Vegyi Ipar, 1933 (32. évfolyam, 1-24. szám)

1933-01-20 / 1. szám

4. oldal. VEGYI IPÁK 1. szám. SZAPPANIPAR Pipereszappan- és kozmetikai iparunk nyers­anyagainak indokolatlan megdrágítása Dr- W ess e ! y Imre vegyészmérnök, a Savoly illat- szergyár r. t. igazgatója a magyar pipereszappan- és kozmetikai ipar helyzetéről és nyersanyagainak indo­kolallan megdrágításáról többek között a következő­kéi mondotta munkatársunknak: A magyar pipereszappanipar magas nívón áll és gyártmányai a külföldön is becsületet szereznek a magyar kéz munkájának. És ez az ipar, amely arány­lag olcsó munkabérekkel dolgozik, mégsem képes exportálni, mivel az egész világon Magyarország pipereszappan- és kozmetikai ipara fizeti legdrá­gábban a nyersanyagokat. A faggyú pl. Ausztriában középértékben 90 schilling, nálunk 95 pengő, a sztea- rinnak Ausztriában 135 schilling, inig nálunk 190 pengő az. ára. A kókuszolaj is lényegesen drágább, mint a szomszédos államokban, pedig azoknak is kül­földről kell beszerezniük, mini nekünk. A fogyasztó közönség megcsappant vásárlóerejével párhuzamosan növekedik az u. n. hidegkuli szappanok használata, amelyeknek nyersanyaga: a kókuszolaj, amely tilalmi listán áll, mivel azl 3 szappangyárunk vámmentesen behozott koprából állítja elő és az egyenlő elbánás szemmeltartása nélkül meg nem engedett versenyt tá­maszthat az ipar összeségének. Ez az iparpolitika éppen olyan érthetetlen, mint a faggyú behozatalá­nak 10 és a sztearin behozatalának 52 aranykoronával való megnehezítése, hiszen a sztearin a vámmente­sen behozható csonlzsirbót készül, mig az osztrák faggyutermékeket jórészben főleg az innen költsé­gesen exportált szarvasmarha szolgáltatja. Az állam­nak nem lehet célja, hogy magas nívón álló szappan­iparunk exporttevékenységét a nyersanyagok indo­kolatlan megdrágításával lehetetlenné legye és a kincstárt a saját jól felfogott érdeke ellen cselek­szik, amikor kozmetikai iparunk zavartalan tevékeny­ségét nem a legnagyobb szeretettel mozdítja elő, amely ipar a külföldi töltőállomásoknak a magyar idegenimádatra alapozott versenyétől is sokat szenved­A kozmetikai ipar a felhasznált szesz árárak felél, az illóolajok árának nagyrészét e őre fizeti a kincs­tárnak és ráadásul még a készáruk után 13«o-as fényűzést adót ró le a csendes, de nem egyen­rangú ssUamíársnak, mivel az összes üzleti ve­szélyt egyedül kénytelen vállalni. Az ilyen iparpolitika mellett joggal felmerül a kér­dés. vájjon az ipari állítólag védelmező érdekkép­viselet részéről miért nem történik kezdeményezés a visszás állapotok megszüntetésére?! Szappanagitáció a gyermekek közöli A német szaklapok részletesen foglalkoznak azzal az agitációval, amit Németországban a tanítók, pedagó­gusok és orvosok kezdeményezésére indítottak a gyer­mekek körében, hogy azok figyelmét reáirányilsák a szappanfogyasztásra. Beszámolnak a »Szappanná]) lefolyásáról és eredményéről. A német ipar- és bányatelepeken volt különösebb jelentősége az isko­lákban rendezett szappanagitáoiónak. A német gyer­mekek mind ismerik a szappant és talán a Legtöbb gyermek használja is azt, mégis szükségesnek mutat­kozott, hogy a »Szappannap«-ol megrendezzék, mert szemléltető módon akarták a tanítók megértetni a gyermekekkel a szappan tisztasági és higiénikus je­lentőségét. Az egyszerű munkásember Németországban is, mint az egész világon, sablonos életet él és a napi élet gondjai foglalják le minden idejét és igv a gyermek oktatásával és nevelésével keveset foglal­kozhat. Nincsen talán ma Németországban olyan ház. a legszegényebb emberi is beleértve, ahol ne volna a mosdáshoz szükséges szappan. A gyermek azonban teljesen magára van hagyatva és reggel elmegy hazul­ról, amikor már a szülők munkában vannak és bizony, ha előtte is van a szappan, azt nem hasz­nálja. Meg kell tehát időközönként a gyermekkel értetni, hogy a szappan milyen fontos egészségügyi cikk. A német pedagógusok véleménye szerint a Szappanuajxi-ot az alsóbbfoku iskolákban minden évben egyszer meg kell rendez n i. Említésre méltó, hogy az iskolákat ebben a munkájukban a német vegyi- és szappangyárak bőségesen és ingyen látták el megfelelő áruval és a gyermekek értelmé­hez mért és a szappanpropagandát szolgáló iratokkal. Az iskolákban előzetesen a gyermekekkel a tanítók nem közölték, hogy »Szappannap« lesz. A gyerme­keket teljesen váratlanul érle annak megrendezései. Sok helyen a gyermekek mosdatlanul jelentek meg a »Szappannap«-on az iskolákban. Az egyes osztá­lyokban a tanítók két csoportba osztották a gyer­mekeket és pedig a tiszta gyermekekre és a tisztá­talanokra. A tanító bemutatta az egész osztálynak a tiszta, megmosdott és ápolt gyermeket és azután egv-egy mosdatlan gyermeket. Ezután megkérdezte a gyermekektől, hogy ki ismeri a szappant. Ajig akadt olyan gyermek, aki ne ismerte volna. Majd meg­kérdezte, hogy ki használja a szappant. Itt már kiderült, hogy bár minden házban van szappan, a gyermekek — kényelemből vagy egyéb más okból — mégsem használják és anélkül mosakodnak. A tanítók bemutatták tanítványaik közül azokal, akiknek tiszta volt a kezük s akik szappannal mosakodnak és azokat, akik szappanhasználat nélkül jöttek el az iskolába. Ezután röviden a tanítóra vári a feladat, hogy megmagyarázza a szappan szükségét és fontos­ságát egészségi valamint emberi szempontokból Végül az agitáció legérdekesebb részlete következett: az egyes osztályokba nagy mosdótálakat hoztak be és a tisztátalannak talált gyermekeknek az ott átadott szappannal kellett megmosdaniok. Ezután a tanító újból bemutatta a már megmosdott gyermekeket, akiknek azután meg kellett mondaniuk a két állapot között lévő különbséget. Befejezésül minden gyer­mek egy kis mosdószappant kapott, hozzániellékeive egy kis füzetet, amelynek »Miért kell nekem szappannal mosakodnom« volt a cime. Az iskolaorvosok minden egyes osztályban magyarázó előadásokat tartottak a szappan szükségességéről. Min­denesetre érdemes volna a magyar vegyi- és szappan­gyárosoknak is foglalkozni a németországi Szappan­nap« eredményével, mert nálunk bizonyára nagyobb szükség van annak megrendezésére, hiszen nagyon sokezer magyar család van, amelyek szappant nem igen használnak. Bebizonyitott tény, hogy a szappan- fogyasztásra nevelni kell az emberek százezreit és ha ez a nevelési munka áldozatokkal is jár, annak áldásos eredménye nem marad el! 1 GYÓGYVEGYÉSZET | Gyógyszerek ellenőrzési dija Gyógy vegyésze ti iparunk erősen foglalkozik azzal a rendelettervezettel, amely a gyógyszereiknek éven- kint fizetendő ellenőrzési diját és az általános be­jelentési kényszerét állapítja meg. A tervezet szerint a jövőben az u. n. egységes szerek is bcjelen- lendők, tehát az összes forgalomban lévő tabletták, injekciók, zselatinkapszulák, ha azok a szokásos vivő- anyagon kivid csak egy egységes kémiai vegyidéiből álló alkatrészt tartalmaznak hatóanyagként. A kisze­relésbeli különbség, tehát a 0.5 g-os és 1 g-os acid, aoetylosalicylic. tabletta, kétszer jelentendő be, mint * egységes szer. Az injekcióknál az lo/„-os és 2“'o-)s morphin inj. két egységes készítmény, tehát kétszer fizet ellenőrzési dijat. Minden olyan készítmény, mely két vagy több alkatrészt tartalmaz hatóanyagként, gyógyszerkülönlegességnek tekintendő és csak előze­tes engedély mellett hozható forgalomba. A tervezet szerint az egységes szerek utáni 12—15pengő, a gyógyszerkülönlegességek u t á n p e d i g é v i 20—30 p e n g ő'e llenőrzésidij fizetendő. A rendelettervezet kimondja, hogy aki 3 hónapon belül a netán engedély nélkül forgalomban tartott gyógyszerkülönlegességét bejelenti, mentesül a köz­egészségügyi kihágás alól. — A tervezetet az érdekeit- i .ségek most tárgyalják és a körülmények szükség- j szerűsége miatt a súlyos uj terhet is bizonyára vál- i látni fogják. Illetékes helyen a kibocsátandó rende- | lettel kapcsolatban intézkedések történnek a beérkező bejelentések gyors és praktikus adminisztrálására. E z a feladat a közegészségügyi intézet hírneves igazgatójára, valamint kémiai osztályának kiváló szakképzettségű ve­zetője r c fog h á ruln i. Az érdekellek bíznak abban, hogy az illetékes tényezők ismerik azokat az áldozatokat, amelyeket az ipar kénytelen volt vál- i lalni és azért kellő méltányosságot fognak tanúsítani j a rendelettervezetben foglaltak végrehajtásánál. Gyógyszerkészítmények > közalapok terhére A belügyminisztérium közegészségügyi osztálya a napokban leiratban kereste meg azokat a gyógyve- gyészeti gyárakat, amelyeknek gyógyszerkészítményei Önálló szappanfőző nagy gyakorlattal állását változtatná Levelek „Szappanfőző“ jeligére a kiadóba-kéretnek Trinátriumphosphat a legtökéletesebb kazánkö elleni szer Árajánlatot, használati utasítást, szaktanácsot kész­séggel ad: Dr. LINDNER JÓZSEF VEGYICIKKEK és NYERSANYAGOK BUDAPEST, IX., TÜZOLTÓ-U. 51.—TELEFON: 31-8-52 Sürgönyeim: Tartar Budapest. Már megjelent ULLMANN: Enzyklopädie der technischen Chemie második kiadása és azt még mindig az előfizetési áron és havi 30 pengős részletfizetésre szállítja FISCHER JENŐ az Urban és Schwarzenberg cég magyarországi képviselője Bpest. VII, [rzsébet kr! 27. II. 8. — lelefon; 37-2-70. az u. n. k ö z a lapok terhére a szegénysorsu betegek számára rendelhetők, hogy 8 napon belül közöljék a leszállított uj árakat, mivel ellenkező esetben hiva­talból fognak az alacsonyabb árak mcgállapittatni. Ez alkalommal rámutatunk arra, hogy az állam­kincstár terhére rendelhető gyógyszerek részint cso­magolásuk, részint pedig alacsonyabb díjtételekkel megállapított árszámitásuk miatt mindenkor lénye­gesen olcsóbbak voltak a közforgalomban levő cso­magolásoknál. Ma az iparnak, mint az államkincstár- j nak az az érdeke, hogy szűnjenek meg a különleges »közalapé: csomagolások és az egységes gyógyszerár- szabás alapján az államkincstár terhére is minden­kor kiszolgálható legyen az engedélyezett rendes csomagolás o k bármelyike. Ily módon a sze- génybeteg rendeléseknél lényeges megtakarítás volna elérhető. Ciklushormon A h úgy ban és a testnek egyéb folyékony váladé­kaiban két, különféle módszerekkel kitermelhető hor­mon van, melyek mindketten kiherélt állatoknál az östrikus ciklust kiváltani képesek. Az egyik hormon képlete: ClsH21Os, olvadáspontja 268—269°, a másiké C] sH22 0 2. olvadáspontja 240 243°. A Sebering Kahlbaum A. G. berlini cég azt találta, hogy az első hormont a második hormonná alakíthatjuk át. ha azt vizet lehasitó szerekkel kezeljük. Ez az átala­kítás a hormon hatásosságát fokozza. A viz lehasa- dása káliumbiszulfáltal, foszforpentoxiddal stb. való hevítés utján vagy katalitikusán azáltal történt, hogy a gőzöket timföld, halványító föld stb. anyagok felett vezetjük el. A tiszta C[SH24Oa hormon helyett kiin­dulási anyagul hormontartalmu olajokat vagy készít­ményeket is alkalmazhatunk. Tartós vizes gyógyszeroldatok Az F. Hoffmann La Koche & Cd. A. G. báseli cég azt találta, hogy lia piridonokat és piperi- donokat alkalmazunk oldásközvetitők gyanánt, akkor a vízben nehezen oldódó gyógyszereket, mini alkaloi­dokat, barbilursavszármazékokat, kámfort stb. tartós vizes oldatok alakjába hozhatjuk. A piridonok és piperidonok a gyógyszerek oldószereiként azért is alkalmasak, mert bigitallan állapotban veszélytelenül injiciálhatók. Igv pl. kámfort és barbitursavakat a folyékony piridorrokban, illetőleg piperidonokbnn könnyen feloldhatunk. Az oldatok koncentrációját úgy válasszuk, hogy a gyógyszerek a vízzel való hígítás­nál ne váljanak ki. »Glandiibolin inj. és »Ergosterinuin irradiatum Richter« A belügyminiszter megengedte, hogy a Richter Ge­deon vegyészeti gyár r.-l. által készilelt »Glandubolin inj.« és Ergosterinuin irradiatum Richter« elnevezésű gyógyszerkészítmények a »közgyógyszerellátás«, ille­tőleg az államkincstár terhére rendelhetők legyenek. Gyógyszerkülönlegességek engedélyezése A belügyminiszter megengedte, hogy a M edi­ch emi a r. t. az általa készített »B ina túr in és a Suchy C. vegyészeti gyár k. f. t. az általa készített »P béna z o Ion« elnevezésű gyógyszerkülönlegessé- íget a fennálló törvényes rendelkezések betartása mel­lett forgalomba hozhassa. Metilenkék: a cián ellenmérge Dr. Geiger I. C., a sanfranciscoi egészségügyi in­intézel igazgatója kísérleteket végzett a metilénkéknek ellenméregként való alkalmazására ciánkálium mér­gezéseknél. A menthetetlennek látszó súlyos eset­ben 15 percen belül történt intravénás befecsken­dezés teljes eredménnyel járt. II ERJEPÉSIPAR 1 Feltűnő eltérések hivatalos ecelvizsgálaloknál Az ecetgyárosok orsz egyesületének évi jelentése felpanaszolja azokat a visszásságokat, amelyek az ecet forgalmának ellenőrzése terén évek óta tapasz­talhatók és súlyosan érintik ugv a gyárost, mint a kereskedőt. Mig ugyanis azelőtt a vegyvizsgáló állo­mások az ecetvizsgálatnál hibahatárt vetlek figye­lembe, addig újabban a legkisebb eltérést sem enge­dik meg és ha egy-két tizedszázalék különbség mu­tatkozik a vegyvizsgálat adata és a gyáros deklará ciója közt, az ügyet az illetékes rendőri büntető­bírósághoz teszik át, amely jelentéktelen és gyakran a vegyvizsgálati módszerek különböző voltából szár­mazó eltérések miatt ecethamisitásérl« bünteti a gyárost, akitől pedig minden illegális nyerészkedési szándék távol állott. A hibahatár szükségességének igazolására az ecetgyárosok orsz. egyesületének veze­tősége közjegyző által vétetett ecetmintákat és a köz­jegyzőileg lepecsételt mintákat vizsgálat végett be­küldőbe azoknak az intézeteknek, amelyeknek véle­ménye alapján a kihágási hatóságok Ítélkeznek. A különböző intézetek vizsgálati eredménye nem egye­zett meg, a különbség ugyanazon ecetnél 0.1—0.25. sőt 0.3ÖO/O volt. Hatósági jellegű intézetek szakképzett vegyészeinek ecetsavmeg- határozásai olyan eltéréseket mutat­nak tehát, amilyenekért az ecetgyáros! a hatóság szigorúan bünteti. Az ilyen visz- szásságon sürgősen segíteni kell, az orvoslás módja pedig kézenfekvő: egységes vizsgálati módszert keil kötelezővé tenni, amelyet pontosan elő kell Írni, en­gedélyezni kell továbbá bizonyos minimális hiba­határt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék