Vegyi Ipar, 1921 (20. évfolyam, 1-24. szám)

1921-01-15 / 1. szám

2. oldal VEGYI IPAR 1. szám A termelést és iparűzés* a továbbiakban is azokra kell bizlni, akiknek élethivatása ez volt, akik mint polgárok szakmájuk utá'n fizették az adójukat. A meg­levő gyárak és modernizált újabb gyáraknak termelő­képessége akkora, hogy ha még egyet »griindolnak«, tönkremegy az egész ipar és a vámkülföld megint diadalmasain fog kikerülni. ÍEzt megakadályozni eminens érdeke az országnak minden vonalon és mindenféle szakmában! A termelés nagyságát a maximumra kell emelni, ezt nem azzal érjük el, hoyy a termelőhelyeket, a gyáraknak számát feleslegesen szaporítjuk, hanem a meglevőket miindenképen támogatni kell, hogy első­sorban ezek prosperálhassanak. Ezeket kell ellátni olosó nyersáruval, hogy a nemzetközi versenyben) alul ne maradjanak, Legjiivatottabbak csak ezek lehetnek. Ne rontsuk ;aiz ipar kilátását, íbiszen a békésebbf kon­szolidáltabb viszonyok közepette, hamar beáll a kli­pre du ke ió, amikor az árut elhelyezni alig lehet és a nyomott hangulat folytán tőkét sem lehet könnyen szerezni, amit a rossz üzletbe vagy vállalatba szanálás elmén újra befektessünk. A szabadforgalom visszaállításáról is sok szó esik mostanában. Ezt a kérdést is a magunk érdeke szerint kell meg- és elbírálni.. Az importnak —- hiszen szabad- forgalomról lévég szó — útját állni merev rendele­tekkel gs törvényekkel nem lehet, de igenis oda való vámpolitikával a hazai termelést fokozni volna .első­sorban felaadtunk. Ha ugyanazt az árut itthon lehet előállítani, ha a kvalitásban nincs kifogás, úgy kény­szeresük a; hazai fogyasztót a hazai iparcikknek vá­sárlására. R váló élethez kell alkalmazói mindent, illóolaj-, étéi ás essizeinci a gyáraknak is csak a szükséghez ké- ást igazán létjogosultságuk! dalmi hírek.* ' S-a értelmében a. felszólalást «mentesek, a 35. § szerint «egtéritésére nem köte- nd a szerkesztőség.-március 1. '■r és Josef a c é 1 ­jh i g isalétromsavhak g _ z at a 1 á r a. Az elgőzösitendő salétromsavat ennen. xoa pontján tulfekvő hőmérsékletre hevített, ezen hőmér­sékletnél el nem gőzösitett és a salétromsavval szem­ben változatlan médiumba bevezetjük és ebben elgő- zösitjük anélkül, hogy a salétromsav a gőzösitő be­rendezésnek falaival folyékony állapotban érintkezésbe kerülne. F—4262. Fjlipinski Mieczyslaw órásmester, Krusz- vjcában (Lengyelország). Eljárás üveg prepa­rálására verőd ék ellen. Az oleinkáliszappan, glicerin, alkohol és desztillált viz megfelelő mennyisé­geiből összeállított preparátummal porlasztás utján pa- roh'ent, bőr vagy más anyagból való törlőruhákat im­pregnálunk és ezekkel bármifajta üveget intenzív csi­szolással preparálunk, ami a hőmérsékváltozásnál be­álló verődéket bizonyos időre megakadályozza, anél­kül, hogy az üveg átlátszóságát befolyásolná. L—4601. Lück Albert gyáros, Stasfurt-Leopoldshall. Eljárás és készülék gyantának fából ter­pentinolaj j al való e x t;r a h á 1 á s á r a. Egy fa­darabokkal és terpentinolajjal megtöltött íartányt 140— 150 C fokra felmelegitünk, úgy hogy a viz és a ter­pentinolaj egy része gőzaiakbari eltávozik, mig a visz- szamaradó olaj a fa pórusaiba behatol és a gyantát kioldja, mire az oldatot a tartányból kibocsátjuk és az eljárást a terpentinolaj és oldott gyanta keveré­kének a tartányba való beszivattyuzása által több­ször ismételjük, amíg csak a'lefolyó oldat fajsulyának növekedését észleljük, végül pedig desztillálL terpen­tinolajat vezetünk a tartányba, mely a gyantának ma­radékát i.s kioldja, legvégül pedig a terpentinolaj- gyanta elegybő! a terpentinolajat ledesztilláljuk. M—6820. Dr. Mayrhofer Frjdrich Maximilian vegyész, Berlin. Eljárás kolloidális anyagot szol­gáltató mosószerek előállítására. Víztar­talmú vagy vízmentes, vízben oldható aluminiumsókat száraz állapotban, esetleg halványitósók hozzáadása mellett oldható vagy oldhatatlan, víztartalmú vagy víz­mentes karbonátokkal, bikarbónátokkal vagy perkar­bonátokkal keverünk. Sich!—3831. Schmid Ferenc gyárigazgató, Bécs. El­járás tetszőlegesen színezett tetőfedő­ié mezek előállítására. A lemezt, szívósságát,■ tartósságát stb. biztositó anyagokkal úgy impregnál­juk, hogy a lemez felülete szivóképes maradjon,- vagy amennyiben a lemez pórusai az impregnálásnál meg- tclttettek, a lemezt az impregnáló folyadék részleges kisajtolása utján újból szivóképessé tesszük, mire a iemezre tetszőleges festőanyagokat szuszpenzióban tar­talmazó folyadékot viszünk fel, mely a lemezt az idő­járásnak ellentállóvá, víztaszítóvá és esetleg simulé­konnyá tevő anyagból áll és melyet a lemez meleg állapotban szív fel, ami által a festékanyagréteg be is szárad, mimellett a második folyadék felvitele az előimpregnálástól hely és időpont tekintetében telje­sen el is különíthető. Angol-Magyar Bank R.-T. budapesti cég, mint a 68017. számú és »Eljárás és berendezés szilárddá tett folyós égőapyagok vagy könnyen folyós szilárd égő­anyagok vagy azok keverékének elgázositására, erő- motorok szá,mára az ezeknél használt elgázositó el­hagyása mellett« cimü magyar szabadalom tulajdonosa, szabadalmának gyakorlatbavétele céljából magyar gyá­rosokkal össizekortetest keres. Hajlandó a szabadal­mat teljesen eladni, esetleg arra gyártási engedélyeket- adni. Bővebb felvilágosítás nyerhető: Dr. Wirkmann József és Bérezi Róbert hites szabadalmi ügyvivők irodájában, Budapest, VII.,' Erzsébet-körut 28. szám. Angol-Magyar Bank R.-T. budapesti cég, mint a 63558. iszámu és »Eljárás és berendezés szi­lárd alakba hozott iszénhydrogének lámpában való elégetésére« cimü magyar szabadalom tulajdonosa, szabadalmának gyakorlatbavé­tele céljából magyar gyárosokkal összeköttetést keres. Hajlandó a Szabadalmat teljesen eladni, esetleg’ arra gyártási engedélyeket adni. Bővebb felvilágosítás nyerhető: Dr. Wirkmann József és Bérezi Róbert hites szabadalmi ügyvivők irodájában, Budapest, VII.,' Erzsébet-körut 28. szám. Angol-Magyar Bank R.-T. budapesti cég, mint az 50389. számú és »Eljárás nyersolajnak jéjs de sztilláció termékeinek szilárddá té­telére« cimü magyar szabadalom tulajdonosa, szaba­dalmának gyakorlatbavétele céljából magyar gyárosok­kal összeköttetést keres. Hajlandó a szabadalmat tel­jésen eladni, esetleg arra gyártási engedélyeket adni. Bővebb felvilágosítás nyerhető: Dr. Wirkmann József és Bérezi Róbert hites szabadalmi ügyvivők irodájában, Budapest, VII., Erzsébet-körut 28. szám.- »Aktiebolaget Effektiv« stockholmi cégnek »Eljá­rás légterekkel ellátott f alak szigete- 're As a hozzávaló készülékek« cimü, ■ar törzsszabadalma, valamint az ehhez -ma üreges falak k é s z i - ’ oótszabadalma eladó, eset­* r Dezső oki. gé­Műszaki és vegyes jegyzetek. Széntermelésünk fokozása. »Hogy lehetne széntermelésünket fokozni?« címen cik­ket közölt a »Vegyi Ipar« múlt év augusztus 30-án. Jóleső érzéssel konstatáljuk, hogy a kormány meg­szívlelte a független szaksajtó tanácsait. Értesülésünk szerint ugyanis a széntermelés fokozása érdekében a szénbányák és a kormány megállapodtak abban, hogy a bányavállalatok nagyobb beruházásokat esz­közölnek főleg munkáslakások épitése céljából. A »Vegyi Ipar« említett cikkében indokolt munkástöbblet elhe­lyezéséről ily módon gondoskodás történik, miáltal a széntermelést a maival szemben legalább is 25—30 százalékkal lehet növelni. Szabaddá válik az olajpogácsa forgalma. Értesülésünk szerint *a »Vegyi Ipar« 21. számában »Növényolajipar« címen megjelent vezető cikk hatása folytán az 'olajpogácsa és extr akciós liszt forgalma a legközelebb] jövőben fel­szabadul, aminek következménye, hogy ez az ér­tékes takarmány az eddigi nevetségesén alacsony ár helyett valódi értékének megfelelő vételáron kerül for­galomba. A szappan(ipart annyiban érinti az olaj­pogácsának és extrakciós lisztnek a Korpaköz­pont hatásköréből való kiszabadítása, mivel a meny- nylségileg lényegesen nagyobb olajgyártási késztermék jobb értékesítése előreláthatólag a növényolajok árának csökkenését fogja előidézni. Utazás a csont körűi. A Scheidemandel-trösztnek a magyar csontfeldol­gozó gyárak elleni merényletéről sok szó esett a sajtó­ban. Mivel a csont egyik fontos szappangyártási Nyersanyagnak: a csontzsimak alapanyaga, azért ezt aj kérdést lapunk legközelebbi számában a szappan­ipar szempontjából birálat tárgyává fogjuk tenni. Petróíeamipar. Megcsonkított hazánknak 5 petroleumgyára nyers­anyaghiány miatt szünetelnek. Mostanában érkezett ugyan 160 vaggon nyersolaj Lengyelországból, de ez elengésző csekély finomítóink évi 15—20 ezer vagon nyersolajszükségletéhez. Emellett még hiány .van szén­ben is. A petróleum jelenleg állami áru, amelyet a benzinnel és gázolajjal együtt finomítóink csak elosz tanak, rríig a kenőolaj szabadforgalmi ci’-’o ^ hozatalára kell engedélyt kérrti. F az Ásványolaj ipari Sző vasszal megszűnik és igy r ben a cikkekben nem lesz mivel finomítóink egynek '’■ódája, Buda- eklődök re- au \ díjtalanul azánkovácsmester Budapest, VI. Gömb-u. 24-26 Elvan«., i -. ^ araknak gőzkazánok, víztar­tályok, duplikátorok, szappaníőzőüstök készítését, szerelését, ás szakszerű javítási munkálatait- Napi 500 kg. tér­szappan gyári ÄS berendezések nal szállíthatók Gosztonyi Gépgyár Budapest, V., Waíiroiann-utca 5. M. Sax bécsi szappanipari gépgyár vezérképviselete Magyarország, Jugoszlávia és Románia részére Í lpsilon olaj- és vegyi müvek Városi iroda: Budapest, IV., Kárcly-körut 10. Teieíon: 3 — 62 flnüflk FeRene és cörsh olaj, zsiradék, vegyi- és ásványolaj termékek nagykereskedése. "— Szállít: mindennemű olajakat, műszaki zsiradékokat, kátrá­nyokat, vegyi termékeket, stb., stb. Budapest, VI., Teréz-körut 32. szám. ^7állití!ük usz<* kocsikenőcsöt, gépkenőcsöt, d£UEÍlíUliIV bőrzsirt, minden csomagolásban továb­bá speciális íinomitott olajakat. VESZÜNK üzemi célra használatlan olajak (cseppvizes üledék olajak és olajban oldódó aniün festéket. INDUSTR1A VEGYÉ­SZETI MÜVEK, Lipót-körut 92. Telefon: 150-67. P H ük M PIRN veßyi tűzoltó készülék, olt rob- unmvlriuil bánó és nem robbanó égő anyogot Mátrai Antal és Társa R.-T. Budapest, VI. kér., Teréz-körut 33. szám Toilette FÄRB0L1N Ruhafesték elsőrendű minőségben, minden színben, mindenütt kapható. Nagybani árusítás. Lerakat: Budapest, VIII., Kölcsey-utca 6. sz. ViliQTiáíVíihfki állandóan nagy válász- VlZldíldljUKdl tékban tart raktáron, Farkas és Tsa Szappanformákat vasszerkezeti gyára, Budapest, VI. kér., Lehel-utca 8. szám. Olajforrásokkal rPndomosneK, forrásokkal rendelkező küÉöldii ércreXFözOíföégben. Egyelőre nine, finomítóinkat kellő nyersanyaggal e’ szinüleg még évekig leszünk kényte: a készgyártmányokat. Gyógyszerhiány Erdélyben. A »Keletmagyarobszág« írja: Az erdélyi magyar gyógyszerészek, noha külföldön kemikáliák nagy tö­megben állanak rendelkezésre, még ma sincsenek ab­ban a helyzetben, hogy a közönséget gyógyszerekkel elláthassák. Ennek oka elsősorban, hogy az oláh kor­mány nem kulcs szerint vámoltatja el a határon be­érkezett áruikat, hahem oly borzasztó vámköltségek melleit, hogy beszerzésük teljesen lehetetlen. így pél­dául egyik vámhivatal 750 százalékos vámot vetett ki egy Kolozsvárra érkező kötszer-kontingensre akkor, amikor még luxuscikkekre is csak ötszörös a vám. Érdekes, hogy Ausztria a kemikáliákat jóformán vám- méntesen engedi át és ugyanakkor Oláhország, mint befogadó, a legszéditőbb vámtételekkel sújtja ezt a különösképen szükségleti. árut, jóllehet Oláhországban nem gyártanak kémikáliákat. Erdélyben ma nem a brüsszeli csipke, nem a lyoni selyem, nem is a párisi parfüm az igazi luxus, hanem — betegnek lenni. Japán festékbevitele IS*20-ban. A japán festékipar a háború alatt óriási mértékben jßlörehaladt, de az európai verseny beálltával már nagy nehézségekkel küzdött. A múlt év március havában 72 gyár, vagyis az összes üzemek 65 százaléka be- szüntette üzemét, mig a behozatal kátrányfestékek­ben 1920 első felében folytonosan emelkedett, amint az alábbi statisztikából Súly látható: Érték Január 220700 kin (0 0 kg.) L07 millió yen Február 259300 „ 1-17 17 Március 236600 1 21 P Április 259300 „ 1-57 |k Május 445600 1) 1-88 „ ff Junius 2;0000 V L34 „ ff 8.265.000 yen júniusban a behozatal lényegesen apadt a gazda­sági krízis következtében. Az 1920. év első felében a festékbevitel lényeges emelkedést mutat az előző 4 év első felében való bevitelekkel szemben: Első félév 1916 Súly 383000 kin Érték 24736C0 yen 1917 204600 „ 1267400 1918 8218C0 „ 5241000 » 1919 1202100 „ 6719000 n 1920 1740900 „ 8265000 „ I« GROSSOL használj on! 3 3 Összetétele miatti gazdaságos, a bőrt finomítja, jól 5 5 habzik, minőségileg felfllmulja a legjobb márkákat. 3 s Gyártja: GROSS J. és TSA, Budapest, IX. Halom-u. 7. s Az 1917. év kivételével, amelyben a bevitel erős apadást mutat, az európai és amerikai festékek be­vitele 1916 óta állandó emelkedést. 1916-ban a bevitt festékek átlagos ára 6.46 yen volt 1 kin súlyra, 1917-ben 6.19 yen, 1918-ban 6.39 yen-re emelkedett 1919-ben 5.59 yen volt, mig 1920-ban 4.75 yen-re sülyedt. , \ f

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék