Vegyi Ipar, 1928 (27. évfolyam, 1-24. szám)

1928-01-16 / 1. szám

2. oldal. VEGYI IPÁK 1. szám. „Solitaireu-cipőkrém. — A gyakorlati Iparpártolás iskolapéldája. — Ä kereskedelmi mérleg megjavításának kulcsát inkább a behozatali, mint a kiviteli oldalon kell keresnünk. -Nálunk hazaárulónak mondanák azt, aki azt merné állí­tani, hogy a magyar bor, gyümölcs, tojás nem olyan jó, mint a külföldi, viszont a magyar mérnöki társa­dalom vezetője nemrég úgy nyilatkozott, hogy a ma­gyar iparcikkek rosszabbak és drágábbak, mint a kül­földiek. Mikor pedig megkérdezték tőle, hogy ezt hon­nan tudja, egyszerűen azt felelte, hogy hallomásból tudja. És az ügy ezzel már el is volt intézve. Egy serég szakma van, amelyben a kereskedő még min­dig úgy kínálja az árut: Ez a magyar áru, ez pedig a jó külföldi. Ä magyar ipar támogatása nem osztály érdek, hanem közérdek. Ezt kell taní­tani az elemiben és az egyetemen. Be keli vinni a köztudatba, hogy minden becsületes magyar ember, ahol csak teheti, a hazai ipar és hazai munka forrá­sából fedezze szükségletét. Ha minden magyar magyar iparcikket vásárol előszeretettel és külföldiben csak olyanért ad pénzt, amilyent itthon egyáltalában nem termelnek, akkor nemcsak a magyar iparnak használ, hanem a köznek is, mivel minden fillérrel, amit ide­gen portékáért adunk ki indokolatlanul, egy falatot veszünk ki a magyar munkás szájából. Erélyes sajtópropaganda segítségével társadalmi utón kell igyekezni a felesleges külföldi áruimport kiszorí­tására ! A Veigyi Ipar klasszikus példát mutatott e té­ren, amikor egy konkrét esetben bebizonyította, hogy a nagy reklámmal nálunk forgalombahozott idegen áruk gyakran a legsilányabbak, amelyeknek értéke messze mögötte áll a jó magyar portékának. A »Solitaire«-néven nálunk forg'alombahozott cipő- tisztitószerről van szó, amelyről azt állítja készítője a hiszékeny magyar közönségnek, hogy ez a csudaszer a legtökéletesebb az összes cipőtisztitószerek között! , Mi kellő értékére szállítottuk le az angol csudaszertl és megállapitottük róla, hogy az nem egyéb, mint s i 1 ány m i n ő s égü vizes krémnek terpenti- { n e s krémmel való elegye. Közleményünk bele­került a napisajtóba, ami bizony nem segítette elő a Furmoto & Solitaire cég »Solitaire« készítményé­nek Magyarországon való bevezetését. A sajtótörvényre való hivatkozással megcáfolni igyekezett ez a cég fel­világosító munkánkat, de a magyar ipar és az igazság szeretete érdekében ennek nem adtunk helyet, mivel állításainkat törvényszéki hites v e g géz elem­zésével is megcáfolhatatlanul alátámaszthatjuk. Dr. Dubovitz Hugó kiváló kémikusunk elemzési adatai szerint ugyanis a »Solitaire« cipőkrém 9.44o/0 viaszt, 46.60o/o vizet, 43.64<>/o terpentinolajat és 0.42 »/o hamut tartalmaz. Kémhatása lúgos. Végeredményképpen: vegyes krém, kevés viasztartalommal. Ä magyar cipőkrénjmárkák elsőrendüek, jobbakat a technika mai állása mellett nem is lehet előállítani. És ime mégis olyan külföldi cipőkrémet kínálnak a hiszé­keny magyarnak, amely a fenti hiteles elemzés szerint csak közönséges vegyes krém, amely nem is lehet víz­ben oldhatatlan, vagyis nem vízhatlan. A krémhez csatolt reklámirat tele van a valóságnak meg nem fe­lelő állításokkal. Nemcsak azt állítja a Solitaire-ről ké- szitője, hogy vízhatlan, hogy uj találmány, hogy hosszú évek tudományos (?) kutatásának az eredménye, ha- ' nem azt is, hogy az legtökéletesebb minden létező ci- pőtisztitószer között, hogy az a zsír- és tintafoltokat nyom nélkül eltávolítja, hogy az egyetlen szer, amely bármely színű cipőhöz alkalmas és hogy fénye tartós, melyet a viz nem befolyásol. Ezzel szemben a valóság az, hogy vegyes krémet próbálnak nálunk újra felújítani, melynek értéke kicsiny, úgy hogy az a használatból már rég kiment, hogg lúgos hatású, hogy rétegekre válik szét, miért is használat előtt fel kell rázni stb. Az i 1 y en uj találmány tól óvja meg1 a magyarokat a magyarok Istene! IHa minden idegenből behozott árut előbb hozzáértő szakértő vegyészekkel megvizsgáltatnánk, az ilyen ese­tek egész sorával találkoznánk, amikor a hiszékeny magyar ember olyan idegen áruért dobja ki pénzét, amelynek minősége meg sem közelíti a magyar kéz munkáját. Ez a klasszikus példa fényesen megvilágítja az utat, amelyen a gyakorlati iparpártolás szent célzatával ha­ladnunk kell! A külföldi áru imádatát minden rendel­kezésre álló eszközzel le kell törnünk és a magyar árunak előnyben részesítését minden területen elő kell segítenünk, hogy kereskedelmi mérlegünket megjavít­hassuk és hogy az ijesztő munkanélküliséget megszün­tethessük! L. H. GYÓGYVEGYÉSZET A Richter-gyár 25 éves munkássága. Huszonöt évvel ezelőtt, amikor Richter G edeon szerényen, alig néhány helyiségben megkezdte műkö­dését és forgálombahozta az itthon elsőnek előállított orgánoterápiás készítményt, aranybetükkel irta be ne­vét a magyar gyógyvegyészeti ipar történetébe. A Richter-féle Tonogen a világ egyik standard mel­lékvese-készítménye és egyik dicsősége magas nívóra emelkedett gyógyszervegyészeti iparunknak, amely 25 évvel ezelőtt még teljesen kezdetleges fokon állott és úgyszólván csak importált gyógyszerek lecsomagoiá- sával foglalkozott. Az első komoly siker a további eredményes munkálkodás serkentője volt. Az üllői-uti Sas-gyógyszertár laboratóriumában megkezdett, majd a cserkesz-utcai gyár néhány helyiségében folytatott mun­kálkodás után Richter Gedeon a belső szekréciós tu­domány felé fordította figyelmét, amelynek eredménye­képpen a szenvedő emberiség javára egymásután jöt­tek létre a megbízható pajzsmirigykészitmé- nyek, születtek meg a lecithin különböző kombinációi, az ovariu m-k ív o n a t o k stb., a gyógyító tudományok előrehaladásának szolgálatá­ban. A közben kibővített Richter-gyárnak további fon­tos eredménye az acetilszalicilsav oldható sóinak elő­állítása volt. Az eddig egyedül elterjedt aspirinnek a Kalmopyrin és a Hydropyrin méltó verseny­társaivá váltak. Ezt követőleg hírneves kórházi intéz­mények bekapcsolásával a fokozatos fejlődés jegyében munkálkodott a Richter-gyár. A forgalombahozott belsőszekréciós mirigykivonatok száma megnövekedett, az eljárások jobbakká, tökéletesebbekké váltak és a hypophysis középső lebenyének Glanduitrin néven való forgalombahozatalával a világ első orgánoterá- piai laboratóriumainak sorába emelkedett a Richter- gyár, mialatt az A d i g a n, a közismert H y p e r o 1 (az addig ismeretlen hydrogen peroxydatium szilárd alakja) és társaik a galenikus és kemoterápiás gyártási eljárások terén újabb haladást jelentettek. A Richter-gyár megbízható és a haladással lépést tartó munkássága előtt mindenütt meghajtották az el­ismerés zászlaját. Bel- és külföldi vegyészeti, gyógy­szervegyészeti és higiéniai kiállításokon oklevéllel, arany­éremmel tüntették ki a Richter-készitményeket. Azután kitört a világháború, amely nagy megpróbáltatást je­lentett a Richter-gy.árra is. Szívós akarattal és kitartó munkával nemzetközi viszonylatban is közismert helyét mégis újra elfoglalta, sőt munkakörét is lényegesen kibővítette. A súlyos veszteségek után, melyeket a háború a népeknek okozott, uj munkaprogrammok szü­lettek a rég'i jólétnek helyreállítása célzatával. Az or­vostudomány is fontos újításokat hozott. A bismuth elindult megbirkózni az emberiség nagy ellenségével: a lues sei, a bélsőszekrécióról való ismeretek tágu­lása pedig a kombinált pluriglandularis szervkivonatok­kal való megpróbálkozásokra serkentett. A Richter- gyár is részt vett ezekben a munkákban és ismét meg­jelent az újjáéledő nemzetközi tudományos és kereske­delmi élet reprezentatív megnyilatkozási helyein és min­denütt megint elismeréssel honorálták értékes munkál­kodását. A Richter Gedeon vegyészeti rt., amely ma már 130 munkásnak és 35 tisztviselőnek ad ke­nyeret és amelynek laboratóriumaiban az uj gyógy­szereknek és az uj gyártási eljárásoknak hosszú sora született meg, Európának és a tengerentúlnak minden fontosabb gócpontjaiban expoziturákat létesített, ame­lyek terjesztik a 'gyár hírét és messzi országokban szereznek nevet és elismerést a magyar kéz munká­jának. Richter Gedeonnak, aki a magyar gyógyszervegyé­szeti ipar hatalmas várává fejlesztette a Richter Ge­deon vegyészeti részvénytársaságot, amely megbízha­tóságban semmiben sem áll mögötte a nyugateurópai hatalmas világcégeknek, adassák meg, hogy az em­beriség javára és a gyógyító tudományok előrehala­dása érdekében kifejtett 25 éves munkálkodása csak első fázisa legyen egy hosszú és eredményekben még sikeresebb további tevékenységnek! L. Ä. Járványos es.fertőző betegségek eilen legjobb védekezés a Szent László fertőtlenítő szappan használata. Bőrbetegségeknél, kiütéseknél és különféle bőr- bántalmaknál. Kolozsvári (Heinrich J)-)ele gyógyszappanok alkalmazásával a legideálisabb eredmények erhelők el. 1 Pepton J bakterologiai célokra Pankreatin / Pepsin Hydrogen peroxoxydatum 3°/o és 30°/o-os Hyperol szilárd bydrogenperoxydatum Lecithin purum RICHTER GEDEON, VEGYÉSZETI GYÁR RT. Budapest, X. Zselatinkapszglák it Tabletták EGGER T Gyógycukorkák * Y Injekciók Dr. Egger Leo és Egger J. gyógyszer és vegyicikkek gyára Budapest, VI., Révay-utca 12. / Telefon; 2:8—91 és 109—98 \ \ □Ml M*n na nar mindenki TAP ÁSZT A LATBÓL TMDJrt, HOQY A íniRfli QLAUBER505 QTOQYYIZ SOY/ÍNYIT ÉS QYÓQYIT BÁMULATOS EREDMÉNYEK! MINDENÜTT KAPHATÓ! Dr WANDER GYÓGYSZER- ÉS TÁPSZERGYÁR R.-T BUDAPEST, X. KERESZTURI-UT 80-34 / 100. POSTAH1VAT\L OVOMALTINE LYSOFORM : FEJFÁJÁS, FOGFÁJÁS a ■ ideg és menstruációs fájdalmak ellen legjobb a ! DEMALGON­TABLETTA tn ; Kapható minden gyógyszertárban. CHINOIN-UJPEST ! CSEPPFOLYÓS GÁZ j (BLAUGAS) Készen száilitott világitógáz. Laboratóriumoknak Bunsen- langokhoz, kemencékhez. Kór­házak sterilizátoraihoz a leg­tökéletesebb. Uzemtisztoga- tás nincs. Gáznyomás tetszés- szerint korlátlanul szabályoz­ható. Magyarország legna­gyobb laboratóriumai cseppfo­lyós gázzal vannak felszerelve ÍHEUFFELSÁNDOR ■MÉRNÖK, CSEPPFOLYÓS GÁZGYÁRA S BUDAPEST, ROTTENBILLER-U. 1. ~ TELEFON J. 310-9 9? FOCUS 66 tüzeléstechnikai és hőgazdasági rt. Budapest, V. Nádor-utca 24. Telefon; 104-90, 124-43 Füstmentes automatikus tüzelőberendezések. Viz- és légelőmelegitők. / Szavatolt szénmegtakaritás. Magyar Vegyipari Gépgyár Rt. GÉP- ÉS KAZÁNGYÁR, RÉZMÜVESMÜHELY. VAS ÉS FÉMÖNTŐDE BUDAPEST, X. NOSZLOPV-UTCA 1. TELEFON ; JÓZSFF 390-07 és 390 -08 Szesz- és élesztőgyárak, likőr- és konyakgyárak, keményítő-, szörp-, cukor- és konzervgyárak valamint vegyészeti gyárak teljes berendezése. Lepárolók, vacuumkészülékek, extrahalóberendezések, autokiávok, sterili­zálók, szürőprések, centrifugák, petróleum- és benzinfinomitók, dagasztó­gépek, szárítógépek, tüzifecskendők stb., stb. I A M f. I GÉPGYÁR R L 11 U L* BUDAPEST, VACI-UT .-T. 152. Gőz- és erőtelepek, kompressorok, vacuumszivattyuk, készSlékek extrahálás, lepárlás, finomítás céljára. BesSritő és gőzölögtek) készülékek, centrifugák, szürőprések, keverő- és száritókészülékek. Tartá- nyok. Csővezetékek. Vashordók. Koch- und Verdampfapparate, Vacuum- und Kestner, Verdampfapparate, Destillier-, Rettifizier- und Extraktionsapparate, Autoclaven, Montejus, Trockenapparate, Condensationsanlagen.. CALDERONI MD- ÉS TANSZERVÁLLALAT R.-T. BUDAPEST, IV. VÁCZI-UTCÁ 50. SZ. Laboratóriumi felszerelések, tanszerek. Árjegyzékkel és rész- tudományos és mérnöki műszerek raktara készségesen szolgálunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék