Vegyi Ipar, 1923 (22. évfolyam, 1-22. szám)

1923-01-15 / 1. szám

Huszonkettedik évfolyam. Budapest, 1923. január 15. 1. szám. Megjelenik minden hó 15. és 30-án. Előfizetési ár: egész évre 1500 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VIII., Népszinház-u. 49. VEGYI IPAR Chemische Industrie MŰSZAKI SZEMLE Technische Revue Erscheint am 15. u. 30. jeden Monats Jahres abonnement: 1500 Kronen. Redaktion n. Administration: Budapest, VIII., Népszinliáz-u. 49. A vegyi ipar legrégibb és független magyar szakiapja Felelős szerkesztő: Verantwort!. Redakteur: LÁZÁR ALBERT oki. mérnök Ältestes, unabhängiges ung. Fachorgan der chem. Industrie Közleményeink csakis a forrás teljes megjelölésével vehetők át. | Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon: József 40—50. Hirdetési ár: Millimétersoronkint — 30 korona. Weiss Manfréd, mint vegyigyáros. Csepeli V/eiss Manfréd báró eltávozott az élők so­rából és vele Magyarország legnagyobb indusztriális férfi a halt meg. Weiss Manfréd báró a nehézipar, a vasipar reprezentánsa volt, általában mint ilyen volt ismeretes, azonban a mi halottunknak is kell őt te­kinteni, nemcsak azért, mert a régi és a megújuló Magyarország legtehetségesebb és legproduktivabb ve- zérférfia volt, hanem azért is, mert üzemeit ve­gyészeti üzemeknek is lehel tekinteni. A municiógyártással kapcsolatban Csepelen nagy kohá­szati üzemek épültek, ahol a legkülönbözőbb fémek kohászatával és ezzel kapcsolatban a különböző fémek és fémsók tisztán kémiai módszerekkel való előállítá­sával is foglalkoztak. így pl. a csepeli nagy telep a réz kohósitása mellett ele.ktrolytikus rézüzemmel is rendelkezett és a rézhulladékoknak feldolgozása r é z- gálicxá már a hábojru elején megindult. Az ón- hu 11 ad ciroknak feldolgozására, illetve az ónozott leme­zekben foglalt óYí visszanyerésére elektrolytikus ón^- előállitó berendezést építtetett, majd akkor, amidőn a háború alatt a rézhiány érezhető volt és kényszerí­tővé vált a sárgarézben foglalt alkatrészeknek, első­sorban a réznek visszanyerése, a sárgarézből sikerült neki a rezet és a cinket visszanyerni. A cink vissza­nyerése Besserner-szerii konverterben kifuvatással tör­tént, úgy íogy végeredményben a réz visszanyerése mellett civ. koxyd termelés is történt. Anélkül tehát, a Csepelen levő összes üzemeket felsorolnánk, kből a példáid' V is i.tiyak, hegy ha Csepelt « 'vasipari üzemnek is tekintik, azt egyúttal itcuiua üzemue,.v . !ehf>.t .mondani. Különös jelentőséget ad ennek az, hogy a hatalmas t-yvju-íopek és kohók üzem! entartására gáztüzelésre keli ben iezkedn. és igy Csepelen az idők folyamán nagyobbszobása gene- rátörte lep épült és igy ennek alapján Csepel ki k r ís- t á 1 y o s o d ó pontjává és legnagyobb e 1 ő- H a r ■ o s á v á lett nemcsak a m a g y a r o r s z á g i barnaszén f-e I d o 1 g o z á s á n a k h a n e m egy­úttal a melléktermékek (kátrány, a m m ó - niák stb.) értékesítésének is. A csepeli üzemnek testvérüzeme volt a Máriássy- utcai konzervgyár, amelyet ismét csak kémiai üzemnek tekinthetünk, nemcsak a konzervgyáriás szempontján ból, hanem különösen abból a szempontból, hogy a háború tartama alatt a hulladékanyagok értékesítésé­vel a konzervgyár nagymértékben foglalkozott, mely anyagok természetesen más vegyészeti üzemeknek nyersanyagul szolgáltak, továbbá hogy a frissen nyert csontokban foglalt, még élvezetre alkalmas zsír kitermelésére is nagyarányú berendezkedéseket építet­tek és ezzel katonai teljesítőképességünket nagy mér­tékben sikerült fokozni. E rövid felsorolás megvilágítja Weiss Manfréd kiváló érdemeit, amelyek még fokozódnak azáltal, hogy mind­ezeket az üzemeket, az alapvető vasipari üzemekkel együtt, Weiss Manfréd a semmiből teremtette. A há­ború befejezése után a békegazdáikodásra való áttérés legelsősorban és legnagyobb mértékben Csepelen in­dult meg és ez ismét Weiss Manfréd személyes ér­deme volt, ki nagy tudásával, nagy erélyével és orga­nizációs képességével Európa egyik legnagyobb üze­mét tudta kézben tartani és egyedül vezetni. Weiss Manfréd halála nagy vesztesége a magyar iparnak és ha a vasipar egyik legnagyobb emberét gyászolja benne, halála különös gyász a vegyészeti iparnak, mert ha a vasipar Weiss Manfrédban a múltat és a jelent vesztette el, a vegyészeti ipar benne ajövőt temette el. Csepel nagy generátor telepénél, nagy­arányú építkezésénél, a Duna mellett való fekvésénél, a kikötőhöz való közelségénél fogva a legideálisabb település a kémiai ipar céljaira és Csepel egyik leg­fontosabb fejlődési iránya a kémiai üzemek továbbfej­lesztése lett volna, amely irányban Weiss Manfréd is igyekezett Csepelt fejleszteni. Reméljük, hogy ez a nagy eréllyel megindult és nagy tudással és organi­zációval fejlesztett gazdasági fejlődés halálával nem fog megsemmisülni, mert szobornál is maradandóbb emléket állítanak az utódok neki akkor, hogy ha az általa megkezdett ösvényen őt követni fogják1 és a müvet to­vább építik! Uj eljárás aceton termelésére. A vegyészeti iparban különleges helyet foglal el a szeszipar, amennyiben úgy a nyersanyagának m i - lyenségét, mint készáru termelésének mennyi­ségét hatósági utón állapítják meg és ellenőrzik. E zárt gazdálkodási rendszeren rést ütött az 1913. évi XXIV. t.-c. 1. §-át módosító törvényjavaslat, (melyj letárgyaltatván, törvénnyé is vált), amely szerint »fel;- hatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy a kereske­delemügyi és földmivelésiigyi miniszterekkel egyetértve, az országban eddig nem alkalmazott eljárással, a közi­érdek szempontjából fontos vegyitermékeket előállító ipari vállalat létesítését és üzembehelyeH zését az esetben is engedélyezhesse, ha e vegyi ter­mék előállításával kapcsolatban szesz is termeltetik.« A törvény célja, eltekintve attól, hogy a vegyészeti ipar szempontjából nagy horderejű elvi jelentősége is van, elsősorban az, hogy lehetővé tegye erjedéses utón aceton előállítását. A trianoni békeszerzör- cles, mely Magyarország határait megcsonkította, le­szakította Magyarország testéről mindazokat a terü­leteket, melyek a fa lepárlásával, a fa száraz desztil- ióci ójával foglalkoztak lg-1 ip r' nk egyik legfontosabb nyersanyagát, az acéíont is impo.t utján keií besze- } rezni. Az aceton az ee. As avval összefüggő vegyület lévén, pótlása kémiai szempontból nem okoz különö­sebb nehézséget, minthogy alkoholból, illetve ecetsav­ból oxyclálással könnyen előállítható. Az aceton előállí­tását e törvény alapján nem az alkoholból, illetve ecetsavbőí való előállítással tervezik, hanem olyan mó­don, hogy közvetlen keményitőtartalmu anyagok eler- jesztésénél nyerjenek acetont. Normálisan vezetett er­jedésnél is keletkezik mindig acetaldehyd, melyet az előpárlatban találunk meg, ennél az uj eljárásnál az erjedést azonban oly módon vezetik, hogy jelentékeny mennyiségű acetaldehyd, illetve aceton keletkezzék. Az eljárás gazdaságosságára, illetve karakterizálására elég felemlítenünk azt, hogy minden liter aceton termelése mellett körülbelül 3 liter alkohol keletkezik, tehát vég­eredményben mégis nem annyira aceton, mint inkább egy speciálisan vezetettt szeszgyártásról van szó. Ezért helyesen az ilyen gyárat az említett uj törvény is szeszgyárnak minősiti, melynek felállítása az 1913. évi XXIV. t.-c.-be ütközik. Az ilyképpen termelt szesz mennyisége beleillesztődik az 1921. évben megállapított termelési keretbe, végeredményképpen azonban, ha a szesztermelés mennyisége nem is fokozódik, a szesz- termelésre felhasznált keményítő tartalmú anyagokat, tehát egyébként állati takarmányozásra és táplálkozásra alkalmas anyagokat von el a közhasználattól. Könnyen kiszámítható, hogy az ilyképpen felhasznált anyag al­kohol egyenértéke 1500 hektolitert tesz ki. Mi a magunk részéről nem emelhetünk kifogást, sőt örömmel kell vennünk az ilyen ipar engedélyezését is, mert nagyejlentőségünek tartjuk azt az elvi engedményt, mely ennek a törvénynek az elfogadásával a vegyé­szeti ipar érdekében történt. Fel kell azonban emlí­tenünk azt, hogy az aceton termelésének ez az eljárás nem az egyedüli lehetősége és más kémiai eljárások már tért is hódítottak a háború tartama alatt Német­országban. Köztudomású, hogy ha a kálciumkarbidra viz hat, acetylén keletkezik. Az acetylén viszont katali­zátorok alkalmazásával könnyen vesz fel vizet, mikor is a C2H2 H20 = C2H1 O egyenlet értelmében acet­aldehyd keletkezik. Az acetaldehyd oxydálással könnyen ecetsavvá alakítható, mely viszont szénsavleszakitásá-* val acetonná vihető át. Ennek az eljárásnak az alkal­mazásával gyártották Németországban a mesterséges kaucsuk előállításához szükséges acetont a háború alatß, úgy hogy havonta 150.000 kg metylkaucsukot voltak képesek előállítani. Ennek az eljárásnak Magyarorszá­gon való alkalmazására módot nyújthat az, hogy Csonka- magyarország két karbidgyárral rendelkezik, nem szá­mítván azt, hogy legnagyobb karbidgyárunkat, a di- csőszentmártonit, elvették tőlünk. Az acetonnak fale­párlás utján való előállítása, tehát a régen bevált és kidolgozott eljárás szerint való előállítása sem olyan, amelyet a megcsonkított Magyarországon elhanyagol­hatunk, mert hiszen erdeink, valamint a fahulladékok feldolgozásával is könnyen elő lehetne állítani azt az acetonmennyiséget, melyre gazdasági függetlenségünk szempontjából feltétlenül szükségünk van. Széltében- hosszában elterjedt az országban a bogsákban való szenesités. Eltiltandó volna a fának ily primitiv módon való szenesités és kötelezni kellene a faszenesitőket melléktermékek nyerésére. A vidéki gázgyárak egy része üzemét nemcsak az elmúlt rosszabb gazdasági években, de jelenleg is fával tartja fenn, tehát itt is alkalom kí­nálkozna az aceton termelésére. Ha bizonyos konstellációk esetén feltétlenül szüksé­günk van, hogy saját impériumunk területén tudjunk acetont produkálni, ugyanezen konstelláció esetén arra is szükségünk van, hogy cukor- és keményitőtartalmu anyagokat ne vonjunk el a közélelmezéstől és az állati takar,nápyozásíói. Györki Józsefi Vámügyi szakbizottság. Értesülésünk szerint tervbe vették, hogy a Magyar- országba behozott minden cikkből, tehát olyanokból is, amelyeknek ára a velük egyenlő súlyú aranynak értékét is meghaladja, a vámvizsgáló laboratóriumnak mintát kell adni. Távol áll tőlünk, hogy kritika tárgyává tegyük azokat az intézkedéseket, amelyek a vámüzérkedé^ megakadályozására szolgálnak, de hivatásunkhoz mérten határozottan rá kell mutatnunk azokra a visszás­ságokra, amelyek jelenlegi vámvizs­gálati berendezésünk mellett m utatkoz­nak és amelyek vegyészeti iparunk er­kölcsi és anyagi érdekeit mélyen sért ik. Tudjuk, hogy a különböző anyagok felismerése és megítélése általában analytikai módszerekkel történik, de mégsem lehet azt állítani, hogy maguk az analytikai adatok elégségesek volnának a kereskedelmiáruk felismerésére. Ehhez technológiai és áruismereti adatok és a gyártás menetének ismeretére van szükség. így pi. a növényolajok felismerésére és megítélésére hasz­nálatos adatok egyáltalában nem elegendők a gyakor­lat számára, hiszen nem kerülnek mindig tiszta olajok forgalomba és az indexszámok mesterséges eltolásá­val tetszésszerinti olajokhoz juthatunk, jó példa erre a zsírok hidrogénezése, amely esetben a jódszámot tetszésszerinti értékben lehet beállítani, viszont az el­szappanosítási számban lévő különbség teljesen elha­u 3hron f vegyiáru-kereskedelmi r.-i l Budapest, iv., Piarista-u. 6. Állandó Szappan-, iakk-, cipőkrém-, témám-, bőr-, textil, „ Telefonszám: 27 -33. raktárt tart: stb. iparok részére szükségelt vegyitermékekben. Darvas József és Korányi Budapest, V. Váczi-ut 30. - Telefon: 99-43 Ammóniák Kénessav Hydrogén Nitrogén Carbid­osztáiy Elsőrendű eredeti svéd és német precíziós •ELllíOÖT011 és vágóberendezések ö ver3enyenkivüü minőségben 5IP05 JENŐ Budapest, VII., Wesselényi-u. 24. Telefon József 105-45. Schellack T N. orange (C. W. Waters Ltd. London — Kalkutta lerakata.) Japán-, Carnauba- és bontan-viasz (Schlckum Werke lerakata) Paraffin (Scottisch Oil Agency Glasgow, képviselete) Gyanta és egyéb vegyícik- kek állandó raktára Budapest I. Verpeléíi-ut 15 Tel.: J. 2-46. Dobozgyártás minden mennyiségben.L\\\'óára“la PiNTAI ÁPPÁfo Telefon: József 110-66. V| í i LR! 1 B Isi M i\í *1U Sürgönyeim: Galantar Budapest. NAGYKERESKEDÉSE, BUDAPEST, Vili., NÉPSZÍNHÁZ-UTCA 19. SZ. II“ __» 11 ■......... _ - i , Terpentin. Sellak. Gyanta. Ammoniákszóda. Sződabicarbona. K özvetlen import. Kristályszóda. Sósav. Kénsav. Szalmiákszesz. Naftalin Benzol. ___T_______Borax. Sárga yérlugsó,^ Szalmiáksó 98°/o-os. Szalmiáksó 1 1 subi. darabos. Ólompir. Óloingelét. Föld-, szépített-, vegyi festékek. Kátránytermékek. Olajok. Vegyszerek. Nyersanyagok üzemi célokra. rnrvpi y pc C7A rq laboratóriumi felszerelések, tanszerek és prec. mérlegek gyára ^ C. L- T nL^D OLMDU - ~ ~ Fabrik für Laborat-Einrichtungen, Lehrmittel und analytische Waagen. Budapest, IX.., Liliom-utca 40. Telefon : József 23—b,r • Mechanikai-, üvegtechnikai- és asztalosmühely. ~ Mechanische-, glastechnische- und Tiscblerwerkstfttte.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék