Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1916 (27. évfolyam)

3. rész - C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Szakiskolait. 473 Szakiskolák. E) Kereskedelmi iskolák, tovább­képző tanfolyamok, háztartási és kereskedőtanoncziskolák. a) Kereskedelmi iskolák. HI. kir. keleti kereskedelmi akadémia. (VHI, Eszterházy-u. 3. — Tel. Józs. 33-99.) Felügyelő-bizottság 1. Elnök: dr. Nagy Ferencz, ny. államtitkár. Tagok: dr.Morlin Emil.min.-tanácsos.—dr. ErődiBéla, tanker. főigazgató. — Szüry János, min. tan. — dr. Föld­váry József, min. tan. — Meghívott tagok: br. Pap Géza, orszgy. képv. — domonyi Domony Móricz. — Popovits V. István. — Kúnos Ignácz, dr., igazgató. Tanári kar. Igazgató: Dr. Kúnos Ignácz, egyet. m. t. Tanárok: Dr. Alexics György, Bartos Fülöp, Strausz Adolf, Rhousopoulos Rhousos, dr. Asbóth Oszkár, dr. Berinkey Dénes, dr. Latzkó Hugó, dr. Meszlény Arthur, Havas Miksa, Trozonyi Ferencz, dr. Budán Amadé, dr. Mahler Ede. Mittelmann Nándor, Szende Gyula, Popo­vics Iván, Vikár Béla, Takács János, dr. Gönczi Jenő, dr. Germanu-; Gyula, dr. Zambra Alajos Fonetikai lab. őre : dr. Balassa József. Keleti muzeum őre: dr. Győrffy István. Titkár : Kizán Miklós. Budapesti (Társulati) kereskedelmi akadémia. (V, alkotmány-u. 11. Tel. 5—47.) Vezérlő bizottság. Elnök: Lánczy Leó, v. b. t. t., főrendiházi tag. Elnök-helyettesek: boglári Simon Jakab, udv. tan., ómoraviczai Heinrich Ferencz, udv. tan. Bizottsági tagok: Breitner L. Zsigmond, udv. tan., tatai Gold Zsigmond, kir. tan., belisczei és gelsei Gut­mann Vilmos báró, Horváth Elemér, min. tan., Hüttl Fri­gyes, Jálics Ferencz, károlyi Károlyi György, Klein József, dr. br. Kohner Adolf, Kunz József, ilenczfalvi Linzer Imre, szegedi Lukács József, udv. tan., dr. megyeri Megyery Izidor, Sándor Pál. orsz. képv.. Schmidt Bichard. Sebestyén Bicbárd, Surányi Béla, Szécsi Lajos, siklósi Tschögl Henrik, Wahl Béla, Waldhauser Adolf. Tanári kar. Igazgató: Szuppán Vilmos, kir. tan., a vaskor, rend lovagja. Irodaigazgató : Bricht Lipót, tanonczisk. igazg. Tanárok: Antalfi Artúr. dr. Bányász László, Bricht Lipót, Czerny József, dr. Dékány Géza, dr. Dengl János, Erdélyi J.Jenő, dr. Fritz József, Gaul Károly, kir. tan., dr. Gaár Vilmos, ítélőtáblai biró, dr. Garzó Miklós, dr. Glatz Ernő, dr. Gombocz Endre, dr. Görög Samu, dr. György Miklós, dr. Hámos Pál, dr. Hegedűs Izidor, dr. Heinrich János, dr. Heinrich Károly, cz. igazg., dr. Holma István, Kapus Béla, máv. felügyelő, Karch Kristóf, Keresztessi Samu, Körösi Sándor, dr. Kreutzer Lipót, dr. Kundt Ernő, dr. Lengyel Aurél, dr. Lukács-Lessner Bichárd, Martony Elek, dr. Márki Hugó, dr. Muraközy Károly, ifj. Nóvák Sándor, Oravecz Károly, dr. Pap Géza, Bados Ignácz, dr. Beitzer Béla, dr. Bózsa Dezső, Salgó Béla, dr. Scheiber László. Sebesta Ottó, dr. Simonyi Jenő, dr. Sós Ernő, Stern Ábrahám, dr. Szabó Dezső, Szuppán Vilmos, Toma­sovszky Imre, Trautmann Henrik, dr. Vonház István, dr. ifj. Wekerle Sándor, dr. Yolland Ártur. Budapesti II. ker. községi felső kereskedelmi iskola. (II, ponty-u. 3. — Tel. 154-56.) Igazgató: Porzsolt Jenő. Rendes tanárok: Alkalay Salamon, Auffenberg János, Ballagi Mór, Csizmadia Pál, dr. Kreutzer Lipót, Krúdy Pé­ter, dr. Lakatos Pál, dr. Molnár József, dr. Nagy Lajos, dr. Nagyőszi Ferencz, dr. Rózsa Mihály, dr. Schäfer Illés, Schey Bódog, Szőke Béla, dr. Űrmössy Gyula. Budapesti VI. kerületi községi felső kereskedelmi iskola. (VI, Izabella-u. 46. — Tel. 147-00.) Igazgató: dr. Vadas József. Tanárok: dr. Acsay Ferencz. Balásv Dénes. dr. Bu­rián János, Farkas Mihály, dr. Fogarasi Béla, dr. Fülöp Zsigmond, Hajdú Miklós, Kaiser Mór, dr. Kelen Ferencz, dr. Kerekes Ábris, Ladák Sándor, Lengyel Gyula, dr. Márkus József, Merényi Lajos, Mészáros Géza, dr. Orbók Lóránt, Perényi Rezső, Rákosi H. Tibor, dr. Réti Hugó, dr. Rózsa Ignácz, Somogyi Béla, Steiner Albert, Szabó Adolf. Székely László. Szigeti Vilmos, Tarczal Viktor, dr. Varjas Sándor, dr. Vozáb Jenő, Weisz Nándor. Budapesti VII. kerületi magy. kir. állami felső kereskedelmi iskola. (VH, Thököly-út 48. — Tel. Józs. 16—35.) Igazgató: Lévay István. Tanárok: Bakács F. György, Bányai Aladár dr., Erődi Tihamér, Falquet Lajos, Hilkene Fülöp, Kramer Sándor, Mattuschek Rikárd, Nagy Lajos, Nagel Ede, Sarkadi Adolf, Sándor János, dr. Semtei Bobért, Stolpa Károly, Tauber N. Nándor, Tóth József, Végh Kálmán, Zilahi György. Felső kereskedelmi iskola. (VIH, vas-u. 9—11. — Tel. Józs. 30—31.) Igazgató: Kárpáti Béla. Tanárok: Barta László, Baranyai Zoltán, Bársony Béla, Budai Sándor, dr. Czukor József, Cservenka Károly, Deák Lajos, Ember Sándor, Gyalókay Artúr. Gyors József, Hausbrunner Vilmos, Hives Gergely, dr. Kaunitz Lajos, Keleméri Béla, Keleti Jenő, dr. Komáromy Károly, Klauber Ernő, Kuncze Géza, dr. Lunzer Róbert, Mark­scheid Nándor, Mihai Fülöp, Mustó Béla, Ney Ferencz, Pinterits Károly, dr. Róna Gyula, dr. Rózsa Dezső, dr. Ré­vész Bódog, Semtei Sándor, dr. Simái Ödön, dr. Száhlen­der Lajos. dr. Szabó Károly, Szilárd Aladár, Szidon G. Károly, Timár Izsó, Ungár Géza, dr. Varga Jenő. Felső kereskedelmi (női) iskola. (IX, mester-u. 23. — Tel. Józs. 42 14.) Igazgató: dr. Bakács István. Budapesti IX. ker. községi felső keresked. iskola. (IX, mester-u. 27. — Tel. Józs. 28—08.) Igazgató: dr. Körömy Árpád. Tanárok: Bankó Lajos, Blahó Ede, dr. Biró László, Boros Ármin, Bordy János, dr. Déri Mihály, Faber Osz­kár, Fazekas Bernát, Faragó Vilmos, dr. Füst Milán, dr. Gockler Lajos, Géresi Vendel, dr. Görög Emil. dr.Haimann Hugó, dr. Haraszty Károly, Horváth Henrik, dr. Jablonkay Géza. dr. Juckel Gyula, Latzer Samu, ifj. Mihály József, dr. Pastinszky István, dr. Polgár Gyula, Sebestyén Manó, Seifert Ottó, dr. Szilassy Tibor, Tolnay István, dr. Tóth András, Weinek Győző, dr. Zalai Béla, Zatkovics Béla, Zilzer Béla, Zsinkó István. Kereskedelmi esti szaktanfolyam. (IV, molnár-u. 25. — Tel. 2—52.) A budapesti kereskedő ifjak társulata kebelében. (Tartama 8 hó : október 1-től május 31-ig, hetenkint 8 óra, este 1/ä9-töl Vall-ig.) Főigazgatók : Vig Albert, udv. tan., Magyar Endre. Igazgató: Czizmadia Pál, felső keresk. iskolai tanár. Tanárok: Auffenberg .János, Bankó Lajos, dr. Csiz­madia Imre, dr. Szabó Viktor, Szél Jenő, keresk. isk. tanárok.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék