Vegyi Ipar, 1916 (15. évfolyam, 1-24. szám)

1916-01-15 / 1. szám

2. oldal VEGYI IPÁK 1 szám ,Sch—3203. Schőnwald Kabos gyümölcspálinkater­melő, Budapesten. Eljárás szölötörköly és borseprü ipari értékesítésére. A törkölyt erjesztés mellőzésével kilúgoz­zuk, az igy nyert levet még ki nem lugozott törkölynek kilúgozására használjuk fel és ezt a műveletet annyiszor ismételjük meg, mig kellő sűrűségű cukorlevet nem ka­punk, melyet tetszőleges módon tovább dolgozunk fel. W—4032. De Wendel’sche Berg- und Hüttenwerke, Hayingen. Eljárás robbantótölteteknek cseppiolyós le­vegő segélyével való előállítására. A robbantólyuk ka- rimaszerü kibővítésébe külön tasakba, zacskóba stb. foglalt éghető fémpont szerves, rossz hővezető felszívó anyaggal együtt viszünk be és ezután — a robbantólyuk lefojtása előtt — a cseppfolyós levegőt egyszerűen hozzáöntjük. W—4068. Wischo Frigyes gyógyszerész-mester, Grácz. Eljárás Sogkövet oldó szer előállítására. Fogkövet oldó anyagok gyanánt olyan savaknak neutrális alkáli­vagy ammoniumsóit használjuk, melyeknek mészsói vízben oldhatók és azokat olyan surlószerekkel kombi­náljuk, melyek a sóoldatokban oldható mészvegyületeket nem tartalmaznak, mig esetleges kötőszerek gyanánt csakis alkalmas neutrális vagy előzőleg neutralizált anyagokat alkalmazunk. Szabadalmak értékesítése. Dr. Schick Károly és Aktiengeselllschaft für Stickstoffdünger knapsaki cég 56124. számit „El­járás nitrogénvegyületek előállítására“ cimü ma­gyar szabadalom tulajdonosai szabadalmuknak gyakorlatba vétele céljából belföldi gyárosokkal összeköttetést keresnek, esetleg szabadalmukat eladják vagy gyártási engedélyt adnak. Bővebb felvilágosítással szolgál: Kalmár J. és Kalmár L. szabadalmi ügyvivő iroda. Felien Frigyes gyáros Ruhr/m. Werdenben „Fölépitmény keskenyvágányu vasutak számára“ cimü 40857. számú magyar szabadalmát eladni, il­letve gyártási egedélyt adni óhajt. Bővebb felvi­lágosítással szolgálnak: Neufeld Ármin hites sza­badalmi ügyvivő és Gergely Vilmos mérnök Buda­pesten VIII., József-körut 8. szám. Fiedler Richard mérnök Berlinben „Eljárás és berendezés nagy lángtömegek előállítására'“ cimü 42848. számú magyar szabadalmát eladni il­letve gyártási engedélyt adni óhajt. Bővebb felvilá­gosítással szolgálnak: Neufeld Ármin hites sza­badalmi ügyvivő és Gergely Vilmos mérnök Buda­pesten, Vili., József-körut 8. szám. G. u. R. Köbers Eisen- und Bronzewerke cég Hamburgban „Szűrő folyadékoknak növényi és más anyagokból való kisajtolására“ cimü 52546. számú magyar szabadalmát eladni, illetve gyártási engedélyt adni óhajt. Bővebb felvilágosítással szol­gálnak: Neufeld Ármin hites szabadalmi ügyvivő és Gergely Vilmos mérnök, Budapesten, VIII., József-körut 8. szám. Migula Erdmann sörfőzömester, jénai lakos, „Hordókidugaszoló gép“ cimü 45810. számú ma­gyar szabadalmát eladni, illetve gyártási engedélyt óhajt adni. Bővebb felvilágosítással szolgálnak: Neufeld Ármin hites szabadalmi ügyvivő és Ger­gely Vilmos mérnök Budapesten, VIII., József- körut 8. szám. Oberschlesische Eisenbahn-Bedarfs Aktien gesellscliaft cég Friedenschütteben „Gáztüzelésű folytonos kemencerendszer“ cimü 44848. számit magyar szabadalmát eladni, illetve gyártási enge­délyt adni óhajt. Bővebb felvilágosítással szolgál­nak: Neufeld Ármin hites szabadalmi ügyvivő és Gergely Vilmos mérnök, Budapesten, Vili., József- körut 8. szám. Baum Max elektrotechnikus hanaui lakos, mint a 46188. számú és „Eljárás platinabevonatoknak vason, nikkelen, kobalton vagy más nehezen ol­vadó nem nemes fémeken vagy ezek ötvözetein való előállítására“ cimü magyar törzsszabadalom, valamint a hozzátartozó 48579. és 48580. számú magyar pótszabadalmak tulajdonosa szabadalmai­nak gyakorlatbavétele céljából magyar gyárosok­kal összeköttetést keres. Hajlandó a szabadalmakat teljesen eladni, esetleg azokra gyártási engedélye­ket adni. Bővebb felvilágosítás nyerhető: Dr. Wirk- mann József és Bérezi Róbert hites szabadalmi ügyvivők irodájában, Budapest, VII., Erzsébet- körut 28. szám. _____________* M ayer és Möller r.-t. Budapest, VI., Eötvös-utca 42. Motorhajtó nyersolajok, motorkeníj olajok legjobb minőségben és legolcsóbb áron. Gsoknyay Első Szentendrei Szerszámgyár. Tulajdonos: GAJÁRI LEÓ. Gyár: Szent-Endre. Iroda: Budapest, Lázár-u. 7. Mindenféle szerszámok. Vasúti és hajózási szerszámok és sze­relvények. Felépítményi szerszámok. Ajánlunk azonnali rendelésre: Elsőrendű svédországi rézgálicot Aussigi rézgálic I-a 98—99°/o-os Továbbá ajánlunk: amerikai és belföldi gép- és mo­torkenőolajokat, nyersolajat, benzint, motor- és auto- benzolt, petróleumot, valamit mindennemű műszaki Cikkeket. TELEFON 144-27. H AI ÁC7 fC TÁP^A műszaki vállalata, Budapes HrtLrtO/. 1 /At\Őrt vil., Erzsébet-körut 8. szám Műszaki és vegyes jegyzetek. Levegősalétrom. Lohmann, a bremeni kereske­delmi kamara elnöke nemrég szóvá tette, hogy a pa­mut-, salétrom- és kámforbehozatal hiánya a muni- ciógyárak üzemét éppenséggel nem zavarja, mert a német vegyészeti tudomány gondoskodott a pótló­anyagokról. Kámfort mesterséges utón állítanak elő. Ramsay véleménye, a mely szerint a pamuthiány Németország lőportermelését lehetetlenné fogja tenni, mesének bizonyult. Hiszen már 70 évvel ezelőtt arra törekedtek a német vegyészek, hogy a pamutot ve­gyileg hasonló, de olcsóbb anyagokkal pótolják. Már 1865-ben felhasználta a fát Schulze Ede porosz tü­zértiszt lőporgyártásra. Azóta pedig a fából majdnem vegyileg teljesen tiszta cellulózát állítanak elő, mely a pamutot lőporgyártásnál teljesen pótolja, oly any- nyira, hogy már hónapok óta egy kilogramm pamu­tot sem dolgoznak fel a német municiógyárak és a háború után sem lesz e célra pamutra szükségük. S hétromban sincs hiány Németországban. A levegő- salétrom a német vegyészet egyik legszebb vívmá­nya. A levegő nitrogénjével, a melyre minden élő szervezelnek szüksége van, hogy felépülhessen és fejlődhessék, osztja a német a halált. — Az elő lé­nyek szervezetébe a nitrogén csupán vegyületek alakjában juthat be. A növény a talajból veszi fel a nitrogéntartalmú szervetlen sókat, mig az állatok már csak a növényországból származó szerves vegyüle- tekből fedezik nitrogénszükségletüket. Az állati szer­vezet életműködése folyamán és halála után az ösz- szes felvett nitrogént visszaadja a növényvilágnak. Az életfolyamatban résztvevő kötött nitrogén tehát folytonos köiforgásban van, annélkül, hogy útjában mennyiségileg változnék. Az ember azonban szerves anyagok égetésével, mikor is mindig lesz szabaddá nitrogén, továbbá robbanó anyagok alkalmazásával, melyeknek hatása épen a vegyületeiböl felszabaduló nitrogénre épül, folyvást fogyasztja az élet körfor­galmába már egyszer bejutóit nitrogént és ezzel a földi életet. Egyetlen ágyulövés, még ha csak egy font lőport emészt is fel, annyi kötött nitrogént sza­badit fel vegyületeiböl, amennyi 3 millió liter leve­gőben van. Ilyen értelemben a lövőszerszámok min­den töltése öl, sőt akár talál a golyó élő lényt, akár nem, ugyanannyi életet semmisít meg. Hiszen az egyes halálával nem semmisül meg az élet,, mert a telbomló testből ugyanannyi uj élet sarjad. Ámde, ha a kötött nitrogén felszabadul, úgy végérvényesen csökken a tőke, melynek nagyságától az élet összes mennyisége függ. így a földi életnek lassan, de biz­tosan az enyészet felé kellene haladnia, mert a nitro­gén igen csekély kémiai vonzódást ta tusit a többi elemekhez és ha egyszer felszabadult, nehezen lép ismét vegyületbe. De a természet gondoskodott az egyensúly fenntartásáról és gondoskodott a német ve­gyészeti tudomány is, a mely a légköri nitrogént ve- gyület alakjába kényszeritette, hogy a szerves élet számára meghódítsa! Amerika és a német vegyészeti ipar. A há­ború alatt Amerika arra törekedett, hogy magát a német vegyészeti ipartól függetlenítse, mely célból a belföldi termelés fokozására buzdította az illetékes tényezőket. 1913-ban az Egyesült Államok 3000 tonna festéket állítottak elő és 250000 tonnát importáltak Németországból. Az Unió évi festékfogyasztásának érlékét 100Ó millió koronára tehetjük. A háburu ki­törése előtt létező 5 amerikai festékgyár termelését megkétszerezte. Egy újabb festékgyár naponla 450 kg. festéket állít ciö. Egy másik gyár a múlt év no­vember havéban kezdte meg üzemét. Nemrég pedig 15 millió dollár alaptőkével létesítettek egy nagysza­bású festékgyárat. Azt hiszik, hogy 1916 ban 9000, 1917-ben pedig 16.000 tonna lesz a festéktermelés. Nagy tervek merültek fel a háboiu alatt a kátrány­ipar tétén is. A világ kőszénkátrány termelésének háromnegyed része Némelországra esik. A kátrány- iparnak Amerikában való meghonosítása nem ütközik akadályokba. Amerikának köszénkészletei ötször ak­korák, mint Európáé. A Societhy of Chemical In­dustry“ ülésen Pralt dr. azt a napi veszteséget, a mi a német behozatal hiánya miatt az amerikai festék­fogyasztókat éri, 1 milliő dollárra becsülte. Terpentinhiány. Hogy a már hosszabb idő óta tartó terpentinhiányon segítsünk, néhány magyar festéknagykereskedő Oroszlengyelországból nyers- terpentint óhajtott importálni. Ez az akció azonban nem sikerült, mivel a német hadvezetöség rekvi- rálta a nyers terpentint. A kinolaj nem tartalmaz kámforolajat és igy a nyers terpentin rekvirálása a német hadvezetőség részéről nem volt feltétlenül szükséges. A rekvirált mennyiségből egy bizonyos részt szabaddá kellene tenni a hadseregellátó gyá­raknak szállító iparvállalatok szükségletének fede­zése céljából, annál is inkább, mivel Svédország, az egyetlen számba jövő beszerzési forrás, a terpen­tinre kiviteli tilalmat rendelt el. A magyar festékipar. Spiegel Miksa kereske­delmi tanácsos írja: Az immár második éve tartó nagy világháború szakmánkat is súlyos feladatok elé állította, mert az általunk szükségelt nyersanya­gok túlnyomó része külföldről származik és azok beszerzése nemcsak jelentékeny anyagi áldozato­kat kíván, hanem azonkívül igen nagy nehézsé­gekbe is ütközik, úgy hogy többször valóságos erő­próba egy-egy cikknek beszerzése. Mindennek da­cára eddig, ha nehezen is, mégis csak sikerült a belföldi ipart kiszolgálni; nagy kérdés azonban, hogy ebbeli igyekezetünket a jövőben is siker fogja-e koronázni? Föcikkeink legtöbbje az év fo­lyamán 100—500%-kal megdrágult. Ezen abnormi- san magas árak egyike-másika csak papiroson áll fenn, mert egész sora van azoknak a cikkeknek, amelyek jelenleg semmilyen áron sem szerezhetők be. Szerény véleményem szerint legfőbb ideje volna egy oly központot alkotni, amelynek utján — szövetségeseinkkel egyetértőén — módunkban állana egyes rendkívül fontos cikkeknek beszer­zése. Számolni kell ugyanis azzal a körülménynyel, hogy valószinüleg a jövőben az összes semleges államokban levő eddigi beszerzési forrásaink be­Szent Margitszigeti üdítő és gyógyvíz Telefon 36—52. Páratlan összetételű, bakté­riummentes szénsavval telí­tett forrásvíz! ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Í Kollár Ferencz és Társa! Városi iroda; Üllöi-ut 31. ♦ ♦ # falt és kátránytermékek vegyi gyára. J ♦ Budapest. Gyár; IX., Soroksári-ut 121 ♦ ♦ Fedéllemez, elszigetelő lemez, asz­Union Aktien-Geseilschaft für chemische Industrie Eahrilron 1 Fiume, Ung, Trzynietz, Oesterr.- I dUl IlyClI i Schlesien, u. Weg.-Górka, Galiz. Verkaufsbureau: Wien, VI I, Getreidemarkt 7. empfiehlt ihre Erzeugnisse: Essigsäure, chemisch rein und tech­nisch rein, Eisessig, Essigessenz für Speisezwecke, Formaldehya 40% Union, Aceton, Holzgeist, Methylalkohol, Holz­kohle, Holzteer, Holzessig roh, Para­formaldehyd. Paskiisz Miksa és Társa Telefon 62-51. vegyi gyár Telefon 62-51. Budapest, V., Nádor-utca 31. szám. Gyártmányok: Mindennemű gépkenö- olajok, hengerolajok. Különleges kenő­anyagok. Zsiradékok és vegyi anya­gok az ipar és mezőgazdaság részére. Porolajok. Vaselin. ♦ ♦ ♦ IInnnnn" ♦ ■ ii I r ♦ Ainnl/fom ♦ ♦ BVIUÍmU v ­piniiiírPíTi ♦ ♦ • ♦ „iTidyiido üipuvvi cm % ♦ ♦ Gyártja: ♦ ♦ ♦ ♦ Herceg Géza Központi iroda: ♦ ♦ ♦ vegyészeti gyára Budapest, V., ♦ * ♦ ♦ = Újpesten.— Bálvány-utca 16. J ♦ ♦ ♦ Ornstein Dávid ésTsa Budapest, X., Maláta-u. 16. Telefon 107—48 —— Ajánl: ---------------­L essiv „Exelsior“ mosóport bányák, vegyészeti gyárak, : kórházak stb. részére. : fPYRAMi ♦ börkenöcs, lakk és ♦ apretura készítmények Benes Testvérek vegyi-ipar Győr. ♦ □ ♦ □ ♦ □ ♦ □ ♦ ♦ □ ♦ □ ♦ □ Telefon: József 186. NEPTUNUS (Kazánkömeggátló-szer müvek) szabadalmazva az összes államokban WEGENERésTÁRSA Budapest, Vili., József-körut 40. Nem universális; a víz vegyelemzése szerint használható — Állami üzemeknek és magán­gyárak szállítója. Legelső referenciák !

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék