Vegyi Ipar, 1921 (20. évfolyam, 1-24. szám)

1921-01-15 / 1. szám

„Csonka Magyarország nem ország, Egész Magyarország meoayprszág.' Huszadik évfolyam. «V f A «/ Y “opíi V '-\ü Budapest, 1921. január 15 r ga/O/ ,Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában I“ 20 4<3U 1. szám. VEGYI IPAR Chemische Industrie MŰSZAKI SZEMLE Technische Revue A vegyi ipar legrégibb és független magyar szaklapja Megjelenik minden hó 15. és 30-án. Előfizetési ár: egész évre 120 korona Szerkcsztőség-és kiadóhivatal Budapest, VIII., Népszinbáz-u. 49. Erscheint am 15. u. 30. jeden Atonats Jahres abonnement: 120 Kronen. Redaktion u. Administration: Budapest, VIII., Népszinház-u. 49. Felelős szerkesztő: Verantwort!. Redakteur: LÁZÁR ALBERT oki. mérnök Altestes, unabhängiges ung. Fachorgan der chem. Industrie Közleményeink csakis a forrás teljes megjelölésével vehetők át. Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon: József 40—50. OLVASÓINKHOZ. Nemcsak szokásból, de tényleges célokat követve, az évforduló közeledtével olvasóinkhoz azzal a kére­lemmel fordulunk, hogy előfizetésüket megújítsák és bennünket úttörő munkánkban ezzel is támogassanak. Azok pedig, akik még nem csatlakoztak hozzánk, tanúsítsanak velünk szemben jóindulatot és lépjenek előfizetőink sorába. Programmot felesleges adunk, mert azt valljuk, hogy minden szónál ékesebben beszél a tett és a mi 19 éves múltúnk igazolja, hogy a hazai vegyi ipar érdekeit mindenkor a legnagyobb szorgalommal és buzgósággal szolgáltuk. Lapunk előfizetési ára 1 évre 120 korona. Hazafias tisztelettel; „VEGYI IPAR“ szerketztősége és kiadóhivatala Budapest, Vili, Népszínház-utca 49. Vita a szappanrendelet körül. Igen tisztelt Szerkesztő Úr! R »Vegyi Ipar« 1920. évi december 31.-i számában dr. Dubovitz Hugó vegyészmérnök tollából »Az Országos Központi Árvizsgáló Bi­zottság és a magyar ipar« címen cikk jelent meg, amelyre vonatkozólag a következőket van szerencsém helyreigazitáskép szives tudomására hozni. 1. Nem az O. K. Á. B. állapította meg a 62 százalékos sz.inszappan összetételét, sőt vég­eredményben jelenleg a szappanárakat sem az Arvizsgáló Bizottság állapítja meg, csak ellen­őrzi. Az Olaj- és Zsiradékügiyi Bizottság fel­óta a szappan szabad kereskedelmi a szappan behozatali szabadlistán T szappan minőségiének javítása i szappanipar határozott kérelme vojt, melynek íiemteljesitése ipar- és kereskelemellenes lett volna. 2. Tévedés azt állítani, hogy én nem tudom ellenőrizni azt, hogy a szappan tartalmaz-e elő­irt, illetőleg bejelentett mennyiségű szilárd zsír­savat. Ha nem is foglalkozom szappanelem- zésckkel, még is feltételezhette volna rólam Du­bovitz ur, hogy tudom, mit lehet analitikaiig ellenőrizni, mit nem. Tévedés részemről az, hogy én feltételezem mindenkiről, igy Dubovitz úrról is, hogy az Országos Központi Árvizsgáló Bizottság ellenőrzési módszereivel tisztában van. Meg tudjuk ugyanis mindenkor állapítani a szap­pan összetételét, tehát ellenőrizni is tudjuk a felhasznált zsírsavak minőségét könyvvizsgála­tok alapján; meg lehet ugyanis állapítani azt, ha ellenőrzésre kerül sor, hogy valamely gyáir mennyi faggyút vett és használt fel és mennyi növényi olajat. 3. A szappan legújabb drágulása idején az Árvizsgáló Bizottság felvetette azt, éppen a téli időre való tekintettel, hogy ismét térjünk vissza a különben Dubovitz ur által is helyeselt 50— 50%-os alaphoz. A szappanipar ismételt ké­résére elálltunk ettől a tervtől. 4. Az uj pénzügyminiszter tudtommal a sza­badforgalom elvét tűzte ki zászlójára. Igazán furcsának találom ezek után, hogy Dubovitz ur egyszerre a kötött forgalom hive lett és a kö­tött forgalomról ad tanácsot az uj pénzügymi­niszter urnák. Különben is, mint jó közgazdász, tudhatná, hogy egy országra nézve csak előny le­het az, ha nyersanyagot beengednek az országba sületben vannak tömörülve és á szabad forgalom visszaállítása óta a szappan minőségére és árára vonatkozólag a Szappangyárosok Országos Egyesülete tesz időnként javaslatot az Országos Központi Arvizsgáló Bizottságnak. A szabad- forgalom visszaállítása óta (Zsirközpont liquidá- lása óta) ezt a rendszert honosítottam meg osz­tályomon belül az Arvizsgáló Bizottságnál, mint­hogy meggyőződésem és tapasztalatom szerint szabad forgalom esetén mindennemű szabályo­zásnál (minőség, ár, stb.) sokkal nagyobb ered­ményt tudunk elérni, ha kellő ellenőrzés mel­lett maga az érdekeltség szabja meg tagjainak erkölcsi és üzleti kötelességeit. A pénzügymi­niszter ur, ki legnagyobb érdekeltségünknek volt hosszú éveken keresztül igazgatója és elnöke, azt hiszem, ugyanerről a tapasztalatról tehet ta­núságot. Budapest 1921. január 1-én. Györki József, Az O. K. Á. B. vegyészeti osztályának vezetője. * / Kötelességünk megállapítani, hogy a »Vegyi Ipar«-ban 1920. évi december 31-én »Az Országos Központi Arvizsgáló Bizottság és a magyar ipar« címen megjelent cikknek alcímét: Az uj pénzügy- miniszter és a szappanipar figyel­mébe« mi illesztettük be dr. Dubovitz Hugó tudta és megkérdezése nélkül. A Szerkesztőse,g. * A „Vegyi Ipar“ tek. szerkesztőségének Budapest. Igen tisztelt Szerkesztő Úr! Lapja múlt számában közölt rövid cikk' mint Györki ur fenti megjegyzései jétől végéig helyes volt, mert Gr mond ugyan, de bizony? az alábbiakból kitüni1 "r. n sza'ppánörakaí ha v> .. meg, mert hiszen, hasonlóan ahhon a kereske­dőhöz, hol nincsenek szabott árak, abból min­dig lealkuszik valamit. Ami a szappan minősé­gének javítását illeti: a 70% szilárd zsir meg­szabása még nem jelenti azt, mert, mint ki­mutattam, 40,% faggyú keményebb szappant ad. mint 70% kadaverzsir; ez tehát csak tessék- lássék megszorítás, melyből a közönségnek haszna nem volna, ha a gyáros élne az O. K. A. B. adta jogával. 2. Könyvvizsgálattal esetleg meg lehet álla­pítani a felhasznált zsírok minőségét, ehhez azonban nem kell — a Györki urnái kétség­telenül meglevő — szaktudás. De mit tegyen a kereskedő, akinek az a véleménye, hogy a szappanja túl puha. Vájjon az O. K. A. B. min­den egyes esetben, minden kérelmező kedvéért el fodja-e rendelni a könyvvizsgálatot?: Egy chemikus, ki nem a könyvekből, hanem a gya­korlati élet tapasztalataiból merit, ilyenkor a zsír­savak objektív adatait (titer, savszám) állapította volna meg, nem a szilárd zsirok mennyiségét, mely végeredményben nem mond semmit, mert olyik szilárd zsir lágyabb szappant ad, mint né­mely olaj. S ha a propozició nem is az O. K. A. B.-tól ered, ő hagyta jóvá s igy tudnia kellett volna, hogy ilyen esetekben még a könyvvizsgálat sem használ, mert 70%-os kada­verzsir stb. megfelel ugyan az előírásnak, de a szappan mégis rossz lesz. 3. Kár volt a szappan minőségét előírni; a komoly gyár úgy is minél jobb minőséget ké­Az országra csak akkor előny a nyersanyag behozatala, és értékesebb termékre való feldol­gozása, ha egyrészt itthon nincs nyersanyag elegendő mennyiségben, másrészt a drágább készárut kiviszik. Nálunk azonban épp ellen­kező az eset: van olajunk itthon, de kész mo­sószappant nem viszünk ki. Behozunk tehát olyan nyersanyagot, mely évente 250.000.000.-al drágább, mint az itthoni. Előny ez az országra? Györki ur azon megjegyzésének, hogy ez já­ték a számokkal: semmi reális értelme nincs. 5. Miután az O. K. A. B.-nak vannak minő­ségi és árbeli kikötései, az O. K. A. B. az, mely útjában van a szabad forgalomnak. Én, mint technikus, csak a szabad forgalmat óhajtom — de ha már meg van az O. K. A. B., ne adjon ki az ipart gátló kikötéseket. Ami Györki urnák a pénzügyminiszterre való folytonos hivatkozását illeti: mint a Szerkesz­tőség fenti megjegyzéseiből látható, a lap múlt számában megjelent cikkemnek kissé amerikaias izü alcíme nem tőlem eredt, arról nem is tudtam. Dr. Dubovitz Hugó. * A Vegyi Ipar hivatásszerű kötelességet jesit, amikor a tárgyilagos, személyeskedés^'" tes vitának egyidejűleg ad helye* szakszerű vitatkozások világítják meg £ amelyen az állam iparpolitikájának hr' Megint a' Irta: Baros Gvh’i ■ !incl]esl I I I I1 I I I I I I I I2 till 1 1 i3! 1 1 1 1 1 1 i4l 1 I I I i I I5| I I I I I I6! I . 1 ,7i 1 1 .Y1 i 8 tTHtt |7 8 |9 110 111 112 113 114 115 lie 117 118 119 I Kodak Color Control Patches © Kodak, 2007 TM: Kodak Blue Cyan Green ________£-------------­Y ellow Red Magenta White 3/Color Black------------------­*».-• -.-.-u- -.menu*... ueni fog vezetni;. A hazai többtermelés veszélyben van, jelszóval/ úgy látszik, a nagy vállalkozási kedv le fog lohadni,; a forgótőke (apadni és a termelők akkor is rosszul fognak jájrni, ha termelvényeiket vagy kész iparcik­keiket itthon, vagy a külföldön el is fogják helyezni tudnf. Ä nagy ipari mozgalmak szükségképen és ter­mészetszerűleg nagy versenyt támasztanak, hiszen igy volt mindig, de a nagy versenyben mind ki fog me­rülni. ; L'egálitás, okos gazdasági politika és ugyanazon cé­lokért való tömörülés lehet gátlója az elburjánozó, hasznot nem hozó »grün do lás oknak«,. Illegitim kezekben az ;áru rossz helyen van, áruelrej­tés, -halmozás és árdrágítás rontja nemcsak a korrekt gyáros és kereskedő jó. nevét, hanem az ipari tevé­kenységben is akadályoz,. Ügynökök és nemi ügynökök mindenféle utón, módokkal és eszközökkel árut csem­pésznek be, ezekkel a termelő és jó hírnevét féltő kereskedő nem konkurál. Az állami hatalom mindén rendelkezésére álló esz­közökkel állja útját a visszaéléseknek, ront ez nem­csak az egyes magánérdekeltségéknek, hanem köz­vetett utón a köz issza meg ennek a levét,. Az okos gazdasági politika pedig meg tudja védeni a szakmabelieket; ami itthon készülhet, abból ne im­portálhassunk, bocsássunk a gyárosnak zárolt áruit! rendelkezésére olyan árban, hogy termelvényét a vám- külfcldcn ai konkurenciával szemben is elhelyezhesse, eltekintve attól, hogy ez esetben a belföldi fogyasztás kielégítést találhatna, 1 A most nemrég megalakult »Magyar illóolaj-, éter- és esszencia-gyárosok és kereskedők országos egye- grmjává fette, hogy az imént elmondottak­saját érdéküket megvédhessek;, alapításáról (nap-nap után hallani; ez Legolcsóbb napi áron: Salétromsó, szalmiákszesz, szalmiák darabos, szalmláksó törött, szódabicarbóna, sósav, borax darabos és törött, salalcali, salétromsav, zincoxid. nd Verdamfapparate, Vacuum- und Kestner- ifapparate, Destillier-, Rettifizier-, Extraktions-, nd Beizapparate, Autoclaven, Montejus, "rockenapparate, Condensationsanlajen. udapest, II. Batthyány- Litca46. Telefon: 110-73. KdMR QTULfl Király-utca 70 I nagyd rogéria Telefon: 159—78 | 4/ aum

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék