Vegyi Ipar, 1922 (21. évfolyam, 2-24. szám)

1922-01-31 / 2. szám

2. oldal VEGYI IPAR 2. szám. sodik, a gyanta különválik a szesztől. Ennek megjaví­tása is fontos feladat. Ha például 50 kg visszaküldött fekete szesz­mázról van szó, melynél a gyanta az anilinfestékkel összecsomósodva, különvált a szesztől, mely utóbbi a tetején úszik és amelyből meglehetős mennyiség el­párolgott, akkor az 50 kg fekete szeszmázt akkora üstbe tesszük, hogy annak félmagasságánál tovább ne érjen, azután hozzáadunk 5% olajat vagy 10% cuma- rongyantát, miáltal a lakk tartósabb lesz, a külön­válás lehetősége a minimumra csökken. Tűzre téve, 75—80 fok hőmérsékletig óvatosan főzzük, hogy a lakk ki ne fusson. E hőfokon legalább is V* óráig kell tartani, hogy a lakk és cumarongyanta teljesen felol­dódjék. Ä tűzről levéve, azonnal beleöntünk a lakk sűrűségének mindenkor megfelelően, a jelen esetben 20 kg 96 százalékos szeszt és 10 kg benzolt. Sidlauer I. Legújabb vívmányok a vegyi ipar terén Bán Ferenc és Liebhardt Ernő szőlősgazdák, Örkény. Eljárás a bordói lé hatóképességének fokozására. A szokásos módszerek valamelyike sze­rint mésszel készült bordói lé alkálitását alkáliák vagy jól oldható földfémoxidok, illetve hidroxidok adagolá­sával növeljük literenként 1.40 gr nátriumhidroxidra számított alkálitás fölé, de legfeljebb annyira, amennyi a növényre még káros hatást nem gyakorol. Chemische Fabriken Worms A.-G., Frankfurt M. m. Eljárás olajban' oldható, gyantaszer ü ve­gyül e t e k előállitására. A formaldehidből vagy formaldehidet lehasitó testekből és fenólokból eddig ké­szített kondenzációs termékek vízzel nem keveredő or- gános oldószerekben csak nehezen vagy egyáltalában nem oldhatók. Fenti cég kísérleteiből kitűnt, hogy olaj­ban teljesen oldható termékekhez jutunk, ha az aromás komponenseknek, mint amilyenek a fenol homológjai ennek keverékei, a nyers fenol, savanyu barnaszén- kátrányolajok vagy fenóltartalmu alacsony hőmérsékletű olajok 1 molekuláját 1 molekula acetaldehiddel, ennek polimerjeivel, továbbá magasabb aldehidekkel vagy ezek keverékeivel reakcióba hozunk. Chemische Fabrki Flora, Dübendorf. Eljárás k 1 ó r- és brómzsirsavak előállitására. Sósavat és salétromsavat, illetve brómhidrogénsavat és salét­romsavat aminozsirsavakra hagyunk hatni. Deutsch-Koloniale Gerb- und Farbstoff G. m. b. H., Karlsruhe. Eljárás cserzőanyag előállitá­sára szulfitcellulózahulladéklu gokból, ismeretes módon, pl. mésztej vagy szénsavas mész adagolásával neutralizált lúgokat elektrolízisnek vetjük alá, amikor is a pozitív sarkon szabad ligninszulfosavat tartalmazó cserzőoldatot kapunk, mig a negativ sarkon mész válik ki. Kantorovicz Gyula gyáros, Boroszló. Eljárás ken­hető vastag csirizt szolgáltató kemé­nyítő előállitására. A keményítőt elcsirizesités előtt vagy közben zsir-, gyanta- vagy viaszsavaknak, vagy (a szulfovegyületek kivételével) ezek származékai­nak sóival keverjük. A zsir-, gyanta- vagy viaszsavak­nak vagy ezek származékainak sóival kevert keményí­tőt vékony rétegben egyidejűleg elcsirizesitjük és meg- száritjuk. Dr. Lilienfeld Leó vegyész, Wien. Eljárás a cel­lulóza és ennek átalakulási termékei vagy származékai aether je inek előállí­tására. Az előállítás eddig úgy történt, hogy először alkálicellul&zát állítottak elő, melyet azután alkyláló, aralkyláló vagy aryláló szerekkel kezelték. Aralkyláló szerek alatt olyan aryláló szereket értünk, melyekben egy vagy több hidrogénatom alkyllal van helyettesítve. Ez az előállítás körülményes. Lilienfeld azt találta, hogy a cellulóza aetherjének előállításához sem a felesleges lúg eltávolítása, sem a több napig tartó érési műveletre nincs szükség, hanem elegendő, ha az alkáliluggal itatott cellulózát a felesleges lúg eltávolí­tása és tetemesebb érési folyamat nélkül, alkyláló, aralkyláló vagy aryláló szerekkel kezeljük, hogy hasz­nálható cellulózaaetherekhez jussunk. Róna Imre, Budapesten. Aranytártalmu ötvö­zet fogtömő-amalgánok készítésére. Az aranymentes vagy az amalgánba bekebelezendő arany egy részét már tartalmazó alapötvözetből álló pikkelyek, forgácsok vagy egyéb alakú fémrészecskék aranybevo­nattal vannak ellátva. A.-G. für Stickstoffindustrie, Knapsack. Eljárás fémka rbidok nitrogénvegyületeinek elő­állitására a reakciót elősegítő anyagok jelenlétében. A reakció sebességét rendkívül nagy mértékben lehet fokozni, ha a reakciógyorsitó anyago­kat a karbiddal együtt finomra megőröljük. Ha pl. finoman porított kálciumkarbidot kb. 10 százalék fino­man porított kalcinált klórkálciummal keverünk, úgy a nitrogénfelvétei 700—800 fok C hőmérséklet mellett történik. Ha ellenben a kálciumkarbidot a klórkál­ciummal együtt megőröljük keverjük, úgy a re­akcióhőmérséklet 600 fokra, sőt ez alá is leszáll és igy a reakció rendkívül gyorsittatik. Ezenkívül a nit­rogénfelvétel akkor is simán megy végbe, ha 70—100 cm vastagságú réteggel dolgozunk. Mirror kémiai ipar Szabó Gyula cég és dr. Nádai Géza vegyészmérnök, Budapesten. Eljárás kály- hafényesitő paszta előállitására. Az ed­ZSÁK ÉS PONYVA csön*lntéze’ NAGEL ADOLF“ Budapest, V. AranyJános-u. IO Gyárak: V. Balaton-utca 18. VII, Btilcsn-utca 9. Fiókok: Fiume Zlgráb, Trieszt,Wien. Telelőn: 35-92, 10-82, 104-40. Sürgönjli« : Nagela’ Marószóda 128°, 70° és 50°. Kristály- és amonniákszóda, glaubea és keserüsó, hamuzsir, vizüveg, timsó, gyertya, klórmész, pipere- kenő- és mosószap­panok, kocsikenőcs la sárga és fekete, carbid Vegyicikkek, stb. :: Ajánl ab gyártelep KŐBÁNYAI VEGYIPAR BUDAPEST, X. KÉR., KORPONAI UTCA 12. ALEXANDER és LIEBERMANN utóda TELEFON: Iroda : . . 124-71. Raktárház: 127-60. nemzetközi szállító Budapest, V., Perczel Mór utca 1. Áruk kiszállítását, behozatalát, elvámolását, fuvarozását, tűzveszélyes áruk beraktáro­zását vállalja. ~ Nagy fedett raktárházzal, saját iparvágánnyal rendelkezik. 1 BENZIN 1 § helyett használjon oldó- T R I - t = ,-jjj tisztítószer gyanánt (Trichloräthylent) jjjj |Nem ég, nem robban !| 1111 * v, . . . , u., . ttt—.—rrz: iíü jEj Kapható a jajcei karbidgyar vezerkepvtseloinel: ^ Simkó és Kupferschmidt [Hj Budapest, VI., Andrássy-ut 27. sz. = = Telefonszámok: 169 — 85 és 44—52. Jü Riviera Gyárt Pipere­és Gyógyszappan Müvek R.-T. Budapest, V., Meder-utca 5. Finom pipere- és gyógyszappanokat, valamint speciális szappanokat gyógy­szerészek és drogisták saját márkáival. „TRAMAR“ Telefon 12ü —41. Import és Export Kereskedelmi Társaság. Budapest, Honvéd-utca 4 Festék-, vegyi termékek, és festőanyagok behozatala. Drótkötélpályák, siklók, elevátorok, gyári- és bánya szál­lítógépek stb., stb. Mechanikai Szállítóberendezé­sek Gyára R.-t. Újpest, Baross-utca 74-76, Tel.: 67-33. ZOLTÁN­LA BOR ATORIUM- BERENDEZÖ-INTÉZET. LAB0RAT0RIIJM­EINRICHTUNGS-INSTITUT BUDAPEST, Vili. kér. JÓZSEF-KÖRUT 19 Telefon; József 47. Növényolajat legolcsóbban •záliit: TOLNAI ELEK Bpest, VI. Csengery-utea 72 Te efon: 136—11 ! 1 „META“ mi illatszerkivonatok | francia illatszerekkel azonos = illatok kölnivíz jutányos elő- |||| állítására, valamint crétnek, = pomádék, hajolaj és pipere- |jj| szappan illaíositására. - - - = VEGYÉSZETI R.-T.-náll Budapest, VIII., Baross-utca 120. Illj Továbbá: Dr. BUDAI EMIL R. -T.-nál jjű Budapest, IV., Petőfi-tér 3. ~ Telefon: 32-19 = lill=llll=llil=llll^nii=llil=llll=IIIIEIIil=llll=lll!=!!!!=l!!!Ellil digi kályhafényesitő paszták zsíros vagy vizes ala­pon készülnek, hogy az első esetben a színesítő és töltő anyagokat szurokkal, viaszkkal, gyantával és ezek­nek egy oldószerével, pl. terpentinnel stb., az utóbbi esetben pedig glicerinnel keverjük. Mindkét eljárás je­lenleg költséges és azonkívül az a hátránya, hogy hosszabb ideig csak fémdobozokban tartható el a paszta. Az uj eljárás szerint az egyébként szokásos szinesitő és töltő anyagokat melasszal keverjük, mi­által a zsiradékok, ill. glicerin alkalmazásával járó hát­rányokat megszüntetjük. Például iszapolt grafitport le­szitálva ugyanoly sulymennyiségü leszitált venyigefeke­tével keverünk és ehhez a keverékhez ugyanoly suly­mennyiségü melaszt adunk, mire az igy nyert pépet bensőén összekeverjük. Célszerű a paszta konzervá­lása céljából a melaszt a grafit és venyigefekete ke­verékhez való hozzáadása előtt karbolsavval keverni, Dr. Schroeter György tanár, Berlin. Eljárás bro- moformnak metilenbromiddá való átala­kítására. A bromoformot nátriumarzenit behatásá­nak vetjük alá és a metilénbromid mellett előállott nátriumarzeniátot brómhidrogénnal brómmá és három- vegyértékű arzénvegyületté regeneráljuk. Hayes Universal) Printing Machinery Limited cég Letchwort-ban (Anglia) „Litográfiái nvomtató berende­zés“ című 63986. számú magyar szabadalmát eladná, illetve cjyártására engedélyt óhiit adni. Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál: Nenfeld Ármin hites szabadalmi ügyvivő Budapesten, Vil. Iza- bella-tér 1. \West Disinfecting Company cég New-Yorkban a 53624. számú »Berendezés folyadékok kiadására“ cimü magyar szabadalom tulajdonosa szabadalmának gyakor- latbavétele céljából belföldi gyárosokkal összeköttetést keres, szabadalmát esetleg el is adja, vagy gyártási engedélyt ad Bővebb felvilágosítással szolgáinak HarsányiJcnő és dr Medgyes Károly hites szabadalmi ügyvivők, Bu­dapest, V., Váci-körut 78. Socieiá Anonima Cooperativa a Capitale illimitato per la stagienatura e l’assaggio déllé sete ed affinir cég, Milanóban a 64920. számú „Asztali mérleg» cimü magyar szabadalom tulajdonosa szabadalmának gyakor- latbavétele céljából belföldi gyárosok al összeköttetést keres, szabadalmát esetleg el is adja, vagy gyártási engedélyt ad. Bővebb felvilágosítással szívesen szolgálnak Har- sányi Jenő és dr. Medgyes Károly hites szabadalmi üoyvivők. Budapest, V., Váci-körut 78. Heyde Gyula és Heyde János dresdeni lakosok 78425. számú „Krpmérő theodolit tetsző eges kép ávolságu kamrákkal felvett fotógrammok közvetlen mérésére“ cimü magyar szabadalmuk eladó, hazai gyárosok esetleg engedélyt kaphatnak. Bővebb adatok: Kalmár J. mérnök, hites szabadalmi ügyvivői irodájában, Budapest, VII., Rákóczi-ut 44., ren­delkezésre állnak. Műszaki és vegyes jegyzetek. Kinevezés. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a 92568/1921. K. M. sz. rendelettel létesített robbanóanya g- és lőporegyedárusági tanács elnökéül Tőry Gergely min. tanácsost, elnökhelyettesévé pedig dr. Görgey István min. tanácsost nevezte ki. *Chinoin‘ gyógyszer és vegyészeti termékek gyára r.-t. Újpest. A vállalat igazgatósága dr. Ungár András ve­gyészmérnököt ügyvezető igazgatóvá nevezte ki. —. Örömmel adunk hirt e kinevezésről, mert megvalósítva látjuk régóta hangoztatott álláspontunkat, amely sze­rint a vegyészeknek nemcsak a laboratóriumban van helyük, hanem vezetőállásokban is a vegyészeti ipar nagy előnyére. Bleyer Péter. A Magyar r u g g y a p t a á r u g y á r r.-t. igazga­tósága Bleyer Péter igazgatóhelyettest i g a z g a - t ó v á nevezte ki. Közel két évtizeden át kifejtett be­csületes munka jól megérdemelt elismerése ez az előlép­tetés, amely osztatlan örömöt váltott ki nemcsak a gyár alkalmazottai körében, hanem azokban is, akiknek dolguk akadt Bleyer Péterrel. Wolfner Gyula és társa. Fenti cég Vágó Miksa kir. tanácsost, a gyár ed­digi igazgatóját, vezérigazgatóvá nevezte ki. Halálozás. Korányi Arnold, a Darvas és Korányi cég beltagja, a »M agyar oxygénértékesitö szövetkezet« igazgatója e hó 20-án 45 éves ko­rában váratlanul elhunyt. Egy szorgalmas, tetőtől-talpig becsületes, szakmáját alaposan értő, jólelkü magyar emberrel lett kevesebb halálával, akinek emlékét kegye­lettel fogják megőrizni mindazok, akik vele érintkeztek. Eljegyzés. Malomfalvi és vajdaszentiványi Szász Tihamér szakiró, a »Gyógyszerészek Lapja« felelős szerkesztője elejgyezte pósaházi Kígyós sy Mária urleányt Zem- plénagárdról. .,Labor“ gyógyszer- és vegyészeti gyár r.-t. Fenti cég üzemkörét több uj gyógyszer és vegyé­szeti cikk gyártására terjesztette ki és egyuttdl üzlet­körét gyógy- és vegyi cikkek nagykereskedésével ki­bővítette, mely célból Budapesten (Andrássy-ut 38) városi nagykereskedést rendezett be. Gőz- és erőtelepek, kompressorok, vacuumszivaltyuk, jég- és hűtőtelepek készülékek extrahálás, lepárlás, finomítás céljára. Besűrítő és gózölögtető készülékek, centrifugák, szürőprések, keverő- és száritókészülékek. Tartá­lyok. Csővezetékek. Vashordók. Koch- und Verdamfapparate, Vacuum- und Kestner- 5 Verdampfapparate, Destillier-, Ratifizier-, Extraki ions-, ; Kühl- und Heizapparate, Autoclavcn, Montejus, S Trockenapparate, Condensationsanlajen.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék