Vegyi Ipar és Kereskedelem, 1939 (1. évfolyam, 1-3. szám)

1939-08-25 / 1. szám

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllillllllilllllllllllllll» Chemische Industrie und Handel — Chemical Industry and Trade A fejlődés ideig-óráig megakasztott szekerét előbbre vinni, a haladást, a világossá­got általánosítani — ez a feladata a sajtónak. A vegyi ipar és kereskedelem terén hü képet adni minden egyes mozzanatról, mely a szakmában hullámokat ver fel, ismertetni ez iparág terén fellépő újításokat, hogy azokat hasznunkra fordíthassuk, hozzászólni a vegyi ipar szempontjából az összipart érdeklő fontosabb kérdésekhez, megvilágítani a magyar vegyészeti ipar egyes ágainak érdekeit a vámügy, kivitel, közlekedésügy, közszállitás és munkásügy terén, ellenőrizni a verseny tisz­tességét, bátran megtorolni a visszaéléseket és rámutatni azokra az irányelvekre, melyek szerint az állam iparfejlesztési politikájának a vegyi ipar terén haladnia kell — ez lesz a mi feladatunk: a „VEGYI IPAR és KERESKEDELEM“ feladata. Bontott zászlóval indulunk megjelölt utunkon, hogy a hazai vegyészeti iparnak és kereskedelemnek hasznára, segítségére legyünk! Vegyész a Vegyészeink alig vettek részt a fórumon folyó mun­kában, mert azt vélték, hogy annak nyilvánosságát .nem tűri meg a laboratóriumi stúdiumok elvonultságát ke­reső és követelő természete. Nálunk nem igen ismerték a nemzet hű, érdemes napszámosait: a vegyészeket és így nem ment át a köztudatba, hogy azok a gyártási fórumon előírások és egyenletek, melyek verejtékes munkával a laboratóriumból kikerülnek, az emberi szellem legkima­gaslóbb termékei, melyek a természetad la anyagok tö­kéletes kihasználását teszik lehetővé és az értéktelen anya­got értékes javakká varázsolják. És ime, az ipari politika irányítását Magyarországon most első Ízben vegyészre bízták, akinek kivételes tu­dományos felkészültségét az ország határain kívül is el­ismerik. Varga József, az új iparügyi miniszter, a kémiai-technológia rendes tanára a budapesti műegyetem már első megnyilatkozásában is közmegnyugvásra meg­állapította, hogy a magyar ipar arra való, hogy a széles magyar néprétegek elesettségén segítsen, a mezőgazdaság­ban lehetünk bármilyen előrehaladó lépést, ez mindig csak lassú átmenetet jelent. A fokozottabb, gyorsabb jólétet az ipar útján kell megteremteni. Mikor mi büszke örömmel üdvözöljük Varga József iparügyi miniszternek azt az elhatározását, hogy a vál­tozott idők újszerű követeléseihez alkalmazkodó szociális törekvéseket életrevaló intézkedésekkel kívánja valóra vál­tani, hivatásszerű kötelességnek tartjuk, tiszteletteljesen rá­mutatni azokra az irányelvekre, amelyek alkalmasnak lát­szanak arra, hogy vegyészeti iparunkat tovább­fejlesszük. A magyar földből sarjadt ki a történelmi Magyaror­szág vegyészeti ipara. A magyar föld ércei, sólelepei, erdőségei, ásványai, vizierői és földgázforrásai kínálták a; különféle vegyészeti iparágak megteremtésének kedvező természeti feltételeit, egyidejűleg pedig a mezőgazdaság komoly piacot jelentett a vegyészeti iparnak. A megcsonkított ország vegyészeti iparának célkitűzései és fejlesztésének útjai sem lehetnek mások, mint a béke­beli Magyarországon voltak. A célok elérésének lehetőségei azonban a csonka országban sokkal korlátozottabbak. Leg­becsesebb természeti kincseinktől megfosztottak és a trianoni szűk fogyaszlóterülct abroncsai közé szorítva, meg­akadályoztál^ hogy fejlődő vegyészeti iparunk az elszegő-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék