Vegyi Ipar, 1930 (29. évfolyam, 1-24. szám)

1930-01-15 / 1. szám

4. oldal. VEGYI IPA 15 1. szám SB, neupatentblau GA, lakkblau CB; patentblau A; neptungrün SBN: palentblau 1. és neptungrün SG. Ezután a mintát konc. kénsavval kezeljük, azon­nal elszinlelenedik. az éter is színtelen marad és szürke csapadék marad vissza. Eszerint már csak: neptunblau B. neupatentblau GA, patentblau A és L jelenléle valószínű, mivel a többi csak megváltoz­tatja a színét konc. kénsavval. A vizsgálandó anyagot most 10° Bé-s natrium- hidroxiddal kezeljük; egy idő múlva elszintelenedik és a felette levő folyadék halvánvrózsaszinü; a táb­Xagy veszteséggel jár a gyáriparban a hihetetlen rossz és elavult szij- vagy kötélhajtás, amiáltal főleg a malomipar, textilipar stb. iparok veszítenek olyan széntömegei, hogy azokkal egy nagy villamosmüvei állandó üzemben lehetne tartani. Az olcsósághoz való ragaszkodás, az uj 'benfnázástól való idegenkedés nemcsak az illető iparágnak, hanem az egész ország­nak is mérhetetlen kárt okoznak. A legtöbb szijátléí 85% hatásfokú, ennél több nem is lehet, nagyobb 1500—2000 L. E.-ős gyárban tehát csak a transz- misszió 225—300 L. E. veszteséget jelent. A nyugati államokban már erélyesen, nagy arányokban lesze­relték a szijhajíásokat és azokat magas, 98.5% hatás­fokú görgő- vagy fogazott láncokkal pótolták. Míg nálunk, leszámítva az autógyártást, e téren semmi haladás nincsen, addig külföldön máris annyira ju- ottlak, hogy széles, 50—60 cm. láncheveder­rel 1000 L. E.-nél nagyobb erőket is átvisznek, sőt villamosmüveknél 45° alatt ferdén fogazott áttét 15.000 —21.000 L. E. átadására is képes! Mi egyelőre még távol vagyunk ilyen teljesítményektől, de abban az esetben, ha min d e n gyárat felszerelnének modern fogaskerékáfélellel, a magyar ipar évenkint 150.000— 200.000 tonna szenei takarítana meg. Hogy a gyárakban minden munkahelyiség világos és áttekinthető legyen, valamennyi fogazott láncáttét a földbe helyezett csatornákba építendő, ezeket vi­szont vaslemezboritással és azonkívül még csapó- ajtókkal kell ellátni, nehogy az áttét üzem közben valamely kődarabtól, egyéb idegen tárgytól megsé­rüljön, vagy éppen szakadás, törés miatt komoly zavart idézzen elő. Ennek az eltérő elrendezésnek az a következménye, hogy a hely szabadon marad a gépek számára, nem kell az egyes szijkorongok és áttétek miatt folyton kitérni és néni fordulnak elő lecsúszó vagy elszakadó szíjak által üzemi balesetek, ami nem megvetendő haladás az ipari egészségügy és közbiztonság terén. Vegyészeti és akármilyen más gyárnak értéke a gépberendezéstől függ, tehát az épület nyugod­tan elhanyagolható a gépezet javára és előnyére. A legtöbb gyár fölépítése tetemes pénzáldozatokat kö­vetel. mivel sok, teljesen fölösleges »nagyszabású« építkezésre pazarolják a meglevő nagy tőkét, amit azután az általános gépészeti berendezésnek kell ala­posan megsinylenie, pedig sok gyárnál észszerű, ta­karékos épilkezéssel az összes költségek 30—40%-a megtakarítható lenne. Azonkívül nagyon jelentős szén- meglakaritást érünk el. ha tömörít j ük a ma­gyar gyáripart, vagyis ha egy 1000 L. E.-ős központi gépházzal 10 egybeépített, földszintes, különféle gyárat hajtunk, ahelyett, hogy tiz külön­álló gyárat építünk égvenkint KM) L. E.-ős kicsi gépekkel; ilyen gyártömöritéssel óriási elő­nyöket érhetünk el és a magyar ipar versenyké­pességét hatványozhatjuk a felére, sőt harmadára csökkentett üzemköltségekkel. Ezek után rátérhetünk a magyar folyamhajózás részletes tárgyalására, miközben okvetlenül szem előtt kell tartanunk, hogy eltekintve a Volgától, mely a Káspi-tengerbe ömölve, zsákutcába kerül, a Dunát kell a legnagyobb európai folyamnak elismerni, amelynek kizárólagos birtokára elsősorban Magyar- országnak van történelmi joga és hivatása. Mivel azonban technikai alaposság nélkül a dunai hajózást nem lehet újabb és jobb alapokra fektetni, szükséges, hogy a folyami hajók erőpazarlását és nagy szén- fogyasztását megszüntessük. Folyamhajózásunk két nagy hibája: alacsony gőznyomás, példátlan szén­fogyasztással és a legrosszabb szerkezetű lapátos ke­rekek és hajócsavarok. Midőn az egész világon a jelenleg épülő nagy tengeri hajók tekintélyes részét 10—20.000 L. E.-ős motorokkal szerkesztik, nem okoz­hat nehézséget a dunai hajózáshoz szükséges 600—800 tonnás közepes uszályhajók és 300—160 tonnás, köny- nvü személyszállító hajók célszerű, takarékos üzemű, néhány száz L. E.-ős motoros gépezettel való föl­szerelése sem. Ha ez a magyar folyamhajózásban rövidebb-hosszabb idő alalt megvalósulna, teljesen füstmentes, hygiénikus gépüzem volna minden hajón és eltűnne a Dunáról a tényleg »festői« látvány, melyet a gyönyörű, fekete vastag füstoszlopok az egy­lázal szerint ez csak neptunblau B lehet, mert neptun­blau GA natriumhidroxiddal világoszöldeskék mara­dékot ad és a felette levő folyadék vörösbarna. A patentblau E: világoszöldeskék maradék; színtelen folyadék. A patentblau A viszont világos vöröses­lila maradék és színtelen folyadék. Természetesen a munkát igen elősegíti az. ha nagy mintagyüjtemény áll rendelkezésre, nemcsak külön­böző színekből, hanem az egyes színekből több alapanyagra kicsapva. III. szerű halandóknak nyújtanak és egyúttal a szén­fogyasztás a felére csökkenne, ami nagyon kívánatos és helyénvaló. Kétségtelen ugyan, hogy ilyen messzemenő reform a mostani gazdasági helyzet miatt nem igen lehet­séges, de annyit mégis változtathatunk az állapoto­kon, hogy legalább minden újonnan épülő bajót tervezzenek motorizált gépekkel, a már meglévő ha­jókat pedig modern gáztüzeléssel és nagyfelületű lég- nevitőkkel lássák el. Azonkívül a lapátos kerekek és hajócsavarok szintén a legrosszabbak közé tartoz­nak, mivel a legtöbb lapátos kerék mozdulatlan, fix lapátokkal van fölszerelve, amelyek fer­dén csapnak a vízre és újra ferdén, sok vizet emelve távoznak abból; ez természetesen sok energiát fogyaszt, miáltal ilyen lapátos kerekek ha­tásfoka nem több. mint 45—55%. Viszont a hajó­csavaroknál sem jobb a helyzet, mert ezek közül is a legrégibb formák használatosak; mig tengeri és főleg hadihajókon 75% hatásfokú csavarok működ­nek, addig a dunai hajókon beépített közönséges hajócsavarok még 60% hatásfokot sem érnek el. Mindehhez méltó befejezés gyanánt csatlakozik a hajótest bájos liszteszsák formája és a hirtelen szélesedő, egészen középkori hajóorr, mely a vizet nem is bírja széthasítani, ahogyan az szükséges volna, hanem csak maga előtt tolni és ezért az uszályok előtt egész domb képződik torlódott vizbő! menet közben, főleg ha áramlás ellen haladnak. Ezért a hajók olyképpen építendők, hogy egyformán V3 rész jusson az egész hosszúságból a hajóorra, törzsre és farra, nem pedig úgy mint mostan, hogy % rész jut egyedül a hajótörzsre. A mostaniak helyett olyan csuklósán fölerősitett mozgólapátu hajtókerekek szükségesek, amilyenek Amerikában évtizedek óla üzemben vannak. E lapátos kerekek olyan szerkezetűek, hogy az excenterrel és mozgalórudakkal egybekötött lapátok merőlege­sen haladnak ál a vízben. Újonnan épülő hajónál a főgép a hossztengellyel párhuzamosan beépített, 8 hengeres gyorsforgásu álló nyersolaj- vagy gáz­motor, 400 -800 L. E. teljesítőképességgel, amely széles, fogazott lánchevederrel közvetlenül hajtja a lapátos kereket, miáltal a legnagyobb hajó is egé­szen ugv működik, mint egy automobil. Biehn János vegyészeti gyára Központi iroda: Budapest, IX.. Ferenc körút 46 Telefon : Aut. 878-03 Fedéllemez. Kocsikenőcs. Karbolineum. Hidegaszfalt. Aszfaltmasztix. Tovottekenőcs. Útépítés TUNGSRAM Legújabb vívmányok a vegyészeti ipar terén A bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül. Ezen bejelentések el­len a közzététel napjától (1929 dec. Ifi-tói) számí­tandó 2 havi határidőn belül felszólalás adható be. Dr. Annaratone Duillo vegyészmérnök, Torino. El­járás rohbanő-motorok égési anyagainak javítására. Benzinhez, benzolhoz, szeszhez stb. 2% és 10% között változó mennyiségben oly éghető anyagokat keve­rünk, amelyeknek a íorrási hőmérsékletük 70 C°-nál kisebb, gőznyomásuk 20 C° mellett 50 mm. higany­oszlopnál nagyobb és gőzölgési melegük legalább egy- harmadrésszel nagyobb, mint a javítandó égési anyag gőzölgési melege. A. M. Byers Company, Pittsburg. Eljárás kovács- vas előállítására. A fém széntartalmát bessemerezés utján 0.10% alá csökkentjük és azután a fémet a frissítő salakfürdőbe öntjük. Elaslica gumikereskedelmi r. I., Budapest. Eljárás és készülék felületek tisztítására és fertőllenitésér . A liszlitandó vagy portalanítandó, illetve fertőtlení­tendő felületre nyomás alatt álló tisztitó, illetve fer­tőtlenítő folyadékot bocsátunk és a felületet, rajta ide-oda tologatott gumilapok segélyével mossuk. I. G. Farbenindustrie A. G., Frankfurt, mint dr. Földi Zoltán budapesti vegyészmérnök jogutódja. El­járás aromás vrgyiilclek ( -alkali származékainak elő­állítására. Aromás vegyületeket aromás szulfonsavak- nak alkáli- vagy arai kilesztereivei hozzuk reakcióba. 1. G. Farbenindustrie A. G., Frankfurt. Eljárás mesterséges kaucsuk előállítására. Dimetilbutadiént isoprénnel vagy eritrénnel vagy isoprénnel és erii- rénnel vagy ezek homológjaival együtt, az emulgáló eljárás szerint fehérjének, emulgáló szereknek stb. vizes kolloidális oldatai jelenlétében, polimerizálunk, ezeket a kevert polimerizálási termékeket, szokásos módon, különösen finom elosztású töltőanyagokkal való keverés után vulkánizálást elősegítő szereknek hozzáadásával vagy ezek nélkül, vulkáni zá Íjuk. I. G. Farbenindustrie y. G., Frankfurt. Eljárás áruk nemesítésére, különösen textiláruknak kártevők ellen való megvédése céljából. Az árukba quaterner foszfoniumbázisok sóit inkorporáljuk. Th. Goldschmidt A, G., Essen. Eljárás és szer mindennemű kártevők és csirák veszélytelen irtására. A célnak megfelelő (irtó) gáz- vagy gőzhalmazálla- potu, éghető szerves anyagokat éghetetlen gázokkal keverve fuvatunk a kezelendő anyagokba. Hedman Nils Olov bányatulajdonos, Náslund, Nils Róbert mezőgazda, I.arsson Johan Dávid mezőgazda, Alvsbyu Svédország). Eljárás réztárgyak edzésére. Az eclzendő (keményítendő) tárgyat kb. 6003 C-ra hevítjük, azután tömény kénsavból, tömény salétrom­savból és hamuzsirból álló edzőfürdőbe mártva, le­hűtjük. Hausz Ferenc gépmtthelyosztályvezető, Budapesten. Eljárás kenőolaj előállítására. Gépkenésre alkalmas növényi vagy ásványi olajhoz kémiai vagy mechanikai utón kénmájat keverünk. Herzog Reinhold gyáros, Leipzig. Eljárás gereznák cserzésére és festésére. A gereznát a bőroldalon lévő irharészek és tetemrészek megtartása mellett először festjük, mire az irharészek és tetemrészek eltávolí­tása után az irha, illetve a bőr cserzését végezzük el. Lackwerke, Japonika G. m. b. H., Köln. Braunsfeld liaklericidhatásu mázolószer. Oly vízben nehezen ol­dódó szerves baktericid anyagokat tartalmaznak, me­lyek a felhevithető mázolószerben teljesen vagy rész­ben oldódnak és megszáradás után finoman elosztva maradnak. Szigeti Gábor műegyetemi m. tanár, gázgyári igaz­gató. Budapest. Eljárás és berendezés vizgáznak gáz- tartalmu szenekből való előállilására. A nyers tüzelő­anyagot a vizgázgenerátort melegre fúvó levegő be­hívásakor keletkező magas hőfokú generátorgáz ön­melegével, célszerűen a vizgenerátor fölé épített, azzal egy közös teret alkotó aknában, gázosiljuk ki és a teljesen kigázositott tüzelőanyagból a tulajdon­képpeni vizgázgenerátorokban tiszta vizgázt állítunk elő. Gesellschaft für Strahlungschemie G. m. b. H., Ham­burg Wilhelmsburg. Eljárás nemesített kátrány elő­állítására, amelynél a kátrányt aldehidekkel konden­záljuk vagy hozzá aldehidek és fenolok stb. ismert kondenzációs termékeit adjuk, azáltal jellemezve, hogy az ily módon nemesített kátrányhoz az olva­dási pont emelése céljából lágy vagy kemény szurok helyett, olcsó, ásványi olajokból vagy bitumines pa­lákból nyert bitument 10—120% mennyiségben, to­vábbá 1—5%-nyi ként adagolunk és a nemesitelt kátrányt, levegővel vagy ozomizált levegővel való ezt követő megmunkálás után homogén, az útépítésben alkalmazható készítménnyé alakítjuk át. Schmidt Caspar vegyész, Heidelberg. Eljárás táp­szerek és testápolószerek nemesítésére alkalmas vi­tamintartalmú adalékanyagok előállítására. Héjtala- nitott, olajtartalmú pamutmagvaknak megőrlése ál­tal nyert pamutmaglisztet vízzel kilúgozzuk és a nyert kivonatot szilárd tápanyagoknak és élvezeti Az energiatermelés uj irányai különös tekintettel Magyarország széngazdaságára — Irta: Lindauer János vegyészmérnök — LABOR Gyógyszer- és Vegyészeti Gyár R.-T. Budapest Központi iroda: VI., Király-utca 12. szám Telefon: 241-16 • Kérjen árajánlatot! kiválóan jó minőség’ben és tisztaságban versenyképes ár mellett szerezhetők be!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék