Béke és szocializmus, 1971. július-december (14. évfolyam, 7-12. szám)

1971-08-01 / 8. szám

3Z-V ESEMÉNYEK ÉS KOMMENTÁROK &ANGÉLA DAVIS ES AZ IMPERIALIZMUS, A FAJÜLDÖZÉS ELLEN VÍVOTT HARC A kaliforniai bíróság által emelt vád, amely halálos ítélettel fenyegeti An­géla Davist, világszerte heves tilta­kozást váltott ki. „Szabadságot An­gélának!” — követelik az emberek milliói, akik közvetlen összefüggést látnak a készülő leszámolás és az Egyesült Államokban folyó fajüldö­zés, az amerikai imperializmus egész agresszív politikája között. Az Angéla Davis-„ügy” az impe­rialista fajgyűlöletnek, a 25 millió amerikai néger módszeres üldözésé­nek egyik megnyilvánulása. Világo­san beszélt erről Gus Hall elvtárs, az Egyesült Államok Kommunista Pártjának főtitkára: „..Az Angéla Davis ellen emelt vád alapja a faj­gyűlölet. A kiszabadításáért vívott harc egyenlő a fajgyűlölet elleni harc­cal.” Az amerikaiak vietnami agressziója ellen fellépő milliók megértik, hogy a véres indokínai bűntettek és az amerikai négerüldözés ugyanannak a láncnak a szemei. A világközvéle­mény tudomást szerzett Calley had­­nagy gaztetteiről. Ezt az emberi ször­nyeteget, aki békés lakosokat, nőket és gyermekeket gyilkolt meg My Lai faluban, elítélték tettéért, ám Nixon elnök rendelkezésére lehetővé tették számára, hogy teljes kényelemben él­jen mindaddig, míg egy felsőbb fokú bíróság felül nem vizsgálja felleb­bezését. Ugyanez a Nixon csatlako­zott azokhoz az elvetemült fajgyű­lölőkhöz, akik a Hoover-féle FBI ál­tal törvénytelenül fogva tartott Angé­la Davis mielőbbi elítélését követe­lik. Angéla Davis tehetséges fiatal tu­dós. Tudományos munkásságát össze­kapcsolta az Egyesült Államok elnyo­mott tömegeivel egy sorban vívott aktív harccal. Ez a félelmet nem is­merő kommunista a néger felszaba­dító mozgalom, a békéért, a társa­dalom szocialista átalakításáért folyó küzdelem első soraiban harcolt. A rendőrségi hatóságok hajszát folytat­tak ellene, Nixon híve, Rónáid Rea­gan kaliforniai kormányzó pedig meg­próbálta megfosztani attól a jogától, hogy az egyetemen előadjon. Ám a hős lelkű nő nem hátrált meg, s tá­mogatták őt kollégái és a diákok. A világ minden részén milliók kel­tek Angéla Davis védelmére. Akcióik részét alkotják annak a küzdelem­nek, amely Vietnam, Kambodzsa és Laosz bombák és ilapalm sújtotta la­kosainak megmentéséért folyik. A haladó emberiség tiltakozása ar­ról tanúskodik, hogy hatalmas len­dületet vett az antiimperialista s min­denekelőtt az amerikai imperializmus ellen folyó harc. A j óakaratú embe­rek Angéla Davisben a monopóliumok áldozatát látják — a moriopóliumokét, amelyek a népek kizsákmányolásának és elnyomásának fokozására töreksze­nek. Európában és Ázsiában, Latin-Ame­­rikában és Afrikában — Angéla Davis, inr nevét a népek mindenütt összekap-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék