Református gimnázium, Békés, 1884

I. Adatok a tanintézet ez évi történetéhez. Miután a javító, felvételi, pótló és magán vizsgálatok megtartattak s a beiratások megtörténtek, — szept. 6-án volt a tanév ünnepélyes megnyitása; az iskolai törvények felolvasása s megmagyarázása után a tanítást még az nap megkezdtük. Beix-atkozott a tanév elején 158 nyilvános és egy magán tanuló, I 7-tel több mint a megelőző tanévben. Azon boldog reménységben voltunk a tanév elején, hogy kik együtt fogtunk a fárasztó, de magasztos mun­kához, együtt fogunk az eredményről is beszámolni. De fájdalom, nem igy történt! F. évi junius hó 7-én hallottuk azon megrendítő hirt, hogy szeretett kartái'sunk Bokor Imre nincs többé az élők között. A hir való volt, s a mi bánatunk is mély lön! Mert a megboldogultban nemcsak tudományos képzettségű, szilárd férfiút, buzgó, lelkiismeretes, növendékeit szelídségével és jóságával megnyerő tanárt vesztettünk ; ha­nem elvesztettük a jó barátot is, a ki merő jóakarat, csupa szív vala. — Legyen áldásban közöttünk emlékezete!! Kü­lönben tantárgyait a hátra levő időre magunk közt beosz­tottuk. A tantervben annyi változás történt, hogy a vegytan tanítása a VI-ik osztályból kimaradt, az újkor története pe­dig fölvétetett. Tankönyveink nem változtak. Növendékeink szorgalma kielégítőnek mondható; voltak közöttük ugyan gyengék is, kik többi tanuló társaiktól elma­radtak ; ennek oka az, hogy nem volt meg kellő képzettségük mikor a gyinnasiumba átléptek. Az erkölcsi magaviseletről csak elismeréssel emlékezhetünk; a tanév folytán mindössze három növendéket kellett igazgatói megrovással sújtani, ta­nárkari bíráskodásra nem volt szükség. 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék