Vegyi Ipar, 1917 (16. évfolyam, 1-24. szám)

1917-01-15 / 1. szám

VEGYI IPAR 1. szám. 4. oldal. Szabadalmi hírek. A szabadalmi törvény 48. §-a értelmében a felszólalást tartal­mazó beadványok bélyegmentesek, a 35. §. szerint pedig a beje­lentő költségeinek megtérítésére nem kötelezhető. Részletes fel­világosítással szolgál a szerkesztőség. Felszólalási határidő: 1917 március 1. B—7477. Brosch Hugó mérnök és Weis John Arthur igazgató, Wien. Eljárás gyantapreparatum előállítására. Gyantához vagy gyantatermékekhez, pl. szurokhoz vagy egyéb elszappanosítható anya­gokhoz úgy mint pl. állati vagy növényi olajokhoz, zsírókhoz, zsírsavakhoz stb. egyenként vagy keve­rékekben folyékony állapotukban folytonos kavarás közben, az előállítandó termék kívánt minőségének megfelelő mennyiségben fokozatosan poralakú mag- nesiumszilikátokat, pl. aszbesztet keverünk és a folyékony állapot fenntartása mellett a kavarást addig folytatjuk, míg az anyag egyenletesen folyé­konnyá vált, mire a terméket, esetleg mintákba való öntése után, megkeményedni hagyjuk. B—7526. Balog Béla kereskedő, Budapest. Eljá­rás fonalak, zsinórok, kötelek, szövetek stb. készí­tésére pálmaháncsból. A háncsot éles, fésű-vagy kefe­szerű szerszámmal hosszában lehetőleg egyenletes szélességű szalagokká bontjuk és ezeket ismert eljárásokkal a kívánt termékké feldolgozzuk. A pálmaháncsot fonalakká való feldolgozás előtt vagy után alkalifluoridok vagy alkáliszilikofluoridok olda­tával áztatjuk és vagy így dolgozzuk fel vagy pedig a fluoridokat, illetve szilikofluoridokat földfémek oldható sóival rögzítjük. C—2690. Csernák Ferenc telekkönyvvezető és Berger Gyula sörraktáros, Bazin. Eljárás takar­mány előállítására. Folyékony marhavérhez korpát és mohát keverünk és a keverést a vér megaka­dásáig folytatjuk, mire az így kapott anyagot fel­aprítjuk és szárítjuk. H—5706. Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Cöln- Kalk. Fehér fémötvözet és eljárás annak előállítására. Ólomból, 8—10% kadmiumból és ugyanannyi szén­mentes mangánból vagy ferromangánból áll. H—5729. Dr Hochstetter Armin vegyész, Wien. El­járás savkloridoknak foszgén segélyével való elő­állítására. Foszgént desztillálható sav gőzével együtt kontaktusanyagokat képező porózus testek­kel (pl. faszénnel) töltött és hevített reakciótérbe vezetünk. H—5760. Hernádvölgyi magyar vasipar r. t., Buda­pest. Úsztató eljárás ércek koncentrálására. Keringő mozgásban lévő ércpépet és a levegőt egy és ugyanazon irányban tereljük és közös térben vezet­jük, hol a fémes részecskék a buborékokhoz tapadnak és mint hab az úsztató készülékből ki­emelkednek. K—6748. Küchenmeister Carl Wilhelm igazgató, Berlin. Eljárás fonónövény ékből (főleg csalánból) a rostanyag kiválasztására. A növényeket vékony rétegekben, zárt tartányban, hosszabb ideig túlhe­vített gőz, hatásának tesszük ki, azután hirtelen erő­sen lehűtjük, mire a már részben fellazult rost­anyagot olajemulzióban, meghatározott forrási hő­mérséklet mellett 4—24 óra hosszáig főzzük oly célból, hogy a rostanyag elemi rostokra bomoljék és fás részektől teljesen mentes legyen. 0—877 ölwerke Stern-Sonnenborn A. G., Ham­burg. Eljárás a naftaszulfosav alkálisóinak előál­lítására. Az alkoholos alkálikus allugokat olajtala- nítjuk, hígított (50%-os) kénsavval megbontjuk, a savat 50%-os kénsavval való többszöri mosás út­ján sótalanítjuk, a terméket alkoholban oldjuk, víz­mentes nátriumkarbonáttal kezeljük a szulfosavas sók oldatát, esetleg szűrés után, bepárologtatjuk. S—8290. Soika Lajos magánhivatalnok, Wien. Eljá­rás zsírok és olajok finomítására. Az olaj vagy zsír bomlási hőfoka alatt illó pektizáló szereket alkalmazunk és ezeket melegítéssel (esetleg a lég­nyomás csökkentésének igénybevélelével) távolít- juk el. Sch—3326. Schubert August földbirtokos, Parsberg. Eljárás a gáz- vagy koksz gyártásánál keletkező gázviz trágyaértékének javítására. Ezen gázvizet a kőszén száraz lepárlásakor nyert nyers kátránnyal együtt ismételt lepárlásnak vetjük alá és a 200° C-on alul átmenő párlatot elkülönítve felfogjuk és trá- gyázási célokra való felhasználása előtt vízzel hígítjuk. Sch—3358. Scheidig Jean gyáros, Fürth. Eljárás csiramentes ragasztó tapasznak állati hártyából való készülésére. Olcsó bélfajtákból való állati hártyát lemosás és lekaparás után alapos zsirtala- nítás céljából porított égetett barnakővel kezelünk, horzsakőpor segélyével ledörzsölünk és végül fer­tőtlenítő szerrel, célszerűen szublimáttal, megtisz­títunk, mire a számított hártya ragaszanyagbevona- tot kap. Detlwik-Fleischer Wassergas Gesellschaft m. b. H. frankfurti cég, mint a 64154. számú és .Eljárás gáz előállítására bitumentartalmu tüzelőanyagokból fej­lesztő aknákban, szakaszos Gaemben* cimü, a 65985. számú és „Eljárások gázoknak generátoraknában szaka­szos üzemben bitumenes tüzelőanyagból való előállítá­sára“ cimü, valamint a hozzátartozó 67921. számú és hasonló cimü pótszabadalom tulajdonosa, szabadalmainak gyakorlatbavétele céljából magyar gyárosokkal összeköt­tetést keres. Hajlandó a szabadalmakat teljesen eladni, esetleg azokra gyártási engedélyeket adni. Bővebb felvilágosítás nyerhető : Dr. Wirkmann József és Bérezi Róbert hites szabadalmi ügyvivők irodájában, Budapest, VII., Erzsébet-körút 28. Amundsen János, Antal, intéző, Stavanger-i lakos a 60629. számú és „Elrendezések tej és hasonló tápanyagok beszárítására szolgáló készüléken“ című magyar szabadalmának gyakorlatbavétele cél­jából belföldi gyárosokkal összeköttetést keres. Ezen szabadalmát esetleg el is adja és gyártási engedélyeket is ad. Bővebb felvilágosítással szolgál Áron és Molnár szabadalmi iroda Bndapest, Vili., József-körút 9. sz. Telefon József 45. Műszaki és vegyes jegyzetek. Jogász-vegyészi szerénység. Egyik magyar vegyészeti szakfolyóirat azt írja olvasóinak és elő­fizetőinek, hogy komoly tartalom, jól értesültség, gondos szerkesztés és terjedelem tekintetében a magyar kémiai szakfolyóiratok sorában mindenkor méltán tarthat számot az elsőségre. A szóban forgó kémiai szakfolyóiratnak általunk is tisztelt jogász felelős szerkesztője és kiadója bizonyára becsüle­tes igyekezettel kívánja szolgálni azt az ipart, amelynek mezeje teljesen elhanyagolt ugar volt, amidőn utuak indítottuk a legrégibb magyar vegyi­ipari szaklapot: a „Vegyi Ipar“-t, amely a háború okozta nehéz viszonyok között is pontosan meg­jelent, hogy előkészítse a jövőt, munkára hívja a bátortalant és erőt hirdetve, életre keltse a szunnyadó erőket. Mi nem kételkedünk abban, hogy minden lelkiismeretesen és szakértelemmel szerkesztett szaklap elsőrangú munkatársa az iparfejlesztésnek és elhisszük szaklaptársunknak azt is, hogy a ma­gyar kémiai szakfolyóiratok sorában komoly tarta­lom, jól értesültség, gondos szerkesztés és terjede­lem tekintetében azon helyen áll, amelyre magát szerényen állította. Csakhogy szaklaptársunk a há­ború alatt közérdekből havonta csak egyszer jelent meg, míg a legtöbb hazafias szaklap erkölcsi köte­lességének tartotta pontosan megjelenni. Ilyen kö­rülmények mellett szaklaptársunknak elég ideje volt komoly tartalomról gondoskodni, hosszú idő állott rendelkezésére, hogy pontos értesüléseket szerez­zen, csak alkalma nem volt, hogy azokat másoknak is kellő időben tudomására adhassa. A gondos szerkesztésre is volt bőven ideje és a terjedelmet is egyszerűen növelhette két vékony számnak az összefűzésével, amelyben az aktuális kérdéseket havonkint letárgyalhatta. Távol áll tőlünk a szán­dék, hogy leemeljük szaklaptársunkat a saját maga által kijelölt magas polcról, csak kalapunkat emeljük le ama hazafias elhatározása előtt, hogy rövid idővel előfizetői felhívásának közreadása előtt már megkezdte a pontos megjelenést és így kur­tább ibőkörökben fogja szolgálni a magyar vegyé­szeti ipar érdekeit. — Mi pedig ezentúl is csak a nemzet tollal küzdő napszámossal kívánunk ma­radni, nem vágyunk részvénytársaságok igazgatósá­gába, csak a hazának és hazai vegyiiparnak töre­kedünk szerényen hasznára válni! Läufer József. E hó 4-én töltötte be Läufer József gépgyára fennállásának tizedik esztendejét. A gyár tisztviselői és üzemvezetői ez alkalommal tiszteleg­tek Läufer József gyártulajdonosnál. A vállalat leg­öregebb mérnöke üdvözölte a tulajdonost, aki meg- hatottan köszönte meg munkatársai szives megem­lékezését. — Läufer Józsefnél a szakértelem párosul a megbízhatósággal. Az elvállalt munkának minden igényt kielégítő becsületes elkészítése volt az az alap, amelyen az üzemet fokozatosan kibővítette. A sodronykötélpályák, elevátorok, felvonók, bánya- vasútak, szállító berendezések, vas- és hídszerke­zetek stb. gyártása terén tiszteletet szerzett a magyar iparnak. A mostan dúló véres háborúban a hadve­zetőség is igénybe vette szakképzettségét a haza védelmének szolgálatában. A szappaniparosok tömörülése. Azok a szap­paniparosok, akik a gyárosok fogalma alá nem von­hatók, nemrég értekezletet tartottak és elhatározták, hogy az Országos Iparegyesület keretében külön szakosztályt létesítenek érdekeik védelmére. A szap­panfőzők védelmi harca a szappangyárosokkal szem­ben ezzel megkezdődött. Magyar oxigénipar. A magyar oxigéngyárosok a nyersanyagok és munkagépek beszerzésének nehéz­ségei dacára tetemesen megnagyobbítják üzemüket. Az államvasutak, az állami vasgyárak és az osztrák­magyar államvasuttársaság hathatósan támogatják az oxigéngyárak terjeszkedési törekvéseit és minden lehetőt elkövetnek, hogy a szükséges kompresszo­rok stb. behozatalát lehetővé tegyék. A magyar oxigéngyárak a háború alatt derekas munkát vé­geztek, hogy a municiógyárak, repülőgépgyárak és tengeralattjárók szükségletét kielégíthessék. Hogy a nagy megrendeléseknek még sem tudnak minden­kor eleget tenni, annak okát a vasúti forgalmi akadályokban kell keresni. Ha a vasút részéről nem történnek a bajok orvoslására sürgős intézkedések, ha az üres acéltartályokat nem fogja minden feladó- állomás továbbítani, akkor az államvasutak műhe­lyei is rövidesen nélkülözni fogják az oxigént. „Boni "-gyártelep. A „Boni“ gyártelep és mező- gazdasági r.t. 1916 augusztus 31-én lezárt mérlege 260.87235 korona nyereséget mutat ki, amiből az 1,440.000 koronát kitévő részvénytőke után 7V»% fizetettik ki, a társaság tartalékai gyarapítására 72.000, az igazgatóság alapszabályszerű jutalékára pedig 26.087'24 K fordíttatik, míg 54.78511 korona a jövő üzletév számlájára vitetik át. Az igazgató­ság jelentése szerint a vállalat folytatta az 1915/16. üzeltévben a kereskedelmi és vámőrlést, szeszfőzést, repcemag- napraforgómag- és tökmagolajgyártást és a szappangyártást. Mindezen üzletágak fokoza­tos fejlesztése a háborús viszonyok alakulásával nemcsak a vállalat saját érdeke volt, hanem a pro­dukciónak emelése országos gazdasági érdekké vált. Az erre irányuló törekvések, amelyekkel tehát a Boni-gyártelep az ország általános gazdasági érdekeit is szolgálta, sajnos, sok nehézségbe üt­köztek, mert a nyersanyagok beszerzésének aka­dályai, a vasúti forgalom nehézségei, a háborús rendeletek korlátozásai, a központosítások által be­állott megkötöttség, a munkát szoros korlátok közé szorította és a vállalat működését sok irányban hátráltatta. Mindazonáltal sikerült részben a nehéz­ségekkel megküzdeni. — A Boni-gyártelep és mező- gazdasági r.t. jelenlegi vezérigazgatója: Mandel Dezső, aki 1855-ben alapította a jelenleg már nagy­szabású vállalatot, a magyar ipar úttörői közé tar­tozik, akinek gazdag tapasztalatai és szakképzett­sége bizonyára a jövőben még inkább hozzáfog­nak járulni ahhoz, hogy a magyar növényolajipar világpiaci helyzetét megszilárdítsák. Vegyvizsgáló állomás Újpesten. A földmíve- lésügyi minisztérium az Országos kémiai intézet kirendeltségeként Újpesten vegyvizsgáló állomást létesített, amelynek működési körzetéül Újpest, Vácz és Szentendre városokat, valamint a váczi, gödöllői, aszódi és pomázi járások területeit állapította meg. A minisztériumnak az a terve, hogy a háború után a kirendeltségből egy törvényhatósági jellegű tel­jesen önálló vegyvizsgáló állomást létesít, melyhez bakteorológai laboratóriumot is csatolnak. Rendelet a szappan és mosópor póstai szállí­tásáról. A pósta- és távirda vezérigazgatósága ren­deletet bocsájtott ki, a mellyel mosópornak és mosószappannak az ország területén kívül fekvő helyekre szóló póstai szállítását eltiltja" Hatósági szappangyár. A székesfőváros a termő- kémiai intézettel kapcsolatban a maga által termelt zsiradékok feldolgozása céljából hatósági szappan­gyár felállítását tervezi. Szabadalmazott Központi iroda: VI., Andrássy-=út 21. Telefon: 152-66. 59—29. Gyártelep: V., Országbiró«utca 24. Elvállaljuk szabadalmunk alapján különféle kenőolajok tisztítását, mely által az olaj visszanyeri színét, kenő­képességét és lobbanópontját. A tisztítási folyamat által a tisztított olajok káros kátrány- és savtartalma nagy mértékben csökken. — Szabadalmazott tisztítási eljárásunkból az olajszűrők, centrifugák és egyéb kö­zönséges tisztító eszközök kizárva. i KARTONNYOMÓ-IPAR r.t. \ • ■ • S BUDAPEST.« * Igazgatóság és gyárt * « III., Lajos-utca 93—95. « o Legmodernebb berendezésű * ! kartonnyomógyár Az összes « * kékfestöáruk, battistok, Voileok * * és Voll de Lainek gyártása. • Magyar kender- és lenipar rt. ezelőtt SALZMANN és TÁRSA Bpest, V., Fáik Miksa-u. 26. ERPEN TI NT sűrűt, vagy velenceit, lenolajat,, gyantát, faggyút, halzsirt VESZEK. Ajánlatot árigény megjelöléssel kér Orlovsky, Kassa, Kovács-u. 57. VESTA Ásványolajyár R.-T. Budapest, angyalföldi pályaudvar, S zállít* nyersolajat motorhajtásra, gépkenő- olajat, gőzhengerolajat, ásványégő­olajat, merev gépzsírt elismert legjobb minőségben. IFb l| I i I I J HUHN -féle szabadalmazott önkenő tömszelence fémtömités A jelenkor legjobb tömítőanyaga magas és legmagasabb igénybevételnél, gőz ellen: gőzgépek dugattyurudjaihoz 10.000 ló­erőig; túlhevített gőzüzemhez 500° C-ig; levegő ellen: lokomotivok, sürítők, fúvók, torpedók és valamennyi vákuum készülékekhez; víz- és légnyomás ellen: tápszivattyulrnál, hideg és meleg vízhez, présszivattyuknál, accumuláto- roknál, préshengerekhez, 1000 atm. nyomásig és egészen 2 méter köldök átmérőig: Savak,lúgok, olajok,gázok stb.,különösen: ammó­niák, szénsav, kénsav, ecetsav, natronlug, pet­roleum, benzin, benzol, vizgáz stb. ellen t A minden rendszerű jéggyártásban a legkisebb kézihajtásu gépeknél és 60 atm. gyorsfutásu szénsav-rotációs kompres- soroknál egyaránt; Die8elmótorok gyújtó tűihez és naohtaprésszivaty- tyukhoz; nagyteljesítményű gázmótorokhoz (anyag öntöttsav) a legkisebb és legnagyobb gözkalapácsokboz, gözturbinatengelyekbez, sza- badoulengő és szabadonfüggő különleges kivitel­ben, úgy a tömszeiencékhez, mint a futókerekek lépcsőidéihez (anyag szén). Budapest, V. kerület, Vilmos esászár>út 62. műszaki cikkek és anyagok, szerszámok és szerszámgépek. Ajánlattal készségesen szolgál a 1/ A MN Ác HFI 1 FD magyarországi vezérképviseleti C3 IIL,LLL.I\j összes ipari, gazdasági, bányászati OzemszOkoégletl mi I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék