlesztésünk a legutóbbi tiz évben. Az el­múlt 10 év alatt összesen 49,583.090 korona fizettetett ki iparfejlesztési célokra, m lég pedig az 1903. évben 2,648 162 korona, az 1904. évben 3,082.701 korona, az 1905. évben 2,128.059 korona, az 1996. évben 2,831.287 korona az 1907. évben 4 132 792 korona, az • 1908. évben 6 700 207 korona, az 1909. évben 8,346.133 korona, az 1910. évben 6,912 980 korona, az 1911. évben 6,250.669 korona, végül az 1912. év 10 hónapjában 6,550.000 korona. Az ásványkenőolajak áremelkedésének okai. Az ásványkenőolajipar terén Amerika és Oroszország játszák a főszerepet. Mig 1911-ben Oroszország Ame­rikát is túlszárnyalta e terén, a múlt évben ismét Amerika vette át a vezető szerepet. A fúrási tevékeny­ség 1912-ben a számottevő országokban az árak foly­tonos emelkedés következtében mindenütt fokozódott, az eredmény mindazonáltal nem mondható kielégítő­nek. Amerikában, főleg Texasban és Pensylvániában az olaj termelés lényegesen csökkent, mig Mexikóban az uj blajterületek kihozatalát tüzelési célokra hasz­nálta fel Délamerika. Oroszországban a Báku olajte­rületeken, a termelés majdnem változatlan maradt, mig a Máikop-vidéke a hozzáfűzött reményeket nem elégítette ki. Szerencse, hogy az Embra-vidék olajter­melése minden várakozást felülmúlt és hogy ezek az olajok kitünően alkalmasak kenőolajokká való feldol­gozása. Galíciából sem érkeznek jó hirek és Rumáni- ában sem valami jók a viszonyok. Ezek azok az okok, a melyek miatt az ásványkenderolajok árai folyton emelkednek és a mely áremelkedés a múlt év elején Oroszországban oly nagy volt, a mire már régóta nem emlékeznek. Ez az áremelkedés Amerikában csak később következett be. Hogy a jelenleg uralkodó ma­gas árak meddig fognak tartani, azt bajos megmon­dani. Attól fog ez függeni, hogy a fúrási tevékenység milyen eredményeket fog felmutatni és a kereslet is milyen mértékű lesz. Minthogy a szükséglet az olajnak tüzelési célokra való felhasználásával az újabb időben oly nagy, hogy csak mindegyre fokozódóbb fúrási tevékenység mellett fedezhető, amely utóbi csak ma­gas olajárak mellett képzelhető el, miért is valószínű­nek kell tartanunk, hogy a régi olcsó árak alig fog­nak egyhamar visszatérhetni. Uj iparág világítási téren. A Magyar acetilén- lámpa r.-t. cég Budapesten (VII. Tököly-ut 57.), amely a zsirkőlángzó gyártását Magyarországon meghonosí­totta, újabban a bánya- és kerékpárlámpákhoz hasz­nált apró lángzók gyártására egy külön osztályt rendezett be. Legközelebb forgalomba hozza a „Midi“ lángzókat, a melyekre már eddig is nagyobb rendelése­ket Kapó t Olaszországból. Emlitésreméltó, hogy a cég az eddig külföldről importált rézhüvelyeket szintén saját gyárában állítja elő és ezzel ismét egy olyan cikknek a gyártását vette fel üzemébe, a melyet a monarchiában még nem álli'ottak elő. Az ácéti én­lámpáknak alkalmazása mindinkább nagyobb tért hódit, különösen állami és magán bányavállalatoknál és igy közgazdasági fontossággal bir, hogy a növekedő szükségletnek megfelelően magyar gyártmányú láng­zók keru jenek forgalomba. A szegedi vegyvizsgáló állomás. Szeged Bu­dapest után első volt az országban, a hol 30 évvel ezelőtt a tápszerek ellenőrzésére a városi vegyészeti hivatal szerveeztetett. A vegyészi hivatal szűk alapon folytatta működését, mindaddig, mig miniszteri enge­déllyel Csonka Ferenc főreáliskolai/tanár vezetése alatt nyilvános jogú működési körét a mezőgazdasági ter­mények, termékek és cikkek hamisításának ellenőrzé­sére is kiterjeszthette. A kibővített és önállósított vegy­vizsgáló állomás hatása már az első évben is szem­beötlő volt. Az intenzivebb vegyvizsgálati működés következtében például tejhamisitások ma már Sze­geden alig fordulnak elő, mig ezelőtt a tejtermé­keknek 30—40 százaléka hamisított volt. A múlt évben megvizsgált 290 paprikaminta közül csak 17 száza­lék volt kifogásolható. A szesz, liszt, hús és egyéb élelmiszerek között csak elvétve találtatott hamisított áru. CSAK jjrázay márvány- szappannal EsltS Sokan hamisítják. Vigyázzon a BRÁZAY névre! Szagtalanító és illatosító­anyagokat: amylacetat, fenyőtüolaj, mirbanolaj, rosmarinofaj, citronelleolaj, továbbá illatosító olaj compositiók: benzin, lakk, cipőcrém, viaszk paszták, olajok és mindenféle ipari ter­mékek részére gyárt: HORVÁTH és SELMECZI aetherikus olaj és vegyitermékek gyára Telefon 87-66. BUDAPEST-KŐBÁNYA Telefon 87-66, A foszforgyujtógyártás eltiltása A kerekede- lemügyi m. kir. miniszter rendeletet intézett valamennyi vármegyei és városi törvényhatósághoz. A rendelet szövegéből kiemeljük a következőket: A fehér vagy sárga foszforral való gyujtógyártás eltiltásáról szóló 1911. évi V. törvénycikk végrehajtásánál követendő eljárás tekintetében, a törvény 7. és 8. §-a alapján, a következőket rendelem: Az 1911. évi V. törvény­cikknek azok a rendelkezései, melyek a fehér vagy sárga foszfornak a gyujtóáru készítéséhez való fel- használását eltiltják, a törvény 8. §-ában foglalt ren­delkezés értelmében 1913. évi január hó 1-én lépnek hatályba; e naptól kezdve tehát gyufa s egyáltalán gyujtóáru előállítására oly gyujtóanyagot, mely fehér vagy sárga foszfort tartalmaz, raktáron tartani és felhasználni nem szabad. Az acetylénvizsgáló bizottság. A kereskedelem­ügyi m. kir. miniszter az acetyléngázt előállitásáról és világítási, vagy más célokra való felhasználásáról szóló 73.357/906 B. M.—47.788/906 K. M. számú szabály- rendelet 9. §-a alapján az acetyléngázt fejlesztő készü­lékek, telepek és tartozékaik, mint a mosók, a tisztí­tók és gázharangok megvizsgálására, úgyszintén az ezek, valamint a gázelosztó vezetékek felszerelésére, berendezésére kipesitő vizsga megtartására Budapesten szervezett vizsgálóbizottság elnökévé: Lázár Pált, ren­des tagjaivá: Gerster Miklóst, Klemp Gusztávt, Kar- kovány Ákost, dr. Kerekes Pált, jegyzőjévé: dr. Jezso- vics Jánost, póttagjaivá : Dorner Emilt és Feyér Gyulát az 1913. évi január 1-től számítandó öt év tartamára, vagyis 1917. évi december 31-ig terjedő hatálylyal kinevezte. Állami mázgyár. A kereskedelmi kormány el­határozta egy állami mázgyár létesítését, amely az eddigi áron sokkal kisebb mértékben ártalmas kész mázt fog a fazekas kisiparosok rendelkezésére bocsá­tani. Az uj máz révén a minimumra csökken az ólom­mérgezés veszedelme és pedig annál inkább mert az őrlést ezentúl nem a fazekas maga fogja végezni. A kereskedelmi minisztérium reméli, hogy a fazekasok az uj máz előnyeit felismervén, azt maguktól is hasz­nálni fogják, de szükség esetén kötelezően is előfogják írni a máz használatát. Petroleumforrás Ungmegyében. Ungvárról ír­ják, hogy Csap községben a ref. lelkészlak nyugati szomszédjának kutjában petroleumos lett a viz. Eleinte azt hitték, hogy valaki petróleumot öntött a kútba, de amikor a kutat kiakarták tisztítani, a kimerített vízben 2 ujjnyi magasságú petróleumot találtak s a vízzel kihúzott petróleumot 2 és fél hordóra becsülték. Uj gépgyári igazgató. Iglauer Istvánt, a Lang L. gépgyár r. t. cégvezető főmérnökét értesülésünk szerint a Röck Első Brünni Gépgyár R. T. vezérigazgatójává nevezték ki. A dr. Kereszfy, dr. Wolf és társai vegyé­szetigyár r. t. üzemét orvosi vegyszerek gyártásával bővíti ki. Az országos ipartanács 800,000 korona be­fektetés után államsegély megadását javasolta a keres­kedelmi miniszternek. Glyceringyár. Az országos ipartanács a szappan­gyárosok országos egyesületének kebelében egyesült gyárak által Budapesten létesítendő központi glyce­ringyár részére 1 millió korona befektetett tőke után az államsegély megadását javasolta a kereskedelmi miniszternek. Az osztrák karbidiparról. Az osztrák és boszniai calciumkarbid gyarak évi termelőképessége 80—90000 tonna. Ausztria-Magyarország fogyasztása azonban csak 20—25 tonnát tesz ki, minélfogva az osztrák gyárak az exportra vannak utalva. A nemzetközi piacon is tulprodukció uralkodik, a minek következté­ben egy európai karbidkartel jött létre, amelyhez az osztrák karlel is tartozik. A kartel miatt a gyárak belföldi termelése azonban korlátoztatik. A kaibid eladási árai a termelési költségeknek legalább három­szorosát teszik ki. Itt az ideje, hogy hazánkban is létesítsenek egy nagyobbszabásu kar’bidgyárat, amely a kartel túlkapásait ellensúlyozhatná. A vegyészektől függ a háború vagy béke. Egyik osztrás ipartestületben Grünwald Gyula vegyész előadást tartott a vegyészeknek a modern iparban való szerepéről. Előadásában kimerítően ismertette a vegyészetnek jelentőségét az államok jólétének elő­mozdításában és többek között rámutatott Bismarcknak 1894-ben tartott egyik beszédére, mely szerint azok az államok, a melyeknek nincsenek jó vegyészeik, rossz harcászati tsz. zökkel rendelkeznek és igy könnyen meghódíthat' :, minélfogva a háború vagy béke kérdését tulajdon íppen közvetve a vegyészek döntik el. Későn érkezett ösztöndíj. Arad városa 500 korona ösztöndíjat szavazott meg Pivelli Béla iparis­kolai tanulónak. A szegény fiú ősszel felutazott Buda­pestre és beiratkozott a felső ipariskolába. De a min­den támogatá nélkül álló fiú az éhség miatt nem folytathatta tanulmányait, a mikor végre valahára a város megküldötte az 500 koronát, Pivelli már kilépett az intézetből. A „ráérünk még“ magyar közmondást Arad városa nagyor 'helytelenül alkalmazza! Cégjegyzési hirek. Budapesten: Turul fehérne- mütisztitó mosóporgyár (VII. Cserhát u. 20) — Ma­gyar ásványörlő és vegyészeti gyár r. t. (IX. Soroksári út 41.) Kemény Zsigmond ig. tag. bej. — Schönwald J. pecsétviaszgára (VI. Gr. Zichy Jenő-utca 81. Schar- schmid Oszkár társtag tör., egyedüli tulajdonos : Át- káry Adolf. — „Titanit“ magyar biztonsági robbantó­anyag r. t. Az alaptőke 900000 korona bej. Vidéken: Újvidék városi jódos gyógyfürdő és ásványvíz r. t. Alakult 1912. április 14-én 250000 kor- alaptőkével. Az Arad város vegyvizsgáló laboratóriuma berendezéseinek szállítására Rudas Pál (11.500 kor.), Kapeller Henrik (12.199 kor.), Veit Albert dr. (13.500 kor.), Erdély és Szabó (13.676 kor.) és Calderoni és Társa (14 119 kor.) cégek adtak be ajánlatot. A Kisküküllővármegyei földgáz r. t. (Dicső- szentmárton ) 250.000 K alaptőkével a Kisküküliő megyében feltárt földgázforrásokból engedélyezett 300 000 köbméter földgáz elvezetésére és értékesíté­sére megalakult. Az igazgatóság tagjai: Sándor János, báró Kemény Ákos, id. Apáthy Péter, báró Apor István, dr. Arkossy Gyula, gróf Béldy Kálmán, báró Bornemisza János, Csató Gábor, Farkas Ignác, Gál Béla, Iszlay László, dr. Pállfy Ferenc ügyvéd, Perky Sándor, Po­gány Károly. Felügyelő-bizottsági tagokká választattak: Fekete György, Gerendy István, dr. Kovácsy Sándor, Pekry Géza és dr. Szentmiklóssy László. A Selmecbányái bányászati és erdészeti fő­iskola kémiai intezete elkészült. A központi labora­tóriumok fölépítése és teijes berendezése mintegy 700 000 korona költséget igényelt. Az uj intézet, mely egyike hazánkban a legmodernebb berendezésű kémiai laboratóriumoknak, kéiharmadrészében a bányászati, egyharmadrészében pedig az erdészeti kísérletezések céljaira szolgál; az utóbbi főként organikus kémiai irányban való kutatásra van berendezve s nagy munka­termében 64 hallgatónak van munkahelye. Megemlí­tendő, hogy az uj intézet berendezését nagyrészt magyar vállalkozók szállították. A Magyar gázizzófény r.-t. uj vezérigazgatója. Gallia Vilmos halálával megüresedett a Magyar gáz­izzófény r.-t. vezérigazgatói állása. Mint értesülünk, a Magyar gázizzófény r.-t. uj vezérigazgatója Kanitz Jaques lesz, aki eddig Weisz Manfréd iparvállalatai élén töltött be vezető állást. Hűtőberendezések. Ma már nálunk is kezdik méltányolni a hűtőberendezések előnyös voltát, külö­nösen azóta, amióta az abnormális időjárás folytán a természetes jéggel való hűtés nagy nehézségekbe üt­között. Ily körülmények között nagy fontossággal bír­nak azok a hűtőberendezések, amelyek ólcsóságuk mellett kezelésüknél külön szakembert (gépészt) nem igényelnek. Ezeket a középüzemü hűtőberendezéseket nálunk a Roessemann és Kühnemann gépgyári cég (Budapest, VI., Váci-ut 113—115.) állítja elő. Legutóbb a jónevü Szimon István csemege-nagykereskedő (Buda­pest, Akadémia-utca 7.) állíttatott ^ a Roessemann és Kühnemann cég által egy ilyen hűtőberendezést, amely kifogástalanul működik és egészségügyi előnyei mellett üzemköltsége is kevesebb, mintha naponta jéggel kellene megtölteni a jégszekrényeket. A denaturált ipái ;ó ára. A pénzügyminiszter a 3 százalékos szódával denaturált iparsó árát az 1913. évre az eddigi összegekben állapította meg. Ehhez képest 1913. évben a tiszta iparsó ára száz méter­mázsán aluli mennyiségben métermázsánként 2 korona 57 fillér, a tisztátalan iparsóé 2 korona 17 fillér lesz. Száz métermázsa vagy ezen felüli mennyiség vételénél a tiszta iparsó ára 2 korona 20 fillér, a tisztátalané 1 korona 80 fillér. Ezek az árak a marosujvári dena­turáló telepen átvett sóra érvényesek, a szigetkamarai telepen átvett só 18 fillérrel drágább. Más helyeken a só ezeken az árakon felül még a szállítási díjjal drágább. A Brünn-Königsfeldi motorok egyedárusitását Magyarországon eddig a budapesti Abeles Emil cég végezte. Ez az egyedárusitás kö csönös megállapodás folytán, mint értesülünk, megszűnt. Egyes motortipu- sok egyedárusitását az előnyösen ismert budapesti malomépitészeli és gépgyár Graepel Hugó betéti tár­saság vette át, mig a többi motortipusok eladását a cég vezérképviselöje, Rácz Ferenc mérnök (Budapest, VI., Izabella-utca 84) végzi és rayononként szervezi. Vegyészeti alapítások Ausztriában.A múlt év­ben Ausztriában létesített vegyészeti gyárak közül a következők érdemelnek megemlítést: A „Radiumwerke G. m. b. H.“ 1.500,000 korona alaptőkével Mährisch Ostrauban. az „Österr. Hansena A. G.“ Prágában 1.300,000 korona alaptőkével, a „Rohprodukten-Han- delsgesellschaft m. j. H.“ Wienben, és a „Victori Ver­einigte Fettwarenidustrie A. G.“ 1.750,000 korona alaptőkével Linzben. Konserv,- húsfeldolgozó- és szappangyár lé­tesítését tervezi a Kemény Testvérek cég Nagysza- tontán részvénytársasági alapon. A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, cukorbeteg­ségnél, vörhenynel és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. — Természetes vasmentes savanyuviz. Kapható ásványvizkereskedéseKben és gyógyszertárakban. enuill TCC ánnCT Szinye-Lipóczi Salvator-forrás-válIaU, obnUL I Lu AüUol Budapest, V., Rudolfrakpart 8. Polgár Sándor = orvosi műszerésznél Budapest, Erzsébet-körű' 50. utányosan beszerezhetők sérvkötők, kötszerek, gunniáruk, betegápolási tárgyak, valódi francia különlegességek és jvszerek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék