Vegyi Ipar, 1914 (13. évfolyam, 1-23. szám)

1914-01-15 / 1. szám

6 VEGYI IPAR 1. szám. is milyen szembeszökő. Vannak gyárak, melyeknek mérnöki erő alkalmazására nem telik, ezek az ipar­felügyelőkben keresik jóakaró oktatójukat. Van­nak, amelyek kiszemelik maguknak a sok közül j olyan műszaki kereskedőt, ki minden praktikus uji- j tásról őket azonnal értesíti. Felolvasásoknál, be­mutató előadásoknál, ismeretterjesztő demonstrá­cióknál gyárosaink és iparosaink ellepik a felolva­sási termeket. A szaklapokat garmadában találjuk a gyárigazgatók asztalain, kik mérnököket bíznak meg, hogy a szaklapok nyomán műszaki kísérlete­ket végezzenek. Ezeknek az erényeknek tulajdonítható, hogy a magyar ipar a gazdasági krízist kiállotta. A mű­szaki műveltség a helyes üzemgazdaság első elő- ieltélele. Ennek tulajdonítható, hogy a magyar ipar a dolgos kezek munkájába már nemcsak szorgal­mat és buzgalmat, nemcsak ízlést és nyers ambí­ciót, hanem csiszolt szellemi tőkét, műszaki kép­zettséget és finomult üzemgazdasági reálitast is visz. Ez a magyar ipar abszolút versenyképessé­gének első biztosítéka és ha ezen az utón kitart, oda kell jutnia, hogy többé nem az államtól és a társadalomtól várja majd boldogulásához az eszkö­zöket, hanem a saját üzletviteli politikájában leli majd prosperálásának biztosítékait. Ezek előrebocsátása után megállapíthatjuk, hogy a textil géphajtószijak gyártása szép jövőnek néz elébe. A szükségletek állandó növekedése do­kumentálja, hogy mint üzemgazdasági cikk bátran támaszkodhatik a magyar gyáros józanságára és bár a textilszijjaknak sohasem volt céljuk konkur- rálni a bőrszíjakkal, mindig azon voltunk, hogy mindegyik a maga egyedül helyes alkalmazásában csak azt a terrénumot hódítsa meg magának, me­lyet a fejlett technika részére kijelölt. A mezőgazdasági üzemek, cukorgyárak, vegyi­ipartelepek, cellulose- és papírgyárak, malmok és téglagyárak vezetnek a helyes üzemgazdaságban és igy legföképen ezektől vagyunk és voltunk fog­lalkoztatva, de polgárjogot nyertünk mindazon iparágakban is. melyek az iparfejlesztési mozgal­mat nemcsak államsegélyezésekben látják, hanem ennek a fejlesztését az üzem tökéletesedése révén saját erejükkel is elősegítik. Sajnos, hogy a kincstári gyárak és vasúti műhelyek konzervativizmusa cikkünk terjedésének valóságos kerékkötője. Tőlünk gyárosoktól ingyen próbákat kérnek és a műszaki kereskedőnek meg­fizetik még azt is, „amit nem is szállít.“ A folyó év anyagi eredményeiről szólva, meg kell említenünk, hogy exportunk örvendetesen emelkedett, noha a Balkán-üzlet, mely különben mindig igen erős volt szakmánkban, most köteles óvatosságunk folytán pangott. De odaát Ausztriá­ban erősen tért hódit a magyar áru, ami a mai viszonyok között kétszeresen örvendetes. Műszaki kereskedőink az olcsó commerce árut preferálták és nehogy a külföldi silány áru beözönlésére okot vagy ürügyet adjunk, forsziro- zottan gyártottuk ezt is, de a nagy gyári üzemek­kel lehetőleg közvetlen összeköttetést kerestünk, hogy gyári védjegyünkkel ellátott prima áruinkkal a magyar textilszijak elsőrendű kvalitását beiga­zoljuk és az idegen gyártmányokkal és utánza­tokkal szemben való fölényét elvitathatatlanná tegyük. A gazdasági válságon átestünk és ha erőnkben való bizalmunkat a mostani időkben nem vesztet­tük el. a jövőt illetőleg egyáltalán nem lehet csüg- gedésre okunk! Szabadalmi hírek. Felszólalási határidő: 1914. március 1. A—1955. Andersson Axel G. mérnök, Stock­holm. Eljárás szili fid érceknek a pörkölést megelőző kezelésére. Az ércet, miután eléggé messzemenő zúzásnak vetettük alá, vízzel forgó, vagy más módon mozgatott dobba aglomerálás céljából ned­ves állapotban bevezetjük és a mozgatást és érc- hozzávezetést úgy végezzük, hogy az igy kapott ércgolyók eléggé szilárdak legyenek, mire azokat rendes pörkölőkemencében, pl. akna, forgó, me­chanikus, boltíves stb. kemencében pörkölésnek vetjük alá. C—2356. Cobb .lohn William tanár, Leeds. Eljárás gázoktól az ammóniák és a kénvegyületek kivonására és feldolgozására. Oly fémszulfátot használunk, melynek megfelelő szulíidje neutrális, vagy alkalikus közegben oldhatlan s a mosás után keletkezett ammonszulfát-oldatot a szulfidcsapa- déktól elkülönítvén, a csapadékot oly hőfokon és annyi levegővel pörköljük, hogy a kátrányrészek elroncsolódjanak, a csapadék maga pedig részben szulfáttá, részben pedig oxiddá alakuljon, végül pedig a pörkölt terméket vízben szuszpendálva, a pörköléskor nyert gázok és levegő hatásának vet­jük alá a szulfáttá való regenerálás céljából. D—2344. Dekker Nicolas Henri, Marie vegyész, Páris. Eljárás fémek elektrolitikus utón való nyeré­sére. Elektrolit gyanánt a nyerendő fém valamely sóját tartalmazó fürdőt használunk, mely nem tar­talmaz más vizet, mint a fürdő összetételében sze­repet játszó sók kristályvizét. F—3297. Dr. Fresenius Fr. Carl vegyész, Offenbach. Eljárás gépek, illetve géprészek kené­sére és tisztítására való szer előállítására. Finom kalcinált kormot ásványi olajokkal és más kenő­szerekkel alaposan összedörzsölünk. H—4918. Hermann Ödön oki. gépészmérnök, Budapesten. Eljárás a metán elégetési eljárás utján előállított nitrogénoxid termelési hányadának növe­lésére. Oxigént nagy mennyiségben tartalmazó levegőt nagy nyomás alkalmazása mellett metánnal égetünk el és a füstgázokat oly hűtőtérbe vezetjük be, melyből a füstgázokból kondenzált viz az égési térbe vissza nem folyhat. K—5713. Körting Alfons gyáros, Südende (Berlin mellett). Eljárás a gyakorlatban használ­ható formapornak szénből vagy barnaszénből való előállítására. A szenet vagy barnaszenet felapritjuk és a vizfelvételt meggátló anyagokat, mint bitu­ment, paraffint, szurkot, gyantát adunk hozzá oly mennyiségben, amennyi a vizíelvétel megakadályo­zására még szükséges, mire magas nyomás melett sajtoljuk, amig az említett alkatrészek egyenlete­sen elosztatnak és az utóbb újból összeállított masszát a formapor kívánt finomságára poritjuk. N—1412. Naamlooze Vennootschap Algemene Uitwindig. Exploitatie Maatschappij, Amsterdam. Eljárás oldható fehérjék előállítására halhúsból. Forró vízzel kilúgozott halhúst kálciumhidrát szusz­penziójával, mérsékelt keverés közben normális temperaturán hosszabb ideig hagyjuk állani, hidro­lízis után vízzel felhígítjuk és erre a folyadékba a kalciumkarbonat teljes kiválásáig, adott esetben ammonia-oldat hozzáadása és meleg alkalmazása mellett széndioxidot vezetünk és a szüredéket szokásos módon vákuumban szárazra párolog­tatjuk. Tüchtiger Agent mit erstklassigen Verbindun­gen sucht für Frankreich die G e n er a Ivertretung leistungsfähiger Firmen der Paraffin-, Ozokerit-, roh & geläutertes Montanwachs-, Vaselin-, Va­selinöle-, Leim- & Gelatine-Branche. Gefl. Off. sub K. V. 2282, Rudolf Mosse, Coin a. Rh. Corbin Pál, mérnök, cheddei lakos a 22557. számú „Eljárás chlofátok és perchlorátok elektro- íytos előállítására“ cimti magyar szabadalom tulajdonosa, szabadalmának gyakorlatba vétele cél­jából belföldi gyárosokkal összeköttetést keres, esetleg szabadalmát eladja, vagy gyártási enge­délyeket ad. Bővebb felvilágosítással szolgál: Kalmár 1. szabadalmi ügyvivőiroda Budape-t, VII., Rákóczi ut 44. szám B. 156.423/1813—XV. szám. Pályázati hirdetés. Budapest székesfőváros tanácsa nyilvános pályáza­tot hirdet a Ferencz József koronázási jubileumdij (6) egyenként 600 koronás ipari dijára. A kormányhatóságilag jóváhagyott alapitóokirat rendelkezései szerint a székesfőváros az alapítványi jutalomdi.iakkal nem a végzett tehetségeket akarja megkoszorúzni, hanem támogatni kívánja azokat, akik az ipar terén rátermettségüknek már nyilvánvaló jelét adták, s akikről méltán föltehető, hogy evvel az anyagi támogatással tehetségüket, képességüket és ismereteiket még inkább ki fogják fejleszteni s ezáltal a magyar ipar felvirágoztatását fogják elősegíteni. A dijakat a székesfőváros törvényhatósági bizott­ságának közgyűlése által alakítandó bíráló-bizottság Ítéli oda. A bíráló-bizottságnak jogában áll határozathozatal előtt bármely szaktestület vagy szakegyesület vélemé­nyét meghallgatni. A pályázat egyéb feltételeire nézve mindenben az alapitóokirat rendelkezései az irányadók. Kívánatosnak tartaná a tanács, ha ezen jutalom- dijakra az ipar modern fejlődésében és fellendülésében fontos iparágak fiatalsága is pályáznék. Az alapitóokiratot a tanács ezzel a pályázati hirde­téssel együtt a „Fővárosi Közlönyének három egymás­után következő számában közzététeti. A pályázati hirdetés, valamint az alapitóokirat egyes példányait a közgazdasági (tanácsi XV.) ügy­osztályban (IV., Városház-utca 16. sz. IV. em.) bárki díjmentesen megkaphatja. Pályázók kérvényeiket, az aiapitóokiratbau ki­kötött feltételeket hiteles okmányokkal felszerelve leg­később 1914. évi január 3I-éig a hivatalos órák alatt a tanácsi iktatóhivatalban (IV., Központi városháza. I. em. 114.) nyújtsák be. Az elkésetten beérkező kérvényeket a tanács min­den további tárgyalás mellőzésével visszaadja. Kelt Budapesten, a székesfőváros tanácsának 1913. évi december 23. napján tartott üléséből. Rózsavölgyi Gyula s. k. h. polgármester. CSAK Jrázay márvány­| mosakodjék 513 I Rendkívül olcsó. dA4|J|JallUal Kiváló minőség. | | Sokan hamisítják. Vigyázzon a BRÁZAY névre! Tartalomjegyzék az 1913. évről. 1. szám. Mérnök-proletárok. — Egy uj oxygén-gyártási eljárás. — A vegyészeti nagyipar 1912-ben. — Ziindhölzchensteuergesetz in Österreich. — Her­stellung von Teerölfirnis. — Herstellung von festen neutralen Seifen mit hohem Gehalt an Kohlen­wasserstoffen, ätherischen ölen und drgl. 2. szám. Közszállitás. (A követelések gyors kiutalása). — Egy uj kazeinpreparatum. — Vegyiipari részvény- társaságok az 1912. évben. — Tartós és jól habzó szappan. -— A kalciumkarbid ellenállóságának foko­zása. — Javítás tablettákon és pasztillákon. — Erdgas und Petroleum in Ungarn. — Internationale Atomgewichte 1913. 3. szám. Kenöolajkereskedelmünk visszáságai. - Alko­hol előállítása keményítő lisztet tartalmazó anya­gokból. — Die Verwendung von Talkum in der Fettwarenindustrie. 4. szám. A szabadalmi hivatal kudarca. — Gépzsir. — Eljárás elektromos izzófény előállítására. — Szívós massza aszfaltozási célokra. - Die Verwendung von Talkum in der keramischen Industrie. 5 .szám. Keresztes háború az iparért. — A zsirkö alkal­mazásáról. — Uj eljárás hidrogén előállítására. — Ui szigetelő nemez. — Nagyobbrészt fémből álló képlékeny massza. — Savlimoiiádé. — Der Ausscn- liandel der őst. ung. Monarchie im Jahre 1912. — Ungarisches Krauseminzöl. — Umwandlung der schweren Kohlenwasserstoffe in trocknende öle. 6. szám. Gyufaiparunk megmentése. — Zsírok és telí­tetlen zsírsavak redukálása. — A kartel a feltalálói tevékenység kerékkötője. — Készülék a kőolajter­mékek raffinálásáná! képződő savanyu hulladékok­ban és savkátrányban tartalmazott savnak a kát- rányszerii anyagoktól való folytonos elválasztására. — A magyar hidfesték diadala. - Zsirszappanszerü termékek szénhydrogénekből. — Cserzett bőrök kezelése. — Eljárás fagyapot előállítására. — Nach­weis von Methylalkohol. 7. szám. A Standard Oil aknamunkája. — U.i eljárás hóinak előállítására cellulózából. — Szabadi értékesítése. —• Bauxit ein vorbehaltenes Mii — Eeinschlamin-Separator. 8. szám. Kerületi vegyészmérnökök Budapesten Mesterséges anyag falisztből és fürészporból. 9. szám. A szódakartel műhelyéből. — Vizben ol olajok. — Magyar szappan. — Eljárás lakkok állítására cellulozaeszterekböl. Eljárás érdes g| vagy kaucsuk előállítására. — Die Massred der Informationsbureaux. — Eine neue öli aus Deutsch-Neuguinea. 10. szám. Európai uzsorás. (A szódakartel iizelme Gyujtó-elegy gyufafejek számára. — Vádi padján. — Kristályszódát tartalmazó termék. - járás fehér zománc előállítására. — Eljárás savanhydrit előállítására. — Das Siebenb Erdgas. — Elektrochromwerfahren. — Definition für „Kernseifen“ und „reine Schmierseifen.“ — Eine neue Methode zur quantitativen Analyse von Lösungen durch genaue Temperaturmessung. 11. szám. Ellentétek. — (A gyógyszerész egyesület köz­gyűlése). — Visszaélés mosóporral. — Eljárás nyers cukor szintelenitésére. — Hogyan lehet a friss tojást felismerni? — Solvay-Trust. — Natürliche Seifen in Neu-Mexiko. 12. szám. Anyagvizsgálat közszállitásoknál. — Szappan tabletta alakban. — A hazai paprika védelme. — Az erjesztés! hab eltávolítása az élesztőgyártásnál. — Geschichtliches über die Seife. — Ein chinesi­sches Seifenöl. 13. szám. Gyufa-tröszt. -— Hogyan kergethetjük kt Schichtéket? — Haladás a fadesztilláló iparban. - A rózsaolaj előállítása Bulgáriában. -— Iskolatáblák részére való rnázolómassza. — Die Verwertung der Siebenbürger Erdgasquellen. 14. szám. Üzlet és erkölcs. (Egy kötszergyáros röpira- táról). — Eljárás halzsir szagtalanítására. — Eljá­rás kaffeimnentes kávé előállítására. 15. szám. Amire nincsen törvény. (A szódakartel mühe- • lyéböl). Szappan- és gyertyaiparunk a múlt évben, Enyvgyártásunk 1912-ben. — Mesterséges fona­lak előállítása. — A chlórfejlődés megakadályozása tengervíznek elektromos utón hajtott tengeri jár­müvekbe való behatolása ellen. — Untersuchung der Weizenqualität. 16. szám. Merénylet oxigén-iparunk ellen. — Eljárás acetonok és összetett éther előállítására. — Tö­mény keményitöszirup és cukoroldat előállítása. — Aszfaltipari célokra szolgáló massza előállítása. — Der gewerbliche Rechtsschutz. 17. szám. Vétkes mulasztás. (A terpentinolajkereskede­lem kinövései). — Pollák-féle Montanit-rendszerfi építkezés. — Eljárás zsiradékok és olajok kezelé­sére. — Eljárás növényi fehérjének hangyasavban való feloldására. - Ein billiges Eett aus Seifeti- abfällen. 18. szám. Ujjáébredés. (A festékkereskedök tömörülésé­ről.) — Hidrogénnek fémekből és vizből való elő­állítása. — Univerzális karika laboratóriumi viz­jA gyomornak „UNICUM” 1' §1 Csak Zwack gyártja. I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék